Cập nhật:  GMT+7
w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bqh4oCc4buK4buT4bu5ceG7keG6t+G7n8Oz4bu34bq3cOG7ucawceKAneG6t+G7i+G6oGThurfhu7bhu5Nq4bq34buyanDhu5nhuqTDoC/hu5PhurXhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu5JqZOG7ieG6seG6oeG7tuG7tuG6ty3hurfhu7Rk4bu54bq3w6xk4bq34bu34buTxJFx4buR4bq34buzZOG6t3DDquG7tzfhurfhu7bhu5Nq4bq34buyanDhu5nhuqThurct4bq34buSdGThurfhu4Vw4bq3xJFx4buT4bq34bu1xJFx4buR4bq34bu1buG6t8Osw4Phu63hu4vhurfhurRlcuG6t8Spb3Dhurfhu7fhu5Phu5nhurfhu4vhu7nhu6fhu5nhurfhu4vDgXHhu5Hhurfhu6FB4buL4bq3w6LhurXhu5HDouG6s+G6t3Hhu5Fl4bqm4bq3w6Lhuqkt4bqnN+G6t+G7t+G7s+G7ueG6psOyceG6t+G7k+G7l3Hhu5Phurfhu7fhu7PhurDhu4vhurfhu7fhu5nDs3nhurfhu7fhu7NvceG6t+G7n29x4buT4bq3LuG7ti7huqXhurfhu7fhuq7hurdx4buTZeG6t+G7t+G7k+G7meG6t8SpZuG7ueG6t8Od4bu54buFceG6t+G7n+G7k+G7ueG6t+G6q+G6t2Hhu7ZZOOG7kuG7ilDDoTjDoC954bqhw6Dhu7dkw6zhu6Fq4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurFwZOG7s+G7keG7mXE1w6J54bqk4bq3ZOG7ueG7t3LhurHhuqHDoOG7t+G7s+G6ocOg4bu34buJ4bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhw6Dhu5lw4buR4bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurHhu4vhu59f4buZcGThu5Fq4bqx4bq34bu14bu34bqm4buhaiDhurHDguG7meG7ieG7t+G7kzXhurfhuqdj4bqzeeG6pOG6seG6t2Thu6Hhu7cg4bqx4bqx4bq34bu14buz4buLIOG6seG7k+G7t+G7t3k1Ly/hu7Xhu7dk4bu34buZ4buLOHFqw4I44bu34bu5cuG7meG7t+G7s2o44bq0cS/hu7fhu7dyL+G7mS/hu7XhuqnDouG6qS/DouG6s+G6teG6rS/hurPhuqcvw6LhuqkvSnLhuqXhu4nDgsOi4buI4buiOOG7o3nhu5HhurEv4bqhw6AveeG6ocOgL+G7t+G7ieG6ocOgL+G7t+G7s+G6ocOg4bu34buz4bqhw6Dhu7fhu4nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHDjOG7p3Hhurfhu7fhu5Phu5Xhurfhu7Xhu5lx4buT4bq34bu1buG6t8Osw4Phu63hu4vhurfhurRlcuG6t8Spb3Dhurfhu4vhu5Phu7lx4buR4bq34bufw7Phu7c14bq34buQ4buZZHHhu5Hhurfhu5LFqXHhu5HhurdR4buRdeG7izfhurfhu5jhu7VkZOG7izfhurfhu7Zz4buL4bq34bu24buZb3HhurfhurRl4bq3xKjhu6Vx4buR4bq3UeG7k+G7meG6t2Hhu7fhuq7hurfhu7fhu7PEkeG7meG6t8O94bu5ZMOh4bq34bu34buzcnHhu5HhurfEqW9w4bq3w6zEkXHhurfhu5/Ds+G7t+G6t+G7tuG7k2rhurfhu7JqcOG7meG6pOG6ty3hurfhurhx4buTNeG6t8Od4bu5ZHHhu5HhurfEqMahceG7k8OgL3nhuqHDoC/hu7fhu4nhuqHDoC/hu7fhu7PhuqHDoC/hu7dkw6zhu6Fq4bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4buew7Phu7fhurfDveG7ueG6ueG6t+G7i+G7k+G7uXHhu5Hhurfhu4vhu7nGsOG7i+G6t+G7tW7hurfEqcODduG7i+G6t+G7i+G7pXHhu5HhurfDrOG7p+G6t3fhurfEqW9w4bq34buRZOG7oWThurfhu4nhu5nDtXHhurfhu7Nk4bq34bu34bun4buZ4bq34bqlLeG6reG6t+G6tOG7reG7meG6t+G7keG7meG6ueG7meG6t+G7t+G7k8ODd3Hhu5Hhurfhu4llceG7k+G6t+G7i+G7k3LhurfDveG7ucSRceG6t8O94bu54buFceG6t+G7oWXhurfDouG6s+G6s+G6t+G7t+G7s+G7meG7jeG7ueG6t8Spxalx4buROMOgeeG6oeG7tuG7ueG6puG6t+G6tGjhuqY34bq34bq04but4buZ4bq3ceG7k+G7mcOy4bu54bq34buf4buTxJFx4bq34buR4buZ4bq5N+G6t8Spb3DhurfDouG6qS3huqfhurfEqcODduG7i+G6t+G7i3Lhu5nhurfhu6Fl4bq34oCc4buL4buT4bu5ceG7keG6t+G7n8Oz4bu34bq3cOG7ucawceKAneG6t+G7i+G6oGThurfhu7bhu5Nq4bq34buyanDhu5nhuqThurfDrHfhu5nhurfhu7fhuq7hurfhu6Hhu5nhurRq4bq34bu14buTcsOC4bq34bu34buTxILhurfhu7fEkXDhurfhu5/hu5Phu5nhurfhu7Thu7Fx4bq34bu2w4Fx4buR4bq3UC3hu7ZZ4bq34buzQeG7t+G6t+G7oeG7ueG7mTfhurfhu7Xhu4Vx4bq34buL4buT4bux4buZ4bq3cWXhuqbhurfEqeG6u+G6t+G7n+G7k+G7pXHhu5Hhurfhu4t0ceG6t+G7t8OpcuG6t8Spw4N24buL4bq3ceG7k+G7mcOy4bu54bq34buTxIJx4buR4bq34buf4buTd+G7meG6t+G7i+G7k3Lhurdx4buRw4Phu6/hu5nhurfhuqRqcDjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4bu2w6nhu5nhurfhu4vhu7nGsOG7i+G6t+G7k3V54bq3w6zEkXLhurfhu4vhu5Phu5Vx4buT4bq34bu34buTxILhu4vhurfhu4vEkeG7i+G7k+G6t8Sp4buF4bqm4bq34buT4buxceG6t8OsZOG6t+G7t+G7k8SRceG7kTfhurfDrGRx4bq34bu34bup4bq34buL4buTxILhu4vhurfhu4vhu5Ny4bq3w6zhu5nDs+G7t+G6t+G7i+G7ucaw4buL4bq34buL4buT4bux4buZ4bq3cOG7reG7meG6t3Bt4bq3cWXhuqbhurfhu7Vu4bq34buJ4buZw7Vx4bq34buzZOG6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq34bq14bqz4bq34bu34bu5Z3E44bq34bu24bu54bqm4bq34bq0aOG6pjfhurfhu5/hu5Phu5nhurfEqcODduG7i+G6t3HhurZk4bq34buL4buT4buBceG7kTfhurfDrGRx4bq34bu34bup4bq34buL4buTxILhu4vhurfhu7fhu5Phu6Vx4buR4bq3w6zEkXLhurfhu4vhu7nGsOG7i+G6t+G7t+G7k+G7meG6t+G7tW7hurfhu59rcuG6t+G7iWXhu5nhurfhu7fhu5NvcOG6t+G7k2Thu5nhurfhu7fhu7lncTfhurfhu7fhu5NlceG7k+G6t+G6tcOi4bq34buh4buZ4bq0auG6t+G7teG7k3LDguG6t+G7t+G7s+G7ueG6psOyceG6t+G7k+G7l3Hhu5Phurfhu7fhu7PhurDhu4vhurfhu7fhu5nDs3k4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oS7hu5nhu43hu4vhurfhu7fhur1x4buR4bq34bu34buTb3Dhurfhu7Xhu6fhurfhu6HDg3Zx4buR4bq3cGXhurfhu4vhu5Nm4bu34bq34buhw4N2ceG7keG6t3fhurdx4buT4bqyceG7keG6t+G7teG7p+G6t+G7tWThu7nhurfhu5/hu5Phu6Vx4buR4bq34buT4buxcTfhurfhu7fhu5NocOG6t+G7i+G7k+G7leG6t+G7n2tw4bq3xKnhu5nhurfhu7Nm4bu34bq3ceG7k+G7mcOy4bu54bq34bu1cuG6t+G6tOG7reG7meG6t+G7i8SR4buL4bq34bu14bun4bq3xKln4bu54bq34buf4buT4buZw7Nx4bq3ceG7kcOD4buv4buZ4bq34bqkanDhurfhu4lnceG6t3Hhu5HEkXHhurdx4buRw6nhu5k4w6B54bqhUeG7k8aheeG6t+G7i2fhu7nhurfhu4Vw4bq3ceG7k8Op4buLNeG6t+G7tuG7mcOzceG7keG6t+G7k8SR4bu34bq34bu34bqu4bq34bu34buTZXHhu5Phurd54buT4bun4bq3cGRx4buR4bq34bu3b3HhurdR4buRw4Phu6/hu5nDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqFQ4bquceG7keG6t3Hhu5Fl4bqm4bq34bu34buT4bunceG7keG6t3Hhu5Nm4bu34bq3xKlm4bu34bq3ccOD4but4buLN+G6t+G7i+G7k8OD4buxceG7keG6t+G7t+G7s+G7l3Hhu5PhurdR4buTxqF54bq34buLZ+G7ueG6t+G7hXDhurdx4buTw6nhu4vhurfhu7fhu5PEkXHhu5Hhurfhuqfhurfhu7Vu4bq34buR4bq24buZ4bq3xKnDs3Hhurfhu5/hu5PEkXHhurfhu5Hhu5nhurnhurdx4buT4bqyceG7keG6t+G7i2Thurfhu5/hu5NB4buL4bq3xKnhurvhurfEqXVx4buR4bq34buhw6nhu5nhurfhu7fhu7NyceG7keG6t+G7t+G7s8SR4buZ4bq34bu34buZcOG6t+G7i+G6oGThurfhu7Nm4bu34bq3ceG7k+G7mcOy4bu54bq3ceG7kcOD4buv4buZNeG6t+G7tGXhu5nhurfhu5B0ceG6t8O94bu5b+G6t+G7k8OD4buxceG7keG6t+G7t+G7peG7mTfhurfDkGbhu7fhurfhu7NqcuG6t3Hhu5Fl4bqm4bq34bu34buT4bunceG7keG6t3Hhu5Nm4bu3N+G6t+G7tuG7mcOzceG7keG6t+G7k8SR4bu34bq34bu34bqu4bq34bu34buTZXHhu5Phurd54buT4bun4bq3cGRx4buR4bq34bu3b3HhurdR4buRw4Phu6/hu5k34bq34bu24buTZXHhu5Phurd54buT4bun4bq34buL4bqgZOG6t+G7t+G7peG7mTfhurdR4buT4bqyceG7keG6t+G7i8SRceG7k+G6t+G7i+G7k+G7mXDhurdww4Fk4bq34bqk4bu54buFcTfhurfhu7bhu5NlceG7k+G6t3nhu5Phu6fhurfhu7fhu6Xhu5nhurfhuqZv4bu5N+G6t+G7tuG7k2Vx4buT4bq3eeG7k+G7p+G6t+G7t+G7s2034bq34bu24buTZXHhu5Phurd54buT4bun4bq34bu34buXceG7k+G6t+G6pm/hu7nhurfhurRl4bq3ceG7q+G7meG6t3Hhu5Phu6034bq3w4xl4buZ4bq34bu34buXceG7k+G6t+G7i2Thurfhu5Hhu5nhurJk4bq34buhdHHhu5Hhurfhu7fhu5NlceG7k+G6t3nhu5Phu6c34bq34bu24bqw4bq34buTZXLhurfhu7fhu5NlceG7k+G6t3nhu5Phu6fhurfhu7fhu6Xhu5nhurfhuqZv4bu5N+G6t8OQb3Dhurfhu7fhu5NlceG7k+G6t3nhu5Phu6fhurfEqWfhuqbhurfhu7VkcjfhurdQw4Fk4bq34bqk4bu54buFceG6t+G7t+G7s29x4bq34bu34buTZXHhu5Phurd54buT4bun4bq34buSxanhurfhu4rhu5Phu5XhurdQ4buZceG7kzg4OMOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7iuG7k8OD4buxceG7keG6t+G7t+G7s+G7l3Hhu5Phurfhu4nhu5nDtXHhurfhu7Nk4bq34buhQeG7i+G6t8Oi4bq14buR4bq3ceG7kWXhuqbhurfDouG6qS3huqfhurfhu7fDqeG7meG6t1Hhu5Nl4bq34buTxJHhu7fhurfhu5Lhu7Yu4bq34bq0ZeG6t8Spw4N24buL4bq34bu24buS4bu24bu24bq34bu34buzb3Hhurfhu5Lhu7YuYzjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4bue4buT4buZ4bq34buT4bulceG6t3Hhu5Phu4Vx4bq34buz4bux4buZ4bq34bq0ZXLhurdx4buRw7nhurfhu5NsecOgeeG6oeG7kuG7pXHhurdx4buT4buFceG6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq3ceG7kcO54bq34buTbHnhurfhuqRyZOG6puG6t8O94bu5ZHHhu5Phurfhu4vhu4Xhu7nhurfhu4vhu5Phu7nhuqbhu41x4bq34bq0w7Lhurfhu5Hhu5lk4bq3xKnhu5dx4buT4bq34bulceG7keG6t1Dhu5lx4buT4bq3LeG6t3DGsOG7t+G6t+G7t+G7s+G7leG6t+G7t+G7k8SC4buL4bq34buSZeG6t1HGsOG7mTjhurcuduG6t+G7i+G7k8WpceG7keG6t+G7pXHhu5Hhurfhu7Xhu6dx4buR4bq34buLw4Fx4buR4bq3w6xk4bq34buR4buZZOG6t8Sp4buXceG7k+G6t3Hhu5PDuuG6t+G7i+G6oGThurfhu4vEkeG7i+G6t+G7i3Jx4bq34bu34buzcnHhu5HhurdwxrDhu7fhurfhu4vhur1x4bq3ceG7k2XhurfDrOG7p3Hhurfhu7dnceG7kTjhurfhu7Rk4bu54bq3w6zhurnhuqbhurdx4bq9cOG6t+G7i+G7k+G7uXHhu5Hhurfhu7Xhu6dx4buR4bq34buTdGThurfhu7fhu5Phu7locTfhurfEqcOp4buZ4bq34buR4buZZOG6t8Sp4buXceG7k+G6t8Osw6rhu7fhurfEqWfhu7nhurfhu5Hhu4F54bq3ceG7k+G6snHhu5Hhurfhu4vhu7Fx4bq34bu1c3Hhu5Hhurfhu5Hhu5lz4bq34buf4buT4buZ4bq3ceG7kcOD4buv4buZ4bq34buLcnHhurfhu7fhu7Nk4buZ4bq34bu34buzw4N3ceG7keG6t+G6tGXhurfhu4tyceG6t+G7s+G7j+G6t8Spw7Lhu7nhurdx4buRcsOp4buZ4bq34bu34buXceG7kzg4OMOgeeG6oeG7kuG7pXHhurdx4buT4buFceG6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq3ceG7kcO54bq34buTbHnhurfhu4ll4buZ4bq34bql4bqz4bq34bu3aHk34bq34buJcuG6t8Spw6ly4bq34buJ4buZw7Vx4bq3LuG6ouG6t+G7tuG7s8OD4buvceG7keG6t+G7nuG7k3Jk4bq34bu34buT4bqw4buL4bq34buT4buZ4buNceG6t+G7tW7hurd54buTxJHhu7fhurfhu7VzceG7keG6t+G7oUHhu4vhurfDouG6teG7kcOi4bqz4bq34bu34buTxILhurfhu7fDg+G6t+G6tGXhurfhu7fhu5PEguG6t3Hhur1w4bq34buT4bq/ceG7keG6t+G7t+G7uWdx4bq34bu34buzb3Hhurcu4bu2LuG6peG6t+G7t+G6ruG6t3Hhu5Fl4bqm4bq3w6JjLeG6pzjhurfDnThROOG6ty3hurfhu5I44bugOMOgL3nhuqE=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sử thi Ba Na “kể”giữa lòng Tây nguyên

Sử thi Ba Na “kể”giữa lòng Tây nguyên
2015-04-26 13:40:36

TT - Hàng trăm người dân Ba Na ở các ngôi làng đã tập trung về trung tâm TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) để chứng kiến đêm trọng đại của dân tộc mình: hơmon Ba Na chính thức trở thành...

Derby dưới đôi chân Messi

Derby dưới đôi chân Messi
2015-04-26 13:39:27

(SGGP) - Giai đoạn quan trọng nhất, cũng là nặng nề nhất trong giai đoạn nước rút của mùa giải, vừa được Barca vượt qua theo cách ấn tượng nhất. Sau khi mất điểm đáng tiếc...

Tưởng nhớ Tito Vilanova

Tưởng nhớ Tito Vilanova
2015-04-26 13:39:08

(SGGP) - Thắng trận derby Espanyol 2-0 không chỉ giúp Barcelona tiến một nấc nữa trên con đường chinh phục La Liga mùa này mà còn là chiến thắng để tưởng nhớ đúng một năm ngày...

Dương Thúy Vi đi tập huấn ở nước ngoài

Dương Thúy Vi đi tập huấn ở nước ngoài
2015-04-25 00:08:05

(SGGPO). – Lãnh đạo bộ môn wushu (Tổng cục TDTT) cho biết, đội wushu quốc gia sẽ đi tập huấn tại Thượng Hải và Tây An (Trung Quốc) nhằm chuẩn bị cho SEA Games lần 28 năm 2015. ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết