Cập nhật:  GMT+7
QGQ7P+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG7kMSR4buR4buB4bqvJiPGsHLhuq/hu4Nj4bqvw7XDtFg/xrBj4bqvP+G7hWI/4buS4buB4buRw7Xhu4Xhu4M/xIPhuqc/4bqjfeG7hT/hu4NkxJHhuqfhu5M/4buDZDfhu4M/cmHhu5E/4buDcT994buDZD9k4buV4buDY0AvZDsjQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu41E4bqvfcOjJiPhu5Dhu5Dhu4Q/4oCTP8OV4bqv4buT4buR4bqvw7XDtD/hu4NjXXU/LC4tIT/Eg1vhu4NkP2PEkVs/4bqhxKk/4buNZMSR4buHP+G6oeG7heG7hz/hu5E44buDP8awcuG6r+G7g2Phuq/DtcO0WD/GsGPhuq8/4buFYj/hu5Lhu4Hhu5HDteG7heG7gz/Eg+G7nW/huqM/4bq/ZFvhu4M/Y8SRID/hu5HDtcOs4buDYz/Eg2/EkT/hur9kw6zhu4NjP+G6o2Thurs/csOpP+G6o1vhuqM/4buNZH0/4bqjZMSR4bql4buDP8SDOOG7kz9k4buFXeG7g2Q/4buRw7Vb4buDY8OdP+G7h10/4bqjZ+G7gz9yw6k/4buDxKnEkT/Do+G7k+G7g2M/4bq/ZOG6seG7hT/hu4HhurHhu4U/xIPhuqc/4bqjfeG7hT/huqNb4bqjP+G7g2Q34buDP3Jh4buRP+G7g3E/feG7g2Q/ZOG7leG7g2Phu7JAL+G7jSNA4buRfeG6oeG7geG6rz/DtOG7kXXhu4Hhuq/hu6om4buHfcO1Y8SR4buDWCzhu410P33hu5Phu5Hhu4UmI0Dhu5HDtSNA4buRw6MjQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI0DEkeG7h2M/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4bqj4bq/X8SR4buHfWPhuq8mP8O04buRdeG7geG6r+G7qiZzxJHDo+G7kWRYPyF7OuG7jXQmP33hu4Hhu5Hhu6omJj/DtMO14bqj4buqJmThu5Hhu5Hhu41YLy/DtOG7kX3hu5HEkeG6o+G7suG7g+G6r3Phu7Lhu5Hhu5Phu4XEkeG7kcO14bqv4buycuG7gy/hu5Hhu5Hhu4UvxJEvw7QpLCkvLDo7KC86IS8sIS/hu4B9LETDlGQhWuG7ssOq4buNYyYvI0Av4buNI0Av4buRw6MjQC/hu5HDtSNA4buRw7UjQOG7kcOjI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu4JkN+G7gz9yYeG7kT9DZn0/4buNZOG7lz/Eg+G6r+G7gz/hu5HDteG7heG7g2M/4buNZMSR4buHP+G7kGThuq8/xrBy4bqv4buDY+G6r8O1w7Q/w6Phu4U/w5ThuqN9w7Xhu4Hhuq/hu5Hhu5E/w4rhu4VkfeG7g8O0w7Thu4Xhu4M/4buRZMahP3J9xJE/LT/hu63hu4NkWD/hu4Z9w7Vy4bqv4buBQC/hu40jQC/hu5HDoyNAL+G7kcO1I0Av4buRfeG6oeG7geG6ryNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjw5Xhuq/hu5Phu5Hhuq/DtcO0P+G6o2Thu4U/w7Uz4buDYz/huqNb4bqjP+G7g2Q34buDP3Jh4buRP+G7g3E/feG7g2Q/ZOG7leG7g2M/csOg4buDP+G7gV0/4oCc4buHxKnhu5E/xIPEkeG6p+G7kz/hur9kZj/hu5HDqeG7hz/hu5HDteG7heG7g2M/4bqjW+G6oz/hu41kxJHhu4c/ROG7heG7geG7gXVz4buF4buFw6PigJ3hu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjVOG7kzjhu5E/ZMSR4bqt4buDP+G7kcO14buF4buDYz/hu41kxJHhu4c/xrBy4bqv4buDY+G6r8O1w7Q/4buDMeG7hz8sOjssw50/4buDcT/Do8SR4bqr4buDP3LEkcOi4buDP3TEkeG7g2Q/xIPhurfhu40/w5ThuqN9w7Xhu4Hhuq/hu5Hhu5E/w4rhu4VkfeG7g8O0w7Thu4Xhu4M/xIPhu51v4bqjP+G6o2Thu4U/4buBXT/hur9kw6zhu4NjP+G7hzh1P2RdxJE/4buBZ+G7g2M/cm3EkT9yxJHhuq3huqM/4bqjZj/DtTjhu5E/ZeG7kT/hu4NkN+G7gz9yYeG7kT/hu4NxP33hu4NkP2Thu5Xhu4NjP3Thu5M44buRP2TEkeG6reG7gz/hu5HDteG7heG7g2M/4buNZMSR4buHP+G6o8ahfT9E4buF4buB4buBdXPhu4Xhu4XDo8OdP+G6o2Thu519P+G6v+G6qT9kw6nhu4NkP+G7keG7nW/hu4NjP3J9xJE/w6PEkeG6q+G7gz/huqPGoX0/ZGg/4buB4buTw6zhu4M/4bqh4bq5P+G6o1vhuqM/xIMi4buFP8OjxJHhuqvhu4M/ZCI/4buRZDjhu43hu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4bqiZOG7hT/Eg+G6peG7gz/hur9kxJE/xrBy4bqv4buDY+G6r8O1w7RYP8awY+G6rz/hu4ViP+G7kuG7geG7kcO14buF4buDP+G7tsSC4bqlP+G6o2ThuqU/4buS4buB4buRw7Xhu4Xhu4Phu7g/4bqhOOG7hz/hu4dbdcOdP8OU4bqjfcO14buB4bqv4buR4buRP8OK4buFZH3hu4PDtMO04buF4buDP+G6o2Thu4U/4bqhxJHhuqXhu5E/4bqjw6w/4buRZDh1P3Lhu5PEkT9kbOG7gz9yw6k/4bqhxKk/4buNZMSR4buHP+G7g111P+KAnMSDxJE/xIPhu5nhu4NjP2Thu51t4buDY+KAnT/hur9kxJE/4buRYeG7jT/hu5HDteG7k+G7g2M/4bq/ZH3EkT/hu5FkW+G6oz/huqMgP+G7g2Rx4buDYz/hu4NkN+G7gz9yYeG7kT/hu4NxP3JtxJE/4buRZFvEkT/Eg8SpP8SD4bqnP+G6o33hu4U/cl0/4buRw7U34buDP+G7kcO1aOG7g2Phu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buQZGHhu5E/cmF1w50/xrBy4bqv4buDY+G6r8O1w7RYP8awY+G6rz/hu4ViP+G7kuG7geG7kcO14buF4buDP+G6oz9mP+G7g2TEkeG6p+G7kz/huqMg4buDZD/hu4NxP33hu4NkP2Thu5Xhu4NjP2RrP+G7kcO1bz/EgzLhuqM/4buB4buh4bqjP+G6o2Thu4U/4bqjW+G6oz/Eg+G7ieG7g2M/xIPEqcSRP+G7g33hu4c/4buDZOG7nT/EkMO14buF4buDP+G7hn3hu4PDnT/hu5Bk4buFw7XDnT/huqJ94buN4buRfcSR4buDP8aw4buH4bqvw7XEkeG6o30/ZH11P+G7kGThuq8/ROG7k+G7geG6vz/hu5HDteG7heG7g2M/4buP4buTWz/hu5HDtcOp4buDZD/huqNkxJHhuqXhu4M/xIM44buTP+G6o2Thu4vhu4NjP+G7gSLEkT/hu5Fk4bqlP+G7geG7oeG6oz9kMuG6oz9b4buH4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G7jGTEkeG7hz/GsHLhuq/hu4Nj4bqvw7XDtD/hu4E54buDP+G7g111P+G6o+G7m+G7g2M/dOG7kzjhu5E/ZMSR4bqt4buDP+G7kWTDouG7hz/hu4fEqeG7kT/hu4NxP33hu4NkP2Thu5Xhu4NjP+G7gV0/w5ThuqN9w7Xhu4Hhuq/hu5E/U8SR4buR4bqjZD/hu7bhuq7hu4HEkXp94bqh4bqv4buRZD/hu4Thu4HDtOG6r+G7gz/hu5FkxqE/cn3EkeG7uD9ybcSRP+G6v2QgP+G7gzHhu4NjP+G7kWR9dT/Eg2rEkT/DtOG7k3U/4buDY2Thur0/4bqjxqF9P+G7g2Phu51uxJE/4bq/ZFvhuqPhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4oCc4buQZGHhu5E/4buR4buTdeG6reG7kT/hur9kxJE/4bqjZj/Eg+G6peG7gz9kfcSRP+G7g2Q34buDP3Jh4buRP+G7g3E/4buRw7XDouG7gz994buN4buNZMSR4bqjZD/huqPGoX0/4buHxKnhu5E/4bqhxKk/4buNZMSR4buHP8O0xJHDouG7kz994buDZD9k4buV4buDY+G7sj/huqIgP2R9xJE/xIPhuqfhu5M/w7U44buRP+G7hyLhu4NkP+G7h+G6tT9yXT9jfeG7gz/DoyLigJ3DnT/Do8SR4bqr4buDP3LEkcOi4buDP+G7hOG7gcO04bqv4buDP+G7g2bEkeG7skAv4buNI0Dhu5F94bqh4buB4bqvP8O04buRdeG7geG6r+G7qibhu4d9w7VjxJHhu4NYLOG7jXQ/feG7k+G7keG7hSYjQOG7kcO1I0Dhu5HDoyNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjQMSR4buHYz/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhuqPhur9fxJHhu4d9Y+G6ryY/w7Thu5F14buB4bqv4buqJnPEkcOj4buRZFg/IXs64buNdCY/feG7geG7keG7qiYmP8O0w7XhuqPhu6omZOG7keG7keG7jVgvL8O04buRfeG7kcSR4bqj4buy4buD4bqvc+G7suG7keG7k+G7hcSR4buRw7Xhuq/hu7Jy4buDL+G7keG7keG7hS/EkS/DtCksKS8sOjsoLzohLywhL1p1PMSRVShaw5Xhu7LDquG7jWMmLyNAL+G7jSNAL+G7kcOjI0Av4buRw7UjQOG7kcO1I0Dhu5HDoyNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4bqu4buBxJF6feG6oeG6r+G7kWQ/4buE4buBw7Thuq/hu4M/4bqj4bub4buDYz/Eg2bhu4NjP3J9xJE/4buDcT994buDZD9k4buV4buDYz/hu5HDteG7heG7g2M/xrBy4bqv4buDY+G6r8O1w7RYP8awY+G6rz/hu4ViP+G7kuG7geG7kcO14buF4buDPy0/4but4buDZFg/Q+G6r+G7keG7kXVAL+G7jSNAL+G7kcOjI0Av4buRw7UjQC/hu5F94bqh4buB4bqvI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu4Jj4buFXcSRP8O1fcOdP+G7jWTEkeG7hz/huqNn4buDP+G6o2Y/4buRZMOi4buHP+G6oX0/4buDZDfhu4M/cmHhu5E/4buDcT/hur9kW+G6oz/Eg2bhu4NjP3J9xJE/4bqjZGXhu4Nkw50/4buHxKnhu5E/4bqj4buF4buDP8O04buLP+G6v2RbP+G7g2TEkeG6p+G7kz/DtOG7hT9ybcSRP+G6o1vhuqM/4buNZMSR4buHP3Lhuqc/w7TEkcOi4buTP33hu4NkP2Thu5Xhu4NjP+G7keG7nz/hu5HDteG7nW3huqM/xIPhuqXhu4M/4buDfXU/cuG7i+G7gz/huqNk4bq7P+G7kWHhu40/4buRw7Xhu5Phu4NjP+G6v2R9xJE/4buRZFvhuqM/4bqjW+G6oz/hu4NkN+G7gz9yYeG7kT/hu4N94buH4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI0Qw4buDYz/hu5HEkeG7gz/DleG6r+G7k+G7keG6r8O1w7Q/4buDZGHhu4M/xIPhurnhu4NkP+G6o2Rl4buDZD/DtOG7oT/Eg2rEkT/hu4dtxJE/cuG6pz/hu4PEqcSRP8Oj4buT4buDYz/hu4NddT/DtOG6tT/hu5Fk4buTP2Thu5nhu5E/4buDZMSR4bqn4buTP+G6v2Rb4buDP2PEkSA/4buDcT/Eg+G6peG7gz/DtSLhu43DnT9jxJHhu5nhu40/xrBy4bqv4buDY+G6r8O1w7RYP8awY+G6rz/hu4ViP+G7kuG7geG7kcO14buF4buDP+KAnOG7hX3hu4NkP+G7kSLhuqPigJ0/4bqjW+G6oz/hu41kZ+G7g2M/cuG6sT9yXT9kxJE/cmjhu4NjP3Lhu51v4buRP+G7j+G7k30/w6Phu4V94buDZD/hu5Fk4buTP+G6o8ahfT/GsHLhuq/hu4Nj4bqvw7XDtD/hu4Mx4buHPyw6Oyzhu7JAL+G7jSNA4buRfeG6oeG7geG6rz/DtOG7kXXhu4Hhuq/hu6om4buHfcO1Y8SR4buDWCzhu410P33hu5Phu5Hhu4UmI0Dhu5HDtSNA4buRw6MjQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI0DEkeG7h2M/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4bqj4bq/X8SR4buHfWPhuq8mP8O04buRdeG7geG6r+G7qiZzxJHDo+G7kWRYPyF7OuG7jXQmP33hu4Hhu5Hhu6omJj/DtMO14bqj4buqJmThu5Hhu5Hhu41YLy/DtOG7kX3hu5HEkeG6o+G7suG7g+G6r3Phu7Lhu5Hhu5Phu4XEkeG7kcO14bqv4buycuG7gy/hu5Hhu5Hhu4UvxJEvw7QpLCkvLDo7KC86IS8sIS/huq9S4bqi4buMOn3DtGThu7LDquG7jWMmLyNAL+G7jSNAL+G7kcOjI0Av4buRw7UjQOG7kcO1I0Dhu5HDoyNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjw5ThuqN9w7Xhu4Hhuq/hu5Hhu5E/w4rhu4VkfeG7g8O0w7Thu4Xhu4M/xIPhu51v4bqjP2Q34buHP+G7h8SpQC/hu40jQC/hu5HDoyNAL+G7kcO1I0Av4buRfeG6oeG7geG6ryNA4buRfeG6oeG7geG6rz/DtOG7kXXhu4Hhuq/hu6om4buHfcO1Y8SR4buDWCzhu410P33hu5Phu5Hhu4UmI0Dhu5HDtSNA4buRw6MjQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI0DEkeG7h2M/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4bqj4bq/X8SR4buHfWPhuq8mP8O04buRdeG7geG6r+G7qiZzxJHDo+G7kWRYPyF7OuG7jXQmP33hu4Hhu5Hhu6omJj/DtMO14bqj4buqJmThu5Hhu5Hhu41YLy/DtOG7kX3hu5HEkeG6o+G7suG7g+G6r3Phu7Lhu5Hhu5Phu4XEkeG7kcO14bqv4buycuG7gy/hu5Hhu5Hhu4UvxJEvw7QpLCkvLDo7KC86IS8sIS/DqkThu43huq7GsGLDlOG6oeG7ssOq4buNYyYvI0Av4buNI0Av4buRw6MjQC/hu5HDtSNA4buRw7UjQOG7kcOjI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPDlOG6o33DteG7geG6r+G7keG7kT/DiuG7hWR94buDw7TDtOG7heG7gz9y4buTxJE/cuG6sz/hur9kxJE/xrBy4bqv4buDY+G6r8O1w7RYP8awY+G6rz/hu4ViP+G7kuG7geG7kcO14buF4buDP8SD4bqnP+G6o33hu4U/cn3EkT/hu5HDtWc/4buDZDfhu4M/cmHhu5E/4buDcT/hu5HDteG7heG7g2M/4buNZMSR4buHP2Rs4buDQC/hu40jQC/hu5HDoyNAL+G7kcO1I0Av4buRfeG6oeG7geG6ryNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4bq+4bqpP+G7keG7nz/hur9kxJE/4bqjW+G6oz/DtMSRw6Lhu5M/4buNZMOh4buHP8SDxJHhuq3hu4M/IOG7g2Q/4bqjxqF9P+G7hn3DtXLhuq/hu4E/Yzd1Pzjhu4M/4buR4budb+G7g2M/cm3EkT/hur9kW+G7gz9jxJEgP+G7kSLEkT/hu41kZ+G7g2M/cuG6sT/hur9kMuG7jT/hu5Fk4bqlP2PEkW3EkcOdP+G6oTLhu5E/xIM54buTP+G7keG7nz/hu41kxJHhu4c/xJDDteG7heG7gz/hu4Z94buDP+G7tiw6Oj7hu7jDnT/huqNmP+G7g2TEkeG6p+G7kz/hu4FuxJE/4buNZMOiP+G6ocOp4buDZD/huqNk4buFP8O1M+G7g2M/4buNZMSR4buHP3Lhuqc/w7TEkcOi4buTP33hu4NkP2Thu5Xhu4NjP+G6o8ahfT9kMOG7g2M/4buDXXU/4buP4buTWz9l4buRP+G6o1vhuqM/4buDZDfhu4M/cmHhu5E/4buDceG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhuqJk4buTdcOi4buDP2PEkX0/4buNZDfhu4M/4buRZeG6o2Q/4buMfeG7k+G7gT/Dg+G6r8O1Y33DtX3huqHhuq/Do8SRfeG7gz/huqNk4buFP+G6ocSR4bql4buRP3LEkeG6reG6oz/Eg8OhdT/hu4ci4buDZD9kw6nhu4NkP+G7keG7nW/hu4NjP+G7g3E/Y8SRbcSRP+G7kcO14buF4buDYz/huqNb4bqjP+G7jWTEkeG7hz/hu4FdP+KAnOG6o+G7oeG6oz/hur/DuT/hu4/hu5N94buDP+G7kcO1aOG7g2PigJ0/csOpP8SDxJHhuqfhu5M/4buDXXU/Y8SR4buZ4buNP+G7kWThu5M/ZOG7meG7kT/hur9kW+G7gz9jxJEgP+G7g3HDnT/hu5Hhu58/xINmP+G7gV3hu4c/4buRMeG7g2M/w6Phu4V94buDZD/hu5Fk4buTP+G7jWRn4buDYz9y4bqx4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+KAnOG7jGTEkeG7hz9kXeG7g2Q/xIPEqeG7g2M/ZMSR4bqt4buDP+G7g311P+G6v2TDrOG7g2M/4bqjZOG6uz/Do13hu4NkP8O1xJHDouG7g2M/4bqjZOG7hT/hu4N94buHP2PEkW3EkeKAncOdP+G7jH3hu5Phu4E/Y8SRIMSRP+G7kWRl4bqjZOG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPhu4xkxJHhu4c/4buQZOG6rz/GsHLhuq/hu4Nj4bqvw7XDtD9yXeG7hT/hu4Mx4buHPyw6Oyw/xIMwP8SD4buj4buDYz/hu5Fk4bujP+G6oX0/4buRw7Xhu4Xhu4NjP8OjfeG7g2Q/w7Rb4bqjZD/huqNb4bqjP+G7jWTEkeG7hz/huqNmP8Oj4buFfeG7g2Q/4buRZOG7kz/huqN94buFP+G7g2Q44buRP+G7h2jEkT/hu5FkbsSRP8SDIsSRP3JtxJE/4buH4buj4bqjP+G6v+G7pz/hu4Hhu5fhuqM/LDo8P+G7kcO1xJHhuq3hu5M/4buSw5TDgz/hu5Hhu58/4buNZGfhu4NjP3LhurE/4buGxak/cl0/4bqifeG7g33Do33hu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjITrhu6w/4bq/ZFvhu4M/Y8SRID/hu4FdP+G7g3E/Y8SRbcSRP8SD4bql4buDP8O1IuG7jT/hu5HDteG7heG7g2M/4buR4buTOeG7gz/Egznhu5M/4buRxJHDouG7gz/DtX0/4buHMuG7kT/hu41kxJHhu4fDnT/hu5Fk4bqv4buFP+G7h8Sp4buRP+G6v2Qg4buFP8O0W+G7kT/Do+G7hT/Dg8SRw7Thu4Phuq91P+G7kWThu6HhuqM/ZMSR4bqt4buDP3Jd4buFP+G7kWRuxJE/xIPEkeG6qeG7hz/Eg2bhu7JAL+G7jSNA4buRfeG6oeG7geG6rz/DtOG7kXXhu4Hhuq/hu6om4buHfcO1Y8SR4buDWCzhu410P33hu5Phu5Hhu4UmI0Dhu5HDtSNA4buRw6MjQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI0DEkeG7h2M/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4bqj4bq/X8SR4buHfWPhuq8mP8O04buRdeG7geG6r+G7qiZzxJHDo+G7kWRYPyF7OuG7jXQmP33hu4Hhu5Hhu6omJj/DtMO14bqj4buqJmThu5Hhu5Hhu41YLy/DtOG7kX3hu5HEkeG6o+G7suG7g+G6r3Phu7Lhu5Hhu5Phu4XEkeG7kcO14bqv4buycuG7gy/hu5Hhu5Hhu4UvxJEvw7QpLCkvLDo7KC86IS8sIS/hu5DEkVrhu5MpxJDEkcOD4buyw6rhu41jJi8jQC/hu40jQC/hu5HDoyNAL+G7kcO1I0Dhu5HDtSNA4buRw6MjQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI8SC4buFXeG7gz/hu4Fd4buHP+G7jWTEkeG7hz/GsHLhuq/hu4Nj4bqvw7XDtFg/xrBj4bqvP+G7hWI/4buS4buB4buRw7Xhu4Xhu4M/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G6oeG7k2rEkT/DtX0/4buHMuG7kT/hu41kxJHhu4c/4buRIsSRP+G7gOG7heG7g8Oj4buF4buDP+G7tsaw4buDZOG7uEAv4buNI0Av4buRw6MjQC/hu5HDtSNAL+G7kX3huqHhu4Hhuq8jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI8ODxJHDtOG7g+G6r3U/ZMSR4bqt4buDP8SDfeG7g2M/4buRMeG7g2M/4bqj4budbuG7g2M/Y8SRbcSRP+G7kWTEkeG6reG7kz/GsHLhuq/hu4Nj4bqvw7XDtFg/xrBj4bqvP+G7hWI/4buS4buB4buRw7Xhu4Xhu4M/xIPhuqXhu4M/4bqjW+G6oz/hur9kW+G7gz9jxJEgP+G7g3HDnT/huqNwP+G6o1vhuqM/w6PEkeG6q+G7gz9yxJHDouG7gz/Eg+G6peG7gz/hu5FkfeG7hz9jxJF9P+G6o1vhuqM/4bqjZOG7nWzhu4NjP+G7kcO1w6nhu4NkP+G7kcO14buTdeG6p+G7gz9kw6nhu4NkP+G6o2Y/4buDZMSR4bqn4buTP+G7jWThu5c/4buDcT/hu5Fk4bqv4buFP8Ojw63EkT/hu4Nk4budP+G6ruG7geG7geG6r+G7gz9kfXU/4buQZOG6rz9SxJHhuq9zP3JdP+G7kSLhu4U/4buDw6Lhu4M/4buHxKnhu5E/dOG7kz9k4budbeG7g2M/4buRZG7EkT/hu5HDtX3hu4NjP+G7h33hu4NjP2RsxJE/ZOG7nW3hu4c/4bqjxqF9P+G6o1vhuqM/4buDcT994buDZD9k4buV4buDY8OdP8SDNOG6oz/huqHEkeG6reG7kT/hu4FdP+G6v8SR4bqp4buTP1vhu4U/4bq/ZOG7hVvhuqM/xIM04bqjP+G7kcO14bud4buDYz/huqPGoX0/4buDZDfhu4M/cmHhu5E/Q2Z9P+G7jWThu5c/xIPhuq/hu4M/w6Phu4U/w5ThuqN9w7Xhu4Hhuq/hu5Hhu5E/w4rhu4VkfeG7g8O0w7Thu4Xhu4M/4buRZMahP3J9xJHhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buA4buT4bqjdT8tP+G7h8Sp4buRP+G7jWTEkeG7hz9kXeG7g2Q/xIPEqeG7g2M/4bq/ZFvhuqM/4bqjZMSR4bql4buTP+G7gzHhu4c/4buDY+G7hVvEkT/hu4ddP8OU4bqjfcO14buB4bqv4buR4buRP8OK4buFZH3hu4PDtMO04buF4buDP+G7kWTGoT9yfcSRP+G6o2Rl4buDZMOdP+G6o2Thu6Phu4NjP+G7kWk/cn3EkT/hu5HDtWc/w6PDoOG7gz/Egznhu5M/4bqjxqF9P+G7g3E/Y8SRbcSRP+G6v2TEkT/EgyLhu5E/xIPhu51v4bqjP+G7kWRd4buDZD/huqPDrOG7g2M/4buDZDjhu5E/xIPhurnhu4NkP3JtxJE/w6Phu4V94buDZD/hu5Fk4buTPyEoOj/hu5HDtcSR4bqt4buTP+G7ksOUw4M/4buR4bufP+G7jWRn4buDYz9y4bqxP+G7kcO1w6Lhu4M/4buR4buFXeG7gz/huqM54buT4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G7kOG7k3U/4buDZMSRw6Lhu4PDnT/hu5HDteG7heG7g2M/cmfhu4NjP+G7gzHhu4c/4buDMeG7hz/hu5FtxJHDnT/hu4Z9w7Vy4bqv4buBP+G6v2TDrOG7g2M/4bqjZj/hur/huqU/ZOG7hSLhuqNkP8O0IOG7gz904buTOOG7kT/hu41kxJHhu4c/w7XEkcOi4buDYz9y4bqnP+G7g2Q34buDP3Jh4buRP0NmfT/hu41k4buXP8SD4bqv4buD4buyP+G7jGTEkeG7hz/huqNmP+G7g2Q34buDP3Jh4buRP+G6o2Rl4buDZD/hu4FdP+G7h8Sp4buRP+G7g3E/feG7g2Q/ZOG7leG7g2M/w7ThurU/xIPhu51v4bqjP+G7kcO1w6nhu4NkP+G7gV3hu4NjP3Jd4buFP+G7gzHhu4c/LDo7Pj9ybcSRP+G7kcOi4buDP2NoxJE/4bqifeG7jeG7kX3EkeG7gz/hu4Z9w7Vy4bqv4buB4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI8OK4buFw7TDtD9TZOG6r8Oj4buF4buDw50/4buDY+G7nW7EkT9yxJHhuqXhu5E/4bq/4bq54bqjZD/huqEg4buDP3JdP8SDIuG7hT/Do8SR4bqr4buDP+G6oyA/ZH3EkT/hu41kOeG7gz/hu41kxJHhu4c/xrBy4bqv4buDY+G6r8O1w7Q/w50/4bqj4bub4buDYz/huqNk4buFP8O1M+G7g2M/4bqjZOG7mT/hu5HDtWjhu4NjP3Q3dT/Do+G7oeG7g2M/ZMOp4buDZD/hu5Hhu51v4buDYz/hu4NkN+G7gz9yYeG7kT/hu4NxP+G6v2TDrOG7g2M/4buNZCDEkT/hu4FdP3LEkeG6reG6oz/hu4/hu5NbP+G6oznhu4M/4buRZMSR4bql4buR4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+KAnOG6oDjhu5E/4bqj4bujP+G7g2Q34buDP3Jh4buRP+G7g13hu4U/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G7jWTEkeG7hz/huqPhu5vhu4NjP8SD4bqn4buTP+G7gV0/4buNZMSRw6Lhu4M/4bqhIOG7gz/hu5Hhu5N14bqt4buRP3JuxJE/4buDZDjhu5Hhu7I/RGg/4buRZMOs4buDYz/hu4fEkeG7g2TDnT/hu5Hhu4vhu5E/4bqh4buX4buDYz9yXT/huqNk4buTdeG6reG7gz9kaD/hu4FdP+G7g33hu4c/ZH11P+G7g3E/4bq/ZMOs4buDYz/hu4/hu5N94buDP+G7kcO1aOG7g2PigJ3DnT994buDZD/hu4NmxJHhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjxrBy4bqv4buDY+G6r8O1w7RYP8awY+G6rz/hu4ViP+G7kuG7geG7kcO14buF4buDP+G6o8Os4buDYz/huqNkxJHhuqXhu5M/4buDY111PzstKD/hu5EixJE/4buGxak/4buDZOG7neG7g2M/xIMwP+G6o2TEkeG6peG7kz/hu5EixJE/UuG7gj/hur/huqk/4buR4bufP2TDrOG7hz8sIS0h4buyQC/hu40jQOG7kX3huqHhu4Hhuq8/w7Thu5F14buB4bqv4buqJuG7h33DtWPEkeG7g1gs4buNdD994buT4buR4buFJiNA4buRw7UjQOG7kcOjI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiNAxJHhu4djP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG6o+G6v1/EkeG7h31j4bqvJj/DtOG7kXXhu4Hhuq/hu6omc8SRw6Phu5FkWD8hezrhu410Jj994buB4buR4buqJiY/w7TDteG6o+G7qiZk4buR4buR4buNWC8vw7Thu5F94buRxJHhuqPhu7Lhu4Phuq9z4buy4buR4buT4buFxJHhu5HDteG6r+G7snLhu4Mv4buR4buR4buFL8SRL8O0KSwpLyw6OygvOiEvLCEvQ2Lhu43hu5Ba4buOw7TDquG7ssOq4buNYyYvI0Av4buNI0Av4buRw6MjQC/hu5HDtSNA4buRw7UjQOG7kcOjI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPGsHLhuq/hu4Nj4bqvw7XDtFg/xrBj4bqvP+G7hWI/4buS4buB4buRw7Xhu4Xhu4M/4bqjZMSR4bql4buTP+G7kSLEkT9S4buCP8O0beG7hz9kbOG7gz/hu4fEqeG7kT/hu5Hhu5M54buDP8O04buFP3JtxJE/4buRZOG6uT/hu5HDteG7nW7hu4NjP+G7hsWpQC/hu40jQC/hu5HDoyNAL+G7kcO1I0Av4buRfeG6oeG7geG6ryPhuqDDieG7gkQ/4buGxJDhu4JEP+G7tuG7kGThuq/hu4U/w5Xhuq/hu5Phu5Hhuq/DtcO04bu4


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dương Thúy Vi đi tập huấn ở nước ngoài

Dương Thúy Vi đi tập huấn ở nước ngoài
2015-04-25 00:08:05

(SGGPO). – Lãnh đạo bộ môn wushu (Tổng cục TDTT) cho biết, đội wushu quốc gia sẽ đi tập huấn tại Thượng Hải và Tây An (Trung Quốc) nhằm chuẩn bị cho SEA Games lần 28 năm 2015. ...

Simon vượt qua Tipsarevic ở Bucharest

Simon vượt qua Tipsarevic ở Bucharest
2015-04-25 00:07:13

(SGGP) - Tay vợt từng 3 lần đăng quang ở Bucharest, Gilles Simon, đã đánh bại đại biểu người Serbia là Janko Tipsarevic với điểm số 7/5, 6/4 để giành quyền vào chơi vòng tứ kết...

Một khoảnh khắc ở Trường Sơn

Một khoảnh khắc ở Trường Sơn
2015-04-25 00:04:15

Những năm là phóng viên chiến trường, tôi vinh dự có dịp theo sát bước chân quân giải phóng trên những nẻo đường kháng chiến. Để vào chiến trường, tôi cũng phải cùng bộ đội...

V-League 2015: Những cựu vương lận đận

V-League 2015: Những cựu vương lận đận
2015-04-24 10:13:04

(SGGP) - Hồi tuần trước, SHB Đà Nẵng đã xuất sắc tự cứu mình bằng chiến thắng 5-0 trên sân Cần Thơ để chấm dứt chuỗi ngày thất vọng đeo đuổi. Dù vậy, trên bảng xếp hạng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết