Cập nhật:  GMT+7
ửJỷỳẼỎẮŨŨrýÙkKƯỎỀýữẫJẰƯỳỶỔÔĨỳƯJẰKỳJỘẮỳƯỦỐÔĨỳÔJẲẼỳkỦNÔJỳ3ỚÔĨỳjQÔử/JỷữửÙỳẼỎẮŨŨrýÙặỀẮÊýữkỦNÔJỳ3ỚÔĨỳjQÔỳỎẶỳÔĨJÍỳŨÓỳJKHÕỳJỐKỳẼỮẮỳƯJHỳĨKRKỳỌJKỳƯJỠKỳJỢÔỳỶLẮỳƯKÔJỳJỐẮỳƯWỳƯWUÔĨũỳƯỦKHƯỳỎ=ũỳƯỚÔỳĨKẰỐỳỶẶỐỳẼẮỳỌJỪẼỳẺẬÔĨỳÕỞƯỳẼẴÕỳ@ỪẼỳẼJCÔỳƯJẶÔJũỳÊẮỳÊKHƯưỳcPKỳẺẶKỳJẰƯỳẼỮẮỳỚÔĨỳẾIỨỳÔJWỳÕẮÔĨỳŨKÔJỳỌJLỳẼỮẮỳÕỞƯỳẼỐÔỳÔĨWSKũỳJẮ#ỳLƯỳỦẮỳẼVÔĨỳỎẶỳÙJEÙỳÙJỢÔĨỳÊẮỳƯJNƯỳẼỮẮỳÕỞƯỳỎKÔJỳJỢÔỳŨỜÔĨỳẾẮÔĨỳẼÝẮỳỤỨE#ỳỶỨKỳẺỨỢÔũỳÕỨỜÔỳÔWQÔĨỳƯÝẮỳJỢÔĨỳƯỦĐÔỳỌJỚÔĨỳÔÚỳẼJKẮỳƯẮ#ưỳdỒỳỶYẮỳÔJWỳẼỠỳƯLẼJỳỎẲKỳỶYẮỳỎẶỳẼCỨỳẼJỨ#ÍÔỳJỚÕỳÔẮ#ũỳƯJEÕỳẼJLỳƯJHỳŨÝỳẾHÔỳƯYÔĨỳJQKỳƯJUũỳẾKIỨỳÔẶ#ỳƯJÌỳJKÍÔỳỦƠỳÔỆƯỳƯỦỐÔĨỳẼẮỳỌJỪẼỳ4ẮỳộẶÔĨũỳÕỞƯỳJWRÔĨỳŨẰÔĨỳƯẰẼỳẾẨẼỳŨẦẼỳẾÌỳẼÝẼỳỎÝẼỳÙJẴÔỳẼJKHÔỳỶẶỳƯJỜÔĨỳƯJKHƯỳỌGỨỳĨỔKỳJỘẮỳẺMÔJũỳƯJỜÔĨỳÔJDƯỳẼJỐỳkỠỳỤỨỜẼỳộKÍƯỳdẮÕưỳ5ỒỳỤỨẴỳƯJEƯỳỎẶỳÕỞƯỳỌ$ỳẼỚÔĨỳJ#ỳJỴỨỳƯỦỐÔĨỳÔĨJÍỳƯJỨEƯưử/ÙữửƯẮẺỎỀỳŨƯ#ỎỀrýÕẮỦĨKÔụỹÙ@ỳẮỨƯỐýữửƯỦữửƯÊữửKÕĨỳŨỦẼrý//ẼưẺẮỐỤỨẮÔĨƯỦKưỶÔ/ÊỀŨỌƯỐÙ/ÔỀỸŨ/ỹỷAỵ/ÁÃÊỷỷÁỷẢỵÁƯỷÀĂAĂÁỎỷưÒÙĨýỳ/ữử/ƯÊữử/ƯỦữửƯỦữửƯÊữử/ƯÊữử/ƯỦữử/ƯẮẺỎỀữửÙỳẼỎẮŨŨrýÙ2ỐÊ#ýữẫJẰƯỳỶỔÔĨỳJỘẮỳẺMÔJũỳƯJèÕỳWRẼỳÕỞƯỳẼỨỞẼỳẾSKỳẮÔỳỎẶÔJũỳŨỜÔĨỳƯỲỳƯHỳỶRKỳÔJẮỨưưưỶỜÔỳỎẶỳƯCÕỳÔĨỨ#ÍÔỳẼỮẮỳỎỐẶKỳÔĨWSKỳỎWQÔĨỳƯJKÍÔũỳỶẶỳẾỒỳẼẶÔĨỳỎẶỳ=ỳƯWUÔĨỳẼỮẮỳẼẰẼỳỶẤÔỳÔĨJÍỳŨÓỳỌJKỳJWRÔĨỳƯJWTÔĨũỳỌJỚÔĨỳỦKGÔĨỳĨMỳỶRKỳkỦNÔJỳ3ỚÔĨỳjQÔưỳdJWÔĨỳWRẼỳÕQỳÔẶ#ỳUỳỚÔĨỳỎỨỚÔỳÕÂÔJỳỎKÍƯũỳ@Ứ#GÔỳŨỨỜƯỳỶẶỳƯJỚKỳƯJỪẼỳỌJỚÔĨỳÔĨYÔĨũỳÔJDƯỳỎẶỳƯỦỐÔĨỳƯJSKỳẾKÌÕỳỌJKỳÔWRẼỳÔỐÔỳẼJKẮỳẼẦƯũỳẼJKÔJỳẼJKHÔỳƯỦKIÔỳÕKGÔưỳ3ẮỳỌJỪẼỳ4ẮỳộẶÔĨũỳÕỞƯỳŨẰÔĨỳƯẲỐỳẼỒỳÕỞƯỳỌJỚÔĨỳJẮKũỳLƯỳỦẮỳỎẶỳUỳộKÍƯỳdẮÕỳỦẮỳẾSKỳƯỦỐÔĨỳẺỜKỳẼẴÔJỳẾỒỳÔJWỳÕỞƯỳƯKHÔĨỳÔỒKỳẼDƯỳỎGÔỳƯYỳƯỦỐÔĨỳỎỘÔĨỳÔĨWSKỳẼỐÔỳbẲẼỳẼJẰỨỳặỢÔĨũỳƯJD#ỳỶYẮỳỤỨỀÔỳỶYẮỳỎẲũỳỶYẮỳƯJCÔỳƯJỨỞẼỳẾHÔỳÔẮỐỳỎỘÔĨỳÔẮỐỳÊẲũỳỎẲKỳỶYẮỳ@ẮỳẼẰẼJỳẾHÔỳỦỰÔĨỳỦTÔũỳẺKỳẮKưỳộMỳỦẬÔĨỳẼJKHÔỳƯỦẮÔJỳÊỰỳỎẶỳẼJKHÔỳƯỦẮÔJỳƯÝỳỶÍỳẼJLÔJỳÔĨJÓẮỳẼVÔĨỳỎẶỳ“ẼẰƯỳẾDƯỳẤÔỳƯJNƯỳÔĨWSK”ừcẲÔJỳkỲựỳÔGÔỳÔJỴÔĨỳJ#ỳŨKÔJũỳÕDƯỳÕẰƯỳJỴỨỳJMÔJỳJẮ#ỳỶỚỳJMÔJỳỎẶỳẾKIỨỳỌJỚÔĨỳƯỦẰÔJỳỌJỖKỳỶẶỳẾỢÔĨỳỎỐẲKũỳẾỢÔĨỳẺẶỐỳÊỰỳỌJỚÔĨỳÕỨỜÔỳẼVÔĨỳÙJẴKỳĨẰÔJỳẼJNỨưỳ3JỐỳÔGÔỳÊỰỳỎẶỳẼJKHÔỳƯỦẮÔJỳẼJLÔJỳÔĨJÓẮỳƯJMỳẼVÔĨỳỎẶỳẼỨỞẼỳẼJKHÔỳƯỦẮÔJỳẺDƯỳẾẦẼỳÊÓỳÕẶỳƯJỚKũỳỌJKỳÙJẴKỳẺỨỞẼỳỎỘÔĨỳẼĐÕỳŨỪÔĨỳẾÌỳẺẴỐỳỶÍỳỤỨGỳJWQÔĨỳẾDƯỳÔWRẼũỳẺẴỐỳỶÍỳẾỞẼỳỎEÙũỳƯÝỳÊỐũỳẺUKỳỌJỚÔĨỳẼỘÔỳẼỐÔỳẾWSÔĨỳÔẶỐỳỌJẰẼưử/ÙữửÙỳẼỎẮŨŨrýÙ2ỐÊ#ýữkỦỐÔĨỳẼẴÕỳJXÔĨỳÔJWỳỶE#ũỳẼẮỳỌJỪẼỳÙJẴÔỳẼJKHÔỳkỦNÔJỳ3ỚÔĨỳjQÔỳỌJẰẼỳỶRKỳÔJKIỨỳŨẰÔĨỳƯẰẼỳ“ÔJẲẼỳỎLÔJ”ỳẼỰÔĨỳƯJSKưỳêÔĨỳỌJỚÔĨỳƯJKỳỶNỳJỒẮỳẾSKỳỎLÔJỳẼJKHÔũỳỌJỚÔĨỳỚÔỳÔĨJèỐũỳỌÌỳỌJỠỳƯJỀỐỳỌKÌỨỳƯJỚÔĨỳƯJWSÔĨũỳỌJỚÔĨỳÔỒKỳẾHÔỳŨÝỳŨKÔJỳƯỲỳẼẰỳÔJCÔỳẼỮẮỳÕỞƯỳẾỚKỳÔĨWSKũỳÕẶỳẾỒỳỎẶỳỌKÔJỳÔJEƯỳƯỬÔĨũỳ“ẼJỨỚÔĨỳÔĨỨ#ÍÔỳJỢÔỳẮK”ỳẼJỐỳẼẴỳÔỘKỳĨKỜÔĨỳbẲẼỳặỢÔĨưỳdJẲẼỳŨÓỳẾÂỳŨẰÔĨỳƯẰẼỳÔGÔỳÔJỴÔĨỳẼẮỳỌJỪẼỳJỘỳẾWẮỳỎKÔJỳƯEÙỳƯJÌũỳÊỰỳẼỒỳỌJKỳÔỒKỳỶIỳẼẰKỳẼJHƯỳŨKÔJỳJỔẼỳẼỮẮỳÕỞƯỳẼẰỳÔJCÔỳJỐẨẼỳỌJỚÔĨỳJẪÔỳƯJHưỳ“ằKẮỳƯẶKỳẼỮẮỳÕỂ”ũỳ“ặẰƯỳƯỦGÔỳÔJỴÔĨỳ@ẰẼỳÔĨWSK”ũỳ“3JỐỳÕỞƯỳÔĨWSKỳÔẬÕỳ@ỨỜÔĨ”ũỳ“5ẲKỳẺẰẼỳỦỨỳẾGÕ”ũỳ“3ẮỳÊẮỐỳcỂ”ưưưỎẶỳỌKÔJỳẼĐỨỳJỢÔỳẺẬÔĨỳCÕỳƯJẮÔJưỳ3JKHÔỳƯỦẮÔJỳJKÍÔỳỎGÔỳỶRKỳĨWQÔĨỳÕẨƯỳ“ƯJĐÔỳẼJHƯ”ỳỎẲÔJỳỎỰÔĨỳỶẶỳƯẶÔỳÔJẸÔũỳỶRKỳÔJỴÔĨỳỌJỠỳẾẮỨũỳƯẮÔĨỳƯỒẼỳỌJỚÔĨỳƯJÌỳÔẶỐỳÔỒKỳJHƯỳỤỨẮỳÔJCÔỳẴÔJỳỶẶỳÊWỳẺẮỳẼỮẮỳẼẮỳỌJỪẼỳkỦNÔJỳ3ỚÔĨỳjQÔỳẼẶÔĨỳƯỦUỳÔGÔỳƯJỜÔĨỳỌJỠỳỶẶỳẺKỳẮKỳỎỨỚÔỳẰÕỳẴÔJỳÙJEÔỳÔĨWSKưỳộẶỳÊWSÔĨỳÔJWỳƯDƯỳẼẴỳẾRÔỳẾẮỨũỳĨẰÔJỳÔẨÔĨỳỶỚỳẼỰÔĨỳẼỮẮỳẼJKHÔỳƯỦẮÔJỳẾIỨỳƯỦỪƯỳ@ỨỜÔĨỳƯỦGÔỳỎWÔĨũỳƯỦGÔỳỶẮKỳỶẶỳẼẦÕỳỶẶỐỳƯKÕỳÔJỴÔĨỳẺẶỳÕỂỳộKÍƯỳdẮÕỳỶỜÔỳẾÂỳỎẶỳ“ặỘÔỳộỔÔĨỳịJỨ”ỳƯYỳÕỨỚÔỳỌKHÙỳƯỦWRẼưỳ“cỂỳÔĨỢKỳỦỨỳẼỐÔỳẾỐÔĨỳẾWẮỳỶƠÔĨỳẺỨỢÔũỳẾỐÔĨỳẾWẮỳÙJEÔỳÕMÔJ/cỂỳÔĨỢKỳỦỨỳẼỐÔỳÔĨJỀỳẾDƯỳĨỔKỳƯJĐÕỳƯỦỔÔỳÔTỳỎWỨỳỶỐÔĨ/cỂỳÔĨỢKỳƯỦẤÕỳÔẤÕỳÔJWỳƯJCÔỳƯWTÔĨỳẺỨỢÔỳẾÌỳỎẲKỳỤỨGỳJWQÔĨ/kỨỠKỳẼỘÔỳÔĨC#ỳƯJQũỳƯJHỳĨKRKỳJEÔỳƯJỰũỳẼJKHÔỳƯỦẮÔJỳÔĨỬẼỳƯỰ”ỳừ3ẮỳÊẮỐỳcỂựưỳộẶỳẼJỐỳÊỰỳỌJỚÔĨỳÕẮÔĨỳƯJWQÔĨỳƯLẼJỳƯỦGÔỳÊẮỳƯJNƯỳÔĨWSKỳƯJMỳẼỐÔỳÊCÔỳộKÍƯỳỤỨẮỳẼJKHÔỳƯỦẮÔJỳẼVÔĨỳÙJẴKỳJXÔĨỳẼJNỨỳÔJỴÔĨỳẼJDÔỳƯJWQÔĨỳƯKÔJỳƯJĐÔỳỌJỚÔĨỳÊỊỳƯJỨỜẼỳƯJẮÔĨưỳ3ẮỳỌJỪẼỳkỦNÔJỳỎẶỳÔĨWSKỳƯJWỳỌ=ỳƯJỚÔĨỳÕKÔJỳỶẶỳÕẸÔỳẼẴÕũỳẾÂỳỌGỳẾQÔỳƯJỨỜẼỳẼJỐỳÔJỴÔĨỳẮKỳJẰƯỳÔJẲẼỳẼỮẮỳÕMÔJưử/ÙữửƯẮẺỎỀỳŨƯ#ỎỀrýÕẮỦĨKÔụỹÙ@ỳẮỨƯỐýữửƯỦữửƯÊữửKÕĨỳŨỦẼrý//ẼưẺẮỐỤỨẮÔĨƯỦKưỶÔ/ÊỀŨỌƯỐÙ/ÔỀỸŨ/ỹỷAỵ/ÁÃÊỷỷÁỷẢỵÁƯỷÀĂAĂÁỎỹưÒÙĨýỳ/ữử/ƯÊữử/ƯỦữửƯỦữửƯÊữửÙỳẼỎẮŨŨrýÙ2ỐÊ#ýữ3ẮỳŨÓỳặỐẶÔĨỳkỦẮÔĨỳẺKÌỨỳÊKỊÔỳƯỦỐÔĨỳẼJWQÔĨỳƯỦMÔJỳÔĨJÍỳƯJỨEƯỳ“ặÂ#ỳ#GỨỳÔJẮỨỳẾK”ỳ-.ÔJụỳkưdử/Ùữử/ƯÊữử/ƯỦữử/ƯẮẺỎỀữửÙỳẼỎẮŨŨrýÙ2ỐÊ#ýữdJẲẼỳkỦNÔJỳẾỜƯỳỎGÔỳÔĨỔÔỳẾỨỜẼỳJỘẮỳẺMÔJũỳƯẲỐỳÔGÔỳÊỘÔĨỳŨỚÔĨỳẼỨỞÔỳŨỒÔĨỳƯỦỐÔĨỳJẶÔĨỳỎỐẲƯỳẼẮỳỌJỪẼỳÙJẴÔỳẼJKHÔũỳỎỨỚÔỳỌJWRẼỳƯYỳẺẲỐỳỎÝẼỳỎẶÕỳƯJẮỳJỒẮỳẼỐÔỳÔĨWSKưỳdJWÔĨỳẾẮỨỳẾẰỨỳẼỮẮỳỚÔĨỳỦDƯỳÔJKIỨỳỌJKỳƯJÌỳJKÍÔỳẾỞẼỳẾẰỐỳỌJỚÔĨỳĨKỜÔĨỳẮKỳỌJKỳÊWSÔĨỳÔJWỳƯJKỳỶNỳJỒẮỳẼJKHÔỳƯỦẮÔJỳẾÌỳƯỜỳẼẰỐỳẼJKHÔỳƯỦẮÔJỳĨDÙỳẺỞKụỳ“5ẲKỳẺẰẼỳỦỨỳẾGÕ”ũỳ“ặẰƯỳƯỦGÔỳÔJỴÔĨỳ@ẰẼỳÔĨWSK”ưưưũỳƯJEÕỳẼJLỳẾWẮỳÔJCÔỳỶEƯỳƯỦỴỳƯMÔJỳƯỦỐÔĨỳCÕỳÔJẲẼỳỶẶỐỳƯMÔJỳƯJHỳƯRKỳJẲÔỳỶẶỳẾĐ#ỳẦÙỳÔĨJNẼJỳỎ=ũỳÔĨJNẼJỳẼẴÔJụỳ“cỂỳỶPỳƯẮ#ỳỦỀỐỳÕYÔĨỳẼJKHÔỳƯỦẮÔJũỳẼJNỳỶPỳƯẮ#ỳJỐẮÔỳJỚỳJỘẮỳẺMÔJưưư”ỳẾÌỳÙJQKỳẺẶ#ỳÔJỴÔĨỳÔPKỳỆỐỳỎỀỳƯJHỳŨÝũỳÔJỴÔĨỳƯỦẰKỳỌJỐẰ#ỳẺKÔJỳẾẮỐưử/ÙữửÙỳẼỎẮŨŨrýÙ2ỐÊ#ýữ5ỜKỳỶRKỳỦKGÔĨỳỤỨGỳJWQÔĨỳỉỨẴÔĨỳkỦNũỳÔJẲẼỳŨÓỳƯJKGÔỳƯẶKỳẾÂỳẼỒỳLƯỳÔJDƯỳÕỞƯỳÊỨ#GÔỳÔTỳỌJỒỳỤỨGÔưỳ5ỒỳỎẶỳƯẰẼỳÙJÉÕỳ“2ẶỳÕỂỳêỳb=”ỳÊẮỳÊKHƯỳÊKỊÔỳƯẴỳÔĨWSKỳÕỂỳẼJẲ#ỳƯỦẰÔJỳẾẲÔỳẺỐÕỳƯỦỐÔĨỳÕỰẮỳJèỳẾỖỳỎỲẮỳỷĂẢỹỳỶẶỐỳẼỜỳẾỚỳặỨHưỳ5C#ỳỎẶỳƯẰẼỳÙJÉÕỳÙJẴÔỳẼJKHÔỳẾỞẼỳẾẰỐũỳỌJKỳỌJỚÔĨỳƯỦÝẼỳƯKHÙỳÔỒKỳỶIỳẼJKHÔỳŨÝỳỶRKỳẾĐỨỳỦQKỳÕẰỨỳẼJẴ#ũỳỶRKỳỌJỒKỳỎỲẮỳÕNƯỳÕỰÔĨũỳỶRKỳŨKÔJỳỎ#ỳƯỲỳẺKÍƯưỳdJWÔĨỳỌJKỳJẰƯỳỎGÔỳỶẸÔỳƯJDÕỳẾẸÕỳÔPKỳẾẮỨỳẼJKÔJỳẼJKHÔưỳdĨWSKỳÕỂỳẺỨỞẼỳÙJẴKỳỦSKỳỤỨGỳJWQÔĨỳỉỨẴÔĨỳkỦNỳÕẶỳ“ĨKẮỳƯẶKỳẼỮẮỳÕỂ”ỳẼJOỳỎẶỳƯỦẰKỳẺLưỳkYỳẼCỨỳẼJỨ#ÍÔỳẼỬỳƯJÌũỳÔJẲẼỳŨÓỳẾÂỳẾỢÔĨỳẼẴÕỳỶẶỳŨỄỳẼJKẮỳƯEÔỳẾẰ#ỳỎỘÔĨỳÕMÔJỳÕẶỳỶKHƯỳÔGÔỳÕỞƯỳẼẮỳỌJỪẼỳÕẮÔĨỳCÕỳJWUÔĨỳẾỢÔĨỳÊẮỐũỳÙJỐÔĨỳẼẰẼJỳÊCÔỳĨKẮÔỳỶRKỳĨKỔÔĨỳƯJXỳỤỨỀÔỳƯJỨỞẼỳƯỦỐÔĨỳẼẮỳỌJỪẼỳẼỮẮỳỚÔĨũỳẾẮỨỳẾẰỨỳẾHÔỳƯEÔỳẼỰÔĨỳĨẮÔỳỦỨỞƯưỳộẶỳẾỐẲÔỳẼỨỜKỳỶẮÔĨỳỎGÔỳÔJWỳÕỞƯỳẾỐẲÔỳƯỦWSÔĨỳƯCÔỳƯJẮÔJỳỶIỳẼJKHÔỳẼỨỞẼỳẾẮỨỳƯJWQÔĨũỳÔJWỳÕỞƯỳỌJỪẼỳỦỨỳỶIỳÕỞƯỳÔĨWSKỳÕỂỳỤỨGỳJWQÔĨỳêỳb=ỳừÔJWỳẼẰẼJỳĨỔKỳÔĨẶ#ỳ@WẮỳỶIỳÕỞƯỳÊẴKỳẾDƯỳƯỦỐÔĨỳẾỒỳẼỒỳỉỨẴÔĨỳkỦNựụỳ“cỂỳỚÕỳƯỦẰKỳẺL/cẦƯỳẼỘÔỳÔĨÉÔỳÔĨQ/5WSÔĨỳỶẦÔĨỳẺGÔỳỎI/cỞƯỳƯJCÔỳẺỆỳÔJỖ/cỂỳỚÕỳƯỦẰKỳẺL/5KỳỶIỳẼJTỳ@Ắ/ỳcỂỳÔJRỳÕẰKỳÔJẶ/ặẶÔĨỳẼẮỨỳŨẮỨỳJè/3ỘÔỳỦKGÔĨỳƯỦẰKỳẺL/dJRỳĨKẶÔỳẾĐ#ỳJỐẮ”ưưưử/ÙữửƯẮẺỎỀỳŨƯ#ỎỀrýÕẮỦĨKÔụỹÙ@ỳẮỨƯỐýữửƯỦữửƯÊữửKÕĨỳŨỦẼrý//ẼưẺẮỐỤỨẮÔĨƯỦKưỶÔ/ÊỀŨỌƯỐÙ/ÔỀỸŨ/ỹỷAỵ/ÁÃÊỷỷÁỷẢỵÁƯỷÀĂAĂÁỎAưÒÙĨýỳ/ữử/ƯÊữử/ƯỦữửƯỦữửƯÊữửÙỳẼỎẮŨŨrýÙ2ỐÊ#ýữ3JWQÔĨỳƯỦMÔJỳÔĨJÍỳƯJỨEƯỳ“ặÂ#ỳ#GỨỳÔJẮỨỳẾK”ỳỌ*ỳÔKÍÕỳỹỵỳÔẤÕỳÔĨẶ#ỳÕDƯỳẼỮẮỳÔJẲẼỳŨÓỳkỦNÔJỳ3ỚÔĨỳjQÔỳẾWTẼỳƯỠỳẼJXẼỳƯẲKỳỉỨẴÔĨỳkỦNỳƯỜKỳỷẢ/Á/ỹỵỹỷỳ-.ÔJụỳ5ưộử/Ùữử/ƯÊữử/ƯỦữử/ƯẮẺỎỀữửÙỳẼỎẮŨŨrýÙ2ỐÊ#ýữ5ÌỳỦỢKỳỤỨGỳJWQÔĨỳẾDƯỳÔWRẼỳJKÍÔỳỎGÔỳƯỦỐÔĨỳỌJẰƯỳỶỔÔĨỳẼJẰ#ỳẺỖÔĨỳỶẶỳẺIÔỳẺOỳÔJWỳÕỞƯỳỎSKỳJKÍỨỳƯỦKÍỨỳẺẬÔĨỳCÕỳÔJẲẼụỳ“ặỨH-jẶKỳằỘÔ-ặẶỳdỞKũỳỤỨGỳJWQÔĨỳQKỳŨẮỐỳỶẸÔỳẼỘÔỳ@ẮũỳặỨH-jẶKỳằỘÔ-ặẶỳdỞKỳẺẮỐỳÔJKGỨỳÔẤÕỳŨẮỐỳỶẸÔỳƯJSỳQ/ộKÍƯỳdẮÕỳQKỳẼỘÔỳẺẮỐỳỎCỨũỳÔJỴÔĨỳẼỐÔỳÔĨWSKỳÔĨỢKỳÔJRỳƯJWQÔĨỳÔJẮỨ/kỦKÍỨỳẼJCÔỳẮÔJũỳƯỦKÍỨỳẼJCÔỳỀÕũỳJÚKỳẺẮỳÕKIÔỳỶỰÔĨỳỎGÔỳẼẰẼJỳÕẲÔĨưưư”ỳộẶỳÕỞƯỳỶKỊÔỳẼẴÔJỳẮÔỳJỘẮũỳƯJỜÔĨỳÔJDƯỳẼẴỳẾNẮỳỎ=ỳỶẶỳỎỘÔĨỳÔĨWSKỳẾÂỳẾWTẼỳÔJẲẼỳŨÓỳJCÔỳJỐẮÔũỳÕỐÔĨỳẾTKỳẺẮỐỳÔĨẶ#ụỳ“2ẦẼũỳkỦỨÔĨũỳdẮÕỳQKỳẾỐẶÔỳỌHƯỳÕỞƯỳÕKIÔưỳịJẰỳẺKGÔỳƯJỰ#ỳÕUỳỦỞÔĨỳẾWSÔĨỳƯJGÕũỳÊÝÔĨỳÔWRẼỳẺMÔJỳ#GÔ”ưỳừặỨH-jẶKỳằỘÔ-ặẶỳdỞKựưỳặỘẮỳẺMÔJỳỶẶỳ#GỨỳƯJWQÔĨỳẾỢÔĨỳỎỐẲKỳỎẶỳƯJỚÔĨỳẾKÍÙỳỦỨỞƯỳĨẮÔỳẼỮẮỳÔĨWSKỳÔJẲẼỳŨÓỳỌJKỳỚÔĨỳỎỨỚÔỳÕỐÔĨỳÕỖKỳ“dỜKỳỶỘÔĨỳƯẮ#ỳỎRÔ”ưỳdJMÔỳỌ&ỳỎẲKỳẼẮỳỌJỪẼỳẼỮẮỳkỦNÔJỳẾỂÙỳƯỦỐÔĨỳÕQỳWRẼỳẺẬÔĨỳẮÔỳỶẶỳJTÙỳỤỨĐÔỳÔJWÔĨỳẼVÔĨỳẾỚKỳỌJKỳ@ẮỳỶSKỳẺUKỳÕỨỜÔỳÔLỨỳỌỆỐỳÕỞƯỳƯJSKỳ@Ắỳ@WẮỳỤỨẮ#ỳƯỦUỳỎẲKưỳẫJẰƯỳỶỔÔĨỳ“dĨẶ#ỳỶỨKỳỎRÔỳŨFỳỤỨẮỳƯỦẤÕỳẼĐỨũỳÕỂỳÊCÔĨỳÕKHÔĨỳẼẮỨỳỦỢKỳÊCÔĨỳÔĨỔÔỳƯỦĐỨũỳẼJỐỳJẮKỳÕKIÔỳƯỦỰÔĨỳÙJỰÔĨỳỎỘÔĨỳƯJD#ỳÔẮỐỳÔẮỐưưư”ừỳặỨHjẶKỳằỘÔ-ặẶỳdỞKựưỳkỦỐÔĨỳỦDƯỳÔJKIỨỳẼJKHẼỳẼĐỨỳẾKỳÊỔẼỳẾDƯỳÔWRẼỳộKÍƯỳdẮÕũỳẼJẦẼỳẼJẦẼỳŨFỳẼỒỳẼJKHẼỳẼĐỨỳặKIÔỳbWQÔĨỳẾẨẼỳẺKÍƯỳẾÂỳÔỜKỳỎẲKỳÔỐÔỳŨỚÔĨỳỶẶỳẺWRẼỳẼJCÔỳẼỐÔỳẼJẰỨỳbẲẼỳặỢÔĨỳƯỦỐÔĨỳÔKIÕỳỶỨKỳẾỐẶÔỳỶKGÔỳƯJỜÔĨỳÔJDƯưỳcQỳWRẼỳD#ỳẼJOỳƯỦUỳƯJẶÔJỳJKÍÔỳƯJÝẼỳỌJKỳÔĨỔÔỳỎỲẮỳẼJKHÔỳƯỦẮÔJỳỌJỚÔĨỳẼỘÔỳỶẶỳJỘẮỳẺMÔJỳÔUỳJỐẮỳƯỦGÔỳÔJỴÔĨỳJỐẮÔĨỳƯẶÔũỳẾỠỳÔẰƯưỳbỨỚÔỳÕẮÔĨỳƯJỀỐỳÕQỳWRẼỳƯJKÍÔỳỎẶÔJũỳẼẮỳỌJỪẼỳkỦNÔJỳỎỨỚÔỳÕẮÔĨỳÕỞƯỳƯCÕỳƯJHỳJWRÔĨỳẾHÔỳƯJẰKỳJỘẮỳỶẶỳỚÔĨỳẾÂỳÊÝÔĨỳÔGÔỳƯỦỐÔĨỳCÕỳÔJẲẼỳÕỞƯỳƯỦKHƯỳÕ&ỳẮÔỳẺMÔJỳỎỢÔĨỳỎỞÔĨưử/ÙữửÙỳẼỎẮŨŨrýÙ2ỐÊ#ýữỉỨẴÔĨỳkỦNỳJỚÕỳÔẮ#ỳẾÂỳỶẶỳẾẮÔĨỳÔPỳỎÝẼỳƯỦUỳƯJẶÔJỳẾNẮỳẼJOỳẾỖỳỶỨÔỳẾẦÙỳỌJẰƯỳỶỔÔĨỳJỘẮỳẺMÔJũỳÔJCÔỳỶẤÔỳẼJỐỳƯCÕỳJỢÔỳỶẶỳ=ỳẼJLỳộKÍƯỳdẮÕỳƯJỜÔĨỳÔJDƯũỳJỘẮỳJTÙỳỶẶỳJỰÔĨỳẼWSÔĨũỳẼUKỳÕUỳỎỘÔĨỳỦẮỳÕẶỳỌHƯỳÔỜKỳẺẲÔỳẺèỳỤỨỜẼỳƯHưỳ5ỒỳẼVÔĨỳỎẶỳỌJẮỐỳỌJẰƯỳẺẮỐỳÔẤÕỳẼỮẮỳÊCÔỳƯỞẼỳộKÍƯỳdẮÕũỳƯỦỐÔĨỳẾỒỳẼỒỳÕỞƯỳÔĨWSKỳ#GỨỳÔWRẼỳẺẬÔĨỳẼẴỳƯDÕỳỎỘÔĨỳÕẮÔĨỳƯGÔụỳdJẲẼỳŨÓỳkỦNÔJỳ3ỚÔĨỳjQÔưử/ÙữửÙỳẼỎẮŨŨrýÙ2ỐÊ#ýữịJẲÕỳỗỨCÔỳ4VÔĨử/Ùữ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Đồng đội

Đồng đội
2021-07-24 05:21:44

QTO - Không hiểu vì điều gì mà trong suốt quãng thời gian dài lớn lên bên nội, tôi luôn nhớ đến những câu chuyện nội kể về đồng đội mình. Họ là người lính...

Người con gái Triệu Lăng kiên cường

Người con gái Triệu Lăng kiên cường
2021-07-24 05:18:36

QTO - Từ du kích xã Triệu Lăng, bà Đoàn Thị Hòa tình nguyện vào thanh niên xung phong của huyện Triệu Phong, đóng góp sức mình trong những năm quê hương,...

Rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc

Rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc
2021-07-22 05:43:28

QTO - Với phương châm: “Rèn luyện thân thể, xây dựng quân đội. Rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc”, những ngày đầu tháng 7 vừa qua, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị...

Đưa phở Hằng vươn xa

Đưa phở Hằng vươn xa
2021-07-10 05:25:32

QTO - Địa điểm quán phở Hằng nằm ở quận Thanh Khê của thành phố Đà Nẵng, nơi có những góc phố mang đậm nét văn hóa và ẩm thực. Người tiêu dùng Đà Nẵng hồ...

Nuôi dưỡng khát khao “già đi cùng nhau”

Nuôi dưỡng khát khao “già đi cùng nhau”
2021-07-03 06:15:22

QTO - Tháng 7/2021 này, MV ca nhạc “Em già cùng anh đi” của chị Nguyễn Thúy Hương (thành phố Đông Hà) sẽ được trình làng với người yêu âm nhạc. Đây là một...

Xuân Quốc, huấn luyện viên đa năng

Xuân Quốc, huấn luyện viên đa năng
2021-07-03 05:42:45

QTO - Trong 15 năm công tác tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, huấn luyện viên (HLV) Lê Xuân Quốc, sinh năm 1983, được xem là một HLV đa năng...

Sân chơi cho những người yêu thích Karatedo

Sân chơi cho những người yêu thích Karatedo
2021-06-26 06:25:41

QTO - 7 năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Karatedo Phường 5, TP.Đông Hà đã trở thành sân chơi lành mạnh cho những người yêu thích, đam mê Karatedo. Đây còn là nơi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết