Cập nhật:  GMT+7
4bueMsOZVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRl4bq8M+G6vcOhIVThu6By4bqiRcOZxq9VOn1Vw6BYO1Xhu4vhuqszVeG6vTLhurHhu65V4bq9MsOqKuG6oVXhur0y4buuw6BV4buL4bqv4bqhMVXhu4tbVTpZ4bqjVeG6vcOi4bqhVS7hu65VLFjhuqExVeG6uzPhuqEyVTLhuq874bueLzLDmeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGV3IeG7rixU4bug4buK4bqi4buKxqDhu4rhuqBVLVVBfeG6vVXDqcOqWVXDoeG6q+G6oVXhuqEyJOG6vVUuWOG6vVUuZmM7VeG6vVgzVTLhuqUzVeG6oTEyNlXDoVdVO1Y7VTp74bqhVS7DnVXhur0y4bqz4bqhMVXDqcOq4buuVeG6vTLhurHhu65V4bq9MsOqKuG6oVXigJxBMsOq4bqz4bqhVWEy4bqnVS7hu65VLFjhuqExVeG6uzPhuqEyVTLhuq87VeG6veG6o1fhuqFVOyXDqlVy4bqz4bqhVcOAM+G6oTItVcOA4bqj4bqh4bq94bq5IeG7rsOh4oCd4buWVS4iVTEzWTNVw6nDqmp94bq9VeG6vTXhuqEyVeG6veG6uVjhuqExVcOgJOG6vVUu4buuVSxY4bqhMVXhursz4bqhMlUy4bqvO1Xhu4tXVWEy4bqzM1VlMuG7hztVMl1V4bq7M+G6oTJV4bq9MlYzVeG6vWlV4bqhMjN74bqhxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bq8MuG6seG7rlXhur0yw6oq4bqhVeKAnEEyw6rhurPhuqFVYTLhuqdVLuG7rlUsWOG6oTFV4bq7M+G6oTJVMuG6rztV4bq94bqjV+G6oVU7JcOqVXLhurPhuqFVw4Az4bqhMi3DgOG6o+G6oeG6veG6uSHhu67DoeKAneG7llU64buu4bqjVTHDosOgVcWoVcOg4buHO1Xhur0ze8OqVeG7i1dV4buk4bumVTsyN1Xhur0ze8OqVTsl4bqhVS5Y4bq9VS5mYztV4buLV+G6o1XhuqHhu7LDoFXhu6TDmuG7psOaxqBV4bq84bq54bqj4bqhMVXhurvhurVVO1Y7VcOg4buHO1Xhur0ze8OqVeG6veG6o1fhuqFVOyXDqlXhuqFXalU7w6NV4buLM107VTpZ4bqjVeG6vcOi4bqhVeG7i1dVw6nDqlnhuqFVw6FrVTIzXcOqVcOpw6pZVTThur1V4bqhMiThur1V4bumw5rDlVUsM13huqFV4bq9NDsyVTtWO1VhMsOqVeG7i2k7VeG6veG6uXvhuqFVO1jhuqHhu5ZV4buL4buB4bqhMVXhuqFm4bqrO1XhuqHhuqUzVS424buu4buWVeG7iyHhuqFVOjMi4bqhVeG7i1dVOjMi4bqh4buWVS7hu7g7VTozXeG6vVXDoVdVO1Y7VWEyw6pV4buLaTtVO8OjVeG6vSXDoFXDqcOq4buu4bqhVeG6veG6ueG6r+G6oTFVLuG6tTNV4buL4bqrM1Uu4buuVSxY4bqhMVXhursz4bqhMlUy4bqvO+G7llU7VjtVOzJnO1XhuqHhu7LhuqExVeG7i1dVLDY7MlXhu4vhu4dVO+G7g+G7rlUyXVXhursz4bqhMlXhur0yVjPGoFXhurwy4bqx4buuVeG6vTLDqirhuqFVO+G7heG6oTFVOuG7ruG6o1Uxw6LDoFU74buuw6BVYX3hur1VMsOqalUu4bql4bqhMVU04bq9VeG6oTIk4bq9VeG7pMOaw5pV4bq9blXDiuG6unNVw6Dhuq0zVeG6oeG7ssOgVeG6vWhV4bqhMcOqw6LhuqFVO+G6s+G6oTFV4buLV1Xhur1mVS4iVeG6vVczVeG6veG6uWNVOzLhuqNV4bq9MjN74bqhVeG6oTIze+G6oVXhu4tXVTEzWcOgVTtWO1VhMuG6o1nhuqFV4bq94bq5Y1U7JGVVO8OjVTJYM1U7MuG6o1Xhur0yM3vhuqFV4bqhMjN74bqhVTThur1V4bqhMiThur1Vxq/DmsOaVeG6vW5Vw4rhurpzVeG7i1fhuqNV4bqh4buyw6BV4bukw5rhu6bDmsag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG7njPDoDFVO8Oh4buu4bq74bq74buMVDNyIeG6oeG6vSHhurlUVeG6u+G6vWrDoSHhu4xU4buJMyzhur0y4buYVcOZ4bukw5rDmmXEqeG7lFUyITMxMuG6veG7mFXhu7Dhu6bhu6ZlxKnhu5RUVeG6u+G6uTvhu4xULy87xqA64buu4bqjw6nDquG7ruG6oTHhur3hurkzxqDhu4vhuqEvLCHhurth4bq94bqjZS/huqEh4buJ4bq7L+G7pOG7pMavw5kvw5nDmcWoLOG7psOa4buow5rhu6bFqOG7puG6vcWo4bukw5nDmsOhw5ot4buuw5nGoDllMVRV4buuw6Hhur3hu4xUcuG6okXDmcavVTp9VcOgWDtV4buL4bqrM1Xhur0y4bqx4buuVeG6vTLDqirhuqFV4bq9MuG7rsOgVeG7i+G6r+G6oTFV4buLW1U6WeG6o1Xhur3DouG6oVUu4buuVSxY4bqhMVXhursz4bqhMlUy4bqvO1RV4buJMyzhur0y4buMVMOZ4bukw5rDmlRVMiEzMTLhur3hu4xU4buw4bum4bumVFUv4bug4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlcuG7rmXhur0z4bqj4bqhVOG7oHRYM1UsM13huqFVO1Y7VcOpw6rhurU7VTEz4buuVeG6vVgzVXfhuqUzVeG6oTEyNlV04buuVSxY4bqhMVXhursz4bqhMlUy4bqvO1XDgTN74bqhVXdjZVXDicOq4bq1O1Xhu5xy4bqiRVXDmcav4buiVS7DnVUuWOG6vVUuZmM7VcOg4bql4bq9VeG6vTLhurHhu65V4bq9MsOqKuG6oVXDoTY7MlXhurvDrVXhu4tbVTpZ4bqjVeG7i11VLuG7rlUsWOG6oTFV4bq7M+G6oTJVMuG6rztV4bq94bq5e+G6oVXhurzhurlWM1V0JOG6vcagVcO14bqhMuG7mFXDs0XGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6DhurpkVSw4VeG6vTLhurHhu65V4bq9MsOqKuG6oVU7w6NV4bq9e+G6oVUx4bqvM1XigJxBMsOq4bqz4bqhVWEy4bqnVS7hu65VLFjhuqExVeG6uzPhuqEyVTLhuq87VeG6veG6o1fhuqFVOyXDqlVy4bqz4bqhVcOAM+G6oTItw4DhuqPhuqHhur3hurkh4buuw6HigJ1Vw6FXVTpkM1XhurzhurnDquG6oTFVw4nDquG6tTtVw6DhuqszVTsyNOG6oTJVw6FXVXIy4buDVeG6vTY7MlU74buD4buuVXLhuqJFw5nGr8agVeG6vMOqalXhuqEyM3vhuqHhu5ZVMuG6pTNV4bqhMTI2VcOhJeG6oVXhuqFXalUuZmM7VTsyw6pqIuG6oVUufeG6oVXhur3huqdVOzJnO1VkVXLhu67huqHhu64u4buuVSzhuqNVO1Y7VTJY4bqhVTsyfVXDoTN74bqhVcOpw6rhu67huqFVLn3huqFVLDY7MlVy4bqj4buLMywtw5nhu6xVZFXhurzhurnDquG6oTFVw4nDquG6tTvGoFVz4bqjVS7Do+G7llXhur0y4bqx4buuVeG6vTLDqirhuqFV4bq7PlUuZmM7VS7hu7jhur1V4bq9e+G6oVXDoVdVQTLDquG6s+G6oVVhMuG6p1Uu4buuVSxY4bqhMVXhursz4bqhMlUy4bqvO1Xhur3huqNX4bqhVTslw6pVcuG6s+G6oVXDgDPhuqEyLcOA4bqj4bqh4bq94bq5IeG7rsOhVeG6vTIh4bqjVeG6vXvhuqFVMuG7rjNV4bq9MlfhuqEyVWUy4bq1VTsy4buDVeG6oTJXxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bq8MuG6seG7rlXhur0yw6oq4bqhVS5mYztV4bq9MuG6s+G6oTFVw6nDquG7rlXhurvhu67DqlUxJeG6oVUy4buuM1Xhur3DqiXhuqFVLlfDoFVlMlbhuqFVMTPDrOG7rlXDmeG7rOG7qFXDqcOq4bq1O1UxM+G7rlXhur0y4buuw6BVMTPhu65VO+G6s+G6oTFVZuG6qztVLuG7rlUsWOG6oTFV4bq7M+G6oTJVMuG6rztVO+G7g+G7rlXDgTN74bqhVXdjZVXDicOq4bq1O8agVXJWO1U6e+G6oVUu4buu4bqhMVXhur01w6BVYTN9w6BVw6DhuqXhur1V4bq9MuG6seG7rlXhur0yw6oq4bqhVcOg4bqrM1UuIlXhuqEx4buy4bqhVTsy4bu44bqhVeG6u2lV4bq9V+G6oVVlMlZV4bq9MjN74bqhVeG6oTIze+G6oVU74buD4buuVTvhuqPhuqFV4bqhMWZiM1Xhu4tXVTrhu7Thur1VLiXDqlVhMuG6szNVZTLhu4c7VcOhWDNV4bqhMsOs4bqhMVUxNVUuw51Vw6Ak4bq9xqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bq8MiHhuqNVw4Eze+G6oVV3Y2VVw4nDquG6tTvhu5ZV4bumL8WoVSwzXeG6oVXhur00OzJVLiThur1VLuG7rjNV4bq94bq5e+G6oVXhur0yfVUxM+G6qzNVLsOdVTo2VeG6vTLhu65qVS7huqczVTpkM1U7VjtVMuG6o1jhur1VLuG6peG6oTFVO+G7g+G7rlU74bqj4bqhVeG6oTFmYjNV4buLV1UyKsOqVcOpw6pZVcOhV1XDoOG6peG6vVXhur3hurkzXcOqVcOh4bqjVzNVLuG7ruG6oTFVZTJZM1Uu4bq1M1XDoOG7uOG6vVXhu4vhuqszVeG6oTHDqmpVO+G6qVXhur3Dqmpd4bq9VTsy4buD4bqhMVXhur3hurnhuqPhuqExVeG6vTJ9VWFuVeG6oVdqxqBV4bqgfcOqVWEy4bqz4bqhMVU7w6NV4bqhMsOs4bqhMVUxM1kzVWUyVmVVOyRlVTpWOzJV4bq94bq54bqj4bqhMVXDmcOaVeG6oeG7ssOgVTJm4bqr4bqhMVXhur3huqszVeG7izNdO1U6WeG6o1Xhu4tdVeG6uWjhuqEx4buWVS5YM1UsZuG6qeG6oTFV4buLV1U7VjtV4bq7M+G6oTJV4buLKuG6vVXhur3hurl74bqhVWEy4bu0ZVUyV+G6oTJV4bq9M+G6oTLhu5ZV4bq9ZuG6qeG6oTFVw6Hhu64zVTvhu4Phu65VMlfhuqEyVeG6vTPhuqEyVeG6uz5VMeG7uGVV4bqhMcOqalXhu4tXVTtWO1Uy4bqjWOG6vVUu4bql4bqhMVU74buD4buuVTvhuqPhuqFV4bqhMWZiM1UxPWpVZTJWVTLhu4NqVcOg4bqzM1Xhur3hurlmYuG6oTFV4bq74bq14bqhMeG7llXhurNV4bqhMjMgw6BV4buLV1UsP+G6oVXhur3huqszVTvDquG6pTtVYTLhu4PhuqExVTLhuqNZ4bqhMVVhMjRVMirDqlUu4buu4bqhMVUuIVUs4bqv4buuVS4malUyV+G6oTFV4bq94bq5M13DqlXDoeG6o1czVS7huqXhuqEx4buWVeG6vTJpO1Xhu4sq4bq9VeG6veG6qzNV4bqhMcOqalU74bqpVeG6vcOqal3hur1VOzLhu4PhuqExxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugdFbhuqEyVTEzVlU74buu4bqjVeG7i1tV4buLM107VeG6vTLhurHhu65V4bq9MsOqKuG6oVUuZmM7VeG6vTLhurPhuqExVcOpw6rhu67hu5ZV4bq9WDNVO8Oq4bqlO1Uy4bqvZVU6VuG6o1Xhurvhu67DqlUy4bqlM1XhuqExMjbhu5ZVceG6pVXhur3hurlmZOG6oTFVw4DhurMzVeG6veG6uWZi4bqhMVXhu4tXVeG6ujPhuqEyVeG6vTJWM1XhurzhurnDquG6oTFVw4nDquG6tTtVd+G6o1fhuqExVeG6oDLDqirhuqFV4bq8MsOqVeG6oTIk4bqhVcOgWOG6oTLhu5hV4oCcd+G6s8OgVeG6oeG7rmpVw6FXVcOg4bql4bq9VeG6vTJiM1VhMuG7tDtVw6E2OzJV4bq7w61VYTIzVWF94bq9VeG6vTLhur87VcOg4bql4bq9VTJX4bqhMlXhur3hurk14bqhMlUsVzPGoFVyw6rhurUzVTvhu4HhuqExVTsy4bq/4bqhMVXhur3hu65VO+G7heG6oTFVLn3huqFVLjQ7MsagVXIy4bq/4bqhMVXhur3hu65VLsOdVeG6vTLhurPhuqExVcOpw6rhu65VLmZjO1VhMsOq4bqz4bqhVWEy4bqnVS7hu65VLFjhuqExVeG6uzPhuqEyVTLhuq87VeG6veG6o1fhuqFVOyXDqlVy4bqz4bqhVcOAM+G6oTItw4DhuqPhuqHhur3hurkh4buuw6FV4buLV1VhMsOq4bqhMVUxM1bDoFXhurtW4bq9VcOhM3vhuqFVw6nDquG7ruG6oVU74buD4buuVeG6vTLhurHhu65V4bq9MsOqKuG6oeKAncag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG6vOG6p+G6oTFV4bq9MmZVYWtVw4Eze+G6oVV3Y2VVw4nDquG6tTtV4bqhMeG7rmpV4bq94bq54bqj4bqhMVU6w6rhuqczVTLhuq9lVTpW4bqjVTvDquG6tTNVO+G7geG6oTFVO+G7g+G7rlXhuqHhu7LDoFU74buF4bqhMVXDoXvhuqFV4bq9M33huqExVTLhuqPhu67huqFV4bqhMTJ74bqhMlXhur004bqhVTIzXcOqVeG6vTQ7MlU7aTtVLmZjO1VlMlbhur1VLjNV4bq9aFUy4bqlM1XhuqExMjZVcuG6okXDmcav4buYVeKAnHJWO1UuWDNVOjMiw6pV4bq9WDNVd+G6pTNV4bqhMTI2VS7hu65VLFjhuqExVeG6uzPhuqEyVTLhuq87VXLhuqJFVcOZxq9VO+G7g+G7rlXDgTN74bqhVXdjZVXDicOq4bq1O1VkVcOA4bqj4bqh4bq94bq5IeG7rsOhVS7DnVUuw6LhuqExVWtV4buLW1VBMsOq4bqhMVUu4buuVSxY4bqhMVXhursz4bqhMlUy4bqvO1Xhur3huqNX4bqhVTslw6pVw6DhuqszxqBVcsOq4bq1M1U74buB4bqhMVXhur0yNVU7MuG6v+G6oTFV4bq94buuVTvhu4XhuqExVTrhu7Thur1VLiXDqlXhur0yM33hur1Vw6EqZVXDoOG6peG6vVUyM11lVWbhuqs7VTLEg+G7rlU6NeG6oTJV4buL4bqrM1Xhur0yM3vhuqFV4bqhMjN74bqhxqBVQTLDquG6s+G6oVVhMuG6p1XhuqFXalXDoVdVw6DhuqXhur1VOmbhuqs7VcOpw6rhu67huqFV4bq94bq54bqv4bqhMVUu4bq1M1Xhu4vhuqszVTsyNOG6oTJV4bq7VjsyVeG6oTHhuqNYM1UxM+G7ruG6o1XDqcOqan3hur1V4bq9PcOgVeG7i1dV4bq94bqzM1Vhe8OqVTHhuq8zVeG6vSThur1VO1lVO1Y7VcOpw6rhurU7VTEz4buuVeG6vTJpO1UyM13huqHGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6B2M+G6qzNVOzLDqmp74bqhVTEz4buuVeG7i1dVO1Y7VeG6oTJXVTLhuqNY4bq9VS7huqXhuqExVeG7izVVw6DhurMzVeG6veG6uWZi4bqhMVU74buF4bqhMVUuVuG6oTJVMTNWVTvhu67huqNV4bq9MuG6seG7rlXhur0yw6oq4bqhVS5Y4bq9VS5mYztV4bq9WDNVcuG6okXDmcavxqBVdjNWw6BVLuG6tTtV4bq94bqnVTsyZztV4oCccjIzfeG6oVUsNjsyVeG7izVV4bq8MjN74bqhVeG6oTIze+G6oeKAnVXhu5xy4buuw6Bl4buuMzHhuqFVMOG6o+G6uVXhuqDhu67hur3DquG6uSHhu6Lhu5ZVceG6uTPhu67huqFV4bqiVHPhuqPhuqHhuqEhw6HDoeG7llU7MuG6o1U6M33hur1V4bq9MuG6seG7rlXhur0yw6oq4bqhVeG6oVdqVeG6uz5Vw6FXVTvhu67DoFVhfeG6vVXDoeG6q+G6oVXhuqEyJOG6vVXhur0yfVUxM+G6qzNV4buLW1U6WeG6o1Xhur3DouG6oVUu4buuVSxY4bqhMVXhursz4bqhMlUy4bqvO8agVeG6vOG6ueG6o+G6oTFVYTIzVXIyw6pqe+G6oVUxM+G7rlV1LCxqVUUh4bq5IXpV4bq9MsOq4bqlO1Xhur3huqdVOzJnO1XDgFjhuqExVcOhZuG6qzNVd1fhuqEyVS7huqXhuqExVUEyNFUyKsOqVXLhu67huqHhu64s4buuVeG7nHLDoTPDoOG7ruG6vSFVw7M74bq9M+G6o+G6oVXhuqAh4bq94buJ4bqj4bq5YVVy4buu4bqh4buuLOG7ruG7olXDoOG6s1Xhur1ZVS49alXDoVdV4bq9MuG6seG7rlXhur0yw6oq4bqhVeKAnC4lalXhur0y4buuw6BV4buL4bqv4bqhMeKAnVXhuqEy4bu2w6BVMT1qVVZlVcOhaTtVw6F74bqhVTtWO1XDqcOq4bq1O1UxM+G7rlVlMlbhur1V4bq94bq5MyLhuqFV4buLW1XDoOG7uOG6vVXhur1XM1U7MjThuqEyVeG6veG6ueG6o+G6oTFV4buLM107VTLhuq1V4bq94bq5Y1U7VjtV4bqhZuG6qztV4bqhMTLDqOG6o1Xhur3hurnhuqPhuqExVeG7izNdO1U6WeG6o1Xhur3DouG6oVUu4buuVSxY4bqhMVXhursz4bqhMlUy4bqvO8agVS/GoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZcOzw6rhur0y4bqj4bq5VOG7oHfDouG6oTFV4bqgMsOq4bqhMS/hu4rhuqLhu4rDmeG6vOG6p+G6oTFVMmNl4bueL2Xhu6A=

Hồng Nhung/VOV1Tổng hợp

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mỹ và bài toán “quyến rũ” châu Phi

Mỹ và bài toán “quyến rũ” châu Phi
2022-12-19 18:15:00

QTO - Mỹ đang tăng cường viện trợ nhằm kéo các quốc gia châu Phi xích lại gần nhau, trước những ảnh hưởng sâu sắc của Trung Quốc đối với châu lục này.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết