Cập nhật:  GMT+7
NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDdW4bqg4bqhd8Oy4buN4bqh4buE4bqn4bqh4bua4bqn4bqh4oCc4buVbeKAncOz4buN4bqi4bqn4bqh4buX4buf4bubw7PhuqFX4bq94bqw4bqh4bubw7N44bqwxKnhu5s2L8Oyw6M3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7scOSaeG6p2fDoDdXV+G6oS3huqHDkuG6qeG7m8Oz4bqhd+G7r2TGoeG6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqFn4bq94bub4bqh4buE4bqn4bqh4bua4bqn4bqh4bup4bqhZuG6rWbhuqHhu5vDs3Lhu43huqHhu5fhuqnhu5vDs+G6oWhj4bqhd+G7geG7seG6oXfhu6944bubw7PhuqHDg2vhuqF34buveOG7m8Oz4bqhd+G6vcah4bqhV+G7sOG6oeG7sOG7l2nhu43hu5V44bqhNHfhu5Hhu5vDsuG6ocOT4buN4bqn4bqh4buW4bqn4buNNeG6oWht4bqhZsOyQeG7m8Oz4bqh4buV4buNauG7m+G6oWjEqcah4bqhd+G7r+G7oeG7m8Oz4bqhaOG6q+G7jeG6oWbhu7XhuqfhuqFn4bq94bub4bqhd3Vm4bqhxqHDteG7m8OyIOG6ocOy4bulxqHhu53hu5vhuqHhu4ThuqfhuqHhu5rhuqfhuqFmw7Lhu4/hu5vDsuG6oXfDskFm4bqhd+G7r+G7qeG6oXfDsuG6qeG7m8Oy4bqhZ+G7jeG6oXZi4bub4bqhw4Nk4bub4bqhw7Lhu6PhuqfhuqHhu7HDsuG7jeG6ocOD4buBd+G6oXfDsm3huqHhu614c2bhuqHDs+G7jeG6pzI2L+G7sTc2d+G6p+G7heG7l2nhuqF2d+G6sOG7l2k+w6DGoeG6p+G7r8Oz4buN4bubIMSD4bux4bqu4bqh4bqneHfhu53DoDc2d+G7rzc2d2c3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDc24buNxqHDs+G6oWbhu5fhuqd2dj7DoGbhu5Vf4buNxqHhuqfDs2nDoOG6oXZ34bqw4buXaT7DoMSC4buNZ3fDsiDhuqHhurHhuqXhuqPhu7Hhuq7DoOG6oeG6p+G7l3c+w6DDoOG6oXbhu69mPsOgw7J3d+G7sSAvL3Z34bqnd+G7jWYy4bubacSCMnd44bud4buNd+G7r2kyw4Phu5svd3fhu50v4buNL3bhurPEg+G6sy/Eg+G6o8Oj4bq3L+G6o+G6sS/Eg+G6sy/hu4xm4buwRuG7reG7heG7sOG7hTLhu5nhu7HDs8OgLzc2L+G7sTc2L3dnNzYvd+G7rzc2d+G7rzc2d2c3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhu5rDs8OybOG6oeG7m8Oy4bq94bub4bqhSOG7jeG7m8Oy4bqh4buE4buX4bul4bubw7LhuqE0w7J44bqwbOG7m+G6oeG7lHLhu5vDs+G6oUbDsuG7r+G7nTHhuqHDk+G7jeG6p+G6oeG7luG6p+G7jTXhuqFn4buNbuG7m+G6oeG6ruG7ueG7p+G7m8Oz4bqh4buFdeG6oXbhuqDhuqF3w7Lhu43huqFHZMah4bqh4bua4bud4buN4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhaMSpxqHhuqFo4buj4bub4bqh4bubw7Lhu4Hhu5vhuqHhu4Vl4bubw7PhuqFm4bu14bqn4bqh4buEdeG6oSrDki1XV11H4buW4bqhLeG6oULhu5vDsiDhuqHhu4QyRzI2L+G7sTc2L3dnNzYvd+G7rzc2L3fhuqfhu4Xhu5dpNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3V+G7r+G7ueG7p2bhuqHhu5du4bqhaOG7o+G7m+G6oeG7hWXhu5vDs+G6oWZy4bubw7PhuqHhu5vDsuG7geG7m+G6oWfhu43huqF2YuG7m+G6ocODZOG7m+G6ocOy4buj4bqn4bqh4buxw7Lhu43huqHDg+G7gXfhuqF3w7Jt4bqhZsOy4bud4bqhduG6oOG6oXfDsuG7jeG6oeG7hOG6p+G6oeG7muG6pzHhuqFy4bubw7PhuqHhu7DDsuG6p+G7m+G6oT944bq94bub4bqhKuG7t+G6oS3huqHDs+G7jeG6rcah4bqhaHNm4bqhVuG7qeG6oSpk4bub4bqhw7Lhu6PhuqfhuqEt4bqhd8OybeG6oXfDsuG6p+G7neG6ocOD4bqp4bqhZ3jhuqHhu5fDtGbDsuG6oXfhu5Hhu5vDsuG6ocOT4buN4bqn4bqh4buW4bqn4buN4bqhLeG6oXfDsuG6p+G7m+G6oXfDsuG7qSDhuqHigJxGw7J54bubw7PhuqF3cuG7jeG6oWjhuqfhu5vDs+G6oeG7scOyYuG7jeG6oeG7l+G6qcah4bqh4buFYuG7neG6oXd04bub4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhZmLhu5vDsuG6oXfhuqfhurDhuqF34buvxJHhu5vDszHhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oWbhu6PhuqF34buNa+G7mzLhuqFXw7Jq4bqh4bubw7Lhu7nhu5vDs+G6oXbDgOG6oeG7leG7jWzhu5vhuqHhu5fhu6fhu5vhuqFm4buj4bqh4bq24bqh4bubw7PDsuG7k+G6p+G6oeG7m8Oy4bu54bqhd8OyauG6oeG7m+G6qeG6sOG6oXfDssO14bqhd8Oqd+G6oWZi4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqFm4buj4bqhd+G6vcah4bqhw7J44bqwanfhuqFoa3jhuqHhu7HDsmLhu43huqFmc+G6ocOzxJHhu5vDs+KAnTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN+G7mmXGoeG6oeG7lW3huqF24bqg4bqhd8Oy4buNNuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfDkMSpxqHhuqHEg+G6sS3hurEx4bqhduG6veG7m+G6oeG7lcOyw6p44bqhZuG7teG6p+G6oeG7l27huqFmcuG7m8Oz4bqh4buFc+G6oXbhuqDhuqF3w7Lhu43huqHhu4ThuqfhuqHhu5rhuqfhuqF34buv4bup4bqhd8Oy4bqp4bubw7LhuqFn4buN4bqhdmLhu5vhuqHDg2Thu5vhuqHDsuG7o+G6p+G6oeG7scOy4buN4bqhw4Phu4F34bqhd8OybeG6oXfhuqvhu43huqHhu4Ri4bud4bqhd+G6qeG7m8Oz4bqhd+G7keG7m8Oy4bqhw5Phu43huqfhuqHhu5bhuqfhu43huqFm4bu34bubw7PhuqFo4bul4bub4bqhduG7peG6oeG7m8Oy4bu54bqhZsOy4buP4bubw7LhuqFmeHVm4bqhaMWp4buN4bqh4buVw7Lhu6PhuqHhu5vDs8Oyw6jhu53huqFm4bu14bqn4bqhZuG6rWbhuqHhu5vDs8OybOG6oeG7m8Oy4bq94bub4bqh4buVbeG6oXbhuqDhuqF3w7Lhu40y4bqhxqDhuqnhu5vhuqFoxKnGoeG6oeG7m8Oy4bu54bqhaMOpZuG6oeG7l+G6q+G7jeG6oeG7lcOy4buN4bqh4bubw7PDsmzhuqHhu5vDsuG6veG7m+G6ocOQ4buN4bubw7LhuqHhu4Thu5fhu6Xhu5vDsuG6oTThu5fhuqnhu5vDs+G6ocOS4bul4bubMeG6oeG6rmPhuqE64bqnxqHhuqcx4bqhw7J44bqwbOG7m+G6oeG7lHLhu5vDs+G6oUbDsuG7r+G7nTXhuqHhu5tlxqHhuqF34buv4bud4bubw7PhuqHhu5vDs3Lhu43huqHhu5vDsuG6qeG6ocOzw7kx4bqh4buFxKnhu5vhuqHhu4Vq4bux4bqh4buX4bqg4bqn4bqhd+G7r3jhurBr4bub4bqhd8Oyc+G7m8Oz4bqhZsOqd+G6oXfhu41q4bubw7PhuqHDsuG6rXfhuqF34buv4buPZsOy4bqhaOG7neG6q+G7m+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7hXXhuqF24bqg4bqhd8Oy4buN4bqhR2TGoeG6oeG7muG7neG7jTI2d+G6p+G7heG7l2nhuqF2d+G6sOG7l2k+w6DGoeG6p+G7r8Oz4buN4bubIMSD4bux4bqu4bqh4bqneHfhu53DoDc2d+G7rzc2d2c3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdW4bqg4bqhd8Oy4buN4bqhZuG7teG6p+G6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqHhu4ThuqfhuqHhu5rhuqfhuqFo4bu5xrBm4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oWfhur3hu5vhuqHDs+G7oeG7jeG6oeG7l+G6qeG6ocOy4bulxqHhu53hu5sx4bqh4buX4bqp4bqhw7LDteG7m8Oy4bqhd8OyQWbhuqF24buN4bubw7LhuqHDsuG7neG6q3fhuqFn4bq94bub4bqhw7Phu43huqfhu5vhuqHhu5fhu7l44bqhd+G7r3jhurBr4bub4bqhd8OyaeG7neG6oWbhuq1mw7LhuqHDsuG6rXfhuqHhu5Vt4bqhd+G7r3jhurBr4bub4bqh4buVw7Lhu4d44bqhd8OB4bqhd8OyauG6ocOybOG6oeG7m+G6qeG6sOG6oeG7rXjhuqfhuqF3w7Jq4bqhw7Js4bqh4buVw7Lhuq1mMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34buadeG7jeG6oWd44bubw7PhuqF24bqg4bqhd8Oy4buN4bqh4buVbeG6ocODa+G6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqFmw7Lhu41q4bub4bqhZnLhu5vDs+G6oeG7leG6suG6ocOD4buT4bqhZuG7teG6p+G6oWbhuq1m4bqh4bqn4bubw7LhuqHDssO94bubw7PhuqFn4bq94bub4bqhd3VmMeG6oeG7l+G7jcSp4bub4bqh4buteOG6p+G7m+G6oWhq4bub4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oeG7heG7jWrhu5vhuqFodeG7m8Oz4bqh4buX4bun4bub4bqh4buX4bqn4bud4bqhZuG7teG6p+G6oWZ14bubw7PhuqFodOG7m8Oz4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4buXw7Rmw7LhuqF24bqg4bqhZ+G7ueG7p+G7jeG6ocOyw7Xhu5vDsuG6oXfDskFm4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6ocOyeOG6sGvhu5vhuqF3w7Lhu53huqvhu40yNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDfhu5rDs+G7ucWp4buN4bqhZ+G7jW7hu5vhuqHhuq7hu7nhu6fhu5vDs+G6oXbhuqDhuqF3w7Lhu43huqHhu5fhuqnhuqHhu5ty4bubw7PhuqFn4bq94bubMeG6oWbhuq1m4bqhw7Phu43huqnhuqHhu5fhuqnhu5vDs+G6oeG7l+G7p+G7m+G6oXd4w7rhu43huqFm4buj4bqhd+G7r+G7j+G6oeG7m8Oy4bun4bqhw4PhuqnhuqFmw7LDqnfhuqHDs+G7jeG7oeG7m8Oz4bqhaMOpZuG6oeG7heG7jWx3MOG6ocOy4buh4bqhZuG7o+G6oXfDsm3huqHDsuG6rXfhuqHhu5Vt4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4bubw7Lhu41reOG6ocOz4buNxakx4bqhw7Lhuq134bqhd8OB4bqhaMSpxqHhuqHhu5vhuqnhurDhuqHhu6144bqn4bqhaMSpxqHhuqHhu5XDsuG6rWbhuqHDg+G7p+G7jeG6oeG7m8Oy4buNa3jhuqFm4bq9eOG6oWbDsnjhurBs4bub4bqh4bubc+G7jeG6oXfhu41q4bux4bqh4bubw7Lhuqd44bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4bub4buNa8ah4bqhaOG6p8ah4bqhxqHEqeG6oeG7leG6suG6oeG7l+G6qzI2L+G7sTc2L3dnNzYvd+G7rzc2L3fhuqfhu4Xhu5dpNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3RuG6vXjhuqFmw7J44bqwbOG7m+G6oeG7lW3huqHDg2vhuqFmeHVm4bqhZsOy4buNauG7m+G6oWbDsnPhu5vDs+G6oeG7l+G6q+G7jeG6oWbhuq3hu43huqHhuq1m4bqhZuG7teG6p+G6oWbDsuG6qeG7m8Oz4bqhd+G7r+G6p+G7jeG6oeG7hOG6p+G6oeG7muG6p+G6oUdkxqHhuqFWaXfhuqHDg+G7p+G7jeG6oeG7l+G7t+G6oeG6rWbhuqHhu614w4LhuqHhu7Dhu6Vn4buv4bqn4bubw7PhuqHDkuG7q+G6oS3huqHhu7Dhu6Vn4buv4bqn4bubw7PhuqHDkuG7pcahMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34oCcxKjhuqHEqTIyMuG6oeG7l+G6qeG6oWbDsuG6reG7mzHhuqHhu4Xhu41qd+G6oeG7l+G6qcah4bqhw7PDtSLhuqHGoHhz4bub4bqhZuG7o+G6oWbhu53hu5vhuqHhu5vDsuG7ueG6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqF34bqn4bqh4buxw7Ji4buN4bqh4buX4bqpxqHhuqF3w7Jq4bqh4bub4bqp4bud4bqhaOG6veG6sDHhuqFy4bubw7PhuqFWaXfhuqHhu6Xhu40i4bqhxKjhuqHEqTIyMuG6oeG7l+G6qeG6oWbDsuG6reG7mzHhuqHhu4Xhu41qd+G6oeG7l+G6qcah4bqhduG6p+G7nSLhuqHDkuG6p+G7jeG6oWbDsnnhu5vDs+G6oXfhuqcx4bqh4bubw7PhuqnhurDhuqHDsnLGoeG6oeG7m+G6p+G6sOG6oWjhu43huqF3w7XGoeG6oXfDsnhzZuG6oXhz4bubw7PhuqFobeG6oWbhu6PhuqFm4bud4bubMuG6oUbDsnnhu5vDs+G6oXfhuqfhuqFm4bu54bun4buN4bqh4bubw7Lhuqd44bqhaGPhuqHGocOq4bqw4bqhZsOy4buzZuG6oeG7m2TGoeG6oeG7r3Thu43huqHDg+G7g+G7m+G6oWbDsuG7ueG6p+G6oWbhu6PhuqHGoXV34bqhaEHhuqfhuqFm4bud4bub4bqh4bub4bqp4budMuG6oUbDsnnhu5vDs+G6oXfhuqfhuqHhu7HDsmLhu43huqFo4buN4bqh4bqu4buN4bub4bqh4buFYuG6sOG6ocOD4buNxKnhu5vhuqF3w7J4c2bhuqFobeG6oXhz4bubw7PigJ3huqEt4bqhVml34bqhZ8Op4bub4bqhw4PGsDLhuqHhu4Thu43huqfhuqHhu5jhu4134bqhaGrhu5vhuqHhu5vDsuG6qeG6oXLhu5vDs+G6oeG7ruG7neG7lTLhuqFS4bubw7PhuqHhu67hu53hu5XhuqFo4bu54bqn4bqhZsOy4bud4bqh4bub4bqp4bubw7PhuqHhu5tkxqHhuqHDg+G7jcSp4bub4bqhd8OyeHNm4bqhw4PhuqnhuqFnw6nhu5vhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oWjhu7nGsGbhuqF4c+G7m8Oz4bqhw7Phu43huqLhuqfhuqFo4bu5xanhu5vDszI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN+KAnMSo4bqhxKkyMjLhuqHhu4Thu43huqfhuqHhu5jhu4134bqhw4N44buN4bqhw4Phu4vhuqF34buv4bup4bqhw4NrMuG6ocOQ4buN4bqhaOG7ucawZuG6ocahdXfhuqFo4bud4bqr4bubMeG6oeG7rXjEqeG7m+G6oeG7l8Wp4buN4bqhZ8Op4bub4bqhZuG7teG6p+G6oeG7heG7neG7leG6oeG7ruG7neG7lTHhuqHhu5vhuqnhu5vDs+G6oeG7l8Oq4bqw4bqhd8OyeHNm4bqh4buv4bqn4bqheHPhu5vDszLhuqFYc+G7m8Oz4bqh4bqu4bud4bubw7Mx4bqh4bub4bqp4bubw7PhuqF3w7LDquG6sOG6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqHhu6944bub4bqh4buF4bq/4bub4bqh4buF4buBdzHhuqFo4bq/eOG6oeG7l+G6veG7m8Oz4bqh4buX4bq94bubw7My4bqhxqBsd+G6ocahcOG7jTHhuqHhu5vhuqnhu5vDs+G6ocODw4HhuqfhuqFo4buN4bqhw4PDgeG6p+G6oeG7lcOy4bujZjHhuqF34bun4buN4bqhZsO64bubw7PhuqHhu5fhuqnhu5vDs+G6oXfDssO14bqhduG7jeG7m8Oy4bqh4buX4buNa+G7m+G6ocahdXfhuqHhu5d5ZuG6oeG7hXPhu5vhuqFoQeG6p+G6oWbhu53hu5vhuqF34buv4bqn4buNMuG6oeG7luG6rXfhuqF24bqneOG6oeG7m+G6qeG7m8Oz4bqhduG7jeG7m8Oy4bqhd8OyxKnGoeG6ocahdXfhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhZuG7neG7m+G6oeG7m+G6ouG6pzHhuqFow6l34bqhd8Sp4bub4bqh4buX4bqp4bqh4bua4bud4buNMuG6oeG7lOG6suG6oeG7l+G6q+G6oXfDsuG6p+G6sDHhuqHGoeG7p+G7jeG6oeG7l+G7oXfhuqHhu5fhu5/hu5vDs+G6ocahw6wx4bqh4bua4bud4buN4bqhaGPhuqHhu5vhu6Phu43huqFo4bu5xrBmMeG6oWjhu43huqFo4bu5xrBmMeG6oXfhuqfhurDhuqFm4bq/xqHhuqHhu5XDsuG7jcSp4bub4bqhw4Nr4bqh4buX4bqp4bubw7PhuqHhu4Xhuq3hu53huqF34buN4bub4bqhZsOy4bud4bqhZsOy4bqn4bqhVml34bqhxqHDteG7m8Oy4bqh4buF4buNanfhuqFmw7J44bqwbOG7mzLigJ0yMjI24buxN+G7luG6v+G7m+G6oWjhur944bqhd+G7jcSp4bub4bqhaOG7ucawZuG6oWbDskHhu5vDs+G6oeG7leG7jWrhu5vhuqHDssO14bubw7LhuqFi4bubw7LhuqF3w7Lhu4F34bqhZuG7teG6p+G6oXbhuqDhuqF3w7Lhu43huqFX4bq94bqw4bqh4bubw7N44bqwxKnhu5sx4bqhZ+G7jW7hu5vhuqHhuq7hu7nhu6fhu5vDs+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6ocahdXfhuqHhu5XDsuG7nWLhu5vDs+G6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhw7Phu43huqfhu5vhuqFmw7Lhu4F34bqhZsOydeG7jeG6oeG7hcSp4bub4bqh4buFauG7seG6oeG7l+G6oOG6p+G6oeG7m8Oy4bu54bubw7PhuqFmw7JB4bqn4bqhaMOA4bubw7PhuqFo4bq/4bqw4bqhdsOA4bqhw7J44bqwa+G7m+G6oeG7heG7jzHhuqHhu5vDsuG7jWt44bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oeG7m8Ozw7Jp4bqhLeG6oWfDveG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhw7Lhu41teOG6oeG7m3Xhu43huqFneOG7m8Oz4bqh4buF4bqp4buN4bqh4buVbeG6oUdkxqHhuqHhu5rhu53hu43huqFm4bu14bqn4bqh4bubw7PDsmzhuqHhu5vDsuG6veG7m+G6oeG7hOG7l+G7peG7m8Oy4bqhaGPhuqHhu7HDsmLhu43huqF3w7Jzd+G6oeG7l8Sp4bubIOG6oeKAnOG7luG6q+G6oeG7rXjhuq0z4bqh4buUw7Lhu6PhuqHDsuG7jW144bqh4buteOG6reG6oeG7m8Oy4bu54bubw7MyMjLhuqHhu6/DqnfhuqHDsuG6p+G6sOKAnTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN0jGsOG7jeG6oWbDssWp4bqhd8OB4bqhd8OyauG6ocOybOG6oeG7m+G6qeG6sOG6oeG7rXjhuqfhuqF3w7Jq4bqhw7Js4bqh4buVw7Lhuq1mNuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdW4bqg4bqhd8Oy4buN4bqh4buE4bqn4bqh4bua4bqn4bqhZuG7o+G6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqHhu5vDrXfhuqHhu6/DqnfhuqHhu6/hu43EqeG7m8Oz4bqhZmLhuqHDg2vhuqHhu5t14buN4bqhZ3jhu5vDs+G6oeG7l+G7g+G7m+G6oWbhuq1mw7LhuqFn4buNbuG7m+G6oeG6ruG7ueG7p+G7m8Oz4bqhduG7neG6ocOD4bun4buN4bqhduG6oOG6oXfDsuG7jeG6oWbhu7XhuqfhuqFm4bqtZuG6oeG7hXXhuqF3dWbhuqHhu5XDsuG6rWbhuqHhu6nhuqFX4bq94bqw4bqh4bubw7N44bqwxKnhu5sy4bqhV+G7jWrhu7HhuqHhuq55ZuG6ocOD4bun4buN4bqh4buX4bud4bqr4buN4bqhw7LDteG7m8Oy4bqhZ+G7jW7hu5vhuqHhuq7hu7nhu6fhu5vDs+G6oWh1ZuG6oWjhuq3hu53huqHhu5vhuqnhurAx4bqh4bubw7Lhu41reOG6oeG7m8Oy4bqp4bqh4bubw7PDsuG7jcSp4bub4bqhZkF44bqhZsOy4bud4bqh4buF4buNanfhuqHDsuG7oeG6oWhj4bqh4buFw6p34bqh4bubw7PFqeG6oeG7lcOy4buN4bqh4buxw7Lhuq134bqhw7Lhu41s4bub4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oeKAnMOD4buR4bqn4bqhw4Phuqnhu5vDs+KAneG6oeG7qeG6ocahdXfhuqFn4bq94bub4bqhd3Vm4bqhw4Nz4bub4bqh4buXw4DhuqfhuqFmw7Lhu6Hhu5vhuqFmw7Lhu53huqFmdeG7m8Oz4bqhaHThu5vDs+G6oWbhu7XhuqfhuqHGocO14bubw7LhuqHGoXV34bqhZnh1ZuG6oXZz4bubw7PhuqHhu5XDssOt4bux4bqh4buV4buP4bub4bqh4bub4bqp4bqwMjbhu7E3UuG7m8Oz4bqh4buaw7N44bqwbuG7m+G6oeG7rHjhuqfhu5vDs+G6oVd4bOG6oS3huqHhu5vDsuG6qeG6oeG7m8Ozw7Lhu43EqeG7m+G6oWZBeOG6oXbhuqDhuqF3w7Lhu43huqEt4bqhZsOy4bud4bqh4buF4buNanfhuqHDg+G6qeG7neG6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqHhu5tkxqHhuqHDo+G6pcOi4bqjMeG6oeG7m8Oy4buNa3jhuqHhu5tkxqHhuqHhu5fDveG7m8Oz4bqhduG7s2bhuqHhu6nhuqFm4bqtZuG6oeG7m8OzcuG7jeG6oeG7l+G6qeG7m8OzMeG6oeG7hXXhuqHhuqfhu5vDsuG6ocOyw73hu5vDs+G6oWbhuqfhuqFHZMah4bqh4bua4bud4buN4bqhaOG7ucawZuG6oeG7scOy4bqtd+G6oeG7l3XhuqHhu6nhuqHGoXV34bqh4bubw7Ny4buN4bqh4buX4bqp4bubw7PhuqHhu4ThuqfhuqHhu5rhuqfhuqF34bqr4buN4bqhw7J44bqwbOG7m+G6oeG7lHLhu5vDs+G6oUbDsuG7r+G7neG6oWhj4bqhw7Phur3hurDhuqHhu5vDs+G7q+G6oeG7m8Oz4bqp4bubw7PhuqFoc+G7jeG6ocOD4bun4buN4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqHhu5fhuqnGoeG6oWZy4bubw7PhuqF34bqtZuG6oXbhu7l44bqhd+G6v8ahMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A34oCcw5Dhu41reOG6oeG7m+G6qeG6sOG6oeG7l+G6qeG6oWdu4bqhw7Lhu41teDHhuqHhu4Xhu6nhu43huqF24bqneOG6oXbhuqDhuqF3w7Lhu43huqHDkGTGoeG6oVbhuqfhu5vhuqFm4bu14bqn4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6ocSo4bqhw5DEqeG6oWjhu7nGsGbhuqFmcuG7m8Oz4bqh4buFc+G6oXfDgeG6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqHhu5tkxqHhuqHDo+G6pcSD4bqjMeG6oXbhuqDhuqF3w7Lhu43huqFm4bu14bqn4bqhZuG6rWbhuqFn4bq94bub4bqhd3Vm4bqh4buVw7Lhuq1m4bqhd+G7r8Sp4bub4bqhZ2PhurDhuqFX4buv4bu5xanhu5vDs+G6oVbhu6Xhu5vhuqHDg+G7g+G7m+G6oWbhu5/hu5vhuqHhu5fhu4fhu5vhuqHhu5XDsnjDqnfhuqF34buv4bud4bubw7PhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqh4buFeHLhu5vhuqHhu5fhuqnhu5vDs+G6oeG6ruG6p+G6oeG6rnLhu40y4bqhR2TGoeG6oeG7muG7neG7jeG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhZsOy4buR4bqh4buVw7Lhurnhu5vDs+G6oWjDtOG7m8Oy4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jeG6oeG7hOG6p+G6oeG7muG6p+G6oWbhu6PhuqF24bqg4bqhd8Oy4buNMeG6ocah4bqp4bqh4buteOG6p+G7m+G6oXfhu6/hu6Hhu5vDs+G6ocOy4bul4bub4bqhaGPhuqF34buv4bup4bqhd8Oy4bqp4bubw7LhuqFmw7LDqnfhuqHhuq55ZuG6oXfhuq1m4bqh4buteOG6p+G7m+G6oXfhu6/hu6Hhu5vDszHhuqHhu4934bqh4bubw7LDqnfhuqHhu5fhuqnhuqFoc+G7jeG6ocOD4bun4buN4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqFo4bqnxqHhuqHGocSp4bqhxqF4c+G7m+G6oXfDtcah4bqhd+G7n+G7jeG6ocODa+G6oeG7l+G7k+G7m8Oy4bqhw4PDgGbhuqHhu5vhuqnhurDhuqHhu6nhuqFow7ThuqfhuqHhu7HDsuG7ueG7peG7m8Oz4bqh4buVw7Lhu43huqFoQeG7m8Oz4bqhd+G7r+G7ueG7p2bhuqFm4bq9eOG6ocOycOG7jSDhuqFodOG7m8Oz4bqh4buF4bqp4bud4bqhZuG7o+G6oeG7heG6p+G7neG6oeG7m8Oy4buNxKl44bqhduG6oOG6oXfDsuG7jeG6ocOD4bqp4bqhw7LDteG7m8Oy4bqhw7Lhuqnhu43huqFmw7J54bubw7PhuqHhu6/huqfhuqF24bqn4budIuKAneG6oS3huqFy4bubw7PhuqFXeGzhuqHhu5vhu6Phu40yNuG7sTdXw7Jq4bqh4bubw7Lhu7nhu5vDszHhuqHGoXV34bqh4bubw7PDsuG7jcSp4bub4bqhZkF44bqhZsOy4bud4bqhd8Oyw6rhurDhuqF3w4HhuqHhu5XDsuG7jeG6oWjhu7nGsGbhuqHhu7HDsuG6rXfhuqHDsuG7jWzhu5sx4bqhduG6oOG6oXfDsuG7jeG6oeG7hOG6p+G6oeG7muG6p+G6oeG7qeG6ocOT4buN4bqn4bqh4buW4bqn4buN4bqhZuG7o+G6oXfhu6fhu43huqHDsuG6qeG7m8Oz4bqhd+G7r2TGoeG6oeG7m8Ozw7Js4bqh4bubw7Lhur3hu5vhuqHhu4Xhu41qd+G6ocOy4bqtdzHhuqHhu5fhu7l44bqhd+G7r+G6ouG6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7hXXhuqHhu5vDsuG7p+G6ocOy4bqp4bubw7PhuqFmw7Lhu7Nm4bqh4buFdeG6oXbhuqDhuqF3w7Lhu43huqHhu5vDsuG7ueG7m8Oz4bqhaGrhu5vhuqHhu5tkxqHhuqHEg+G6o8Oj4bq34bqh4bub4bqp4bqwMeG6oXZz4bqh4bubw7PDsmzhuqHhu5vDsuG6veG7m+G6oWbhu5/hu5vhuqF2c+G7m8Oz4bqhZsOy4buR4bqhZuG7n+G7m+G6ocOD4buL4bub4bqhw4PDrOG7m+G6ocSD4bqj4bqh4bubw7Phu7nFqeG7jTI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN1fDqnfhuqFmYuG6oWhreOG6oeG7m8Ozw7LDqOG7neG6oeG7lcOyw7oy4bqhV+G7jWrhu5vhuqF24buT4bqh4buaw7N44bqwbuG7m+G6oVfDssO04bqh4buU4buNxqHhuqEq4bq94bub4bqhLeG6ocOz4buN4bqtxqHhuqFoc2bhuqHhu4Ri4bud4bqhd+G6qeG7m8Oz4bqhd+G7keG7m8Oy4bqhw5Phu43huqfhuqHhu5bhuqfhu43huqEt4bqhZsOyeOG6p+G6oeG6ruG7o3cg4bqh4oCc4buaw7LhuqLhu5vDs+G6oeG7m8Ozw7Js4bqh4bubw7Lhur3hu5vhuqF2c+G7m8Oz4bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oXd54bux4bqh4buXa3jhuqHhu4Vz4bub4bqh4buFa+G6oeG7l3Xhu5vDs+G6ocOz4buN4bujMeG6oeG7heG6ouG6p+G6oWbhu6XGoeG6oWhy4buN4bqh4buVw7Lhu43huqFmw7Lhu5HhuqHhu5fhuqnhuqFm4bulxqHhuqF34buvxJHhu5vDs+G6ocOD4bun4buN4bqh4buX4bqt4bqhxqHDtTHhuqHGoXhz4buNMuG6oVbhuqDhuqF3w7Lhu43huqFo4bu5xrBm4bqh4buX4bu5eOG6oXfhu6/huqLhuqF34buv4bud4bubw7PhuqHhu4V14bqh4bubw7Lhu6fhuqFm4bu14bqn4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oWbhu53hu5vhuqHhu5vDs+G7ucWp4buN4bqhaOG7ozHhuqHhu6/DqnfhuqHhu5XDsuG7o+G6oWht4bqhd+G7r3jhurBr4bub4bqh4buX4bqr4buN4bqhZsOy4bud4bqhZuG7neG7m+G6oWbDsuG6rXgy4bqh4buE4bup4buN4bqhw4Phu4HhurDhuqHDsuG7oeG6ocOz4buN4bqpMeG6oeG7r3Thu43huqFmw7Jqd+G6oWjhu43huqHGoXV34bqhZuG6rWbDsuG6oeG7l8Op4bubw7PhuqHhu5fhu4nhuqHGoeG6qeG6oWhq4bub4bqh4bub4bqn4bqw4bqhZsOy4bu54bqn4bqhZuG7o+G6oXbDgOG6ocOD4buN4bubw7LhuqFn4bqn4bubw7LhuqHhuq5B4bubw7PhuqFo4bqt4bubw7PhuqHhu5vhuqnhu53igJ0yNuG7sTdS4bubw7PhuqHhu5rDs3jhurBu4bub4bqh4buseOG6p+G7m8Oz4bqhV3hs4bqh4buVbeG6ocODa+G6oeG7m8Oz4bu5xanhu43huqHDsuG6rXfhuqHhu5XDsuG6p+G7m+G6ocah4bqp4bqhcuG7m8Oz4bqh4bubw7Lhu6fhuqHhu5vDssOqd+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6oeG7m8Oy4bqi4bubw7PhuqHhu5tkxqHhuqF3w7Lhuq3hu5vDs+G6oeG7r+G7neG7m8Oz4bqh4buveMO64buN4bqhw4Nr4bqh4buX4bqp4bubw7PhuqFm4bu14bqn4bqhxqHDteG7m8OyIOG6oeKAnOG7qOG6oeG6rmPhuqE64bqn4bubw7PhuqHhu4TEkWYx4bqhw7J44bqwbOG7m+G6ocOQxJHhu5XhuqHhu7Dhu6XhuqHhuqfhu43huqFm4bu34bubw7PhuqHhu5Xhu4/hu5vDsuG6oXfhu6/hu6Hhu5vDs+G6ocOz4buN4bqp4bqh4buX4bqp4bubw7PhuqHDkOG7jeG7m8Oy4bqh4buwZMOyMuG6oVLhu5vDs+G6oeG7l+G6qeG6ocahdXfhuqHhu5vDs8OybOG6oeG7m8Oy4bq94bub4bqhZuG7o+G6oeG7hXXhuqHhu5vDsuG7p+G6oXbhu43EqXjhuqHhu7HDsuG6qcah4bqhw4PhuqnhuqHGocSp4bqhduG6oOG6oXfDsuG7jeG6oWhq4bub4bqh4buV4bqy4bqh4buX4bqrMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3V8OB4bqh4buFdeG6oeG7m8Oy4bun4bqhZuG7teG6p+G6oXLhu5vDs+G6oWhj4bqhZuG7o+G6ocOy4bqp4bubw7PhuqHhu5vDs+G6qeG7m+G6oXfhu6/huqfhu5vDs+G6oXbhuq1mw7LhuqFo4bu5xrBm4bqh4bqueMOqd+G6oeG7hWLhu5sy4bqh4buudOG7jeG6oeG7sGTDsuG6oeG7hcO04bqh4buFbOG7m8OyMeG6oWThu5vhuqF4c+G7m8Oz4bqh4buVw7LhuqfGoeG6oeG7lcOyw7ox4bqhw4Phu4Phu5vhuqHDsuG6rXfhuqF24bqg4bqhd8Oy4buN4bqhd+G7r8Sp4bub4bqhw7Phu43hu7nFqeG7m8Oz4bqh4buFbOG7m8Oy4bqhaGrhu5vhuqHhu5vDsuG6ouG7m8Oz4bqhw7Phu43hur3hurDhuqHhu7HDsnl34bqhZnhz4buN4bqhaMWp4buNMuG6oeG7sGTDsuG6oeG7rXjhuqfhuqFoxanhu43huqFm4bu34bubw7PhuqHhu5fhuqnhuqHhu5XDsuG7nWLhu5vDsuG6oeG7lcOyxJFm4bqhZsOyw6rGoeG6oWdBd+G6ocahdXfhuqFmeHVm4bqhaMWp4buN4bqhw7Lhuq134bqh4buVbeG6oXbhuqDhuqF3w7Lhu40x4bqhaGrhu5vhuqHhu5XDsuG7jeG6oWbDsmp34bqhcuG7m8Oz4bqhw4Phu4Phu5vhuqHhu5XDsnLhu5vDs+G6oWjhu7nGsGbhuqHDg+G7jeG7m8Oy4bqhZ+G6p+G7m8OyMeG6oeG7lcOycuG7m8Oz4bqhaOG7ucawZuG6oeG6p+G7jeG6oeG7heG7jWp34bqhd+G7p+G7jTLhuqFG4bqt4buN4bqhZsOyanfhuqFm4bu14bqn4bqhcuG7m8Oz4bqhZuG7t+G7m8Oz4bqh4buX4bqp4bqhZuG6reG7jeG6oWbDsmp34bqhZuG7teG6p+G6ocahdXfhuqHhu4V14bqhduG6oOG6oXfDsuG7jeG6oXZz4bubw7PigJ0y4bqhV8OS4bqs4buM4bqh4buE4bqs4bqhR+G7tuG7msOTNi/hu7E3


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Derby dưới đôi chân Messi

Derby dưới đôi chân Messi
2015-04-26 13:39:27

(SGGP) - Giai đoạn quan trọng nhất, cũng là nặng nề nhất trong giai đoạn nước rút của mùa giải, vừa được Barca vượt qua theo cách ấn tượng nhất. Sau khi mất điểm đáng tiếc...

Tưởng nhớ Tito Vilanova

Tưởng nhớ Tito Vilanova
2015-04-26 13:39:08

(SGGP) - Thắng trận derby Espanyol 2-0 không chỉ giúp Barcelona tiến một nấc nữa trên con đường chinh phục La Liga mùa này mà còn là chiến thắng để tưởng nhớ đúng một năm ngày...

Dương Thúy Vi đi tập huấn ở nước ngoài

Dương Thúy Vi đi tập huấn ở nước ngoài
2015-04-25 00:08:05

(SGGPO). – Lãnh đạo bộ môn wushu (Tổng cục TDTT) cho biết, đội wushu quốc gia sẽ đi tập huấn tại Thượng Hải và Tây An (Trung Quốc) nhằm chuẩn bị cho SEA Games lần 28 năm 2015. ...

Simon vượt qua Tipsarevic ở Bucharest

Simon vượt qua Tipsarevic ở Bucharest
2015-04-25 00:07:13

(SGGP) - Tay vợt từng 3 lần đăng quang ở Bucharest, Gilles Simon, đã đánh bại đại biểu người Serbia là Janko Tipsarevic với điểm số 7/5, 6/4 để giành quyền vào chơi vòng tứ kết...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết