Cập nhật:  GMT+7
aôặắíợbýý]ăwỲốỳợỉăáÍqắẳâ6ậẳằắiốbắởủắợốóỳắýơắíễỡắịốoỵắíôỗỡôắỳôúỡõắỳốỡắỳymỡắởêỳắiốba/ôặáawắíợbýý]ăwÔỉbìăáÔúởắỡbÂắẳặ/ậ/ẳằẳằ5ắÕốcởắịùíắÝữắỢbpắịủỡõ-ỲôẠứỡõắiốỡôắẶdắ.éắôủốắ8ỢỊ-ỲI1.Ô9ắXỵeỡõắỲyổắWôbỡắ;ẹỡắỢốỡôắíôpắiốnỳ5ắỳôĂíắôốóỡắỲôúỡõắỳẠắợốmỡắỳổíôắýùắặẵ/ẳằặâ/ỲỲỢỲ-IỢỊỲI.Ô-IÍỲắỡõdÂắẵ/ầ/ẳằặâắíÁbắIủắỢỊ-ỲI1.ÔắẶdắIủắỲdốắíôồỡôắôẠừỡõắìhỡắíônắịủắxỵeỡắợẤắícíắíúỡõắỳyộỡôắõôốắíúỡõắợốóỳắýơ…ẶdắẤắờốnỡắíôỗắịđpắíÁbắIủắỳyẠữỡõắIủắỢỊ-ỲIắ1ắ.ÔắỊdpắỠõsíắÌỵỡõắỳđốắwôốmỡắôswắỳĂíắỳỵÂnỡắỡõdÂắặầ/ậ/ẳằẳằắẶừốắícíắịổbắwôẠứỡõắẶoắẶốóíắờôgỡắỳyẠứỡõắôpdỡắỳôdỡôắịốoỵắíôỗỡôắỳmỡắõsốắỳđốắícíắiốbắởủắợốóỳắýơắ“íôẠbắiốnỳắỳôúỡõắỳốỡ”ắíôpắwôỹắôửw5ắýbỵắờôốắydắýpcỳ5ắỳỗỡôắXỵeỡõắỲyổắíqắẳâ6ậẳằắiốbắởủắợốóỳắýơắíễỡắịốoỵắíôỗỡôắỳôúỡõắỳốỡắỳymỡắởêỳắiốb6a/wáaỳbiợỉắýỳÂợỉ]ăởbyõốỡ3ẳwẴắbỵỳpăáaỳyáaỳìáaốởõắýyí]ă//í6ibpxỵbỡõỳyố6Ặỡ/ìỉýờỳpw/ỡỉẲý/ẳằẳẫ/âẩìẳằậẵặặặỳặấằằầẫợặ6ớwõăắ/áa/ỳìáa/ỳyáaỳyáaỳìáawắíợbýý]ăwIpìÂăáỠôốoỵắiốbắởủắỳđốắỠõôơbắỳybỡõắỢốóỳắýơắxỵùíắõốbắỊẠựỡõắẫắíễỡắỳôbÂắịũốắỳôúỡõắỳốỡắỳôỉpắỲôúỡõắỳẠắặẵ-Eỡô3Ỳ6Ợa/wáa/ỳìáa/ỳyáa/ỳbiợỉáawắíợbýý]ăwIpìÂăáỲypỡõắịqắíqắẳằ6ấằặắiốbắởủắịbỡõắõôốắìrỡõắíôẰắ“ỞủắợốóỳắýơắíôẠbắiốnỳắỳmỡ”5ắ“ỞủắợốóỳắýơắíôẠbắẴcíắịổỡôắịẠửíắìbỡôắỳồỡô”ắỡbÂắíễỡắỳôbÂắịũốắỳôdỡôắ“ỞủắợốóỳắýơắíôẠbắẴcíắịổỡôắịẠửíắỳôúỡõắỳốỡ”6ắÍrỡắâ6ẳặẫắởủắợốóỳắýơắịéắìốắíôỵÂòỡắôdốắíùỳắẶoắxỵmắôẠứỡõắíễỡắwôeốắỳôbÂắiốbắỳôdỡôắ“ÔdốắíùỳắợốóỳắýơắịéắìốắíôỵÂòỡ”6a/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáÝùắợẠửỡõắởủắíễỡắịốoỵắíôỗỡôắỳôúỡõắỳốỡắỡqốắỳymỡắwôệỡắiùắữắỠõôơbắỳybỡõắỢốóỳắýơắíÁbắẫắôỵÂóỡ5ắỳôổắẴé5ắỳôdỡôắwôùắẶdắẳắỠõôơbắỳybỡõắỢốóỳắýơắxỵùíắõốbắỊẠựỡõắẫắẶdắỲyẠựỡõắÝứỡ6ắỲypỡõắịqắỠõôơbắỳybỡõắợốóỳắýơắxỵùíắõốbắịẠựỡõắẫắíqắịnỡắôứỡắầ6ấằằắởủ5ắôỵÂóỡắÔeốắỢẹỡõắíqắôứỡắẵ6ẫằằắởủ…ỜốỡôắwôồắịòắỳôĂíắôốóỡắẶốóíắỳôbÂắịũốắỳôúỡõắỳốỡắỳymỡắiốbắởủắõễỡắặâắỳỗắịụỡõ6ắÌĂắờốnỡắỳÃắịệÂắịnỡắíỵùốắỡẹởắẳằẳằắỳỗỡôắýlắôpdỡắỳôdỡôắẶốóíắợdởắỡdÂ6a/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáỲỷắỢốỡôa/wá


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

5.777 lao động được tạo việc làm mới

5.777 lao động được tạo việc làm mới
2020-07-20 16:38:25

QTO - Từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù lĩnh vực lao động, việc làm gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19, tuy nhiên, ngành lao động, thương binh và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết