Cập nhật:  GMT+7
IsSpNzXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rFqGrFqeG7jeG6vzQg4buM4bqlw7o1w6rhuq3FqTU4YTXFqeG7peG7sTXDqsOow7U1w7XDosO14buJNeG7jXZzw7Xhu4k14buP4bqtxak1xanhu6VyajXFqeG7pWbDtTXFqcawQWfDtTXDqsOow7Q14bq64burxIMiL8SpNyAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO6xKjhur/Eg+G6vTQg4bq6xKnhurHDtDXhu494w7Xhu4k1xKnGsEFpw7U14bq6xIPhu4814buM4bujNcOq4buRw7U1w7XEqcSRw7U14bq44bqnw7Xhu4k14bq7xqHDteG7iTXDtcSpxJHDtTXEqcawQWnDtTXDquG6t8WpNeG6u8SpxrBlw7U1w7XGocO14buJNcWpxKnGocO1NeG7j3FqNcOqZMawNcWpambDtTXhurvhu63EgzXFqW7DtcSpPjXhurrGocO14buJNcSDw7U1xKnGsEFpw7U14bu1eMSDNcWp4bulasOtw7U1w7LEqcSDajXhurvGocO14buJNcWp4bulbMO1xKk14oCcxajEqeG6pcO6NeG7p+G6r8O14buJNcOqw6jDtDXhurrhu6vEg+KAnTXhu7VxajXhu7VqaeG6uzXhu43huqXDujXDquG6rcWpNThhNcWp4bul4buxNcOqw6jDtTXDtcOiw7Xhu4k14buNdnPDteG7iTXhu4/huq3FqTXFqeG7pXJqNeG6veG7meG6uzXFqcawQWfDtTXDqsOow7Q14bq64burxIM1W+G6vMWoNcOh4bqjw6FdeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgxajGsEFnw7U1w6rDqMO0NeG6uuG7q8SDNeG7jeG6sTXFqcawQWfDtTXDqnZyw7Xhu4k1w7Xhu5tqNcWp4bulxrDDteG7iTXFqWLhu481xKnGsEFpw7U14bq6xIPhu4814buM4bujNeG7tXFqNTg14bu54bq1NeG6usSD4buPNeG6usSpa8O1xKk14bu14bqxNeG6usSD4buPNcOV4buJxKlvxIM+NeG6u+G7kTXDtcSpamjGsDXDqsOow7Q14bq94bub4bq7PjXEqcSDajXhurlmw7U14buN4bqxNcOq4budajXDteG7qWo+NeG6u8Sp4bq/NcOyxKnGsGPFqTXFqWThu481w7XEqWzDtT414bq74buRNcO1xKlqaMawNcOyxKnhu6nhurs14bq7xrDEgzXDteG7ieG6rcWpezXFqOG7pXZx4bq7NcO1xKnhu7PDteG7iTXDteG7icawQTXhurtwNcWpamjhu481ZcO1NeG7j2PFqTXEg8O1NcWpw7ThurHDtTXhu4lqxIPDtDXFqcSpxqHDteG7iT41w7XEqeG6p+G7jzXDquG7ncO14buJNeG6ueG7ozXEqWk1xanEqeG7m8O14buJNeG6u3A14bundDXEqeG6tzXFqWTDteG7iT41w6rhurPhu4814bq54bqzw7Q1xIPDtTXFqcO04bqxw7U14buJasSDw7Q1xanEqcahw7Xhu4k14bq7xKnDtDXFqcawQWfDtTXDqnZyw7Xhu4k1xanhu6Vmw7U+NeG6usahw7Xhu4k1xIPDtTXEqcawQWnDtTXhurrEg+G7jzXhu4zhu6M1w6rhurU1xanhu6Vqw63DtTXDssSpxINqNeG6u8SpdnDDteG7iTXFqeG7pWzDtcSpNeKAnMWoxKnhuqXDujXhu6fhuq/DteG7iTXDqsOow7Q14bq64burxIPigJ0+NcOyZsawNeG7ieG7mWo14bq74bqv4bq7NcWp4bufNeG6u8Spd+G6uz414bq74bqvNcO1xKliw7U1xKnhurPDtDXFqWLhu481xanhu6XDtMO14buJNeG7teG6sTXDteG7icO04bqxajXEqcawQWnDtTXDucawQWbDtTXhu4nhu5HDujXhu63DteG7iTXEqeG7ozXDqsOtNeG7jeG6pcO6NcOq4bqtxak1OGE1xanhu6Xhu7E1w6rDqMO1NcO1w6LDteG7iTXhu412c8O14buJNeG7j+G6rcWpNcWp4bulcmo+NeG6u+G7kTXhurvGocO14buJNeG7p8awY8WpNeG6u8SpamfGsDXhu6fhuq/DteG7iTU5Njbhu7Y+NcWpa+G6u8SpNcOqamnDtTXFqXg14bqvw7XEqTXhu6fhuq/DteG7iTXhu4/huq3FqTXFqeG7pXJqNeG6u+G7kTXFqcSpcmo14buJasSDw7U14bunw7014bq94buxw7Xhu4k1xKlww7U1OGE14buJanI+NeG7tXFqNcWp4bufw7Xhu4k1w7Jqw7XEqTXDusSpazXhu4lkw7U1N2E2NcWp4bulamnGsDXDquG7ncO14buJeyIvw7ogIsO6NeG6u+G7jcSD4bun4bunOjTDuuG6uMO04bq9QTQgw4p2c+G6uzXhurlqZ8WpPjXFqeG7pcO0w7Xhu4k1xanEqXJqNeG7iWrEg8O1NcWpcWo+NeG6usahw7Xhu4k1xIPDtTXEqcawQWnDtTXhu6fhu4U1xalqZ8O6NcWp4bux4bq7NcOyZsawNeG7ieG7mWo14buN4bqlw7o1w6rhuq3FqTXFqcSpZuG7jzXhurvhuq/hurs1xanhu6Xhu7E1w6rDqMO1NcOqw601xanDosO14buJNcOq4bujNeG6u8SpamfGsDXhurvEqcO0NcWpw7ThurHDtTXFqcawQWfDtT41w6rhurPhu4814bq54bqzw7Q1xIPDtTXFqcO04bqxw7U14bq7xKnDtDXDteG7iXZyajXhur1iw7U1w7LEqWo14buNdsawNcWpxKnGocO14buJNcWp4bulZsO1NcOqw6jDtDXhurrhu6vEg3siL8O6ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IOG7jGY1xajhu6V2csO14buJIi/DuiA=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

5.777 lao động được tạo việc làm mới

5.777 lao động được tạo việc làm mới
2020-07-20 16:38:25

QTO - Từ đầu năm 2020 đến nay, mặc dù lĩnh vực lao động, việc làm gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19, tuy nhiên, ngành lao động, thương binh và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết