Cập nhật:  GMT+7
KuG6uykh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k8ag4bq9xqFnw6IuJuG6tuG6u+G7oSHhu5nhu5sxaSHhurcyIeG7k+G6u+G6qyHhu6fhur1p4bq7IeG6teG6p+G7kyHhurHhu4Eh4buXMcahIeG6uzPhur0h4bqxxKkhxqHhu5XDrWnhurkhxqHhurvhu6Np4bq5IeG7p2zhu5MqL+G6uykmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bq6w6Iw4bqzLiYkw5lpw4Lhu6fhu5Phu5XDouG7l+G7lyUhLSHhu5LhursxIeG6t3UwIeG7p2tp4bq5IcO5MsOtIeG7meG7mzFpIeG6tzIh4buT4bq74bqrIcah4buV4bqraSHhurVx4buPaeG6uSHGoeG7h2nhurshZ24hKSghJOG7k+G6u3Hhu49p4bq5Icagw6BpIcagM8OtIeG7r0Ah4buZ4bubw6NpIeG6sOG6v2nhurshxqDDoGlAIcag4buSIeG6uuG6tkglQCFp4bq5ceG7j+G6vSEwaeG6uyHGoeG7lTDhur0h4buT4bq7McahIeG6u+G6vWRpIeG6t2shw6JoIeG6uTHhur0h4bun4bq9aeG6uyHhurXhuqfhu5Mh4bq34buhMCFo4bq/aeG6uyFp4bq5beG6vSHhurfDrSHhu5XDrSHGoeG7lcOtaeG6uSHGoeG6u+G7o2nhurkh4bunbOG7kyHhurXhuqPFqSHhurUxIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJuG7lnQhw7nhur1k4bq3IeG7pzTFqSHhu5UwIeG6tTUheyFp4bq5MsWpIWkwxakhaeG6u3Fp4bq5IWnhurlx4buP4bq9IeG6s8OgaSHhu5nhu5swaeG6uyFm4bq74bubIcO5dOG6tyHhu5nhu5sxaSHhurcyIeG7k+G6u+G6qyHhurrhu7LGoCHGoeG7leG6q2kh4bq1ceG7j2nhurkhxqHhu4dp4bq7IWduISkoISThu5Phurtx4buPaeG6uSHGoMOgaSHGoDPDrSHhu68lIcO54bqvaSHhurfhurtxMCHhurtixqEh4bqxMmnhurkh4bq7w60yaeG6uSFm4bq74bq9IeG6t+G6u3Jp4bq5IWbhur1iaSHhurc0aeG6uyHGoeG6u+G7o2nhurkh4bunbOG7kyFow7Qh4buVMCHDuTIh4bq3ayHhurkx4bq9IWnhurlt4bq9IeG6t+G6u2LGoSHhurHhuqtpIcah4buVw61p4bq5Iyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJkkzaSFp4bq7w6BpIeG6snHDsmnhurkhSG5p4bq5Icag4bq74budxakhJDx7Icah4bubb+G6vUAhaeG6ueG7nyHhurrDo+G7myHhurjhur0waeG6uSUh4bq1ccO14bq3IeG7k+G6uzHGoSHhurvhur1kaSHGoWzhur0hKSgvICFnMiHhurfhurvhu6Eh4buZ4bubMWkh4bq3MiHhu5Phurvhuqsh4bq64buyxqAjIeG6tmsh4bq5MeG6vSFoOeG6tyHhurFuIeG6tW0haeG6ueG7oUAh4bqx4bqraSHGoeG7lcOtaeG6uSHGoeG6u+G7o2nhurkh4bunbOG7kyHhurcww60hKEAiaEAh4bqzMuG6vSEpIWgh4bq34buLaSHhurfDrCHhurVr4bq9IeG6s+G6peG7kyMhRuG6uzFoIWnhurnhurvhur1kaCHGoXUhxqHhurvhur0h4bq3NGnhursh4buXMcahIeG7k+G6uzHGoSHhurvhur1kaSHDuWLGoSHhurHhuqNoIcO0IeG6t28jKi/hu5MmKsahMOG6sWfDoiHhu5fGocWpZ8OiVy5oMOG7leG6ueG6vWnhu7Y84buT4bunITDhu5vGocOtLiYqxqHhu5UmKsah4bqzJirhur1o4bq5IeG6u8Oi4bq94bq54bq7xqFXLj5dPi4hMGfGoVcu4buY4bubMWkh4bq3MiHhu5Phurvhuqsh4bunNMWpIeG7lTAhw7nhu58hMWkhaDNp4bq5IeG6scOqIcSDaSMheWnhurvhu7Yh4buvaSFJ4bq7w7JpIy4h4bul4bq94bqzxqHhurtXLnsiKC4h4bqxw63hu5XhurPDouG7lVcuKS4h4buX4buV4bq3Vy7hurvGocah4buT4bu2Ly/hu6Xhu6Xhu6Ujw7lpw6Lhu6fhu5Phu5XDouG7l+G7lyNpw6LGoS/DieG6vWfDouG7ly/hu5bhu5vhurHhu4XDouG6t8ahLz7hurAv4buvPC8ofS/hurAoL+G7meG7mzBpWTwoKSPhu4Xhu5PhurkuLyYqL8ah4bqzJiovxqHhu5UmKsah4buVJirGoeG6sybhu5jhu5sxaSHhurcyIeG7k+G6u+G6qyHhu6c0xakh4buVMCHDueG7nyExaSFoM2nhurkh4bqxw6ohxINpIyF5aeG6u+G7tiHhu69pIUnhurvDsmkjKi/GoeG6syYqL8ah4buVJiovxqEw4bqxZ8OiJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJsag4bq7w6LDrSHhurfhurvhu6EhaeG6uzIh4bq0OWnhurkhxqDhurvhu4EhRzPhurchJH0iIcah4bubb+G6vSVAIcah4buVceG7jeG6tyHhurXDrCFobsahIWnhurkyxakhxqDhurvhu53FqSHGoXMh4buZ4bub4bqrIWfhuqtpIyHGoGzhur0hIC8gQCHhurEyIeG6t+G7i2khxqHhurvhuqHFqSHGoOG6u+G7ncWpIeG6t+G7o2nhurkhaG7GoSFp4bq7w6BpIcO54bq94bqraSFpw7ohw7kyIeG6t2sh4bq5MeG6vSFm4bq7MeG6tyFp4bq5beG6vSHhu5tsaeG6uSHhurHhur0wIcah4buVw61p4bq5IeG7meG7mzFpIyHGoOG7m8WpIWnhurvhur3huqtpIeG6tWJpIeG7lzFp4bq5Icah4bq74bq/IWbhurtraeG6uSHGoeG6u+G6ocWpIcag4bq74budxakhaMO0IeG7meG7mzFpQCHGoeG7lcOtaeG6uSFm4bq74bq9IeG6t3UwIWcz4bq9IWbhurvDrDAhaeG6ucOtMuG6vSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiYuxqDhurvhuqHFqSHhurEww60hxqE04bq9IeG6tXRp4bq5IWlx4buN4bq3IeG6tTEh4bq54bq9MMOtIcah4buVceG7jeG6tyFp4bq7MiHGoTBpIeG6ueG6o2kh4bq7YsahIWgyIWbhurtraeG6uSHhurfDrCFp4bq5ceG7j+G6vSFow7Qh4bq3dTAh4bq1w6JoIcO5MsOtIyHGoOG7lcOtaeG6uSHhu5nhu5sxaSHhurXDqGkhw7nhuq9pIeG7lzFp4bq5IcO5MiHhurfhu4tpIeG6tzQh4bunw6IhaDHFqUAhxqFr4bq9IeG6ueG7ieG6vSHhurvDrTLhur0hZuG6u2tp4bq5Icah4bq74bqhxakhxqDhurvhu53FqSHGoeG7lTQhZ+G7j+G6vSHhurdyIcahccO0aeG6uSFnMiHhurdrIeG6ocWpIeG6t+G7i2khaeG6ueG7oSEuQCHhurEyIUcz4bq3IWbEkSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibhurbhurvhur1j4bubIeG6t+G7o2nhurkhaeG6uTLFqUAhaeG6uXHhu4/hur0hMGnhurshxqHhu5Uw4bq9IeG6snHDsmnhurkhw5k2aSFIYmkhJDxbIcah4bubb+G6vSUh4bq1YmkhxqHhur9oIcO5MiHhurnhu4nhur0hw7kyw60haDHFqSHhurXhur1kaSHGoeG6u8OtM+G6vSHhurfhu6EwIcag4bq74budxakhaeG6u3Fp4bq5IWgxxakh4bqx4buBIWbhurvDrDAjIUbhurvDrTRp4bq5ITw84bq7QCEwaeG6uyHhurfhu6Np4bq5IeG7l2wh4bqzw6BpIeG7k+G6u+G7i2nhurkh4bq14buBMCHhu5Phurtxw7Jp4bq5IeG6s+G7o2nhurkh4bqx4budMCHhurXDo+G7kyHhurd1MCHhu5c3xqEhw7kyw60h4bqx4bqraSHGoeG7lcOtaeG6uSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLiZH4bqraSHhurkx4bq3IeG6tzZpIWnhursyQCHhu5nhu5szxqEhw7nhuq9pIeG6t+G7i2kh4bq7w60zxqEh4bq1bmnhurkhaeG6u3Fp4bq5IWjhu4nhur0haeG6uXHhu4/hur0hxqHhur9oIeG6u8OtMuG6vSFm4bq7a2nhurkhxqHhurvhuqHFqSHGoOG6u+G7ncWpIyFG4bq74bq9Icah4buVw7QhZzPhur0h4bqzceG7jeG6vSHhurXhuqHGoUAh4bq54bqjaSFm4bq74bubIcO5dOG6tyHhu5Phurvhu4tp4bq5IWnhurnhu6FAITBp4bq7IUhiaSFm4bqlw60hxqHhuqFoIWgyaSHhu6cwaeG6uyHhu5UwIcah4bq74bq/Icah4bq74bqhxakhaG7GoSHGoeG6u+G7o2nhurkh4bunbOG7kyFpceG7jeG6tyHhurUxIcahMGkh4bq34bq7NMWpIcah4buVMmkh4buVMCFp4bq5w60y4bq9IyHhurRxMCHGoTDFqSFow7QhaTfhu5NAITBp4bq7IUhiaSHhurEyaeG6uSHhurvDrTJp4bq5IWbhurvhur0hxqDhurvhu53FqSFp4bq5beG6vSHhurfDrSHhu5XDrSHGoeG7lcOtaeG6uSHGoeG6u+G7o2nhurkh4bq14bqjxakhaXHhu43hurch4bq1MSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibGoOG6u8Oiw60h4bqxMiFHM+G6t0AhxqDhurvhu53FqSFnMiHhurdrIeG6uTHhur0hxqHhu5U3aeG6uSHGoeG7leG6rcOtQCHhu6fhur1p4bq7IeG6teG6p+G7k0Ah4bq34bq7cTAh4bq3w6wh4bq54bq9MCHhurXhur9p4bq7IyEu4bq2ayHhuqHFqSFpw6zhur0hxqHhu43hur0hxqHhursxaeG6uSEpKSHGoeG7jeG6vSHhu5fhuqkhZzJoIeG6tTFoIeG6u8Sp4bq9IyHhurDhu5tv4bq9IeG6t+G6u+G6vWPhu5shxqHhu5Vx4buN4bq3IWbhurvhur0haOG7ieG6vSFp4bq5ceG7j+G6vSHhu5PhursxxqEh4bq74bq9ZGlAIeG6t+G6u21p4bq5IcahccOyaeG6uSFnMOG6vSHhurfhu6EwIcag4bq74budxakh4bq3cGnhurkh4bq1YmkhxqHhur9oLkAh4bqxMiHhurfhurvhu6EhaeG6uzIh4bq34bq7w60h4bqx4bq9YsahIyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJuG6tnBp4bq5Icah4bq7w6LDrSHhurEyIeG6t+G6u+G7oSFp4bq7MkAhxqDhurvhu53FqSHGoeG6u+G7m+G6qyHhurd1MCHhursyaeG6uSHhurvDsmkhaTZoIWkwxakhw7nhu43hur0h4bq54bq9MSE+Icah4buV4bq9ZOG7myHhurVtaeG6uSFow7Phur0hxqHhursxaeG6uSHhurXEkSHhurHhu5traSHhurExaSHhurcyIeG7k+G6u+G6qyMh4buS4bq74bufIeG6sTFpIcO5MiHGoeG6u3Hhu49p4bq5IeG7p+G7m8Wp4bqraSHDtCHhurXDoMWpIeG6t+G7i2kh4bq3w6whaG7GoSHhurdrIeG6uTHhur0hw7kyIWnhurlx4buP4bq9IcOiaCHhurdrIeG6t8Oj4bubIeG6t+G7oTAhxqDhurvhu53FqSFnMiHhurQyw60hw5k2aSHhurbhu4tpISQ8eyHGoeG7m2/hur0lIcah4buVa2nhurkh4bunw6Ih4bq34bq7w60hZuG6uzHhurfhursjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4m4bqw4bq/aeG6uyHGoeG6u3Hhu49p4bq5IeG7meG7mzFpIWjDtCHhurd1MCHGoXMhXSHhurnhur3hu48h4buXMWnhurkh4bq1YmkhxqHhuqNoITw+IeG6ueG6veG7jyMhxqDhu5XDrWnhurkh4buX4bq9aeG6uyHhurvDrTPGoSHDueG7jeG6vSFp4bq5ceG7j+G6vSHhu6fhu5tp4bq5IeG7meG7mzBp4bq7QCHhurdrIeG6t+G6u+G7oSHhu5nhu5sxaSHGoeG7leG6rSFm4bq7a2nhurkh4bq3w6wh4bunw6rhurfhurshaMOq4bq34bq7IeG6t+G6u+G7m8WpZGkh4bq54bq/IyEu4bq2MeG6t+G6uyHhurXDrCHDuTLhur0hxqHhu5vhuqNpQCHGoOG6u+G7ncWpIcO5MiHhurfDo+G7myHhurbhu4tpIeG6t8OsIeG7pzTFqSHhu5UwIWjDoOG7myHGoeG6u+G7m+G6r2kuQCHhurEyIUcz4bq3IeG6t+G6u8OtIeG6seG6vWLGoSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibhurZwaeG6uSHGoeG6u8Oiw60h4bqxMiFHM+G6t0AhMGnhursh4bq24buLaSHDuTIhacO6IWnhurvDoGkhw7nhur3huqtpIcO0IeG7meG7mzFpIeG6t8OsIeG7meG7mzBpIeG6u2Qhw7nhu43hur0haeG6uzDhu5shaDIh4bq54bq9MCHhurXhur9p4bq7IWbhurtraeG6uSHhurfhurvhuqHhu5MhxqHhurvhu5vDo2khaeG6q2khxqDhurvhu53FqSHhurdwaeG6uSFm4bq74bubxanhuqtpIyHhurYx4bq34bq7IeG6tcOgxakhw7ky4bq9IWnhurkyxalAIeG6tuG7i2khw7kyIcag4bq74budxakhw7ljIeG7meG7m+G6q0Ah4bq3ayFp4bq7w6BpIcO54bq94bqraSHDtCFnM+G6vSHhurfDrCHGsCHhurXhu4Fp4bq7IeG7m2xp4bq5Icah4bq74bubbOG6tyHGoXQhxqF1IWnhurtxaeG6uSFm4bq7a2nhurkhxqHhursyaeG6uyMhSeG6u3Fp4bq5IeG7lzDhu5sh4bq1w6xAIeG6tzQh4bq7MOG6vSHDueG6r2khZzJoIcO54bq9ZOG6tyHGoTPhur0h4buZ4bubMWkuQCHhurEyIUcz4bq3IWnDrOG6vSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibhurThuqtoIeG7k+G6uzHGoSHhurvhur1kaSExaSFoM2nhurlAIWjhu4nhur0haeG6uXHhu4/hur0hZuG6u2tp4bq5Icah4bq74bqhxakh4bq24buLaSHDuTIh4bq3ayFp4bq5ceG7j+G6vSHFqeG6q+G7myMhxqDhu5vFqSFp4bq74bq94bqraUAhaeG6u8OgaSHDueG6veG6q2khxqHhur1kaCHhurnhur0ww60haXHhu43hurch4bq1MSHhurfhurvDrSHhurHhur1ixqFAIeG6teG6o+G7myHhurnhur3hu48h4buXMWnhurkhKSgvICHhurfDrCFp4bq5ceG7j+G6vSHDueG6r2kh4bq54buJ4bq9IcWp4bqr4bubIeG6t+G6o+G7myHhurnhur0ww60h4bq1MSHhurXEkSHhu5nhu5sxaSHhurExaSMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibhurZraeG6uSEwaSHhu5nhu5vDo2kh4bqw4bq/aeG6uyHGoMOgaSHhurUwaeG6uSHGoeG7leG7m8WpIcah4bq/aCEwaeG6uyHhurbhu4tpIeG6tcSRIWfhuqHFqSFn4buP4bq9IWbhursw4bq9Iyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJuG7r2khSeG6u8OyaSov4buTJg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nữ luật sư lừa hơn 4 tỷ đồng bị truy tố

Nữ luật sư lừa hơn 4 tỷ đồng bị truy tố
2010-09-15 12:36:59

(VnExpress) - Lợi dụng thân chủ người Nhật không am hiểu pháp luật Việt Nam, nữ luật sư đã nhận lời giúp đòi tiền con nợ rồi sau đó viện nhiều lý do để lừa đảo chiếm đoạt số...

Truy lùng nghi phạm sát hại cô giáo

Truy lùng nghi phạm sát hại cô giáo
2010-09-15 12:28:44

(VnExpress) - Cơ quan điều tra nhận định, trước khi giết cô giáo, hung thủ có thể đã tra tấn nạn nhân để tìm mã thẻ ATM rồi bỏ xác vào bao tải, để bên lề đường.

Nữ sinh đâm người trong lớp học

Nữ sinh đâm người trong lớp học
2010-09-14 06:38:23

Sau khi đâm bạn, Quỳnh bỏ trốn khỏi trường; Thùy được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu với 5 vết đâm ở dưới cằm, lưng, 2 bên đùi và tay. Theo cô Dương Thị Ngọc Uyên...

Tin liên quan

Gợi ý