Cập nhật:  GMT+7
4bugM+G7pMOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqcOKNMOqw6AoVVBz4bq7w6PDqcOaw6rDo8Opw5rigJPDmi464bqjw5ohKuG6v8OaauG6v8OaM2di4bqjMsOaw6ozYzTDmsOq4bq7VuG6ozLDmuG7psOZ4buk4buo4bugLzPhu6RQ4bugw6nDmizDoFbhur3hur3hu45Vw6l4KFYuVVDhuqDhuqfDqsOaw6rhurvDo+G6ozLDmuG6ozPhu4vhuqMyw5o0w6oo4bqh4bq9w5rDoFjhuqHDmuG6o33huqPDmmrhur/DmjNnYuG6ozLDmsOqM2M0w5rDquG6u1bhuqMyw5rhu6bDmeG7pOG7qMOaLDM14bqjM8Oaw6BYw5rhuqMz4buL4bqjMsOaLDM0WyzDmlfDo8OaLOG6u8Ojw6nDmsOqw6PDqcOaw6ozYzTDmsOq4bq7VuG6ozLDmuG7iVjDmixXw5rDqjXhuqMz4buaw5rhu4hiNMOaw6ozNFvDqsOaw6Fbw5ozNCLhuqPDmiFZNMagw5oyZDTDmizDneG6ocagw5oyNOG7gcOpw5rDoFjhuqHDmsOq4bq14bqjw5rDoH3huqPDmuG7ieG6r+G6ozLDmijDo8Oaw6ozw6PhuqPDmsOqM8Odw5os4buFVsOaLFcsw5os4bq1w5oyVzTGoMOaV8Ojw5os4bq7w6PDqcOaw6rDo8Opw5rDoOG6v+G6teG6o8Oaw6BYw5rhur3DrcOaw6DDrVbDmiwz4bqx4bqjw5ozw6NY4bqjw5ozw53Do8Oa4buJWMOaISrhur/DmsOqNH3huqPDmizhu4VWw5rhuqMz4buL4bqjMsOaLOG6tcOa4bqjWOG6ozLDmuG6vVjhuqMzw5ohNCLhur/DmuG7iVjDmmt94bq/w5rDqjNjNMOaw6rhurtW4bqjMsagw5rhuqMz4buL4bqjMsOaVjTDmsOg4bq/4bq14bqjw5rhuqHhur/DouG6o8Oa4bqj4bu24bqhw5o74bu2w6rDmuG7iVjDmiE0w5ohKuG6v8OaauG6v8OaM2di4bqjMsOaw6ozYzTDmsOq4bq7VuG6ozLDmuG7psOZ4buk4buo4buaw5p44buya8OaLOG7h+G6ozLDmmoo4bqhw5rhurnhur9Ww5rhuqHhuqfDqsOa4buJWDTDmsOhNCDhur/DmlfDo8OaLOG6u8Ojw6nDmsOqw6PDqcOa4bqj4bqtNMOaOybDqsOaLOG7hVbDmmrhur/DmjNnYuG6ozLDmsOqM2M0w5rDquG6u1bhuqMyw5rhu6bDmeG7pOG7qMOa4bqj4bu04bqhw5rhuqNWa8Oa4buJWMOaLDPhurHhuqPDmiwzw6PDmuG6oTbhuqMzw5rhuqHhuqfDqsOaLDM0WyzDmmfhuqMyw5psw5rhuqMzJcOqw5o7WeG6o8Oa4bqjMynhu5zDmkrhur/DmjNnYuG6ozLDmsOqM2M0w5rDquG6u1bhuqMyw5rhu6bDmeG7pOG7qMOa4oCTw5pz4bq7w6PDqcOaw6rDo8Opw5os4bqnLMOaw6pWa+G7oMOqVjvDoCjDmuG6vcOqa8OgKOG7jlXhuqFW4bq7MjThuqPhu5Thu6bDqWrDmlbhur/DqsOjVVDhu6DDquG6u1Dhu6DDqi5Q4bugNOG6oTLDmuG6veG6uyzhu45VLy8s4buaO1bDo+G6ueG6v1bhuqMyw6rhurs04bua4buJ4bqjLy4o4bq9w6HDqsOjw6kv4bqjKMSp4bq9L+G7pOG7qMavxq8vxq/hu6wuw5nhu6TFqOG7qOG7psav4buqw6rhu6TDmeG7pOG7pOG7ruG7qsOg4buk4buaYcOpMlXDmi9Q4bugL8OqLlDhu6Avw6rhurtQ4bugw6rhurtQ4bugw6ouUOG7oC/Dqi5Q4bugL8Oq4bq7UOG7oC/DqlY7w6AoUOG7iMOi4bqjw5oh4buyw5rDoFjDmuG6oeG6p8Oqw5rDqjM0W8Oqw5rDoVvDmuG6oVbhuqMyw5rhuqMzNF3hur/DmuG7iT7DmjJkNMOaLMOd4bqhw5rhu4lYw5ozJcOpw5ouOuG6o8agw5rhuqMz4buL4bqjMsOaLDM0WyzDmlfDo8OaLOG6u8Ojw6nDmsOqw6PDqcOaw6Ez4bq14bqjMsOaw6pWa8Oaw6Dhur/hurXhuqPDmjI04buBw6nDmixXLMOaLOG6tcOaMlc0w5rDquG6u8SRw5rhuqN94bqjw5rDqjMmw6rDmixXw5rDqjXhuqMzw5rhu4lYw5rhuqPhuq00w5o7JsOq4buaw5rhu4hiNMOaw6E0IOG6v8OaLOG6u8Ojw6nDmsOqw6PDqcOaw6ozKMOjw5pq4bq/w5ozZ2LhuqMyw5rDqjNjNMOaw6rhurtW4bqjMsOa4bumw5nhu6Thu6jDmuG6o1hrxqDDmjtZ4bqjw5osxIPDmsOqMyDDmsOpM8OiNMOaLDPhu4HhuqMyw5rDqjMow6PDmuG6ozM0XeG6v8Oaw6kzw6PhuqMyw5osVywzw5rDoTNXLMOa4bqjM1bhur/hu5rDmnMzI+G6ozLDmjNZ4bqjw5rhuqMzZ8Oaw6Fbw6rDmjNkw6nDmizhu4fhuqMyw5rhurnhur8q4bqjw5rhur0zw6PhurvDquG6vcOaYShW4bqj4bq9xqDDmuG6ueG6vyrhuqPDmuG6vcOhNOG6o+G6o2vDmmEoVuG6o+G6vcOaISDDmizEg8OaLDPDo8Oa4bqhNuG6ozPDmuG6oeG6p8Oqw5rhu4k+w5rhuqMyw6NYNMOa4bqj4bu04bqjMsOaIeG6p+G6ozLDmuG7iVjDmixXw5rDqjXhuqMz4buaw5p4VmvDmjtZ4bqjw5osZuG6ozLDmizEg8Oaw6ozIMOaLDPhurHhuqPDmuG6ozPhu4vhuqMyw5osMzRbLMOaLDMk4bqjw5rhu4lXa8OaISDDmi40IuG6o8OaLOG7h+G6ozLDmsOhNCDhur/DmlfDo8Oa4bqhVuG6ozLDmiEm4bqhw5rDqTPDo+G6ozLDmixXLDPDmuG7iVjDmmrhur/DmjNnYuG6ozLDmsOqM2M0w5rDquG6u1bhuqMyw5rhu6bDmeG7pOG7qMOa4bqjWGvhu5rDmsOK4bq/a8Oa4bqjMzR94bqjxqDDmsOhMzTDmiwz4bqx4bqjw5osVyzDmjTDqijhuqHDmiEgw5rhuqE0asOa4bqhVsOqLDPDmuG7iWI0w5os4bq7w6PDqcOaw6rDo8OpxqDDmjtZ4bqjw5oz4buya8OaZ+G6v8Oaw6o0feG6o8Oa4bqjM+G7i+G6ozLDmsOhNCDhur/DmuG6ueG6vyrhuqPDmuG7iVjDmuG7iVdrw5osxIPDmsOpM8Oj4bqhw5ouV+G6ozLDmsOgZ+G6ozLDmixWw6PDmiEgw5ohV+G6ozPDmsOgaVbDmsOqMzfDmjI0VyzDmuG7iVjDmuKAnOG7tOG6o8OaMjRW4bqj4oCdw5rDqjN94bqhw5osMzRd4bq/w5osVsOjw5osM8Ojw5rhuqE24bqjM8Oa4bqj4buLVsOa4bqjMynhu5rDmkrhur/DmjNnYuG6ozLDmsOqM2M0w5rDquG6u1bhuqMyw5rhu6bDmeG7pOG7qMOa4oCTw5pz4bq7w6PDqcOaw6rDo8Opw5rhuqMy4bu24bqjw5rDqlZr4bugw6pWO8OgKMOa4bq9w6prw6Ao4buOVeG6oVbhursyNOG6o+G7lOG7psOpasOaVuG6v8Oqw6NVUOG7oMOq4bq7UOG7oMOqLlDhu6A04bqhMsOa4bq94bq7LOG7jlUvLyzhu5o7VsOj4bq54bq/VuG6ozLDquG6uzThu5rhu4nhuqMvLijhur3DocOqw6PDqS/huqMoxKnhur0v4buk4buoxq/Gry/Gr+G7rC7DmeG7pMWo4buo4bumxq/hu6rDquG7pMOZ4buk4buk4buu4buqw6Dhu6bhu5phw6kyVcOaL1Dhu6Avw6ouUOG7oC/DquG6u1Dhu6DDquG6u1Dhu6DDqi5Q4bugL8OqLlDhu6Avw6rhurtQ4bugL8OqVjvDoChQ4bqiM+G7i+G6ozLDmiwzNFssw5os4bq7w6PDqcOaw6rDo8Opw5rhuqMy4bu24bqjw5rDqlZrw5rhu4nDouG6o8OaIWdkLMOaaijhuqHDmsOgWMOaw6E0IOG6v8OaLOG6u8Ojw6nDmsOqw6PDqcOaLOG6q8OaO8Od4bqjxqDDmsOqM+G6v+G6pyzDmuG6oeG6p8Oqw5rDquG6u8Oj4bqjMsOa4bqjM+G7i+G6ozLDmuG6oeG6v+G6vcOqLTNW4buJKMOaNMOqKOG6oeG6vcOaLOG7hVbDmmrhur/DmjNnYuG6ozLDmsOqM2M0w5rDquG6u1bhuqMyw5rhu6bDmeG7pOG7qOG7msOaw4rhur9rw5rhuqMzNH3huqPGoMOaO1nhuqPDmuG7iTrhuqPDmizEg8Oaw6ozIMOaLDPhurHhuqPDmiwzw6PDmuG6oTbhuqMzw5rhuqMz4buL4bqjMsOaLDM0WyzDmlfDo8OaLOG6u8Ojw6nDmsOqw6PDqcOaw6ozYzTDmsOq4bq7VuG6ozLDmizEg8OaLFcsw5rDqjM0W8Oqw5rDoVvDmsOhM1csw5rhuqMzVuG6v8Oa4bqjM2fDmizhurvDo8Opw5rDqsOjw6nDmsOq4bq74bqr4bqjxqDDmi5Y4bqjM8OaLDPDo8Oa4bqjM+G7i+G6ozLDmlY0w5rDqjM1LDPDmuG7iT7DmsOqM1bhuqMzw5rDoDcsM8agw5oh4bqr4bqjw5oyNMOd4bqjw5rhuqMzZ+G6ozLDmuG7iTrhuqPDmsOq4bq7PsOaw6rhurvhur/huqMyxqDDmjM0IuG6o8OaIVk04buaw5p4w6NALMOaLFcsw5rDoTQg4bq/w5os4bq7w6PDqcOaw6rDo8Opw5oz4bqxVsOaw6o0W8Oqw5rhuqPhuq00w5o7JsOqw5rhu4lYw5oh4bqnLMOaIVfDo8agw5oyNOG7gcOpw5o7WeG6o8Oaw6rhurvhurXhuqMyw5rDqjMmw6rDmuG6vVjhuqMzw5ohNCLhur/GoMOaLOG6v8Oi4bqjw5oz4buBw6rDmuG6oeG6qTTDmsOhMzTDmjtnYizDmmrhur/DouG6ozLDmsOpM8Oi4buaw5rhuqIyw6NYNMOa4bq7Vsagw5rDoTQg4bq/w5os4bq7w6PDqcOaw6rDo8Opw5rDqjMow6PDmmrhur/DmjNnYuG6ozLDmsOqM2M0w5rDquG6u1bhuqMyw5rhu6bDmeG7pOG7qMOa4bqjWGvDmizhuq/huqPDmsOgWMOa4bq9w63DmsOgw61Ww5osM+G6seG6o8OaM8OjWOG6o8OaM8Odw6PDmiwzw6PDmuG6ozPhu4vhuqMyw5os4bq1w5rhuqNY4bqjMsOaLMSDw5rDqTPDo+G6ozLDmixXLDPDmsOqNOG6ozPDmuG6ozIzNywzw5rhu4lYw5rhu4k+w5rhuqMyw6NYNMOaIVfhuqMyw5prfeG6v+G7msOa4bqiW+G6v8Oaw6ozW8agw5o7WeG6o8OaM+G7smvDmmfhur/DmsOqNH3huqPDmiwz4bqx4bqjw5rhuqMz4buL4bqjMsOaw6E0IOG6v8OaV8Ojw5osxIPDmjJW4bqhw5rhuqFY4bq/w5rDqmfhuqs0w5rhur1X4bqjMsagw5rhuqPhuq00w5o7JsOqw5rhuqMzZ8Oaw6lW4bq9w6oow6DGoMOa4bqhWOG6v8Oa4bq94buLVsOa4bqjMynhu5rDmkrhur/DmjNnYuG6ozLDmsOqM2M0w5rDquG6u1bhuqMyw5rhu6bDmeG7pOG7qMOa4oCTw5pz4bq7w6PDqcOaw6rDo8Opw5osVywzw5ohNCLhur/hu6DDqlY7w6Aow5rhur3DqmvDoCjhu45V4bqhVuG6uzI04bqj4buU4bumw6lqw5pW4bq/w6rDo1VQ4bugw6rhurtQ4bugw6ouUOG7oDThuqEyw5rhur3hurss4buOVS8vLOG7mjtWw6Phurnhur9W4bqjMsOq4bq7NOG7muG7ieG6oy8uKOG6vcOhw6rDo8OpL+G6oyjEqeG6vS/hu6Thu6jGr8avL8av4busLsOZ4bukxajhu6jhu6bGr+G7qsOq4bukw5nhu6Thu6Thu67hu6rDoMWo4buaYcOpMlXDmi9Q4bugL8OqLlDhu6Avw6rhurtQ4bugw6rhurtQ4bugw6ouUOG7oC/Dqi5Q4bugL8Oq4bq7UOG7oC/DqlY7w6AoUOG6olvhur/DmjtZ4bqjw5osw53huqHDmsOqMyVrw5rhuqMz4buL4bqjMsOaLDM0WyzDmlfDo8OaLOG6u8Ojw6nDmsOqw6PDqcOaw6oz4bq14bqjMsOaw6ozZ2PhuqMyw5rDoTNXLMOaLDNnVsOaIeG7hcOaISDDmsOgWOG6ocOaOybDqsOaw6B94bqjw5rhuqMpw6rDmixXw5rDqjXhuqMzw5rhurs0feG6ozLDmizhu4VWw5o7WeG6o8agw5rDqjM2w5oz4buya8OaLDPhurHhuqPDmuG6ozJWa8OaLDPDo8Oa4bqhNuG6ozPDmuG6oeG6p8Oqw5osMzRbLMOaLOG6u8Ojw6nDmsOqw6PDqcOaLMSDw5rDqjM0W8Oqw5rDoVvDmixXLDPDmiE0IuG6v8OaIeG6pyzDmiFXw6Phu5rDmnMzI+G6ozLDmjNZ4bqjw5rhuqMzZ8OaLOG6v8Oqw5rDo+G6v8Oqw5oyZDTDmizDneG6ocagw5rDqTPDo+G6ocOaV8Ojw5pqIsOa4buJVjTDmuG6o+G7i8Oaw6o14bqjM8agw5ohV+G6ozLDmmt94bq/xqDDmjPDo0Asw5ouV+G6ozLDmuG6teG6ocOaISprw5rhurnhur9rW+G6o8Oa4bq7ZuG7msOa4buIYjTDmuG6ozPhu4vhuqMyw5rDoTQg4bq/w5pXw6PDmizhurvDo8Opw5rDqsOjw6nDmsOqMyjDo8OaauG6v8OaM2di4bqjMsOaw6ozYzTDmsOq4bq7VuG6ozLDmuG7psOZ4buk4buow5rhuqNYa8agw5osVyzDmizhurXDmjJXNMOaLMSDw5rDqjMgw5rDqjPhurdWw5rDqjM1LDPDmjs0W+G6o8OaIeG6rTTDmsOpM8Oj4bqjMsOaLFcsM8OaLOG7hVbDmuG6oTbhuqMzw5rhuqHhuqk0w5rhuqMyWGvDmuG6oVjDmsOhM+G6teG6ozLDmuG6vWTDmjs3w5rhuqMzWOG6ocOaLDNX4bqj4buaw5pyfeG6o8OaLFnhuqMzw5ohxIPGoMOaw6rhu4drw5rDqjMow6PDmsOqaeG6ozLDmsOhNCDhur/DmizhurvDo8Opw5rDqsOjw6nGoMOaO1nhuqPDmuG6vXvDmizEg8Oa4bqjM+G7i+G6ozLDmixXLDPDmuG6oTRqw5rhuqFWw6osM8Oa4bq7JcOqw5rhurs0feG6ozLDmiEgw5rDoFjhuqHDmjsmw6rDmsOgfeG6o8Oa4bq9w63DmsOqw63DmsOqNOG6o8Oa4buJWMOa4bqjKcOqw5ohPMOpw5os4buFVsOa4bq7NH3huqMyw5rhuqE24bqjM+G7msOaw4rDinThu4jhu6Avw6lQ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Một hội viên nông dân tiêu biểu

Một hội viên nông dân tiêu biểu
2015-11-04 09:28:45

(QT) - Về phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà (Quảng Trị), nhắc đến hội viên nông dân Trương Sinh ở khu phố 1B, mọi người ai cũng biết bởi ông là giám đốc HTX Phương Gia, phường...

“Trẻ hóa” vườn cà phê già cỗi

“Trẻ hóa” vườn cà phê già cỗi
2015-11-04 09:01:38

(QT) - Huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) có gần 5.000 ha trồng cà phê, trong đó hơn 4.400 ha cà phê đã cho thu hoạch, sản lượng hàng năm gần 48.000 tấn, mang lại nguồn...

Hiệu quả từ mô hình nuôi cá nước ngọt

Hiệu quả từ mô hình nuôi cá nước ngọt
2015-11-03 09:05:18

(QT) -Vùng đồng bằng cũng như vùng núi, gò đồi của tỉnh đều có nhiều sông, đầm, hồ nên các địa phương đã chú trọng phát triển nuôi cá nước ngọt, tạo việc làm ổn định và thu...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết