Cập nhật:  GMT+7
KGYgXeG6q2o4cXFAW+G7n1JncmpkWylSZuG6p2tdY8OtbGZd4bqrZnN34buBbF1j4buTZ11rw7rhuqtdY2jhuqtmXXHhu6tdYsO6bOG7hV1wxrBs4buFXXE4bOG7hV1rw7rhuqtdY2jhuqtmXcSpZjnhuqtd4bqrw7k4XSAiXWLhu6ldOWwoL2YgKSjhu59d4bqrajhxcUBb4bufRmQ4YlspLuG7oFJNIV3igJNdRuG7j2tdbDh3XTAiLzUvMCIwIjpd4bueZm5d4bqqZsO5XXLDreG6q2ZdUmbhu6fGoWzhu4VdcnDhu6nhuqtdU+G6qExCXXLDrGxmXUZhXVHhu7VdQ8O0bOG7hV3huqtmw7ldcnBpXeG6q3Phu5HhuqtdZsOz4bufXeG7reG7l2dd4bqrOeG6q11x4budOl1s4buFYWxmXWpn4bq7bF3hu6FzOGxdcmbhuqdrXWPDrWxmXWzhu5FnXWJzbOG7hV1ycGlsZl3hu59m4bq7XWJzd+G6v3Jd4bqrZsO5XXJw4bun4buVbOG7hV3huqtmc3fhu4FsXWvDuuG6q11jaOG6q2ZdceG7q11iw7ps4buFXXDGsGzhu4VdcThs4buFXWvDuuG6q11jaOG6q2ZdxKlmOeG6q11j4buBXXJm4bup4bqrXWZn4bq/bF3huqs54bqrXWLhu6ldOWxdcnDhurtsXWPDrThd4bqpYWxdcsOsbGY7KC/hu58pKHI44bqpamRdcXJ3amRAW2s4cOG7hWdsJjDhu592XThzcm1bKShycCkocmIpKGdr4buFXXFw4bqrQFsvL+G6qzvhuqk4beG7oXM4bOG7hXJwZzvhu61sL2JkccSpcm3hu58vbGThu69xLzAiMDcvMjZiICA0MTcyM3IgMyIiMzBqIDvhu4nhu5/hu4VbXS8pKC9yYikoL3JwKShycCkocmIpKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKeG7nmZuXeG6qmbDuV1yw63huqtmXVJm4bunxqFs4buFXXJw4bup4bqrXVPhuqhMQl1yw6xsZl1GYV1R4bu1XUPDtGzhu4Vd4bufZjlyXeG6qWfhu4FzXcSp4bq9cl1qc+G6pWxd4bqrc+G7keG6q11mw7Phu58tw4BsZiZdUmfhur1sXUxm4bq1cuKAiygv4bufKSgvcmIpKC9ycCkoL3I44bqpamQpKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKVJw4bun4buX4bqrXWNuOl1R4budXUzhu49s4buFXWzhu4VmZ+G6v+G7n13hu61hXeG7nlJMUl1j4bqhXXJwaWxmXVPhuqhMQl1yw6xsZl12ZGtddsSRcjpdcmbhuqdrXWPDrWxmXSAiXWLhu6ldOWxd4bqrbl3huqtmc3fhu4FsXWPhu5NnXWvDuuG6q11jaOG6q2ZdceG7q11iw7ps4buFXXDGsGzhu4VdcThs4buFXWvDuuG6q11jaOG6q2ZdxKlmOeG6q11j4buBXXJwaWxmXUZDTEJdcsOsbGZdcsOhZ13EqXldZsOz4bufXXJmxaldIDRdccOj4bufXXLhu5dnO13hu6BzOF1wYV1xbTlyXWbDtF1x4buVXeG7rWFdbOG7kWddYnNs4buFXSAiXWLhu6ldOWxdccOj4bufXXLhu5dnXeG6q2Zzd+G7gWxdY+G7k2dda8O64bqrXWNo4bqrZl1x4burXWLDumzhu4VdcMawbOG7hV1xOGzhu4Vda8O64bqrXWNo4bqrZl3EqWY54bqrXXJmZG1dTOG7hWbDrV1jw61sZl02MS8wIjAiL0xDLeG6quG7nl3huqtmbV1yZuG6tXcmXeG6qsOgXSAiXWLhu6ldOWxd4bqrbl1yw6xdauG6v13huqnDoGxdY8O0XWZn4bq/bF1ycMOhbOG7hV1wxrBs4buFXeG6q2bhu6c4XWN0bOG7hV1yZmRtXeG7oXN3XWPDrWxmOl1ibV1M4buFZsOtXWPDrWxmXXHDtV0gMzQvMCIgNl1ycOG7p+G7l+G6q11jbl3EqWbhu49s4buFXeG7oXN3XWPDrWxmXXDhu41d4butw6pdceG7q11iw7ps4buFXeG6qcOgbF1jw7RdbOG6u2xd4bqrOeG6q11sZmFdY8Oic11y4bunXXHhu6tdYsO6bOG7hV3huqnDoGxdY8O0XXLDrF1q4bq/XSAmICI7IiIiOl1ycG1s4buFXcSpZmddY25dcmZkbV1s4buFZsOtXWPDrWxmXWvhu5dnXeG7oXN3XWPDrWxmXXHhu6tdYsO6bOG7hV3huqnDoGxdY8O0XXLDrF1q4bq/XSAmMzsiIiI7XeG6qm5dNy8gIl1i4bupXTlsXeG6q25dcmFnXWpn4bq/c11qZ+G6u2xd4buhczhsXeG7rcOqXWM5bGZd4buFZzldcjnhuqtdY+G7kWzhu4Vda+G7j2ddcnDhu6fGoWzhu4Vd4bqr4bulbOG7hV1sZuG7p13EqeG6vV1mbcOh4bqrZl1x4burXWLDumzhu4VdY+G6tXJdcmZkbV1jdGzhu4Vd4buhc3ddY8OtbGY7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKeG6qm9sXeG6qznhuqtdbOG7kWddYnNs4buFXcSpZjnhuqtdbGbhu6dd4buhc3fhur1yXWPDrWxmXeG6q2bhurXhu59dcmZz4bqlbF3huqtmw7ldcnDhu6fhu5Vs4buFXWPDonNdcuG7pzpdbOG7kWddYnNs4buFXeG7rcOqXWZn4bq/bF1ycMOhbOG7hV1wxrBs4buFOl1qbWFnXeG6q+G6s3ddY8O1Z13hu63hu5dnXXDGsGzhu4VdcnDDtGzhu4U6XXDGsGzhu4Vd4bufZm9s4buFXWbhu5E6XXDGsGzhu4VdcnDDtGzhu4VdccOgbF12c+G6tXI6XWZn4bq/bF1ycMOhbOG7hV1wxrBs4buFOl1iZ+G6v2xdcmjhuqtmOl1q4buPXcSpZm3DoGxmOl1yZ+G7gXNdxKlmc+KApl3huqvDoF0gIl1i4bupXTlsXWPDqnNd4bqrZuG6teG7n11yZnPhuqVsXWPDonddY8O5Oygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3Wynhu6BzOF1s4buFZmRdeF3EqWfhur1sXXJwOG1dY+G7k2dd4bqrw7k4XeG6qznhuqtdbOG7hWFsZl3huqtmxanhuqtdbOG6o2zhu4U6XeG7nmZuXeG6qmbDuV1yw63huqtmXVJm4bunxqFs4buFXXJw4bup4bqrXVPhuqhMQl1yw6xsZl1GYV1R4bu1XUPDtGzhu4Vd4bqrZsOsXWPDoW06XXJw4bq7bF3huqvhu5VdceG7nV1s4buFZsOtXWPDrWxmXWvhu5dnXeG6qThsXWZhbGY6XWPDtWdd4but4buXZ13hu59mw6JsXeG6qcOgbF1jw7RdZmfhur9sXXJww6Fs4buFXXHhu6tdYsO6bOG7hV1j4bq1cl3huqtm4bunOF3EqWbhu5fhu59d4bqrw7k4XSAiXWLhu6ldOWw6XeG7hWc4bV1R4budXUzhu49s4buFXWzhu4VmZ+G6v+G7n13hu61hXeG7nlJMUl1m4bun4buXbOG7hV1i4bqtbF3huqs54bqrXeG6q2bDuV1jw6JzXXLhu6ddcmfhur3hu59dcmZzXWZtYWxdcmZn4bq/bF1yZmRtXWN0bOG7hV3hu6Fzd11jw61sZjpdZm1hbF3huqtmw6xsZl1jw6J3XWPDuV3huqs54bqrXeG6qTltXeG6qzltXWM5bGZd4buFZzldcjnhuqtdY+G7kWzhu4Vda+G7j2ddcnDhu6fGoWzhu4U6XcSp4bq9XWZtw6HhuqtmXXHhu6tdYsO6bOG7hV1j4bq1cjsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1sp4bqqw7Vd4buFw6Ns4buFXXJmdOG6q11j4bqndzpdcsOhbV1jZ8Oqc13EqWfhur9sXXJm4buPbOG7hV1yZm05bOG7hV3huqs54bqrXWLhu6ldOWxdcThzXcSpZmddY+G6oV1mbWFsXXJmZ+G6v2xdcmbDuV1yw7rhuqtdcmZkbV1s4buFZsOtXWPDrWxmXWvhu5dnXXHhu5drXWNnXeG7rWFtXWZtw6FyXWPhu5Fs4buFOl1sZsSDa11yw6FtXeG7rWfhur/huqtdamFrOl1y4bqjbOG7hV1s4buFc8O0bF1yZnNd4bqrZm1dYm04bGZdbOG7hWZn4bq/4bufXeG6q+G7pWzhu4VdbGbhu6ddY8OtOF3hu59m4bun4buVbOG7hTpd4buFbuG7n13hu59mw6JsXXJm4bup4bqrXWZn4bq/bF1yw7VyXeG6q+G7j2zhu4VdcjnhuqtddnThuqtdcmfhur1sXWPDonNdcuG7pzpdbOG6s2zhu4Vd4bqrOG1dbOG6o2zhu4VdauG7qeG6q13huqtmw6xdccO1XeG6q8OhbGZdcnA4bGZd4bue4bqqR13huqvDuThdcsOsbGY7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKVJn4bq9bF1MZuG6tXIoL+G7nyk=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

5.777 lao động được tạo việc làm mới

5.777 lao động được tạo việc làm mới
2020-07-20 16:38:25

QTO - Từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù lĩnh vực lao động, việc làm gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19, tuy nhiên, ngành lao động, thương binh và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết