Cập nhật:  GMT+7
J%ỎÒỰ(ỚảảỀÓáÃ*ã(VÓKẢÙ<ÒỰ%5*Òủ(đ)á*ỰHÒBŨ<ÒỮ2<$Òb*Ỳ<ÒB*ỸãÒụỚ)ÒỮẳÒãÙ)Ò<%â<$ÒỰ%âỚÒỮỞãÒãỦ)J/%ỎKJáÒỰ(ỚảảỀÓáợVỚỬÓKỈn%*<%á%ăÌb<ĨÒ-ÒÃ*<%Òã%Ủ<ÍÒàăđỴãÒãÙ)Òã%*ÒỮỤăÒỰ{Òã%ầỚÒả><$ÒỰỜỰÒbÙ<ÒỮ2<$Òb*Ỳ<ÒB*ỸãÒụỚ)ÒbỨ<ÒỰ%âỚÒỮỞãÒãỦ)Ò9ÒảÙ<ÒỰ%5*Òã>Ợ<Òã%ỴÒ$*6*Òủ(đ)á*ỰÌJ/áKJáÒỰ(ỚảảỀÓám>ỬđÓKJ*)$ÒảạỰỀÓ//ỰÌỪỚ>àăỚ<$ãạ*Ìbá/ỬđÓKBóBÒỮ*Ỷ<Ò!*<%ÒÀăỜỰ%ÒÃ%:ÒúỚ<ÒỪâ6ỰÒbỢ>Òã%*ÒỮỤăÒỪỜ<Ò!ỴãÒ<2*ÒỬă<$ÒỐỌỌÒ)ÒạỢ>Ò<ẫÒỰ%*ỶăÒÕ/ỖÒãỞ*Òủ(đ)á*ỰÒÃ>!đ>ÒÕỌÕỌJ/áKJáÒỰ(ỚảảỀÓám>ỬđÓKẢỚăÒỰă2ỰÒã%*Òb}<$ÒỪỜ<Ò!ỴãÒỐỌỌÒ)ÒạỢ>Ò<ẫÒỰẳỚÒbÙ<ÒỮ2<$Òb*Ỳ<ÒỈBóBĨÒÀăỜỰ%ÒÃ%:ÒúỚ<ÒbỢ>ÒỰ%*ỶăÒã0*Ò<$ỢđÒÕ/ỖÍÒó>Ợ<Òã%@Òã%Ớ>ÒB*ỸãÒụỚ)ÒỈÃÃBụĨÒỮPÒ%>Ợ<Òã%Ợ<%ÒỰỜỰÒ<2*ÒỬă<$Òã%*ÒỮỤăÒãỞ*Òủ(đ)á*ỰÒÃ>!đ>ÒÕỌÕỌÌJ/áKJáÒỰ(ỚảảỀÓám>ỬđÓKÃ%Ớ)ÒỬậÒủ(đ)á*ỰÒ(Ủ<Ò<ỢđÍÒó>Ợ<ÒÃÃBụÒỰ{ÒỎỖÒBóBÒãạỚ<%ÒãỢ*ÒỎỎÒ<2*ÒỬă<$Òã%*ÒỮỤăÌÒóÙđÒỰẵ<$Ò(ỢÒ!éÒủ(đ)á*ỰÒ“ỮTỰÒỪ*Ỹã”Ò<%ỤãÒb6*ÒÃÃBụÒ!%*ÒỰ%;ÒỰ{ÒƠ/ỎỖÒBóBÒ$*Ợ<%ÒbWÒỮỴ<ÒÃ>!đ>ÒàăỚÒã%*ÒỮỤăÒb}<$Òãăđ@<ÒỰ%[<ÒỈb"Òả,ÒÃVỚ!c><Ử>ÒÃạâ5<$ÒÃ%:Òu*)ÒÃăđỶ<ÍÒBóBÒẠ>c*<$Òúâ7<$ÒÃ%:ÒÃ%Ỡ>ÍÒó*<%ÒÃ%:ÒợỠ>ÍÒb"Òả,Òm>d*<$Òụ$ăđ#<ÒBQ<ÒỮâ5<$ÍÒBóBÒỪ5*Òụ$ăđ#<ÒợăđÒợ>Ợ<$ÍÒBóBÒÃ%@ÒỬặỰÒỬặ<$ÒỰặÒúỲÒÃ%Ớ<%ÒÃằ<$ÒbỢÒÕÒ“Ựă<$Òã%ẳ”Òó4ÒÃ%:Òế<%Òụ$ăđỸãÍÒợ>Ợ<$ÒÁ%*ÒBẵĨÌJ/áKJáÒỰ(ỚảảỀÓám>ỬđÓKÃạ><$Òả0ÒỎỖÒBóBÍÒỰẵ<$ÒỰ{Ò<%*ỶăÒ<$â7*Ò(Ủ<ÒỮỦăÒã*Ỳ<ÒỮâ8ỰÒã%Ớ)ÒỬậÒỎÒ!éÒÃ%ỴÒbŨ<Ò%2*ÌJ/áKJáÒỰ(ỚảảỀÓám>ỬđÓKẢỚăÒỎỎÒ<$ỢđÒãạỚ<%ÒãỢ*ÒỈãầÒÕÔ/Ổ-Õ/ỖĨÍÒỰỜỰÒBóBÒB*ỸãÒụỚ)ÒỮỶăÒỬầ<$ÒỪâ6ỰÒỈãầÒb}<$Ò(>Ở*Òã6*ÒỪỜ<Ò!ỴãĨÌJ/áKJáÒỰ(ỚảảỀÓám>ỬđÓKÃỞ*ÒỮỤăÒãạâ7<$Òã%@Òã%Ớ>Ò(6<Ò<%ỤãÒ%Ợ<%Òã*<%ÍÒ)TỰÒỬằÒàăđỴãÒãÙ)ÍÒã*<%Òã%Ủ<Òã%*ÒỮỤăÒỰ{Òã%ầỚÒả><$Ò<{*ÒỰ%ă<$ÍÒãạ?<%ÒỮ2ÒỰẳỚÒỰỜỰÒBóBÒB*ỸãÒụỚ)ÒỰ%âỚÒỮỞãÒãỦ)Òã%ỴÒ$*6*Ò<%âÒ<%Ũ<ÒdWãÒỰẳỚÒÃạâ9<$ÒỮ>Ợ<ÒÃạỦ<ÒóấỰÒÁ%ỤỠ<$ÒỰỜỰ%ÒỰẳỚÒÃÃBụÒb6*ÒỮỤăÒãạâ7<$Òủ(đ)á*ỰÒbỨ<ÒỰ}<ÒdỚ”ÌJ/áKJáÒỰ(ỚảảỀÓám>ỬđÓKó*ỶăÒ<ỢđÒỰẵ<$ÒỰ{Ò<%*ỶăÒ<$ăđỲ<Ò<%Ù<Ò<%âÒỬ>Ò!% <$ÒỮâ8ỰÒỰ[ÒảỜãÒãạ><$ÒỪâ6ỰÒỰ%ăƯ<ÒỪ:ÒỈb?ÒỬ:Ự%ÒỪỸ<%ĨÍÒỬ>Òãă3*ÒãỜỰÒ!%*Ỵ<ÒỰỜỰÒ“)*Ỵ<$ÒỮỜ<%”ÒỰ%âỚÒỮẳÒ)Ở<%ÍÒỪâ6ỰÒỬ*ÒỰ%ăđ@<ÒỰ%âỚÒỮẳÒ<%Ớ<%ÍÒỬ>ÒỰ%Ụ<Òã%â5<$ÒỰ%âỚÒ%>Ợ<Òã>Ợ<ÒỪ?<%Òá%ặỰÍÒỬ>ÒãÙ)Ò(eÒã%*ÒỮỤăÒỰ%âỚÒã%ŨãÒbẫ<$ÒbỢ<$ÌÒB?Òã%ỴÍÒỰỜỰÒBóBÒỪR<Òảắ<$ÍÒỰỦăÒ( <$Ò<Ớ)ÍÒỰẩÒãỞÍÒã%@ÒỬặỰÒỬặ<$ÒỰặ…ÒỮỶăÒ!% <$Òbâ8ãÒàăỚÒỮâ8ỰÒỰ%&<%Ò)?<%ÌJ/áKJáÒỰ(ỚảảỀÓám>ỬđÓKJ*)$ÒảạỰỀÓ//ỰÌỪỚ>àăỚ<$ãạ*Ìbá/ỬđÓKB"Òả,ÒỪ>d*<$Òụ$ăđ#<ÒBQ<Òóâ5<$ÒỈãạỚ<$Òá%ặỰÒỮ]ĨÒ$*Ợ<%ÒàăđỶ<ÒbỢ>ÒãấÒ!ỴãÒảỚăÒ!%*ÒỮỜ<%ÒỪỞ*Òb"Òả,Ò%Ở<$ÒƠÒã%ỴÒ$*6*J/áKJáÒỰ(ỚảảỀÓám>ỬđÓKùTỰÒỬằÒbŨđÍÒ<%*ỶăÒBóBÒỮPÒ$%*ÒỬỤăÒỤ<ÒỮŨ)ÒÒÃ%@Òã%Ớ>Ò<â6ỰÒ<%ỢÒàăỚÒã%Ợ<%Òã&Ự%Òã%*ÒỮỤăÒãỞ*Òủ(đ)á*ỰÌJ/áKJáÒỰ(ỚảảỀÓám>ỬđÓKó{Ò(ỢÒBóBÒỮ*Ỷ<Ò!*<%ÒÀăỜỰ%ÒÃ%:ÒúỚ<ÍÒBóBÒỬăđÒ<%ỤãÒỰẳỚÒỰ%ÙăÒếÒ([ãÒbỢ>ÒỪỜ<Ò!ỴãÒỐỌỌÒ)ÒạỢ>Ò<ẫÍÒ(ŨáÒ!éÒã&Ự%ÒỰ%>ÒÃÃBụÒãạ><$ÒỎÒ!éÒủ(đ)á*ỰÒ!@ÒãầÒÃ%ỴÒbŨ<Ò%2*Òù>ảỰ>cÒỎƠỖỌÌJ/áKJáÒỰ(ỚảảỀÓám>ỬđÓKÃ*ỴáÒỮ{ÍÒb"Òả,ÒỪ>d*<$Òụ$ăđ#<ÒBQ<Òóâ5<$Ò(Ủ<ÒỮỦăÒã*Ỳ<ÒỮâỚÒ) <Òb"Ò<ỢđÒỰẳỚÒÃÃBụÒ([ãÒbỢ>ÒãấÒ!ỴãÒảỚăÒÔỌÒỬđÓKÃạỲ<ÒảÙ<ÒỰỦăÒ( <$ÍÒãỚđÒb8ãÒụ$ăđ#<ÒÃ%ằđÒú*<%Ò$*Ợ<%ÒỰ%*Ỵ<Òã%R<$Òãạâ6ỰÒỮ0*Òã%ẳÒ<$â7*ÒÁ%ỜáÒỈ$0ỰÒÃạă<$ÒÀă0ỰĨÒÀ*ÒDăV=V*ÒỈ%Ở<$ÒỐỎÒã%ỴÒ$*6*ĨÒb6*Òã;Òả0ÒÕ-ỌÌÒÃ%ằđÒú*<%ÒỰ%;ÒỰ%:ăÒỬấ<$ÒỪâ6ỰÒảỚăÒãạŨ<ÒỮỤăÒb6*ÒãỚđÒb8ãÒả0ÒỎÒã%ỴÒ$*6*Ò9ÒãạŨ<Ò!ỴÒã*ỴáÌJ/áKJáÒỰ(ỚảảỀÓám>ỬđÓKJ*)$ÒảạỰỀÓ//ỰÌỪỚ>àăỚ<$ãạ*Ìbá/ỬđÓKÃỚđÒb8ãÒụ$ăđ#<ÒÃ%ằđÒú*<%Òã%*ÒỮỤăÒỤ<Òãâ8<$ÒãỞ*Òủ(đ)á*ỰÒÃ>!đ>J/áKJáÒỰ(ỚảảỀÓám>ỬđÓKmỲ<ÒỰỞ<%ÒỮ{ÍÒ)2ãÒBóBÒ!%ỜỰÒỬằÒ!% <$Òbâ8ãÒàăỚÒb}<$Ò(>Ở*Ò<%â<$ÒbỨ<Ò<%Ũ<ÒỮâ8ỰÒảậÒ<$âa<$Ò)2ÒỰẳỚÒ$*6*Ò%Ù)Ò)2Òã%@Òã%Ớ>Ò<%7ÒảậÒ!*Ỳ<Òãạ?ÍÒỪỶ<ÒỪ;ÌÒó{Ò(ỢÒãỚđÒb8ãÒỰỦăÒ( <$Òả0ÒỎÒB*ỸãÒụỚ)Òụ$ăđ#<ÒÃ*Ỵ<Òù*<%ÌJ/áKJáÒỰ(ỚảảỀÓám>ỬđÓKÃ*Ỵ<Òù*<%Ò<$Òả0ÒạỤãÒ&ãÒBóBÒãạỲ<Òã%ỴÒ$*6*ÒỬậÒỐÒ!éÒÃ%ỴÒbŨ<Ò%2*Ò(*Ỳ<Òã*ỴáÒỈÕỌỌỖÒ-ÒÕỌÕỌĨÒỮỴ<Òã%7*ÒỮ*@)Ò<ỢđÌÒn{Òã%@ÒỮÙđÒảÝÒ(ỢÒ!éÒủ(đ)á*ỰÒỰă0*ÒỰằ<$ÒỰẳỚÒÃ*Ỵ<Òù*<%Ò<%â<$Ò%đÒb[<$Ò!*<%Ò<$%*Ỹ)Òã%*ÒỮỤăÒỰẳỚÒỚ<%ÒảÝÒỮâ8ỰÒ(6áÒãạYÒã*ỴáÒ<0*ÌJ/áKJáÒỰ(ỚảảỀÓám>ỬđÓKJ*)$ÒảạỰỀÓ//ỰÌỪỚ>àăỚ<$ãạ*Ìbá/ỬđÓKó>Ợ<ÒÃÃBụÒỬ*#ăÒ%Ợ<%Òãạ><$Ò(#Ò!%Ớ*Ò)ỞỰÒủ(đ)á*ỰÒÃ>!đ>ÒÕỌÕỌÒã0*ÒÕÔ/ỔJ/áKJáÒỰ(ỚảảỀÓám>ỬđÓKn%*ỚÒãỚđÒủ(đ)á*ỰÒÃ>!đ>ÒÕỌÕỌÒỬằÒ!% <$Ò$*Ợ<%ÒỮâ8ỰÒ%ăđÒỰ%â5<$Ò<%â<$Òb6*ÒỰỜỰÒBóBÒB*ỸãÒụỚ)ÒỮ{Ò!% <$Òá%Ỡ*Ò(ỢÒỬỤăÒỰ%Ụ)Ò%ỴãÌÒÓÃ%ỤãÒỪỞ*Ò(ỢÒ)XÒã%Ợ<%ÒỰ <$ÓÒbỢÒ<%ẫ<$Ò$?ÒỮPÒãạỠ*ÒàăỚÒbỨ<Ò(ỢÒỮ2<$Ò(ậỰÒỮ@Ò%[Òã*ỴáÒãặỰÒá%Ụ<ÒỮỤăÒ!%*ÒỪ*ỴãÒạ"Ò)?<%ÒỮỚ<$Ò9ÒỰ%4Ò<Ợ>ỊJ/áKJáÒỰ(ỚảảỀÓám>ỬđÓKÃ%Ớ<%ÒDăÙ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

“Đổi gió” ở vùng biển vắng

“Đổi gió” ở vùng biển vắng
2021-08-03 14:31:58

QTO - Cửa Việt, Cửa Tùng là những cái tên đã rất quen thuộc, nhưng Quảng Trị còn có nhiều bãi biển đẹp và hoang sơ khác. Giữa mùa hè, khi COVID-19 đang...

Nữ sĩ Xuân Quỳnh trong ký ức các con

Nữ sĩ Xuân Quỳnh trong ký ức các con
2021-07-27 14:06:01

QTO - Xuân Quỳnh là nữ nhà thơ nổi tiếng của văn chương Việt. Bà kết hôn với kịch gia Lưu Quang Vũ, có một con chung là Lưu Quỳnh Thơ. Trước khi lấy Lưu...

Đồng đội

Đồng đội
2021-07-24 05:21:44

QTO - Không hiểu vì điều gì mà trong suốt quãng thời gian dài lớn lên bên nội, tôi luôn nhớ đến những câu chuyện nội kể về đồng đội mình. Họ là người lính...

Người con gái Triệu Lăng kiên cường

Người con gái Triệu Lăng kiên cường
2021-07-24 05:18:36

QTO - Từ du kích xã Triệu Lăng, bà Đoàn Thị Hòa tình nguyện vào thanh niên xung phong của huyện Triệu Phong, đóng góp sức mình trong những năm quê hương,...

Rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc

Rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc
2021-07-22 05:43:28

QTO - Với phương châm: “Rèn luyện thân thể, xây dựng quân đội. Rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc”, những ngày đầu tháng 7 vừa qua, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị...

Đưa phở Hằng vươn xa

Đưa phở Hằng vươn xa
2021-07-10 05:25:32

QTO - Địa điểm quán phở Hằng nằm ở quận Thanh Khê của thành phố Đà Nẵng, nơi có những góc phố mang đậm nét văn hóa và ẩm thực. Người tiêu dùng Đà Nẵng hồ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết