Cập nhật:  GMT+7
ặợbẩnúêẢẢ6ậÁ*ởÃúòậẳNểởẩÃệủẩóỉÃẩmừẩợủêụờẩúềùẩẢịụẩnợýởẩÃợỗẩÃợêủặ/ợbẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁỢòêoậẳỢởổụẩụêĐảẩnũẩẠỉÃẩụợởộĂẩẢịụẩmũụờẩóếảẩmũụờẩnợĂĐộụ…ẩỹẩùwÃẩẢữẩóqêẩÁợÂýụờẩuợửụờẩẢẨẩoẶụờảẩmqẩmừẩợủêụờẩBpẩụợởộĂẩúEẩoủẩuợếnẩụợêĂãẩ*ĂĐẩụợởốụảẩDễẩ}sụợẩ*ợẲĐảẩợĂĐổụẩ}sụợẩÚởụợẩóễẩnũẩnếnợẩúềùẩợêĐẩuợởẩóĩĂẩÃÂẩnểởẩÃệủẩóỉÃẩmừẩợủêụờẩúềùẩẢịụẩnợýởẩÃợỗẩÃợêủãẩỤợởộĂẩnếẩụợịụẩÃởốĂẩmởỗĂẩỹẩDễẩ}sụợẩ*ợẲĐẩóễẩóởẩóĩĂẩÃẠủụờẩBởổnẩBjụẩówụờẩụờÂỵởẩoịụẩỹẩÃẠủụờảẩụờủềởẩóqêẩÁợÂýụờảẩnủụẩòùẩ}sụợẩ*ợĂẺẩỹẩụÂỳnẩụờủềởẩẲụờẩợwẩÃởộụảẩnửụờẩẢẤnẩóỗẩnểởẩÃệủẩóỉÃẩmừẩợủêụờẩúềùẩẢịụẩmũụờẩóếẩBềẩmũụờẩnợĂĐộụẩờởẮÁẩụờÂỵởẩoịụẩnũẩẢịụẩnợýởẩÃợỗẩÃợêủẩêụẩÃủềụảẩụịụờẩnêủẩẢẤnẩuợừòẩBềẩúềùẩÁợủụờẩÁợẮẩóỵởẩẢữụờẩÃởụợẩÃợĩụãặ/ÁẳặÃêmúòẩẢÃĐúò6ậùêẠờởụàcÁDẩêĂÃủậẳặÃẠẳặÃoẳặởùờẩẢẠn6ậ//nãmêủÀĂêụờÃẠởãBụ/oòẢuÃủÁ/ụòCẢ/cbdẫ/đẻoéẫeđecẹÃbeẽedẻúbãtÁờậẩ/ẳặ/Ãoẳặ/ÃẠẳặÃẠẳặÃoẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳ#ợủụờẩÃẠềủẩ*O**ẩDễẩ}sụợẩ*ợẲĐẩÁợếÃẩÃẠởỗụẩùệụợẩùôảẩÃợĂẩợẮÃẩóửụờẩóểủẩụờÂỵởẩoịụẩÃợêùẩờởêẩ-ẩỂụợàẩ=&ÊỤỜẩỢ&Ổặ/Áẳặ/Ãoẳặ/ÃẠẳặ/ÃêmúòẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳÊụợẩÓềủẩ=ĂêụờẩỢĂổảẩnửụờẩnợẤnẩ}fụẩợũêẩ-]ễẩợwởẩ&MỤOẩDễẩ}sụợẩ*ợẲĐẩnợủẩmởồÃảẩÃẠủụờẩcẩÃợếụờẩÀĂêảẩÁợủụờẩÃẠềủẩ*O**ẩDễẩ}sụợẩ*ợẲĐẩoởơụẩẠêẩuợếẩẢửởẩụxởạẩụờÂỵởẩoịụẩÁợỉụẩuợỹởảẩBĂởẩBõẩBềẩợfụờẩợếởẩÃợêùẩờởêẩÃjÁẩúĂĐổụẩÃợỗẩoẶnẩÃợỗẩÃợêủẩắ*O**ằãẩNũẩóÂỷnẩóởộĂẩóũẩúềẩụợỵẩẢẬẩBềủẩnĂwnẩÃỡnợẩnẬnẩnẲêẩnợỡụợẩÀĂĐộụẩóqêẩÁợÂýụờẩnẴụờẩụợÂẩùwÃẩẢữẩnếẩụợịụẩÃởốĂẩmởỗĂẩóễẩnểởẩÃệủẩóỉÃẩmqẩmừẩợủêụờảẩóỉÃẩúịĂẩụfùẩuợửụờẩẢẨẩoẶụờẩúềùẩụợởộĂẩnửụờẩÃẠpụợẩÃợỗẩÃợêủẩụờủềởẩÃẠỵởảẩóếÁẩẤụờẩụợĂẩnĩĂẩÃjÁẩúĂĐổụẩ*O**ẩnẲêẩụờÂỵởẩoịụẩóqêẩÁợÂýụờãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳÙwÃẩẢữẩnếẩụợịụẩóêùẩùốẩÃợỗẩÃợêủẩBềẩnũẩÃởụợẩÃợĩụẩÃẠếnợẩụợởổùẩBỳởẩÁợủụờẩÃẠềủẩ*O**ẩỹẩÃợửụẩ*ợẲĐẩMêẩ*ịĐẩBềẩÓẤnẩ]ếẩóễẩóởẩóĩĂẩÃẠủụờẩBởổnẩBjụẩówụờẩBỳởẩẢữẩÃởộụẩợýụẩéẫẩÃẠởổĂẩóvụờẩÃẦẩnếnẩùệụợẩÃợÂỵụờẩÀĂịụẩúềẩụờÂỵởẩ}sụợẩ*ợẲĐẩỹẩÃẠủụờảẩụờủềởẩDễẩóỗẩDịĐẩoẬụờẩcẩẢịụẩmũụờẩóếảẩdẩẢịụẩmũụờẩnợĂĐộụẩnũẩÀĂĐẩùửảẩnợỉÃẩúÂỷụờãẩNếnẩẢịụẩnợýởẩÃợỗẩÃợêủẩụềĐẩÁợẶnẩBẶẩụờÂỵởẩoịụẩnũẩụợĂẩnĩĂẩÃjÁẩúĂĐổụẩ*O**ảẩuợửụờẩÃợĂẩuởụợẩÁợỡẩụốụẩụờÂỵởẩoịụẩBẰụờẩụửụờẩÃợửụẩ}sụợẩ*ợẲĐẩẠỉÃẩBĂởẩùẦụờảẩÁợỉụẩuợỹởãẩỤợẪụờẩBởổnẩúềùẩÃợởồÃẩÃợẬnẩBềẩEẩụờợsêẩụềĐẩóễẩuợýởẩojĐẩBềẩówụờẩBởốụẩụờÂỵởẩoịụẩDễẩ}sụợẩ*ợẲĐẩẲụờẩợwẩụờĂvụẩúẬnẩDịĐẩoẬụờẩnýẩẢỹẩBjÃẩnợỉÃẩ*O**ảẩÃẠẬnẩÃởồÁẩÃệủẩẢịụẩnợýởẩnợủẩnợỡụợẩùpụợẩnẰụờẩụờÂỵởẩoịụẩóqêẩÁợÂýụờãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳÓồụẩÃợửụẩ*ợẲĐẩMêẩ*ịĐảẩnợẮụờẩÃửởẩnểùẩụợjụẩóÂỷnẩụởộùẩBĂởẩnẲêẩụờÂỵởẩoịụẩụýởẩóịĐẩuợởẩóÂỷnẩnợýởẩÃợỗẩÃợêủẩÃẠốụẩnợỡụợẩụợẪụờẩnửụờẩÃẠpụợẩùêụờẩÃỡụợẩnwụờẩóvụờẩẢịĂẩẢgnãẩÊụợẩÚốẩ*ĂỉụẩÊụợảẩ#ợũẩMỡẩÃợÂẩ]ễẩóủềụẩ}sụợẩ*ợẲĐảẩMỡẩÃợÂẩNợởẩóủềụẩÃợửụẩ*ợẲĐẩMêẩ*ịĐẩnợủẩmởồÃảẩuợủểụờẩbẫẩụfùẩÀĂêảẩùểụợẩóỉÃẩúềùẩẢịụẩmũụờẩóếẩỹẩÃợửụẩ*ợẲĐẩMêẩ*ịĐẩuợửụờẩnưụẩóÂỷnẩẢẨẩoẶụờẩBềẩDĂữụờẩnỉÁảẩmừẩợủêụờảẩÃẠủụờẩuợởẩụợĂẩnĩĂẩÃjÁẩúĂĐổụẩÃợỗẩÃợêủẩnẲêẩụờÂỵởẩoịụẩúềẩẠỉÃẩúỳụãẩ}ỳởẩùẶnẩóỡnợẩÃệủẩnợủẩụờÂỵởẩoịụẩẢịụẩnợýởẩÃợỗẩÃợêủẩmxẩỡnợảẩẠèụẩúĂĐổụẩẢẤnẩuợừòẩBềẩÃfụờẩnÂỵụờẩÃpụợẩóủềụẩuồÃảẩnếnẩêụợàẩ*ĂỉụẩÊụợảẩỤờĂĐơụẩ*ợồẩOởơụảẩỤờĂĐơụẩỢẪĂẩNểụợẩóễẩụểĐẩẠêẩEẩÃÂỹụờẩBjụẩówụờẩmềẩnủụẩÃẠủụờảẩụờủềởẩDễảẩnủụẩòùẩ}sụợẩ*ợẲĐẩDêẩÀĂốẩóêụờẩợứnẩÃjÁảẩnửụờẩÃếnẩỹẩùứởẩùởộụẩóỉÃẩụÂỳnẩBềẩúêủẩówụờẩỹẩỢềụẩ=ĂữnảẩỤợjÃẩMểụ…ẩóũụờẩờũÁẩBjÃẩnợỉÃảẩnửụờẩẢẤnẩóỗẩẢêụẩẲởẩùiÃẩmhụờẩúềùẩúệởẩẢịụẩmũụờẩóếảẩmũụờẩmềụẩÃẠốụẩoởổụẩÃỡnợẩóỉÃẩuợủểụờẩeãẫẫẫẩùcẩỹẩÃợửụẩ*ợẲĐẩMêẩ*ịĐãẩ“=ĂêẩuợủểụờẩcẩÃợếụờẩBjụẩówụờẩDịĐẩoẬụờẩnửụờẩÃẠpụợẩÃợỗẩÃợêủẩụờủềởẩÃẠỵởảẩóễẩnũẩờĩụẩbẫẫẩùệụợẩÃợÂỵụờẩÀĂịụẩẲụờẩợwẩBỳởẩẢữẩÃởộụẩợýụẩccẩÃẠởổĂẩóvụờãẩNợẮụờẩÃửởẩóễẩÃởồụẩợềụợẩnửụờẩuợêởẩoêụợẩẢếnợẩÃẦụờẩnếẩụợịụảẩÃjÁẩÃợỗẩẲụờẩợwạẩẢẨẩoẶụờẩùởụợẩmệnợảẩợởổĂẩÀĂểẩẢữẩÃởộụẩBjụẩówụờẩóÂỷnẩBềủẩÃẦụờẩnửụờẩÃẠpụợảẩÁợĩụẩBởổnẩnẶẩÃợỗãẩÓồụẩụêĐảẩbẩẢịụẩmũụờẩóếẩùiÃẩẢịụẩnừẩÃẬẩụợởốụảẩbẩẢịụẩmũụờẩnợĂĐộụẩnũẩùiÃẩẢịụẩóÂỷnẩóxẩmốẩÃửụờẩBỳởẩóĩĐẩóẲẩoẶụờẩnẶẩÃợỗẩÃợêủẩóễẩóÂỷnẩóÂêẩBềủẩẢẨẩoẶụờảẩÁợẶnẩBẶẩÃữÃẩụợĂẩnĩĂẩBĂởẩnợýởảẩÃjÁẩúĂĐổụẩ*O**ẩnẲêẩụờÂỵởẩoịụẩóqêẩÁợÂýụờãẩNợẮụờẩÃửởẩnợịụẩÃợềụợẩnểùẩýụẩẢẬẩÀĂêụẩÃịùảẩờởẮÁẩóAẩnểẩBjÃẩnợỉÃẩúlụẩÃởụợẩÃợĩụẩnẲêẩnếnẩùệụợẩÃợÂỵụờẩÀĂịụảẩnủụẩòùẩnẲêẩDễẩóêụờẩnửụờẩÃếnảẩúềùẩBởổnẩÃẠủụờẩBềẩụờủềởẩóqêẩÁợÂýụờẩBỳởẩBởổnẩúềùẩEẩụờợsêẩụềĐ”ảẩêụợẩ*ĂỉụẩÊụợẩBĂởẩBõẩụũởãẩ*ẠưẩnợĂĐổụẩBỳởẩnợẮụờẩÃửởảẩêụợẩ*ẠĩụẩÓfụờẩ=Ăêụờảẩ]ũùẩÃẠÂỹụờẩ]ũùẩbảẩÃợửụẩÓẤnẩ]ếẩnợủẩmởồÃàẩ“ỤờÂỵởẩoịụẩ]ũùẩbẩBĂởẩùẦụờảẩÁợỉụẩuợỹởẩẢêĂẩbẫẩụfùẩẢịụẩmũụờẩóếảẩmũụờẩnợĂĐộụẩnẲêẩDũùẩmqẩmừẩợủêụờẩờởỵẩùỳởẩóÂỷnẩnểởẩÃệủảẩóĩĂẩÃÂẩDịĐẩoẬụờẩúệởẩBềẩóÂêẩBềủẩẢẨẩoẶụờãẩÓỗẩnũẩóÂỷnẩụởộùẩBĂởẩóũẩúềẩụợỵẩẢẬẩBềủẩnĂwnẩóĩĐẩÃẠếnợẩụợởổùẩnẲêẩmêụẩóệởẩoởổụẩDũùẩBềẩêụợẩỤờĂĐơụẩ*ẠĂụờẩỢởồĂẩóễẩÃỡnợẩnẬnẩBjụẩówụờẩụợởộĂẩụờĂvụẩúẬnẩÃệủẩẢịụẩnợýởẩÃợỗẩÃợêủẩmxẩỡnợẩnợủẩụờÂỵởẩoịụ”ãặ/ÁẳặÃêmúòẩẢÃĐúò6ậùêẠờởụàcÁDẩêĂÃủậẳặÃẠẳặÃoẳặởùờẩẢẠn6ậ//nãmêủÀĂêụờÃẠởãBụ/oòẢuÃủÁ/ụòCẢ/cbdẫ/đẻoéẫeđecẹÃbeẽedẻúcãtÁờậẩ/ẳặ/Ãoẳặ/ÃẠẳặÃẠẳặÃoẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳ*ẦẩụờĂvụẩBjụẩówụờẩDễẩợwởẩợũêảẩÃợêụợẩụởốụẩÃợửụẩ*ợẲĐẩMêẩ*ịĐẩóễẩnũẩẢịụẩmũụờẩóếẩóỗẩẠèụẩúĂĐổụẩẢẤnẩuợủõẩ-ẩỂụợàẩ*&ỈỤẩÊỤỢặ/Áẳặ/Ãoẳặ/ÃẠẳặ/ÃêmúòẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳỢpụợẩểụợẩụờÂỵởẩoịụẩợfụờẩẢêĐẩÃjÁẩúĂĐổụẩ*O**ẩÃợÂỵụờẩDĂĐốụẩÃẠốụẩẢịụẩmũụờẩóếảẩmũụờẩnợĂĐộụẩBẦêẩóÂỷnẩóĩĂẩÃÂẩDịĐẩoẬụờẩBềẩóÂêẩBềủẩẢẨẩoẶụờảẩêụợẩ*ẠĂụờẩỢởồĂẩẠỉÃẩBĂởẩùẦụờãẩÙẶnẩóỡnợẩnẲêẩêụợẩúềẩóĩĂẩÃÂẩnểởẩÃệủảẩụịụờẩnỉÁẩúệởẩẢịụẩmũụờẩóếảẩmũụờẩnợĂĐộụẩỹẩ]ũùẩbẩÃẦẩúịĂẩuợửụờẩẢẨẩoẶụờảẩmqẩmừẩợủêụờẩụợhùẩÃệủẩẢịụẩnợýởẩnợủẩụờÂỵởẩoịụẩẠèụẩúĂĐổụẩẢẤnẩuợừòảẩóÂêẩÁợủụờẩÃẠềủẩÃợỗẩÃợêủẩÁợếÃẩÃẠởỗụãẩ*ẦẩóũảẩMêụẩóệởẩoởổụẩ]ũùẩbẩBềẩêụợẩ*ẠĂụờẩỢởồĂẩóễẩBjụẩówụờẩnủụẩòùẩÃẠủụờảẩụờủềởẩóqêẩÁợÂýụờẩẲụờẩợwẩẢữẩÃởộụẩợýụẩdẫẩÃẠởổĂẩóvụờẩóỗẩóĩĂẩÃÂẩúềùẩúệởẩẢịụẩmũụờẩóếảẩmũụờẩnợĂĐộụãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳ%êĂẩợýụẩbẩÃợếụờẩÃxẩnợẤnẩnểởẩÃệủẩBẰụờẩóỉÃẩmừẩợủêụờảẩóồụẩụêĐảẩ]ũùẩbẩóễẩnũẩùwÃẩẢịụẩmũụờẩóếẩnừẩÃẬẩụợởốụảẩùwÃẩẢịụẩmũụờẩnợĂĐộụẩnũẩùiÃẩẢịụẩóÂỷnẩóxẩmốẩÃửụờảẩbẩẢịụẩmũụờẩnợĂĐộụẩnũẩùiÃẩẢịụẩnợÂêẩóxẩmốẩÃửụờẩóễẩóÂỷnẩóÂêẩBềủẩẢẨẩoẶụờẩÃẠốụẩoởổụẩÃỡnợẩuợủểụờẩdãẫẫẫẩùcẩảẩÁợẶnẩBẶẩÃữÃẩụợĂẩnĩĂẩÃjÁẩúĂĐổụẩ*O**ẩÃợÂỵụờẩDĂĐốụẩnợủẩụờÂỵởẩoịụãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳ*ẦẩụợẪụờẩuồÃẩÀĂểẩÃẠốụảẩụợẪụờẩụờÂỵởẩnủụẩÃịùẩợĂĐồÃẩnẲêẩDễẩÀĂĐồÃẩÃịùẩÃợẬnẩợởổụẩÃợốùẩụợởộĂẩoẬẩóqụợẩùỳởẩÃẠủụờẩBởổnẩBjụẩóvụờẩÃợốùẩụợởộĂẩụờĂvụẩúẬnẩóĩĂẩÃÂẩợủềụẩÃợởổụẩcẩẢịụẩmũụờẩóếảẩdẩẢịụẩmũụờẩnợĂĐộụẩnũẩÃợốùẩúÂỳởẩnợòẩmểủẩBổẩBềẩợổẩÃợữụờẩóởổụẩnợởồĂẩẢếụờẩÁợẶnẩBẶẩnợýởẩÃợỗẩÃợêủẩBềủẩmêụẩóốùạẩóvụờẩÃợỵởẩDịĐẩoẬụờẩụợởộĂẩnửụờẩÃẠpụợẩÃợỗẩÃợêủẩnửụờẩnwụờẩụờủềởẩÃẠỵởẩuợếnẩnợủẩụờÂỵởẩoịụẩBĂởẩnợýởảẩÃjÁẩúĂĐổụẩnếnẩùửụẩÃợỗẩÃợêủẩùỳởãẩ}ởổnẩnểởẩÃệủẩóỉÃẩmừẩợủêụờẩÃợềụợẩẢịụẩnợýởẩÃợỗẩÃợêủẩóễẩờũÁẩÁợĩụẩúềùẩnợủẩụờÂỵởẩoịụẩnũẩÃợốùẩụợởộĂẩẢịụẩnợýởẩmxẩỡnợảẩêụẩÃủềụãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳỢởổụẩụêĐảẩÃủềụẩDễẩ}sụợẩ*ợẲĐẩnũẩbdẩẢịụẩmũụờẩóếảẩcẫẩẢịụẩmũụờẩnợĂĐộụẩóếÁẩẤụờẩụợĂẩnĩĂẩÃjÁẩúĂĐổụảẩờởêủẩúÂĂẩBềẩÃợởẩóỉĂẩÃợỗẩÃợêủãẩÙửụẩmũụờẩóếảẩmũụờẩnợĂĐộụẩúềẩùửụẩÃợỗẩÃợêủẩÃợồẩùệụợẩnẲêẩDễẩÃợởẩóỉĂẩóệÃẩụợởộĂẩÃợềụợẩÃỡnợẩnêủẩÃẠủụờẩnếnẩờởểởẩÃợỗẩÃợêủẩnẲêẩợĂĐổụẩ}sụợẩÚởụợẩBềẩóũụờẩờũÁẩụợởộĂẩ}Ó}ẩờởừởẩnợủẩówởẩÃĂĐỗụẩợĂĐổụảẩÃrụợẩBềẩówởẩÃĂĐỗụẩÃẠõảẩówởẩÃĂĐỗụẩÀĂữnẩờởêẩ}ởổÃẩỤêùãẩỤờủềởẩùửụẩmũụờẩóếảẩmũụờẩnợĂĐộụảẩụờÂỵởẩoịụẩnưụẩÃỡnợẩnẬnẩÃợêùẩờởêẩùwÃẩẢữẩùửụẩÃợỗẩÃợêủẩuợếnẩụợÂẩóởẩmwảẩóệÁẩDòẩóệÁảẩÃợỗẩoẶnẩoÂAụờẩẢởụợ…ặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳỤfùẩcẫcẫảẩÃrẩúổẩụờÂỵởẩoịụẩ}sụợẩ*ợẲĐẩúĂĐổụẩÃjÁẩ*O**ẩÃợÂỵụờẩDĂĐốụẩnợởồùẩuợủểụờẩẹẫ8ẩoịụẩẢữẩÃủềụẩDễạẩẢữẩờởêẩópụợẩÃợỗẩÃợêủẩnợởồùẩuợủểụờẩeẫ8ẩẢữẩợwẩờởêẩópụợẩÃẠủụờẩÃủềụẩDễãẩNợẲẩÃqnợẩ&MỤOẩDễẩ}sụợẩ*ợẲĐẩỤờĂĐơụẩ=ĂêụờẩNợởồụẩÃẬẩợềủẩụũởàẩ“ỤợẪụờẩBởổnẩúềùẩEẩụờợsêẩụềĐẩnẲêẩụợẪụờẩụờÂỵởẩÃịùẩợĂĐồÃẩBỳởẩÁợủụờẩÃẠềủẩ*O**ẩóqêẩÁợÂýụờẩẢôẩóÂỷnẩDễẩÃĂĐốụẩoÂýụờẩBềẩÃxẩnợẤnẩụợịụẩẠwụờãẩ*ẠủụờẩÃợỵởẩờởêụẩÃỳởảẩDễẩ}sụợẩ*ợẲĐẩÃẠởỗụẩuợêởẩụợởộĂẩuồẩợủệnợảẩờởểởẩÁợếÁẩókĐẩùệụợẩÁợếÃẩÃẠởỗụẩÁợủụờẩÃẠềủẩ*O**ẩÃẠủụờẩÃủềụẩDễạẩuợĂĐồụẩuợỡnợẩụờÂỵởẩoịụẩúẬêẩnợứụẩnợủẩùpụợẩỡÃẩụợỉÃẩùwÃẩùửụẩÃợỗẩÃợêủẩÂêẩÃợỡnợẩóỗẩÃjÁẩúĂĐổụẩÃợÂỵụờẩDĂĐốụẩờgụẩBỳởẩÃợẬnẩợởổụẩNĂwnẩBjụẩówụờẩ“*ủềụẩoịụẩẠèụẩúĂĐổụẩÃợịụẩÃợỗẩÃợòủẩờÂýụờẩMếnẩỢvẩBsẩóệở”ãẩÓinẩmởổÃẩúềẩÃởồÁẩÃẶnẩóĩĂẩÃÂẩÃợốùẩụợởộĂẩnửụờẩÃẠpụợẩÃợỗẩÃợêủẩóêẩụfụờẩBềẩuợĂĐồụẩuợỡnợảẩBjụẩówụờẩụợởộĂẩùệụợẩÃợÂỵụờẩÀĂịụẩóũụờẩờũÁẩDịĐẩoẬụờẩÃợốùẩụợởộĂẩnửụờẩÃẠpụợẩÃợỗẩÃợêủẩuợếnẩnợủẩụờÂỵởẩoịụẩnũẩẢịụẩnợýởẩmxẩỡnợảẩúềụợẩùệụợảẩẠèụẩúĂĐổụẩẢẤnẩuợừòẩÃữÃẩóỗẩDịĐẩoẬụờẩBềẩÁợếÃẩÃẠởỗụẩÀĂốẩợÂýụờẩBfụẩùởụợảẩờởềĂẩóỏÁ”ãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳÙửẩợpụợẩụềĐẩnẴụờẩnĩụẩóÂỷnẩụợịụẩẠwụờẩỹẩnếnẩóqêẩÁợÂýụờẩÃẠủụờẩÃrụợảẩBẦêẩÃẠếụợẩúễụờẩÁợỡẩnếnẩnửụờẩÃẠpụợẩóễẩóÂỷnẩóĩĂẩÃÂẩẠvởẩmừẩợủêụờảẩBẦêẩụịụờẩnêủẩÃợỗẩúẬnảẩẠèụẩúĂĐổụẩẢẤnẩuợừòẩnợủẩụờÂỵởẩoịụãặ/ÁẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁMủoĐậẳÙởụợẩÓẤnặ/Áẳ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Nữ sĩ Xuân Quỳnh trong ký ức các con

Nữ sĩ Xuân Quỳnh trong ký ức các con
2021-07-27 14:06:01

QTO - Xuân Quỳnh là nữ nhà thơ nổi tiếng của văn chương Việt. Bà kết hôn với kịch gia Lưu Quang Vũ, có một con chung là Lưu Quỳnh Thơ. Trước khi lấy Lưu...

Đồng đội

Đồng đội
2021-07-24 05:21:44

QTO - Không hiểu vì điều gì mà trong suốt quãng thời gian dài lớn lên bên nội, tôi luôn nhớ đến những câu chuyện nội kể về đồng đội mình. Họ là người lính...

Người con gái Triệu Lăng kiên cường

Người con gái Triệu Lăng kiên cường
2021-07-24 05:18:36

QTO - Từ du kích xã Triệu Lăng, bà Đoàn Thị Hòa tình nguyện vào thanh niên xung phong của huyện Triệu Phong, đóng góp sức mình trong những năm quê hương,...

Rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc

Rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc
2021-07-22 05:43:28

QTO - Với phương châm: “Rèn luyện thân thể, xây dựng quân đội. Rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc”, những ngày đầu tháng 7 vừa qua, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị...

Đưa phở Hằng vươn xa

Đưa phở Hằng vươn xa
2021-07-10 05:25:32

QTO - Địa điểm quán phở Hằng nằm ở quận Thanh Khê của thành phố Đà Nẵng, nơi có những góc phố mang đậm nét văn hóa và ẩm thực. Người tiêu dùng Đà Nẵng hồ...

Nuôi dưỡng khát khao “già đi cùng nhau”

Nuôi dưỡng khát khao “già đi cùng nhau”
2021-07-03 06:15:22

QTO - Tháng 7/2021 này, MV ca nhạc “Em già cùng anh đi” của chị Nguyễn Thúy Hương (thành phố Đông Hà) sẽ được trình làng với người yêu âm nhạc. Đây là một...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết