Cập nhật:  GMT+7
M27DoGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4busb+G7reG7k2Y5NOG7guG7uWHhu5Fv4buL4buVYeG7lXJvYeG7g+G7r+G7lW1h4buR4bquYW7hu53GsGHhu61u4bu1YcOg4bqvImFO4buE4buU4buCYeG7reG7j+G7lW5h4buo4buv4bqt4buVbWHhu6zhu6vhu41h4buRbuG7l8OiYT1PTyJh4buVbm/EqeG7mWHhu5Hhuq5h4bqhw6HDoOG6ry3huqHDoeG6ocOgMy9uw6A0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrBOZuG6teG7gzk04buQ4bquYW7hu53GsGHhu61u4bu1YcOg4bqvImFO4buE4buU4buCYeG7reG7j+G7lW5h4buo4buv4bqt4buVbWHhu6zhu6vhu41h4buDb2vhu5Vh4bur4bq1YeG7reG7q+G7l+G7lW1h4bqjYeG7lW3huqXDgyJh4but4bu3YeG7lW3huqXDg2HhuqHhuqFh4buF4buL4buVYeG6ocOjL+G6sS/huqHDoeG6ocOhImHhu63huqdvYeG7reG7q3hh4bux4bunYU7hu4Thu5Thu4Jh4but4buP4buVbiJh4buxcGHhuqHEg8OjYU534buVbWE94buzdeG7lW0iYeG7rMavIGHhu4Thu6Hhu5VtYU7huqUiYeG7reG7j+G7lW5h4buo4buv4bqt4buVbWHhu6zhu6vhu40gYeG7rOG6p29h4buR4bquYW7hu53GsGHhu5XhuqXDgyJhTuG7hOG7lOG7gmHhu63hu4/hu5VuYeG6ombhu5lh4bqiZ+G7rWHhu4du4buXYcSCYeG7kW/hu4vhu5Vhw4Dhu4lh4buHw6Lhu4dh4butw7lh4but4burw7Lhu5VuImHhu4Xhu4lhw6Lhu5Vhw4DhuqVh4buD4bu5YeG7rW7huq3hu5dh4buVbW7hu41h4bup4buvw4Phu4vhu61bMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTTDoCBh4buAw6Lhu5dh4buHw6Lhu5dh4buHeeG6tWHhu67hu4Dhu5Thu4Jh4but4buP4buVbmHDgOG7iWHhu63DsuG7lW5hbsOy4buVbmHhu5Fv4buVbmHhu63hu4thLWHhuqLhuqlhbnJvImHhu6nhu69w4buHYcawbuG7m+G7lW1hLWHhurXhu5Vh4buVb+G7lW5h4bqvYeG7rW7DouG7lW1h4buF4bq74buvYeG7leG6q+G7mWHDgOG6pWHhu5Vub8Sp4buZYcOAeGHhuq9h4butbsOi4buVbWHhu4fhu69wb2Hhu5Xhuqvhu5lh4bqhw6HhuqHDoSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG6oSBh4buAw6Lhu5dh4buHw6Lhu5dh4buHeeG6tWHhu67hu4Dhu5Thu4Jh4but4buP4buVbmHDgOG7iWHhu61u4bu54buHYW5vxKnhu5Vh4buD4bu5YeG7reG7l8Oi4buVYeG7rW7hu69h4buVbcOp4buVYeG7scOi4buHbmHhu5Vu4bqlYeG7leG7s8O64buHYeG7reG7q8Os4buVYeG7heG7jeG6tWHhu4HhuqXhu5UiYeG7h25vYeG7lW3DqeG7lWHhu7HDouG7h25h4buF4buN4bq1YcawbuG7s3Xhu5VtYeG6r2Hhu61uw6Lhu5VtYeG7heG6u+G7r2Hhu5Xhuqvhu5lh4bqhw6HhuqHDoV1h4buVbm/EqeG7mWHDgHgiYW1v4bqtb2HGsG7DosawYeG6r2Hhu61uw6Lhu5VtYeG7h+G7r3BvYeG7leG6q+G7mWHhuqHDoeG6ocOhIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04bqjIGHhu4DDouG7l2Hhu4fDouG7l2Hhu4d54bq1YeG7ruG7gOG7lOG7gmHhu63hu4/hu5VuYcOA4buJYeG7rW7hu7nhu4dhbm/EqeG7lWHhu5Hhu4thbuG7l+G6p+G7h25hxrBuw6nhu5Vh4buBc2HDgHDhu5Vh4buF4bq74buvYeG7reG7s2HhuqLDqcODYeG7g+G7ueG7lW1h4buHdWHhu4Hhuq3hu5Vh4bqvYeG7rW7DouG7lW1h4buF4bq74buvYeG7leG6q+G7mWHhuqHDoeG6ocOhYcOA4bqlYeG7lW5vxKnhu5lhw4B4ImFtb+G6rW9hxrBuw6LGsGHhuq9h4butbsOi4buVbWHhu4fhu69wb2Hhu5Xhuqvhu5lh4bqhw6HhuqHDoSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NMOjIGHhu4DDouG7l2Hhu4fDouG7l2Hhu4d54bq1YeG7ruG7gOG7lOG7gmHhu63hu4/hu5VuYcOA4buJYeG7kW9q4buZYeG7hW9q4buZYeG7h+G7oeG7lW1h4butw6Lhu4dh4buHbuG7j2Hhu4Xhuqfhu5dh4buFb+G7ieG7r2Fu4bql4buVbmHhuq9h4butbsOi4buVbWHhu4Xhurvhu69h4buV4bqr4buZYeG6ocOh4bqhw6EgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTTEgyBh4buAw6Lhu5dh4buHw6Lhu5dh4buHeeG6tWHhu67hu4Dhu5Thu4Jh4but4buP4buVbmHDgOG7iWHhu4fhu6Hhu5VtYeG7rcOi4buHYcawbuG7m+G7lW1h4buHbnDhu5VtYeG7rW7hurXhu5lh4buVbsO94buVbV1h4buH4buh4buVbWHhu63DouG7h2HGsG7hu5vhu5VtImHhu4ducOG7lW1h4butcm9hxrBu4bqn4buZYcOA4bqlYcOAb2HGsG7huqfhu5lhxrBuw6LGsGHhu5Phu6/hur3hu61dYW1v4bqtb2Hhu6nhu6/Dg+G7i+G7rWHhu5Fub+G7i+G7r2Hhu5XhuqdvImHhu61wYeG7h8Oi4buXYcOA4bqlYeG7rW/hu4vGsGHhu4fhu6Hhu5VtYeG7g8Op4buVYeG6r2Hhu61uw6Lhu5VtYeG7heG6u+G7r2Hhu5Xhuqvhu5lh4bqhw6HhuqHDoSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG6ryBh4buAw6Lhu5dh4buHw6Lhu5dh4buHeeG6tWHhu67hu4Dhu5Thu4Jh4but4buP4buVbmHDgOG7iWFtb+G6rW9h4bup4buvw4Phu4vhu61h4buHw6Lhu4dhxIJh4buRb+G7i+G7lSJh4buRb+G7i+G7lWHhu5VtbuG7jWHhu4d54bq1YeG7h0Fh4but4burb2FtQW9h4buF4buL4buVYeG7keG6rmFu4budxrBh4butbuG7tWHDoOG6oyJhTuG7hOG7lOG7gmHhu63hu4/hu5VuYeG7kW7GoeG6tWE9T08gMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThurEgYeG7gMOi4buXYeG7h8Oi4buXYeG7h+G7oeG7lW1h4butw6Lhu4dh4bqvYeG7rW7DouG7lW1h4buF4bq74buvYeG7leG6q+G7mWHhuqHDoeG6ocOhImHhu4du4buzdeG7lW1h4but4burw7Lhu5VuYeG7h+G7oeG7lW1h4butw6Lhu4dh4bqvYeG7rW7DouG7lW1h4buH4buvcG9h4buV4bqr4buZYeG6ocOh4bqhw6Fh4buHeeG6tWHhu6zhu5vhurVhw6Lhu5Vh4buVbsOp4buVYeG7g8Op4buVYeG7reG7j+G7lW4gMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThurcgYeG7gMOi4buXYeG7h8Oi4buXYeG7h+G7oeG7lW1h4butw6Lhu4dh4bqvYeG7rW7DouG7lW1h4buF4bq74buvYeG7leG6q+G7mWHhuqHDoeG6ocOhImHhu4du4buzdeG7lW1h4but4burw7Lhu5VuYeG7h+G7oeG7lW1h4butw6Lhu4dh4bqvYeG7rW7DouG7lW1h4buH4buvcG9h4buV4bqr4buZYeG6ocOh4bqhw6Fh4buHeeG6tWE9b8Sp4buVYeG7kW9q4buZYeG7scOi4butYeG7lW7DqeG7lWHhu4PDqeG7lWHhu63hu4/hu5VuIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04bqzIGHhu4DDouG7l2Hhu4fDouG7l2Hhu4fhu6Hhu5VtYeG7rcOi4buHYeG6r2Hhu61uw6Lhu5VtYeG7heG6u+G7r2Hhu5Xhuqvhu5lh4bqhw6HhuqHDoSJh4buHbuG7s3Xhu5VtYeG7reG7q8Oy4buVbmHhu4fhu6Hhu5VtYeG7rcOi4buHYeG6r2Hhu61uw6Lhu5VtYeG7h+G7r3BvYeG7leG6q+G7mWHhuqHDoeG6ocOhYeG7h3nhurVh4buGeOG7h2Hhu6xub2Fu4bql4buVbmHDouG7lWHhu4PDqeG7lWHhu7Hhu7lh4but4buP4buVbiAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NMOgw6EgYeG7rG7hu6Hhu5VtYeG7gcOi4buXYeG7h3nhurVh4buA4bq14buVYeG7rG7hu7PDueG7lW1h4but4bur4bu54buHYeG7ruG7gOG7mOG7rOG7rOG7qD3hu5Rh4but4buP4buVbmHDgOG7iWHhu4fhu6Hhu5VtYeG7rcOi4buHYeG7rW7hurXhu5lhbW/hurVh4bqiw6nDg2Hhu4Phu7nhu5VtYeG7h27Ds+G7lW5h4bup4buvw4Phu4nhu5Vh4bqvYeG7rW7DouG7lW1h4buF4bq74buvYeG7leG6q+G7mWHhuqHDoeG6ocOhIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0w6DDoCBh4buAw6Lhu5dh4buHw6Lhu5dh4buHeeG6tWHhu6xu4buzw7nhu5VtYeG7reG7q+G7ueG7h2FO4buE4buU4buCYeG7reG7j+G7lW5hw4Dhu4lh4buR4buL4butYeG7qeG7r+G6rWFtb8Oi4buZYeG7scOi4butYW1v4bqtb2Hhu6nhu6/Dg+G7i+G7rWHhu4fDouG7h2HEgmHhu5Fv4buL4buVImHhu5Fv4buL4buVYeG7lW1u4buNYeG7h3nhurVh4buHQWHhu63hu6tvYW1Bb2Hhu4Xhu4vhu5Vh4buR4bquYW7hu53GsGHhu61u4bu1YcOg4bqjImFO4buE4buU4buCYeG7reG7j+G7lW5h4buRbsah4bq1YT1PTyAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NMOg4bqhIGHhu4DDouG7l2Hhu4fDouG7l2Hhu5Hhu4vhu61h4bup4buv4bqtYW1vw6Lhu5lh4buxw6Lhu61h4buV4bqr4buZYeG6ocOhw6DhurNh4buHeeG6tWFO4buE4buU4buCYeG7reG7j+G7lW5hw4DhuqVh4buGbuG7s3Xhu5VtYeG7reG7q8Oy4buVbmFtb8Oi4buZYeG7scOi4butYeG7h3nhurVhTuG7hOG7lOG7gmHhu63hu4/hu5VuYeG7leG6q+G7mWHhuqHDoeG6ocOgIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0w6DhuqMgYeG7gMOi4buXYeG7h8Oi4buXYeG7keG7i+G7rWHhu6nhu6/huq1hbW/DouG7mWHhu7HDouG7rWHhu4du4buvw4PDrOG7lWHhu4Xhu4lhw4Dhu4lh4butbuG7ueG7h2Fub8Sp4buVYeG7mXLhu61h4buxcGHhu5VtbuG7jWHhu6nhu6/Dg+G7i+G7rWHhu4Phu5dhTuG7hOG7lOG7gmHhu63hu4/hu5VuYeG7geG6teG7lWFu4bql4buVbiAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NMOgw6MgYeG7gMOi4buXYeG7h8Oi4buXYeG7h3nhurVh4busbuG7s8O54buVbWHhu63hu6vhu7nhu4dhTuG7hOG7lOG7gmHhu63hu4/hu5VuYcOA4buJYeG7rXPhu5VtYW7hu6XGsGHEgmHhu5Fv4buL4buVImHhu5Fv4buL4buVYeG7lW1u4buNYeG7h3nhurVh4buHQWHhu63hu6tvYW1Bb2Hhu4Xhu4vhu5Vh4buR4bquYW7hu53GsGHhu61u4bu1YcOg4bqvImFO4buE4buU4buCYeG7reG7j+G7lW5h4buRbsah4bq1YT1PTyAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NMOgxIMgYeG7gMOi4buXYeG7h8Oi4buXYeG7keG7i+G7rWHhu6nhu6/huq1hbuG7l+G6p+G7rWHhu4Vy4buVbWHhuq9h4butbsOi4buVbWHhu4Xhurvhu69h4buV4bqr4buZYeG6ocOh4bqhw6Fhw4DhuqVh4buHbuG7s3Xhu5VtYeG7reG7q8Oy4buVbmHhu4fhu6Hhu5VtYeG7rcOi4buHYeG6r2Hhu61uw6Lhu5VtYeG7h+G7r3BvYeG7leG6q+G7mWHhuqHDoeG6ocOhYeG7h3nhurVh4busbuG7s8O54buVbWHhu63hu6vhu7nhu4dhTuG7hOG7lOG7gmHhu63hu4/hu5VuIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk0w6Dhuq8gYeG7gMOi4buXYeG7h8Oi4buXYeG7keG7i+G7rWHhu6nhu6/huq1hbuG7l+G6p+G7rWHhu4Vy4buVbWHhuq9h4butbsOi4buVbWHhu4Xhurvhu69h4buV4bqr4buZYeG6ocOh4bqhw6Fhw4DhuqVh4buHbuG7s3Xhu5VtYeG7reG7q8Oy4buVbmHhu4fhu6Hhu5VtYeG7rcOi4buHYeG6r2Hhu61uw6Lhu5VtYeG7h+G7r3BvYeG7leG6q+G7mWHhuqHDoeG6ocOhYeG7h3nhurVh4buHw6Lhu4dh4buB4bq14buVYU7hu4Thu5Thu4Jh4but4buP4buVbiAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NMOg4bqxIGHhu4DDouG7l2Hhu4fDouG7l2Hhu61uw6rhu5lh4but4bur4bq1YeG7h3nhurVh4buHw6Lhu4dh4buB4bq14buVYU7hu4Thu5Thu4Jh4but4buP4buVbiAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NMOg4bq3IGHhu6zDuWHhu63hu6vDsuG7lW5h4buxQeG6tWHhu4VzbyJh4buBc2Hhu7Hhu6/hu5VtYeG7mXLhu61h4buxcGHhu4Vv4buJ4buvYeG7lG1u4buNYeG7qeG7r8OD4buL4butYeG7sXBhw6HhurMv4bqhw6HDoMOjL2Hhu5Thu6hO4buE4buU4buCYeG7lW3huqXDg2HhuqHEgy/hurEv4bqhw6HDoMOjYeG7h3nhurVhTuG7hOG7lOG7gmHhu63hu4/hu5VuYcOA4buJYeG7h27Ds+G7lW5h4buxw6Lhu4duYeG7kW7hu6/Dg+G7i+G7lWHhu4fhu6Hhu5VtYeG7reG7q8Os4buVYeG7heG7jeG6tWHhu4HhuqXhu5Vh4but4buP4buVbmHhu6jhu6/huq3hu5VtYeG7rOG7q+G7jSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NMOg4bqzIGHhu6zDuWHhu63hu6vDsuG7lW5h4buHbuG6ucawYeG7rW7hu6/hur3hu5Vh4buHbnlh4but4bur4buzdeG7lW1h4buHbuG7r8ODauG7lWHhu5l44buHYeG7hcOz4buHbmHhu7FBYeG7g3jhu5VtYeG7q+G7t+G7lW1h4bux4bq14buVbWHhu5l44buHYeG7hcOz4buHbmHhu5Fuw6Lhu4dh4bqvYeG7rW7DouG7lW1h4buH4buvcG9h4buV4bqr4buZYeG6ocOh4bqhw6EgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThuqHDoSBh4busw7lh4but4burw7Lhu5VuYeG7h27hurnGsGHhu61u4buv4bq94buVYeG7h255YeG7reG7q+G7s3Xhu5VtYeG7rW7hu69hbnFvYeG7heG6ueG7rSJh4buHbuG7r8ODauG7lWHhu5l44buHYeG7hcOz4buHbmHhu7FBYeG7g3jhu5VtYeG7heG6ueG7rWHhu5Xhuqvhu5lh4bqhw6HhuqHDoSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG6ocOgIGHhu4Zu4buzdeG7lW1h4but4burw7Lhu5VuYW50YeG7reG7q+G7pWHhu4Xhurvhu69h4but4buzYW7huqdh4but4bq74buVbWHhu5HhurJh4butbuG7r+G6veG7rWHhu4d44buZYeG7h+G7oeG7lW1h4buVbW5vxKnGsGHhu63hu6vDrOG7lWHhu4Xhu43hurVh4buB4bql4buVYeG7reG7j+G7lW5h4buo4buv4bqt4buVbWHhu6zhu6vhu41hbW/hurVvYeG7heG7l+G6p+G7lWHhuqHDoeG6ocOhYS1h4bqhw6HhuqHEg2Hhu63hu4/hu5VuYeG7qOG7r+G6reG7lW1h4bus4bur4buNIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04bqh4bqhIGHhu4Thu4lhw6Lhu5Vh4bup4buvw4Nh4buF4buN4buVbmHhu5Vyb2Hhu4Phu6/hu5VtYeG7h25vImHhu4Xhu43hu5VuYeG7meG7teG7h2FudGHhu63hu6vhu6Vh4buHw6Lhu4dhbuG7l+G6p+G7rWHhu4Vy4buVbWHhu5Fu4buvw4Phu4vhu5Vh4buV4buh4buVbWHhu63hu6vDrOG7lWHhu4Xhu43hurVh4buB4bql4buVYeG7reG7j+G7lW5h4buo4buv4bqt4buVbWHhu6zhu6vhu40gMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThuqHhuqMgYeG7hOG7iWHDouG7lWHhu6nhu6/Dg2Hhu4Xhu43hu5VuYeG7reG7q8Oy4buVbmHhu63hu7kiYeG7rW55YeG7rXjhu4ciYW5xYeG7sXVh4but4burw7Lhu5VuYU7hu4Thu5Thu4Jh4but4buP4buVbmHhuqJm4buZYeG6omfhu60iYeG7qeG7r8OD4buL4butYeG7heG7jeG7lW5h4buHbnlh4but4bur4buzdeG7lW1h4buF4bq74buvYeG7reG7s2Hhu4du4buzdeG7lW1h4but4burw7Lhu5VuImHhu4Phu7lhw6Lhu5VdYXnDg2Hhu6nhu6/Dg+G7ieG7lWHhu67hu4Dhu5Thu4Jh4but4buP4buVbmHhu6nhu6/Dg+G7i+G7rWHhu4Xhu43hu5VuYeG7h255YeG7reG7q+G7s3Xhu5VtYeG7heG6u+G7r2Hhu63hu7Nh4buZcuG7rWHhu7FwYeG7h27hu7N14buVbWHhu63hu6vDsuG7lW4iYeG7g+G7uWHDouG7lWHhu61u4buvcuG7h2Hhu61uw6rhu5lh4bup4buvw4Phu4nhu5Vh4buHeeG6tWFO4buE4buU4buCYeG7reG7j+G7lW4gMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThuqHDoyBh4buE4buJYcOi4buVYeG7rW7hu7nhu4dhbm/EqeG7lWHhu5Vub8Sp4buZYcOAeGHhuqLDqcODYeG7g+G7ueG7lW0iYW7hu5fhuqXhu5Vh4butbm/EqeG7lWHhu4d1YeG7seG7p2Hhu4PDgWHhu5NvxKnhu69h4buV4buJ4buVYeG7heG7jeG6tWHhu5PEgmHhu6nhu69w4buHYW1v4bq1YcOA4bqlYeG7geG6reG7lWHhu4VxYeG7heG7jeG6tWFuw7Lhu5VuYeG7qeG7r3Dhu4dhbW/hurVh4but4buPYeG7k8SpYcOgW+G6ocOhw6HDoSJhw6BbxIPDocOhw6Fh4buRbuG7r2HDgOG7ueG7h2Hhu63hu4/hu5VuYeG7qOG7r+G6reG7lW1h4bus4bur4buNIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04bqhxIMgYeG7rMO5YeG7reG7q8Oy4buVbmHhu61u4buh4buVbWHhu6nhu6/hurVh4buHbuG7s3Xhu5VtYeG7reG7q8Oy4buVbmHGsG7DouG7rWHhu63hu6tvauG7lWHhu5Vu4bqlYeG7p2Hhu63hu4/hu5VuYeG7qOG7r+G6reG7lW1h4bus4bur4buNYeG7heG7i+G7lWHhu5Xhuqvhu5lh4bqhw6HhuqHEg2HDgOG6pWHhu4Xhu43hu5VuYW7hu7PDuuG7lW1h4buF4buL4buVYeG7leG6q+G7mWHhuqHDoeG6o8SDIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04bqh4bqvIGHhu4Thu4lhw6Lhu5Vh4bup4buvw4Nh4buF4buN4buVbmHhu4duw7Phu5VuYeG7scOi4buHbmFudGHhu63hu6vhu6Vh4buHw6Lhu5Vh4buBciJh4buH4buh4buVbWHhu4du4bu14buHImHDgG/DrOG7lWHhu4du4bu14buHYeG7k+G6peG7mWHDgG/EqeG7h2Hhu63huqdvYeG7rOG7q+G7r+G7lW1h4butw6nhu5lhxq9ueOG7h2HDgHhhbuG6peG7lW5h4buHbsOz4buVbmHhu4fhu6Hhu5VtYeG7reG7j+G7lW4iYeG7gHJhxrBu4bq94buVYeG7rW/hu4vGsGHhu5Vu4bq94buVYcOA4bqlYeG7reG7q+G6rWHhu5Hhu4vhu61h4bup4buv4bqtYeG7h+G6ucawYW7hu6/Dg8Sp4buVYcOA4bqlYeG7h+G6ucawYeG6ouG6qWHhu63hu6vDrOG7lWHhu4Xhu43hurVh4buB4bql4buVYeG7reG7j+G7lW5h4buo4buv4bqt4buVbWHhu6zhu6vhu40gMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThuqHhurEgYeG7hG/hu4nhu69h4buHbuG7j+G7lW4iYeG7gXNh4bux4buv4buVbWHhu5RtbuG7jWHhu6nhu6/Dg+G7i+G7rWHhu7FwYcOgw6Av4bqhw6HDoOG6sS/hu5Thu6gtTuG7hOG7lOG7gmHhu5Vt4bqlw4Nh4bqh4bqzL+G6sS/huqHDocOg4bqxYeG7h3nhurVhTuG7hOG7lOG7gmHhu63hu4/hu5VuYcOA4buJYeG7h27Ds+G7lW5h4buxw6Lhu4duYeG7g8Op4buVYeG7sXAt4buQTk5N4buEYeG7reG7j+G7lW5h4buo4buv4bqt4buVbWHhu6zhu6vhu40iYW1v4bq1b2Hhu4Xhu5fhuqfhu5Vh4bqhw6HDoOG6sWEt4bqhw6HhuqHDoSJh4but4bq74buZYeG7lW7DsuG7lWHhu4Xhu4vhu5Vh4buV4bqr4buZYeG6ocOh4bqjw6EgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThuqHhurcgYeG7rMO5YeG7reG7q8Oy4buVbmHhu6nhu6/Dg2Hhu4Xhu43hu5VuYcOA4buJYeG7kW7hu6/hu5VtYW7hu53hu4dhxrBuw7MiYeG7h8Oi4buHYeG7kW7hu5fhuq3hu5Vh4butbuG7r2Hhu4Phu43hu4duYcOAeGHhu4Vwb2HDgMO6b2Hhu4d1YeG7seG7p2Ftb8Oi4buXYeG7g3jhu4dh4buH4buh4buVbWHhu5Phur3GsGHhu63hu7dh4buV4bqr4buZYW7hu53hu4dh4bqhw6HhuqHDoWHigJNh4bqhw6HhuqHDoCAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG6oeG6syBh4buE4buJYcOi4buVYeG7heG7iWHhu5VtbuG7jWHhu4FzYeG7seG7r+G7lW1h4buVbcOp4buVYW7huqXhu5VtYeG7g8OBYeG7k2/EqeG7r2Hhu63DrOG7lWHhu4Xhu7PDueG7lW0iYcawbnBhw4DhuqVh4buH4buh4buVbWHhu63hu6vDsuG7lW5h4buH4buh4buVbWHhu4dy4buVbWHhu63hu6vDrOG7lWHhu4Xhu43hurVh4buB4bql4buVYeG7reG7j+G7lW5h4buo4buv4bqt4buVbWHhu6zhu6vhu40gMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThuqPDoSBh4busw7lh4but4burw7Lhu5VuYcOA4buJYeG7qeG7r8ODYeG7heG7jeG7lW5h4buZ4bu14buHYeG7h25vYeG7rWThu5VtYeG7qeG7r+G6pSJh4buHbnbhu4dh4butbuG7nSJh4buZ4bu34buVbWHhu61u4budYeG7h27hu5dh4buVbeG7s8O5b2Hhu4fhurXhu5dh4but4buvc29h4but4burw6zhu5Vh4buF4buN4bq1YeG7geG6peG7lWHhu63hu4/hu5VuYeG7qOG7r+G6reG7lW1h4bus4bur4buNIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04bqjw6AgYeG7qOG7r8ODYeG7heG7jeG7lW5h4buZ4bu14buHYeG7hcah4buVbWFtxqHGsCJh4buHbuG7i2Hhu4VyYW50YeG7reG7q+G7pWHhu4Vwb2HDgMO6b2Hhu5Vt4buzw7lvYeG7h+G6tW9h4buVbW5vxKnhu5Vh4buZ4bq1YeG7rXbDg2Hhu63hu7lh4buVbeG7r8ODxKnhu5Vhw4DhuqVh4buHbsOz4buVbmHhu7HDouG7h25h4buFcG9hw4DDum9hw4Bvw6zhu5Vh4buHbuG7teG7hyJh4buVbeG7s8O5b2Hhu5PhurXhu5dh4buFcuG7lW1h4buT4bql4buZYcOAb8Sp4buHYeG7reG6p29h4buHdWHhu7Hhu6dh4buH4bq1b2Hhu5Vtbm/EqeG7lWHhu5nhurVh4butdsODYeG7h+G7oeG7lW1h4buT4bq9xrBh4but4burw6zhu5Vh4buF4buN4bq1YeG7geG6peG7lWHhu63hu4/hu5VuYeG7qOG7r+G6reG7lW1h4bus4bur4buNYTHhu63huqdvYeG7rOG7q+G7r+G7lW1h4butw6nhu5lh4buA4bqt4buXYeG7reG7q+G7pWHhuqLhuqlhbnJvYeG7rHPhu5VtYW7hu6XGsGHDoGHhu63hu4/hu5VuYeG7qOG7r+G6reG7lW1h4bus4bur4buNMiAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG6o+G6oSBhTnRh4but4bur4bulYeG7g+G7r8ODYeG7reG7q8OyYeG7scOi4buVbWHhu5Fv4buL4buVYeG7gsOp4buVYeG7h27hurnhu5lh4buFb2rhu5lh4buYIOG7sOG7h+G7l+G7q2Zh4but4bqnb2Hhu4fDouG7h2Hhu4d1YeG7seG7p2HDg2Hhu63hu4th4buH4buh4buVbWHhu5Phur3GsGHhu63hu6vDrOG7lWHhu4Xhu43hurVh4buB4bql4buVYeG7reG7j+G7lW5h4buo4buv4bqt4buVbWHhu6zhu6vhu41hbW/hurVvYeG7heG7l+G6p+G7lWHhuqHDoeG6ocOhYeKAk2HhuqHDoeG6oeG6oyAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG6o+G6oyBh4buQb8Sp4buVYeG7reG7l+G6peG7lWHhu4fDouG7h2Hhu4du4bu14buHYeG7g+G6teG7lW5h4buD4buXYU7hu4Thu5Thu4Jh4buB4bq74buvYeG7lW5vxKnhu5lh4buR4bquYeG6ocOhw6Dhuq9hLWHhuqHDoeG6ocOgYcOA4bqlYeG7qeG7r8OD4buL4butYeG7heG7jeG7lW5h4buZcuG7rWHhu7FwYeG7lXJvYeG7g+G7r+G7lW1h4bup4buv4bq14buVYeG7reG7q+G7neG7lW1h4buRbsOi4buHIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04buEamHhu63huqfhu5dh4buFb+G7ieG7r2Hhu5FvxKnhu5Vh4buHbuG7l2Hhu4dBYeG7reG7q29h4butbuG7ueG7h2Fub8Sp4buVYeG7qeG7r8OD4buJ4buVYeG7h+G7oeG7lW1h4buDw6nhu5UiYeG7rW7hurXhu5lhbW/hurVhxIJh4buRb+G7i+G7lWHDgOG6peG7l2Hhu4fDouG7h2Hhu4Nva+G7lWHhu4XhuqXhu5Vh4buHeeG6tWHhu5Hhuq5hbuG7ncawYeG7rW7hu7Vhw6Dhuq8iYU7hu4Thu5Thu4Jh4but4buP4buVbmHhu5FuxqHhurVhPU9PImHhu6xu4buzw7nhu5VtYeG7reG7q+G7ueG7h2FO4buE4buU4buCYeG7reG7j+G7lW5h4butbm/hu4vhu61h4buT4bq9xrBh4buF4buzw7nhu5VtYeG7g8Opw4Nh4buVxqHhu5VtYeG7hWph4butb+G7i8awYeG7lW7hur3hu5VhxIJh4buRb+G7i+G7lSJh4buRb+G7i+G7lWHhu5VtbuG7jWHhu4d54bq1YeG7h0Fh4but4burb2HDgOG7iWHhu4fDouG7h2Hhu5Vyb2Hhu4Phu6/hu5VtYeG7h3nhurVh4buR4bquYW7hu53GsCAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7rG7DuW9hbW/hurXhu5VbYeG7gGLhu61h4buF4bq74buvYeG7reG7t2HhurFuYeG7heG7i+G7lWHDoOG6sW5hbmPhu5VtYeG7lW3huqXDg2Hhu63hu7dh4buVbeG6pcODYeG6oeG6oS/hurFh4buF4buL4buVYeG7lW3huqXDg2HhuqHDoy/hurEv4bqhw6HhuqHDoSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7sHBh4buFb8Sp4buVYeG7rW7hu5fhuqdvYeG7heG7s8O54buVbWHhu4PDqcODYeG7lcah4buVbVthw6HhuqHhuqPhuqMg4bqh4bqhw6DDoSDEg+G6r8SDIDMvxrA0


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

5.777 lao động được tạo việc làm mới

5.777 lao động được tạo việc làm mới
2020-07-20 16:38:25

QTO - Từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù lĩnh vực lao động, việc làm gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19, tuy nhiên, ngành lao động, thương binh và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết