Cập nhật:  GMT+7
JuG6vTwo4bqzaDHGocahWCHhu5nhu5rDquG7m2jhuqUhP8ON4bq94buPKMOt4bq9NOG6syjGoeG7hSjhurxuKOG6tmzDreG6uygtKElv4bubKOG6s+G6veG7ncawY8OtKOKAnOG7pWQoxqAzw6oo4bq64buJw60o4bqz4bq94buNw6rigJ0mL+G6vTw/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6vOG6pTHhurUhP+G7muG7msOMKC0o4buaw6rDqcOtKOG6t8OqxJHhu5sow63hur004bqzKMah4buFKOG6vG4o4bq2bMOt4bq7KOG7pXQxKOG7lzEow6LDqijhu6Uzw6woPF3hurs8XSjDreG6uzPGsCg+ey19Iyjhu5rhu53Ds8OqKOG7muG7l+G6qSjDjMOtaMOqw63huqUo4bq7w6rhu4/Dqijhu5vhur3DqsSR4budKOG6tzPDqijhu6XDqmPhu5sow63hurs4w60o4bqzcDEo4bubMuG6syjhurvDqjUo4bua4buXw6PDrSjDjeG6vcSD4bubKOG7pMawPSYv4buZPybhu5sx4bq3aOG6pSjGoeG7m8awaOG6pVghaTHhu5fhurvDqsOt4bu4PuG7mcWpKDHhu53hu5vDrCE/JuG7m+G7lz8m4bub4bq1Pybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT8mw6pp4bq7KOG6s2gxxqHGoVgh4bqzZ1/Dqmkx4bq74bqlISgxaOG7m1ghw43hur004bqzKMah4buFKOG6vG4o4bq2bMOt4bq7KOG7pTMo4bulw7QoaDMow63hurvhur3EkSjGoeG7hShy4budKOG7m+G7oyjhu5rhur0xw63hur0o4bua4buX4buBIyjhurNsKOG6u8OqMsOsKOG6s3AxKMOt4bq9w6pk4budKGjhu4/hu5ko4bqzMSjGoeG7hSjhu5Eo4bub4bq9M8Ot4bq9KOG7meG6vW0hKMah4buX4bqzWCHhur3hu5vhu5vhu5nhu7gvL8ah4bubMeG7m8Oq4bqzPcOt4bql4bunPeG7m+G7ncOsw6rhu5vhu5fhuqU94bulw60v4bub4bubw6wvw6ovxqFdPl0vLz4pPFsvKX0vPn0vPOG7nOG7l+G6vOG7lsawxalJPWbhu5nhurshLz8mL+G7mT8mL+G7m+G6tT8mL+G7m+G7lz8m4bub4buXPybhu5vhurU/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP8ON4bq9NOG6syjGoeG7hSjhurxuKOG6tmzDreG6uyjhu6UzKOG7pcO0KGgzKMOt4bq74bq9xJEoxqHhu4UocuG7nSjhu5vhu6Mo4bua4bq9McOt4bq9KOG7muG7l+G7gSMo4bqzbCjhurvDqjLDrCjhurNwMSjDreG6vcOqZOG7nSho4buP4buZKOG6szEoxqHhu4Uo4buRKOG7m+G6vTPDreG6vSjhu5nhur1tJi/hu5k/Ji/hu5vhurU/Ji/hu5vhu5c/Ji/hu5sx4bq3aOG6pT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/w403aSjhuqPGsCMow63hur3huqHDrShpb+G7myjhurPhur3hu53GsGPDrSjhurNsw63hurso4bubMuG6syjhu6VkKOG6s8SDw60oxqAzw6oo4bq64buJw60jKOG6vTHDqijhurPhur0zw63hursow63hur004bqzKMah4buFKGnDqmTDrSjDjTFpKGgzKOG7muG6vTHDreG6vSjhu5rhu5fhu6PhurMo4bulMyjhurxuKOG6tmzDreG6uyjhu5vhur3hu51v4bqzKMOCw6wzw60o4bulN8OtKOG6s2zDreG6uyjhurvDqjXDqijhu5nhur3hu4vDreG6uyjhu5Yo4buV4budxrBj4bubKMOi4buHw63hur0o4oCc4bulZCjGoDPDqijhurrhu4nDrSjhurPhur3hu43DquKAnT0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/4bua4bq9McOt4bq9KOG7muG7l+G7o+G6syjhu5tz4bqzKMOt4bq9NOG6syjGoeG7hShI4bqhaSjhu5Thu50xw63hursoSTfDreG6uyMow63hurvhu53GsGLDrSjhu5vhu5dy4buRw63hursow4LDrDPDrSjhurMxKMOt4bq9NOG6syjhu5rhur0yw63hurso4buaMmkjKOG7mzLhurMo4bq7w6o1KOG6szEoZ+G6veG7o+G6syjhurLhuqHhu50o4bq9MuG7myjhurdsw63hursoxqHhuqXDrSMow43hurtyw7XDqiho4bq/w63hur0o4bq7w6ozKOG7peG7ncOqKOG7peG6qSMo4buk4buBKMOi4bqh4budKOG6pWko4bqz4bq9Y+G7myg9PT0o4bq8bijhurZsw63hursow63hurvhu53GsGLDrShoMyhpb+G7myjhurNsw63hurso4bubw7ojKOG6u8OqMSjDouG7gcOt4bq9KGzDreG6uyhoMyjhurPhur1wKOG6vDbDreG6uyjhurcyw63hur0o4buZ4bq9bsOt4bq7KOG7m2xpKMagMSjhurrDqjHDreG6uyjhu5EoxqAxKMOC4bqn4bqzIyhn4bq9MijDrcOzw6oo4bubw6pjw63hurso4bub4buXcuG7j+G6syjDrTdpKDwwIls9KOG6smzDreG6uyjhu5vDuijDojYo4bqz4bq9w6oxKOG7mzHGsCjhurvDqjEow6Lhu4HDreG6vSMo4bub4bq9MWko4bq7w6oxKOG6szLhurPhur0oaTTDreG6uyjhu6UzKOG7m8SD4buZKGdj4bubKOG7lzEo4bq2OOG6syjhu5duw6oow6LDqijhur3EqeG6syjhuqFpKMOt4bq9NOG6sz0o4bq8xKnhurMoxanDrMOt4bq7KGzDreG6uyjhu5vhu5fhu5Eo4bulZCjhu6UzKMWp4budw63hurso4buZ4bq9w6zDreG6uyjhu6Uzw6wow40xaSMo4bqzbMOt4bq7KOG7mzLhurMo4bub4buXw6zDreG6uyjDgsOsM8OtKOG7pTfDrSjhurNsw63hurso4bq7w6o1w6oo4buZ4bq94buLw63hursoacOqZMOtPSYv4buZPybhu5ko4bqzaDHGocahWCHhu5nhurbDrOG6tcawIT/hurI1KOG6vTHDqijDreG6vTThurMoxqHhu4UoaDMow63hurtyw7XDqihpw6pkw60ow40xaSjDreG6vXLDreG6uyjhurvDo8OtKMOt4bq9cijhurPhur1yMSjhur1kKOG7m+G7j8OqKMagM8OqKOG6uuG7icOtKGjDo8OtKMOtM8OsPSjhurJxw63hurso4bul4buBKOG7pcSDxrAoZ+G6vcOqKOG6s+G7iyjhurXhu4fhu5kjKOG6vTHDqihsw63hurso4oCc4bqz4bq94buNw6rigJ0oaOG7nWzDrT0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/xqAx4budKGfhur3DqijigJzhu5vhu5dtw63igJ0o4bulZCjhu5vhur03aSjDreG6vTMo4buRKMagMSjDguG6p+G6syMo4bq8bijhurZsw63hurso4buXcCjhu5rhur0xw63hur0o4bua4buX4buj4bqzKOG7pWwoxqAzw6oo4bq64buJw60o4bqz4bq94buNw6oo4bqz4bq9w6wo4bq3w6pj4bubPSjDjeG6vcO1KOG6s+G7iyjhurvDqjEow6Lhu4HDreG6vSMo4bq9McOqKGzDreG6uyjhu5EoaDTDqijGoDPDqijhurrhu4nDrShpb+G7myjhu5vhu53Do8OtKGjDqSjhu6UzKOG6s+G7icOtKOG7pWwo4buZ4bq94buJw63hurso4bub4buXMyjhurPhur3hu43DqijDreG6vTThurMo4bqz4bq9w6wo4bub4bq9w6piw60o4bq9NCjhurPDrMOqPSjhurThu4Uow63hur3DqmLDrSMoZ+G6vcOqKOG6o8awKOG7m+G6veG7gShn4bq9bMOt4bq7KDHDqijhurfDqmPhu5so4bq9McOqKGzDreG6uyhoMyjhu6TDqsSR4bubKOG6s2/DreG6uyMow61j4budKGfhur1sw63hurso4bub4bq94buB4oCmJi/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP+G7muG7l8Osw63hursoZ+G6vcOqKMOi4buLIyjDouG7jcOtKOG7peG7hyjhur0xw6oobMOt4bq7KMOi4buLw63hurso4bub4buXYsOtKMOi4bqj4bubKOG6tzTDrShoNMOqKMWpbMOtKMWpMcOsKOG7m8Oqw60o4oCc4bq8bijhurZsw63hurso4bulMyjhu5rhur0xw63hur0o4bua4buX4buj4bqzKOG6vW7DqijhurPhur0yw63hur0o4buXbsOq4oCdPSjDguG7jcOtKOG7peG7hyjhurcyw6wo4bqzMsOsKGhiw60o4bqz4bqj4buZKOG7m+G7l2LDrSjhu6UzKOG6szLhurMow6Lhu43DrSjhu6Xhu4coMcOtKMOtw6rDreG6vSjDonLDtOG6syhoxJHDreG6vSjigJzhurc4w60o4bq3auKAnT0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/4bq8McOqKGzDreG6uyjDrTPDrCjhurfDqmPhu5sow6I2KOG6s+G7iyhoxJHDreG6vSjigJzhu5vDqmLhu50o4bq1w6rEkeG7m+KAnT0oxqAx4budKGfhur3Dqijhu6Xhu53DqijhurPhur3hu43DqijDojYo4buXbsOqKMOt4bq94buRw60ow63hur3hu40o4bulZCjhu5Y9KOG7muG6o+G7myjDreG6vcOqYsOtKOG6szUo4bq9McOqKOG7meG6vTXDqihoYsOtKOG6u2Hhu5koMcOtKMOtw6rDreG6vSjDomUo4oCc4bub4buXNShow7XDqijhurMy4bqzKOG6s+G6oeG7nSjhur1qw6rigJ09Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP8ON4bq9csOt4bq7KOG6s3HDreG6uyjhu5nhur01w6oow63hu4vDqijhu5c5w63hurso4bqzMuG6syhoNsOt4bq9KMOiNMOsKOG7pTfDrSjDreG6u+G6vcSRKOG7m+G6vcO1w6oo4bqjxrAow6Jk4budKOG6t8OqY+G7myjhu5fhuqPhu5so4buXayjhu5vhur/DreG6vSjhu5vhu4HDreG6vSjhurNwMSjhur0xw6oobMOt4bq7KMOt4bq9NOG6syjGoeG7hSjDrTPGsCjhu6UzKOG6vcSpKOG6s3HDreG6uyjhur3DqmXhu50ow63hurvhu53GsMSRw60o4bulxKnDreG6uyho4buPw60o4bqzcDEoMcOt4bq9KOG6pWkoacOsw63hursoaeG7nW3DrSjhu6VkKMagM8OqKOG6uuG7icOtKOG7lzEoxqExw6w9KOG7pOG7gSjhu6XEg8awKOG6vTHDqihsw63hurso4bqz4bq94buDKOG6t+G7hyjigJzhurM0w6woxqHhu40oxqHhu43igJ09Ji/hu5k/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP8ON4bq94buPKMOt4bq9NOG6syjGoeG7hSjhurxuKOG6tmzDreG6uyhoMyjDreG6veG7jyjigJwxw63hur0o4bq2MeKAnSjhur3DqmTDrShoM8Ot4bq9Iyjhu5vhur3DocOt4bq7KOG7m+G6vTjDrSjhu6UzKOG7l+G6o+G7myjGsGLhu50o4bqhaSjDreG6vTThurMjKOG7m+G6veG7jT0o4buk4buFw63hur0o4bq3w6rEkeG7mygxw63hur0kJi/hu5k/JuG7mzHhurdo4bqlKMah4bubxrBo4bqlWCFpMeG7l+G6u8Oqw63hu7g+4buZxakoMeG7neG7m8OsIT8m4bub4buXPybhu5vhurU/JuG7mSjhurNoMcahxqFYIeG7meG6tsOs4bq1xrAhP8ON4bq9NOG6syjGoeG7hSjhurxOKOG6tkzDjeG6uijhu5t0KOG7m+G7l8Ojw60mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/SOG7o+G6syg8XeG6uzxdKMOt4bq7M8awKD57LX0jKMOt4bq9NOG6syjGoeG7hSjhurxuKOG6tmzDreG6uyjDojYo4bul4buFw63hur0o4bulw6rDqcOtKOG7lzEow6LDqijGoTHhu50oaW/hu5so4bub4bq9w7XDqijhurvDqjHDrSjhurUzw6oo4bq3xJHDreG6vSjDrWHDreG6uz0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/xqDDqsOt4bq9KMOtN2koPDB7KSjhu5s0w6ooxqAxKMOC4bqn4bqzIyjDgm7DreG6uyjhu5rhur0y4buZIyg8ICjhu5vhu53Ds8OqKOG6u8OqMSjDreG6vcSD4buZKOG7pMSRKOG7leG7nW3hurMow6LDrDPDrSjhu5duw6oo4bubxIPhu5koZ2Phu5so4buXMShpw6pkw60o4bq2OOG6syjhur3EqeG6syjDreG6vTThurMo4buRKOG7muG7l3LDtcOt4bq7KOG6oGkow63hur004bqzKOG7pMOqxJHhu5sow40xaT0oxqAx4budKMOi4buLKGzDreG6uyjDonLDtOG6syjDosOqKOG7m+G7nSjDreG6u+G6vcOqxJHhu5ko4buRKEfhur0x4buXZ8Os4bulKCXhu5xn4buXMcOqw63huqUqPSjhu5p0KMOtN2koPDAiXSMobMOt4bq7KGgzKOG7m+G7l3Lhu5HDreG6uyjDosOsM8OtKMOiw6Phu50o4bubw6piw60ow4LDrDPDrSjDreG6u+G6vcSRKOG7m+G6veG7ncSD4bubKOG6szEoaeG7ozEow63hur004bqzKOG6tmzDreG6uyjGoOG6pcOtKOG7muG7mD3hurzhurJJPShIMyjDreG6u3LDtcOqKDHDreG6vSjhurXDqSjhu5vhur1y4buNw63hursjKOG6vTPDrCjGoTXDreG6uyMo4buXb8Ot4bq7KOG7lzbDqiMo4bq8bijhurZsw63hursoJeG7m+G6vXLDtcOt4bq7KMOicsO04bqzKDHDreG6vSjhuqVpKOG6u8Spw6ooaDMoMcOt4bq9KOG6tjEqKOG7l+G6o+G7myjDonLDtOG6sygxw63hur0o4bqlaSjGsGLhu50oaWPDrSMoZ2Uo4bqzNSjDreG6vcO5w63hursow63hurtyw7XDqijhu5vhu5fhuqko4bq94buNw60obMOt4bq7KOG7l+G6o+G7myjDreG6vcOqZOG7nT0oTMOt4bq7KOG7lzEow6LDqijDomUoaDTDqijDreG6vcOqZOG7nSjhu5vhur1y4buNw63hurso4bubw6pj4bqzKOG7m+G7l8Osw63hurso4bq7w6rhu4/Dqijhu6UzKOG6tzTDrSjhurfDqD0mL+G7mT8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq2w6zhurXGsCE/SMOqw63hur0o4bqzw7nhu50obMOt4bq7KOG7leG7nTPDrSjhu5s0w6ooPlsoSGIo4buU4bud4bupKMOCbMOtKOG7m3QoPCnhursow63hurszxrAoPn0tfSjhu6UzKOG6tcOqKOG7leG7nTHDrSjDosOqKOG6tuG7gcOt4bq9KOG6vHLDreG6uyjhurzhu4kxKGjhu6PhurMoMOG6u3spKMOt4bq7M8awKD5bLX0tPik8Wz0mL+G7mT8mL+G7m+G6tT8mL+G7m+G7lz8mL+G7mzHhurdo4bqlP+G7muG7lsODw40ow43hurzEguG7mijhu6TGrw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

Dương Thúy Vi đi tập huấn ở nước ngoài

Dương Thúy Vi đi tập huấn ở nước ngoài
2015-04-25 00:08:05

(SGGPO). – Lãnh đạo bộ môn wushu (Tổng cục TDTT) cho biết, đội wushu quốc gia sẽ đi tập huấn tại Thượng Hải và Tây An (Trung Quốc) nhằm chuẩn bị cho SEA Games lần 28 năm 2015. ...

Simon vượt qua Tipsarevic ở Bucharest

Simon vượt qua Tipsarevic ở Bucharest
2015-04-25 00:07:13

(SGGP) - Tay vợt từng 3 lần đăng quang ở Bucharest, Gilles Simon, đã đánh bại đại biểu người Serbia là Janko Tipsarevic với điểm số 7/5, 6/4 để giành quyền vào chơi vòng tứ kết...

Một khoảnh khắc ở Trường Sơn

Một khoảnh khắc ở Trường Sơn
2015-04-25 00:04:15

Những năm là phóng viên chiến trường, tôi vinh dự có dịp theo sát bước chân quân giải phóng trên những nẻo đường kháng chiến. Để vào chiến trường, tôi cũng phải cùng bộ đội...

V-League 2015: Những cựu vương lận đận

V-League 2015: Những cựu vương lận đận
2015-04-24 10:13:04

(SGGP) - Hồi tuần trước, SHB Đà Nẵng đã xuất sắc tự cứu mình bằng chiến thắng 5-0 trên sân Cần Thơ để chấm dứt chuỗi ngày thất vọng đeo đuổi. Dù vậy, trên bảng xếp hạng...

Có 2 ban huấn luyện cho các đội tuyển

Có 2 ban huấn luyện cho các đội tuyển
2015-04-24 10:12:23

(SGGP) - Trong buổi họp mặt thân mật với báo chí phía Nam vào sáng qua, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã tiết lộ kế hoạch tập trung các đội tuyển để chuẩn bị cho SEA Games 2015...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết