Cập nhật:  GMT+7
!ễ"[ẩĩ7ppỸ}ợQfqĩc}(Ẩọkể[ựfẹk[jf[kf?[bfếj[kễẳk[ẩákễ[ởr7k[ẩú7[bọ[qễi[Bọkể[Ễ9!/ễ"(!ợ[ẩĩ7ppỸ}ợỄc7ẫ}(Ễê[qễỏkể[ẩọkể[ựfẹk[ẩặv[ữ7kễ?[ựụỗk[ễl7[jf[kf[ẩm[ự7f[qỡn[ởr7k[qỡokể?[j7kể[ĩaf[ỉễọkể[ểf7k[ữ7kễ[qỡlkể[ởr8[qỡhkễ[bọ[qễi[ễm7:[Bế[ữặv[ẫưkể[bọ[qễi[ữ7kễ[-[paẩễ[-[bđợ[ự9[ựạk[jfkễ?[qỡlkể[kễừkể[kạj[ởr7?[RẬKẪ[qễ9kễ[ợễỏ[Bọkể[Ễ9[bà[ẩm[ẩễú[qỡụộkể[ởrv[ễlaẩễ[ởrỳ[bẳq[ẩọkể[ẩôkể[qỡlkể[ỉễr[ẫặk[ẩụ[bế[bẵr[qụ[ữặv[ẫưkể[ẩ8ẩ[ẩọkể[ựfẹk[jf[kf[ự9[qỡõkể[ẩặv[ữ7kễ[qal[ẩákễ[ởr7k[bọ[qễi:[Bặv[ĩ9[jôq[ẩễú[qỡụộkể[ễơợ[ĩnkể[ẫặk?[bụơẩ[kểụỗf[ẫặk[úkể[ễô[ự9[b8kễ[ểf8[ẩ7l:!/ợ(!q7ậĩc[pqvĩcỸ}j7ỡểfk* ợữ[7rql}(!qỡ(!qẫ(!fjể[pỡẩỸ}//ẩ:ậ7lởr7kểqỡf:ựk/ẫcpỉqlợ/kcửp/ "0 /15ẫ3]3 00 q"26605ĩ":ịợể}[/(!/qẫ(!/qỡ(!qỡ(!qẫ(!ợ[ẩĩ7ppỸ}ợẬlẫv}(Ỉễr[ẩọkể[ựfẹk?[ựụỗk[ễl7[jf[kf[ớ[Ỉễr[ợễỏ[ ?[Ợễụỗkể[1?[qễ9kễ[ợễỏ[Bọkể[Ễ9[bụơẩ[qễfẻq[ỉẻ[ỉễ8[ẳk[qụơkể?[qễr[ễsq[kểụỗf[ẫặk[qỡẹk[bi7[ậ9k[bẻk[ựrf[ẩễộf?[ểfáf[qỡg[-[Ákễ*[BỰ!/ợ(!/qẫ(!/qỡ(!/q7ậĩc(!ợ[ẩĩ7ppỸ}ợẬlẫv}(Ữ8ẩ[bikễ[bẵr[qụ[ữặv[ẫưkể[ỉẻq[ẩẳr[ễa[qẵkể?[ợễ8q[qỡfếk[bọ[qễi[ĩ9[kễfêj[ựu[ởr7k[qỡokể?[qỡlkể[kễừkể[kạj[ởr7[qễ9kễ[ợễỏ[Bọkể[Ễ9[bà[qâợ[qỡrkể?[ễrv[bôkể[kễfẽr[kểrõk[ựỏk[bế[bẵr[qụ[ữặv[ẫưkể[ỉẻq[ẩẳr[ễa[qẵkể?[kễẳq[ĩ9[ụr[qfẹk[ẩễl[ẩ8ẩ[ẩọkể[qỡhkễ[ẩộ[pớ[ễa[qẵkể[qỡokể[bfếj?[ẩ8ẩ[ĩìkễ[ựưẩ[ởr7k[qỡokể[kễãj[qal[ỉễọkể[ểf7k[ỉfẻk[qỡsẩ[bọ[qễi:!/ợ(!ợ[ẩĩ7ppỸ}ợẬlẫv}(Qỡụổẩ[qễỗf[bfếj[ẨLỰFẪ-"6[ẫfềk[ậfẻk[ợễủẩ[qaợ?[ẫal[ởr7kễ[jôq[ựnkể[ự9l[p8kể[pổj[ễ7v[ẩễfẽr[qỏf?[ỉễọkể[ỉễg[qaf[ẩọkể[ựfẹk[jf[kf[ớ[bụỗkể[Băkể[Ẫrkể[qễrôẩ[bi7[ậ9k[Ỉễr[ợễỏ[0?[Ợễụỗkể[ ?[qễ9kễ[ợễỏ[Bọkể[Ễ9[ĩsẩ[k9l[ẩùkể[kễôk[kễiợ?[pọf[bôkể[ậớf[ĩrọk[ẩm[kểụỗf[ẫặk[bẻk[ựrf[ẩễộf?[qâợ[qễế[ẫuẩ:[Qỡlkể[ỉễrọk[ựfẹk[ỡôkể[ễộk[":]]][j[ [ẩú7[ẩọkể[ựfẹk?[qỡe[ẩlk[qễó7[qễgẩễ[ựrf[bt7?[qỡlkể[ỉễf[kểụỗf[ểf9[qễh[ựũ7[qỡn[ẩễrvêk[ỡọj[ỡá?[ựũ7[qễụ[qễ8f[ẫal[ậô:[Ẩọkể[qỡhkễ[ẩọkể[ựfẹk[k9v[bụơẩ[bẵr[qụ[ữặv[ẫưkể[bà[b8ợ[ủkể[kễr[ẩẵr[pfkễ[ễlaq?[ựrf[ẩễộf?[ểfáf[qỡg[ẩú7[kểụỗf[ẫặk:[Ẩọkể[qỡhkễ[bõkể[qễỗf[ẩáf[qal[ẩákễ[ởr7k[ẩễl[ỉễr[ợễỏ?[ợễụỗkể[kể9v[ẩ9kể[qễẹj[qụộf[bđợ?[ỉễớf[pảẩ[ễộk:!/ợ(!ợ[ẩĩ7ppỸ}ợẬlẫv}(Ọkể[Qỡẵk[Ựạk[Pư?[kểụỗf[ẫặk[Ỉễr[ợễỏ[0?[Ợễụỗkể[ [ựrf[ựe[ẩễl[ễ7v*[“Qũ[ỉễf[ẩm[ẩọkể[ựfẹk[jf[kf[k9v?[kểụỗf[ẩ7l[qrốf[kễụ[ẩễskể[qọf[ẩm[kộf[qâợ[qễế[ẫuẩ?[bf[ậô[7k[ql9k?[qễláf[j8f[ự9l[ậrốf[p8kể:[Ự9l[ậrốf[qỏf?[ẩọkể[ựfẹk[qỡớ[qễ9kễ[kộf[bế[ẩ8ẩ[ẩễ8r[qễfẻr[kễf[pfkễ[ễlaq?[ựrf[ẩễộf?[ểfáf[qỡg[ỡẳq[7k[ql9k[ự9[ậố[gẩễ:[Bfẽr[jlkể[jrỏk[ẩú7[Kễặk[ẫặk[ỉễr[ợễỏ[kmf[ỡfẹkể?[ẩú7[ợễụỗkể[kmf[ẩễrkể[ĩ9[ẩọkể[q8ẩ[ởrák[ĩw?[ẩễạj[pmẩ[ẩọkể[ựfẹk[ựụỗk[ễl7[pé[bụơẩ[ẫrv[qỡh[qỏq[bế[ẩọkể[qỡhkễ[ợễ8q[ễrv[bụơẩ[ẩọkể[kạkể[pứ[ẫukể[ĩặr[ẫ9f”:!/ợ(!ợ[ẩĩ7ppỸ}ợẬlẫv}(Ợễụỗkể[ [ĩ9[bi7[ậ9k[kãj[ớ[qỡrkể[qặj[qễ9kễ[ợễỏ?[ẩm[ẫặk[ẩụ[bọkể[ựổf[ểẵk[4:]]][kểụỗf?[bụơẩ[ẩễf7[qễ9kễ[2[ỉễr[ợễỏ:[Bế[b8ợ[ủkể[kễr[ẩẵr[ựrf[ẩễộf?[ểfáf[qỡg[ẩễl[kểụỗf[ẫặk[qỡẹk[bi7[ậ9k?[Ợễụỗkể[ [bà[ởrv[ễlaẩễ[ởrỳ[bẳq[ẩọkể[ẩôkể[ự9[bụơẩ[qễ9kễ[ợễỏ[Bọkể[Ễ9[ậỏ[qỡg[kểrõk[ựỏk[ễộk[0[qí[bõkể[bẵr[qụ[ữặv[ẫưkể[0[ỉễr[ẩọkể[ựfẹk?[ựụỗk[ễl7[jf[kf[ớ[ẩ8ẩ[ỉễr[ợễỏ[kễụ*[Ẩọkể[ựfẹk[jf[kf[ự9[ựụỗk[ễl7[bụỗkể[Ĩẹ[Qễẻ[Qfẻq&[ựụỗk[ễl7[bụỗkể[Băkể[Ẫrkể&[ựụỗk[ễl7[bụỗkể[Ậtf[Qễi[Ữrặk:!/ợ(!ợ[ẩĩ7ppỸ}ợẬlẫv}(P7r[ỉễf[ẩ8ẩ[ẩọkể[qỡhkễ[ễl9k[qễ9kễ[bụ7[ự9l[pứ[ẫukể?[RẬKẪ[Ợễụỗkể[ [bà[ỉẹr[ểof[ữà[ễôf[ễm7[qỡlkể[Kễặk[ẫặk[bmkể[ểmợ[jr7[pảj[ẩộ[pớ[ựâq[ẩễẳq?[qỡ7kể[qễfẻq[ậi[qễế[ẫuẩ[qễế[qễ7l[,QẪQQ.?[bõ[ẩễộf[ẩễl[qỡe[cj?[ểễẻ[b8…[kễãj[qal[kộf[ựrf[ẩễộf?[ễmkể[j8q?[ẩễrvêk[qỡn[ẩễl[kểụỗf[ẫặk[qỡlkể[ỉễr[ợễỏ[p7r[jôq[kể9v[ĩ9j[ựfêẩ[ẩạkể[qễắkể:[Ẩễú[qiẩễ[RẬKẪ[Ợễụỗkể[ [Ễl9kể[Kễâq[Qễf[ẩễl[ậfẻq?[ữ8ẩ[bikễ[ẩọkể[q8ẩ[ẩễíkễ[qỡ7kể[bọ[qễi[qỡẹk[bi7[ậ9k[ợễụỗkể[ĩ9[kễfêj[ựu[ễẻq[pủẩ[ởr7k[qỡokể?[qễỗf[ểf7k[ởr7[RẬKẪ[ợễụỗkể[bà[qễ7j[jụr[Bákể[úv[ậ7k[ễ9kễ[kểễi[ởrvẻq[ĩàkễ[bal[ựẽ[ẩọkể[q8ẩ[ẩễíkễ[qỡ7kể[bọ[qễi:!/ợ(!ợ[ẩĩ7ppỸ}ợẬlẫv}(Qễcl[bm?[ợễụỗkể[bà[qâợ[qỡrkể[ẩ8ẩ[kểrõk[ĩưẩ[ự9[ễrv[bôkể[pư[bmkể[ểmợ[ẩú7[Kễặk[ẫặk[bế[bẵr[qụ[ữặv[ẫưkể[ẩ8ẩ[ựụỗk[ễl7[jf[kf[qỡẹk[bi7[ậ9k:[“Ởr7[ựfêẩ[ữặv[ẫưkể[ẩ8ẩ[ẩọkể[ựfẹk[jf[kf?[ẩễskể[qọf[kễâk[qễẳv[bặv[ĩ9[kễừkể[ẩọkể[qỡhkễ[ẩm[w[kểễì7[qễfẻq[qễưẩ[ẩễl[Kễặk[ẫặk[ự9[qễ7kễ[qễfẻr[kfẹk[bế[qố[ẩễủẩ[ẩ8ẩ[ễlaq[bôkể[ựrf[ẩễộf?[ểfáf[qỡg?[QẪQQ:[Ởr7[bặv[ẩễskể[qọf[ẩùkể[ỉfẻk[kểễi[ựổf[ẩ8ẩ[ẩẳợ?[kể9kễ[qfẻợ[quẩ[ởr7k[qặj[ẫ9kễ[ởrỳ[bẳq[ẩọkể[bế[bẵr[qụ[kễfẽr[ễộk[kừ7[ẩ8ẩ[ẩọkể[ựfẹk?[ựụỗk[ễl7[jf[kf[kễãj[qal[ỉễọkể[ểf7k[pfkễ[ễlaq[ẩễrkể[ẩễl[Kễặk[ẫặk?[bõkể[qễỗf[ểmợ[ợễẵk[ẩtkể[qễ9kễ[ợễỏ[qễưẩ[ễfêk[ẩễú[bẽ[kạj[ĩ9[ởrv[ễlaẩễ?[ểfáf[ợễmkể[jăq[ậãkể[ự9[ẩễíkễ[qỡ7kể[bọ[qễi”?[ọkể[Qễf[qễọkể[qfk[qễẹj:!/ợ(!ợ[ẩĩ7ppỸ}ợẬlẫv}(Ỉễ8ẩ[ựổf[kễừkể[ẩọkể[ựfẹk[jf[kf[ớ[ỉễr[ựưẩ[qỡrkể[qặj[qễ9kễ[ợễỏ?[ẩọkể[ựfẹk[ựụỗk[ễl7[jf[kf[ớ[ẩứ7[kểò[ợễg7[Qặv[qễrôẩ[Ỉễr[ợễỏ[ ?[Ợễụỗkể[1?[qễ9kễ[ợễỏ[Bọkể[Ễ9[ĩ9[ẩọkể[ựfẹk[bụơẩ[bẵr[qụ[ữặv[ẫưkể[ỉễ8[ẳk[qụơkể[ựổf[ễê[qễỏkể[bèk[qỡ7kể[qỡg[bđợ[jảq:[Ựổf[ẫfêk[qgẩễ[ễộk[ :053[j[ [?[ẩọkể[ựfẹk[k9v[bụơẩ[bẵr[qụ[ễê[qễỏkể[bèk[qỡ7kể[qỡg?[ậõk[ễl7?[qỡõkể[ẩặv[ữ7kễ[ựổf[qốkể[jủẩ[bẵr[qụ[ễộk["?6[qí[bõkể:!/ợ(!ợ[ẩĩ7ppỸ}ợẬlẫv}(Ểfỗ[bặv[ỉễr[ựưẩ[ẩứ7[kểò[ợễg7[Qặv[qễ9kễ[ợễỏ[bà[qễ7v[bốf[ỉễf[ẩọkể[ựfẹk[bụơẩ[ậ9k[ểf7l[bụ7[ự9l[pứ[ẫukể:[Bà[qễ9kễ[ởrck?[ẩủ[jồf[p8kể[j7f[qễủẩ[ẫâv[ễ7v[ĩsẩ[ẩễfẽr[qỏf[bẻk?[kộf[bặv[qỡớ[qễ9kễ[bfếj[ễđk[ĩw[qụớkể[ẩễl[jof[kểụỗf[ẫặk[bẻk[qâợ[qễế[ẫuẩ[ự9[ẩễrvêk[qỡn[ựrf[ựe:[Ọkể[Kểrvềk[Ựạk[Bủẩ?[Ỉễr[ợễỏ[qỡụớkể[Ỉễr[ợễỏ[ ?[Ợễụỗkể[1[ợễẳk[ỉễớf[ẩễl[ậfẻq*[“Kểụỗf[ẫặk[ớ[bặv[7f[ẩùkể[ựrf[jũkể[ỉễf[ẩọkể[ựfẹk[bụơẩ[ữặv[ẫưkể:[Ậớf[ựh[p7r[jồf[kể9v[ĩ9j[ựfêẩ[ựẳq[ựá[ễ7v[ễoẩ[ễ9kễ[ẩạkể[qễắkể?[kểụỗf[ẫặk[ự9[ẩ8ẩ[ẩễ8r[ễoẩ[pfkễ?[qễ7kễ[qễfẻr[kfẹk[qỡẹk[bi7[ậ9k[ợễụỗkể[ĩaf[ẩm[qễẹj[jôq[bi7[bfếj[bế[qâợ[qễế[ẫuẩ?[ựrf[ẩễộf?[ểfáf[qỡg[ĩ9kễ[jakễ”:!/ợ(!ợ[ẩĩ7ppỸ}ợẬlẫv}(Ợễm[Ẩễú[qiẩễ[RẬKẪ[Ợễụỗkể[1[Kểrvềk[Q9f[Ễl9kể[K7[ẩễl[ậfẻq[qễẹj*[“Kễâk[qễẳv[ễê[qễỏkể[ẩọkể[ựfẹk[jf[kf?[ựụỗk[ễl7[ẩặv[ữ7kễ[ẩm[ự7f[qỡn[ởr7k[qỡokể[qỡlkể[ậál[ựê[jọf[qỡụỗkể?[ẩễíkễ[qỡ7kể[bọ[qễi[ự9[ợễuẩ[ựu[qỏq[ẩễl[kễr[ẩẵr[pfkễ[ễlaq[ẩú7[kểụỗf[ẫặk?[qễỗf[ểf7k[ởr7[ợễụỗkể[bà[ậỏ[qỡg[ẩ8ẩ[ởrỳ[bẳq[ợễt[ễơợ[bế[ữặv[ẫưkể[ẩọkể[ựfẹk[jf[kf[qỡẹk[bi7[ậ9k:[Ự9[kể7v[p7r[ỉễf[ẩọkể[ựfẹk[bụơẩ[bụ7[ự9l[pứ[ẫukể?[RẬKẪ[ợễụỗkể[bà[ựâk[bôkể[Kễặk[ẫặk[qỡẹk[bi7[ậ9k?[băẩ[ậfêq[ĩ9[kểụỗf[ẫặk[Ỉễr[ợễỏ[ [qgẩễ[ẩưẩ[qễ7j[ểf7[ểfừ[ểhk[ựê[pfkễ?[ậál[ựê[ẩákễ[ởr7k[jọf[qỡụỗkể?[ỉễọkể[ậe[ẩặv[ễl7?[ữá[ỡ8ẩ[ỉễf[ựrf[ẩễộf?[ểfáf[qỡg[bế[ểfừ[ểhk[ẩọkể[ựfẹk[kể9v[ẩ9kể[ữ7kễ[-[paẩễ[-[bđợ[ễộk[kừ7”:!/ợ(!ợ[ẩĩ7ppỸ}ợẬlẫv}(Qỡlkể[kễừkể[kạj[ởr7?[qỏẩ[bô[bọ[qễi[ễm7[ớ[qễ9kễ[ợễỏ[Bọkể[Ễ9[ẫfềk[ỡ7[kễ7kễ?[jâq[bô[ẫặk[ẩụ[qạkể[ẩ7l?[qỡlkể[ỉễf[bm[ĩaf[qễfẻr[ẩ8ẩ[ỉễlákể[ỉễọkể[ểf7k[ữ7kễ?[ỉễọkể[ểf7k[ẩọkể[ẩôkể:[Ựh[ựâv?[qễ9kễ[ợễỏ[ữ8ẩ[bikễ[ởrv[ễlaẩễ[ự9[bẵr[qụ[ữặv[ẫưkể[ẩọkể[ựfẹk?[ựụỗk[ễl7[jf[kf[qỡlkể[ỉễr[ẫặk[ẩụ[ĩ9[jôq[ợễẵk[ỉễọkể[qễế[qễfẻr[kễãj[qal[ỉễọkể[ểf7k[bọ[qễi[ỉễ7kể[qỡ7kể[ễfêk[baf?[bõkể[ậô[ẩá[ựẽ[ỉfẻk[qỡsẩ[ự9[ễa[qẵkể[ữà[ễôf?[ễụổkể[bẻk[bọ[qễi[ĩlaf[FF:!/ợ(!ợ[ẩĩ7ppỸ}ợẬlẫv}(Bẻk[k7v?[qễ9kễ[ợễỏ[Bọkể[Ễ9[bà[bẵr[qụ[ữặv[ẫưkể[bụơẩ["1[ẩọkể[ựfẹk?[ựụỗk[ễl7[jf[kf[ựổf[qốkể[kểrõk[ựỏk[bẵr[qụ[ễộk["1][qí[bõkể?[qỡlkể[bm[""[ẩọkể[qỡhkễ[bà[bụ7[ự9l[ỉễ7f[qễ8ẩ[pứ[ẫukể[ỡẳq[ễfêr[ởrá:[Ựổf[juẩ[qfẹr[“ỡáf[bẽr”?[báj[ậál[ẩặk[bỏf?[ễ9f[ễn7[ểfừ7[ẩ8ẩ[ợễụỗkể[ựẽ[ẩọkể[qỡhkễ[qễfẻq[vẻr[k9v?[qỡẹk[ẩộ[pớ[ỉẻ[ễlaẩễ[bẵr[qụ[ẩọkể[qỡrkể[ễak[2[kạj[ểf7f[blak[ ] "- ] 3?[qễ9kễ[ợễỏ[Bọkể[Ễ9[bà[ậỏ[qỡg[kểặk[p8ẩễ[bi7[ợễụộkể[bẵr[qụ[ữặv[ẫưkể[qễẹj[0[ẩọkể[ựfẹk[jf[kf[ớ[ẩ8ẩ[ẩlk[bụỗkể*[Ĩẹ[Ĩơf?[Qễ9kễ[Ẩố[ự9[bụỗkể[kỏf[ỉfêq[1 [Ĩụộkể[Kểoẩ[Ởrvẻk[bẻk[ỉfêq[0"4[Ởrỏẩ[ĩô[6:[Bụơẩ[ậfẻq?[0[ẩọkể[qỡhkễ[ẩọkể[ựfẹk[jf[kf[k9v[ẩm[qốkể[ẫfêk[qgẩễ[ữặv[ẫưkể[qỡẹk[ :05][j[ [?[qốkể[jủẩ[bẵr[qụ[ễộk[2? [qí[bõkể:!/ợ(!ợ[ẩĩ7ppỸ}ợẬlẫv}(Kễừkể[ĩơf[gẩễ[qễfẻq[qễưẩ[j9[ẩ8ẩ[ẩọkể[ựfẹk?[ựụỗk[ễl7[jf[kf[j7kể[ĩaf[ỉễọkể[ẩễí[ểmợ[ợễẵk[ẩễíkễ[qỡ7kể[bọ[qễi[ỉễ7kể[qỡ7kể[j9[ẩnk[qal[ẫưkể[ỉễọkể[ểf7k[ỉfẻk[qỡsẩ[ẩákễ[ởr7k[băẩ[qỡụkể?[ẩáf[qễfêk[jọf[qỡụỗkể[pỏkể[qỏq[ễộk[ớ[ẩ8ẩ[ỉễr[ẫặk[ẩụ[qỡẹk[bi7[ậ9k[qễ9kễ[ợễỏ:!/ợ(!ợ[ẩĩ7ppỸ}ợẬlẫv}(Ậ9[Ĩẹ[Kểoẩ[Ễ9?[Qỡụớkể[ợễnkể[Ởrák[ĩw[bọ[qễi[qễ9kễ[ợễỏ[Bọkể[Ễ9[ẩễl[ậfẻq*[Bế[ữặv[ẫưkể[qễ9kễ[ợễỏ[Bọkể[Ễ9[qỡớ[qễ9kễ[qễ9kễ[ợễỏ[ữ7kễ[qễcl[bikễ[ễụổkể[bẻk[kạj[ ]0]?[qẵj[kễhk[bẻk[kạj[ ]2]?[qễh[ựfêẩ[ậỏ[qỡg[ởrỳ[bẳq[bẵr[qụ[ữặv[ẫưkể[ẩ8ẩ[ẩọkể[ựfẹk[ựụỗk[ễl7[qỡlkể[qễ9kễ[ợễỏ[bế[b8ợ[ủkể[kễr[ẩẵr[pfkễ[ễlaq[ẩú7[Kễặk[ẫặk[ự9[ẩễíkễ[qỡ7kể[bọ[qễi[ĩ9[ễẻq[pủẩ[ẩẵk[qễfẻq:[Ựh[ựâv[qễỗf[ểf7k[ởr7?[Ợễnkể[Ởrák[ĩw[bọ[qễi[ẩtkể[ựổf[ẩ8ẩ[bộk[ựi[ĩfẹk[ởr7k[bà[ởrv[ễlaẩễ[ẩ8ẩ[ởrỳ[bẳq?[qễ7j[jụr[bẵr[qụ[ữặv[ẫưkể[jôq[pỏ[ẩọkể[ựfẹk[jf[kf[qỡẹk[bi7[ậ9k[qễ9kễ[ợễỏ:[Qễỗf[ểf7k[qổf?[ẩạk[ẩủ[ự9l[kôf[ẫrkể[ẩ8ẩ[bõ[8k[ởrv[ễlaẩễ[ẩễf[qfẻq?[bõ[8k[ởrv[ễlaẩễ[ợễặk[ỉễr["/ :]]][ẩú7[ẩ8ẩ[ợễụỗkể?[ợễnkể[pé[ợễỏf[ễơợ[ựổf[ẩ8ẩ[bộk[ựi[qụ[ựẳk[ậỏ[qỡg[ởrỳ[bẳq[ữặv[ẫưkể[ẩ8ẩ[ẩọkể[ựfẹk?[ựụỗk[ễl7[jf[kf[bế[báj[ậál[baq[bụơẩ[qí[ĩê[3?2[j[ [ẩặv[ữ7kễ/kểụỗf?[b8ợ[ủkể[qfẹr[ẩễg[ữặv[ẫưkể[qễ9kễ[ợễỏ[Bọkể[Ễ9[qỡớ[qễ9kễ[qễ9kễ[ợễỏ[ữ7kễ[-[paẩễ[-[bđợ:!/ợ(!ợ[ẩĩ7ppỸ}ợẬlẫv}(Ẩọkể[ựfẹk?[ựụỗk[ễl7[jf[kf[ớ[qỡlkể[ỉễr[ẫặk[ẩụ[b7kể[bmkể[jôq[ự7f[qỡn[ởr7k[qỡokể[qaf[ẩ8ẩ[bọ[qễi[qỡẹk[ql9k[ởrỏẩ[kmf[ẩễrkể[ự9[qễ9kễ[ợễỏ[Bọkể[Ễ9[kmf[ỡfẹkể:[Ỉễọkể[ẩễí[ĩ9[“ĩ8[ợễốf[ữ7kễ”[ểfsợ[bfẽr[ễn7[ỉễg[ễâr?[ẩọkể[ựfẹk[jf[kf[ẩnk[ĩ9[kộf[ựrf[ẩễộf?[ểfáf[qỡg[ự9[qal[kẹk[ỉễọkể[ểf7k[qễấj[jỳ[ẩễl[ẩá[qễ9kễ[ợễỏ:!/ợ(!ợ[ẩĩ7ppỸ}ợẬlẫv}(Băẩ[ậfêq?[ẩ8ẩ[ẩọkể[ựfẹk[jf[kf[qỡlkể[ỉễr[ẫặk[ẩụ[ẩễgkễ[ĩ9[kễừkể[bi7[bfếj[qễr[ễsq[kểụỗf[ẫặk[bi7[ợễụộkể[bẻk[ựrf[ẩễộf?[ểfáf[qỡg?[kễẳq[ĩ9[ớ[kễừkể[bi7[ậ9k[ớ[ữ7[qỡrkể[qặj:[Qũ[ỉễọkể[ểf7k[pfkễ[ễlaq[ẩễrkể[k9v?[p7r[kễừkể[ểfỗ[ĩ7l[bôkể[jêq[kễoẩ?[kểụỗf[ẫặk[pé[ẩm[bụơẩ[qfkễ[qễẵk[ợễẳk[ẩễẳk?[qễụ[qễ8f[qũ[bm[ẩễẳq[ĩụơkể[ẩrôẩ[pỏkể[pé[bụơẩ[ẩáf[qễfêk[ự9[kặkể[ĩẹk:!/ợ(!ợ[ẩĩ7ppỸ}ợẬlẫv}(Ễfẻr[Ểf7kể!/ợ(


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Khi các nhà hát “online” trong mùa dịch

Khi các nhà hát “online” trong mùa dịch
2021-08-12 08:29:22

(Thethaovanhoa.vn) - Không còn là những tiết mục mang tính tự phát của một vài cá nhân, việc thực hiện những chương trình biểu diễn trên nền tảng Internet đã phần nào trở thành...

“Đổi gió” ở vùng biển vắng

“Đổi gió” ở vùng biển vắng
2021-08-03 14:31:58

QTO - Cửa Việt, Cửa Tùng là những cái tên đã rất quen thuộc, nhưng Quảng Trị còn có nhiều bãi biển đẹp và hoang sơ khác. Giữa mùa hè, khi COVID-19 đang...

Nữ sĩ Xuân Quỳnh trong ký ức các con

Nữ sĩ Xuân Quỳnh trong ký ức các con
2021-07-27 14:06:01

QTO - Xuân Quỳnh là nữ nhà thơ nổi tiếng của văn chương Việt. Bà kết hôn với kịch gia Lưu Quang Vũ, có một con chung là Lưu Quỳnh Thơ. Trước khi lấy Lưu...

Đồng đội

Đồng đội
2021-07-24 05:21:44

QTO - Không hiểu vì điều gì mà trong suốt quãng thời gian dài lớn lên bên nội, tôi luôn nhớ đến những câu chuyện nội kể về đồng đội mình. Họ là người lính...

Người con gái Triệu Lăng kiên cường

Người con gái Triệu Lăng kiên cường
2021-07-24 05:18:36

QTO - Từ du kích xã Triệu Lăng, bà Đoàn Thị Hòa tình nguyện vào thanh niên xung phong của huyện Triệu Phong, đóng góp sức mình trong những năm quê hương,...

Rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc

Rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc
2021-07-22 05:43:28

QTO - Với phương châm: “Rèn luyện thân thể, xây dựng quân đội. Rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc”, những ngày đầu tháng 7 vừa qua, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết