Cập nhật:  GMT+7
M27DoGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4busb+G7reG7k2Y5NOG7hm55YeG7hXLhu5VtYeG7h27hu6/DquG7lWHhu4Hhu41h4butcOG7rWHhu5Hhuq5h4butbm9h4busTsav4busYeG7qOG7r3Dhu4dhbW/hurUzL27DoDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsE5m4bq14buDOTQx4buo4busMmEtYeG7lG3hurXDg2Hhu7HhurXhu69h4buRbm9h4buAcmFNb8Oi4buXYeG7g3jhu4dhw4DhuqVh4buE4bql4buXYeG7reG6p+G7l2Hhu4fhu6Hhu5VtYeG7gXBhxrBu4buzdeG7lW1hw6Lhu5Vh4butbm9h4busTsav4busYeG7qOG7r3Dhu4dhbW/hurVh4buV4bqr4buZYeG6ocOhw6DhurEiYeG7h8Oi4buHYeG7reG7q+G7s8O54buVbWHhu6xOxq/hu6xh4but4burw6zhu5Vh4buF4buN4bq1YeG7geG6peG7lWHhu63hu4/hu5VuYeG7heG6qWHhu63hur3GsGHhu63hu6vhu6/hu5VtYeG7hXNvYeG7mcO6b2HGsG7hu7N14buVbWHGsG7DosawYeG7g+G6p8ODYcOA4bqlYW7hu53hu4dh4buVbmPhu5lh4buF4bqn4butYeG7keG7i+G7rWHhu6nhu6/huq1h4buH4bq14buXYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4buR4bquYeG7rW5vIGFNbm9h4buVbuG6veG7lWHhu4d54bq1YeG7h2524buVbWHhu63hu6FvYcOA4buJYeG7h+G7oeG7lW1h4butw6Lhu4dh4buHbuG7r8Oq4buVYeG7geG7jWHhu4du4buXYeG7keG6rmHhu61ub2Hhu6xOxq/hu6xh4buo4buvcOG7h2Ftb+G6tWHhu63huqdvYeG7rOG7q+G7s8O54buVbWHhu6xOxq/hu6xhTW/hu5dh4buSb+G7lW5hMU1v4buXYeG7km/hu5VuMiAzL8awNDPhu63hurXhu4Hhu5NmYeG7seG7rcOD4buTZig54buZ4bq14burbW/hu5Vb4bqhxrDhuqJh4bq14buv4but4buXOTQz4but4burNDPhu63hu4M0M2/hu5ltYeG7seG7q+G7hyg5Ly/hu4cg4buB4bq14buX4bup4buv4bq14buVbeG7reG7q28gw4Dhu5Uv4buDZuG7seG7keG7reG7l8awL+G7lWbhuqDhu7Evw6DhurHhuqHDoS/Do+G6t+G7g8Ogw6HDo8SDxIPEg+G6o+G7rcOg4bqhw6DhuqHDo+G6seG7k8OgIMO0xrBtOWEvNDMv4but4buDNDMv4but4burNDPhu63hu6s0M+G7reG7gzQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu4bDouG7lWHhu4FyYeG7h+G7l29h4butbm9hbuG7s8O64buVbWHhu4Phur/hu5Vh4buHw6Lhu4dh4butbsOzYeG7sW/hu5VuYeG7k+G6peG7mWHhu4fDouG7h2Hhu61ueWHhu6144buHYeG7h+G6u+G7lWHhu61ub+G7i+G7rWHhu63hu6vhu7PDuuG7h2Hhu5Fub2Hhu5PhuqXhu5lh4buB4bqlb2Hhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7keG6rmHhu61ub2Hhu6xOxq/hu6xh4buo4buvcOG7h2Ftb+G6tTMvxrA0My/hu63hu4M0My/hu63hu6s0My/hu63hurXhu4Hhu5NmNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NMavbuG7s3Xhu5VtYcOi4buVYeG7rW5vYeG7rE7Gr+G7rGHhu6jhu69w4buHYW1v4bq1YeG7leG6q+G7mWHhuqHDocOg4bqxYeG7rW7Ds2Hhu7Fv4buVbmHhu7HDrWHhu4fGoWHEg2Hhu4HhuqVvYeG7rW5vImHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7hcahYeG7h8ahYeG6o2Hhu4HhuqVvYeG7rW5vYeG7hXLhu4dh4buT4bq9xrBhbXHhu5lbYeG7rOG7l8Oi4buVImHhu5Rtw4Fhw4Dhuqvhu5UiYeG7lW3hu5fhuqdvYeG7lW3DgWHDgOG6pWHhuqFh4buB4bqlb2Hhu61ub2Hhu61zYW7hu6XGsGFtceG7mVth4buQbuG7l+G6tWFu4bud4buHYeG7reG7uWHhu5Vub8Os4buVYTE94bq94butYeG7k8SCImFOxqHhurVhbuG7neG7hyJh4buwb+G7lW5hbuG7neG7hzJhw4DhuqVh4buQbuG7l+G6tWFu4bud4buHYeG6ouG6qWFucm9hMeG7kuG7jeG7h25h4buxQSJh4buE4buN4bq1YeG7k8SCImFNb8Oi4buXYeG7g3jhu4dh4buH4buh4buVbWHhu4PDqeG7lWHhu4Vwb2HDgMO6b2Hhu61uw7Nh4buxb+G7lW5hbsSpYW1vw6Lhu5dh4buDeOG7h2Hhu6xOxq/hu6xdYeG7kuG7jeG7h25h4buxQSJh4buE4buN4bq1YeG7k8SCYeG7hXBvYcOAw7pvYeG7rW7Ds2Hhu7Fv4buVbmFuxKlhTW/DouG7l2Hhu4N44buHYeG7rW7hu7PDueG7lW1h4bqi4buvw4PDrOG7lTIgYeG7rOG7q+G7t2Hhu5Rtw4Fhw4Dhuqvhu5Vh4butbm9h4but4bu5YeG7k+G7r+G6veG7lSJhw6Nh4buB4bqlb2Hhu61ub2Hhu4fhu5vhu5Vh4buT4bqnb2Hhu7HDrWHhu61uZuG7l2Fuw7Lhu5VuYeG7rW7hu7Xhu4dh4but4burYuG7h2Hhu5Vtbm/EqeG7mSBh4buYdG9h4butbsOzYeG7sW/hu5VuYeG7h3fhu5VtYcawbuG7m+G7lW1h4buHxqFh4buZ4bqpYeG7heG7iWHhu61ub2Hhu6tvw6zhu5VtImHhu5PhuqXhu5lh4buB4bqlb2Hhu63hu6vDrOG7lWHGsG5v4buL4buvYeG7reG7q+G6rWHhu5PDuW9h4but4burYuG7h2Hhu5Vtbm/EqeG7mSBh4buw4bq14buvYeG7kW5vYeG7gHJh4but4burb2rhu5Vh4buRbuG6tW9hxrBu4buzdeG7lW1hw6Lhu5Vh4butbm9h4buZw7pvImHhu5Vub+G7ieG7r2Hhu63hu6vhu7PDueG7lW1h4buF4bqpYeG7h255YeG7hXLhu5VtYeG7heG7iWHhu6vhurVh4buR4buLYW7hu5fhuqfhu4duYeG7g+G6p8ODYcOA4bqlYW7hu53hu4dh4buVbmPhu5lh4buB4bqt4buXYeG7heG6reG7mWHhu4du4buXYW7hu53hu4dh4buxb+G7lW5h4butbsOz4buHbmHhu7Xhu5VtYcOAw7pvYeG7lW7DgeG7lW1h4buFc29h4buZw7pvYeG7h3nhurVh4buR4bquYeG7rW5vIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04busbuG6u8ODYW1vw6Lhu5dh4buSw6xhPeG6q+G7lWHhu6xu4bql4buVbiJhTm/EqeG7r2Hhu63hu6vhu7Phu6fhu5VtYeG7rOG7q+G7s8O54buVbWHhu6xOxq/hu6xhTW/hu5dh4buSb+G7lW5h4buHbuG7l2Hhu4Fv4buL4butW2HigJw9w7pvYeG7mXjhu4dh4buFw7Phu4duYW1vdsawYeG7h8Oi4buHYWbhu5lhbuG7neG7h2Hhu7Fv4buVbmHhu5PhuqXhu5lh4buB4bqlb2Hhu61w4butYeG7lW7hurnhu60iYeG7heG6p+G7rWHhu5Hhu4vhu61h4bup4buv4bqtYeG7h+G6teG7l2Hhu5Vu4bq54butYeG7reG7q+G7l+G7lW1h4buR4bquYeG7rW5vYeG7rE7Gr+G7rGHhu6jhu69w4buHYW1v4bq1YeG6ocOhw6DhurEiYeG7lW7huqVh4but4bur4buzw7nhu5VtYeG7heG6qWHhu4dueWHhu4Vy4buVbWHhu63hu6tvauG7lWHhu5Fu4bq1b2Hhu5Vub+G7ieG7r2Ftb+G6rW9hxrBuw6LGsGHhu5VuY+G7mWFtb3bGsGHhu4fDouG7h2Fm4buZYeG7h8O94buVbWHhu5Vu4buzYW1vw6Lhu5dhw4Bvw6zhu5Vh4butb+G7i8awYeG7h+G6veG7lWHDgMO6b2Hhu5Vuw4Hhu5VtYeG7hXNvYeG7mcO6b2Hhu4d54bq1YeG7keG6rmHhu61ubyJh4but4burw6zhu5Vh4buHdWHhu7Hhu6dh4buFxqFh4buF4buJYeG7q+G6tWHGsG7hu7N14buVbWHGsG7DosawYeG7g+G6p8ODYcOA4bqlYW7hu53hu4dhxrBud2Fu4bulxrBh4buVbuG6ueG7rSBh4buYZOG7h2Hhu4N3YcOAb8Sp4buHYeG7reG7q29q4buVYeG7kW7hurVvYeG7oeG7lWHhu63hur3GsGHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4buFw6Lhu5VuYW1vw6Jh4buT4bqlYcawbuG7teG7h2Hhu63huqfGsGFudeG7lWHhu7Hhu5dhw4DDum9h4buVbsOB4buVbWHhu5Xhuqvhu5lh4but4bur4buzw7rhu4dh4buVbuG7s+G7lW1h4but4bur4buzw7nhu5VtYeG7heG6qWHhu4dueWHhu4Vy4buVbWHhu63hu6vhurXhu5VtYeG7geG7jWHhu4XhurvDg2Hhu4V5YeG7kW/hu4vhu5Vh4butbuG7teG7hyJh4buR4bqyYeG7leG6q+G7lW1h4buT4bql4buZYeG7geG6pW8iYW1vdsawYW7hu53hu4dh4buxb+G7lW5h4buHbuG7r8Oq4buVYeG7geG7jWHhu5Vuw4Hhu5VtYeG7hW/hu4nhu69h4buRb8Sp4buVYeG7rXDhu61h4buVbuG6ueG7rWHhu4VqYeG7geG7s8O64buHYcOA4bql4buXYeG7keG6rmHhu61ub2Hhu6nhu6/hurXhu5Vh4but4bur4bud4buVbWHhu7FixrBh4butw7pv4oCdIGHhu6zhu6vhu5fhu5VtYeG7leG6q+G7mWFu4bud4buHYeG6ocOhw6Dhuq8t4bqhw6HDoOG6sSJh4bus4bur4buzw7nhu5VtYeG7rE7Gr+G7rGFNb+G7l2Hhu5Jv4buVbmHhu4fGoWHDoMOgYeG7k8O6xrBh4buRbnBvYcOg4bqhYcOAw7pvYcOjw6PDoGFu4bud4buHYeG7sW/hu5VuIGHhu4RqYeG7rXNh4buHbuG7teG7h2Hhu6Hhu5Vh4but4bq9xrBh4butcOG7rSJhbW92xrBh4buHw6Lhu4dhZuG7mWHhu4FzYeG7seG7r+G7lW1h4buVbsOB4buVbWHhu5Fv4buL4buVYeG7rW7hu7Xhu4dh4buHbuG7r8Oq4buVYeG7geG7jWHhu61w4butYeG7h27hu5dh4buR4bquYeG7rW5vYeG7rE7Gr+G7rGHhu6jhu69w4buHYW1v4bq1ImHhu5Vt4bq1w4Nh4but4bu3YeG7heG6u+G7r2Hhu5Xhuqvhu5lhbuG7neG7hyJh4but4bur4buzw7nhu5VtYeG7heG6qWHhuqLDqcODYeG7g+G7ueG7lW1h4buR4buLYW7hu5fhuqfhu4duYeG7rW7hu6Hhu5VtYeG7qeG7r+G6tWHEgmHhu5Fv4buL4buVYW7hu53hu4dh4buxb+G7lW4iYcawbnhhbuG7r8OD4buVbmHDgOG7iWHhu61zYeG7h27hu7Xhu4dhbuG7s8O64buVbWHhu4Phur/hu5Vh4buh4buVYeG7reG6vcawIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04bus4bur4buX4buVbWHhu6Hhu5Vh4but4bq9xrAiYeG7h+G6q+G7lWHhu4fhu7Vhw4DhuqXhu5dhbuG7neG7h2Hhu5Phu7nhu4dh4buHeeG6tWHhu63hu7fhu5VtYWbhu5kiYeG7reG7q+G7s8O54buVbWHhu61zYeG7h27hu7Xhu4dh4buHbuG7l2Hhu4fDouG7h2Fm4buZYeG7reG7uWHhu5Vt4buvw4PEqeG7lWHhu4Xhuqvhu5VtYeG7kcSCYeG7h8Oi4buHYeG7meG7oeG7lWHhu4fhurvhu5Vh4buh4buVYeG7reG6vcawIGFOb8Sp4buVYeG7leG6tcODYeG7reG7l+G6peG7lWHhu63hu6vhu7PDueG7lW1h4buHxqFh4but4burw6zhu5Vhw6PDocOhYeG7k+G7s+G7peG7rWFu4bud4buHYeG7sW/hu5VuYeG7heG6q+G7lW1h4buRxIJh4butbuG6teG7mWFtb+G6tWHhu6Hhu5Vh4butbm8gYeG7rOG7q8Os4buVYeG7h3Vh4bux4bunYeG7lW7DgeG7lW1h4buFb2rhu5lh4buZw7pvYeG7h3nhurVh4buR4bquYeG7rW5vYcOA4bqlYeG7heG6q+G7lW1h4buRxIJh4buHeeG6tWFu4bud4buHYeG7sW/hu5VuImHhu63hu7dh4buF4bq74buvYeG7rW7DouG7lW1h4bqjL+G6ocOhw6DhurEiYeG7reG7q+G7s8O54buVbWHhu4Fi4butYeG7heG6u+G7r2Hhu61zYeG7h27hu7Xhu4dh4buh4buVYeG7reG6vcawImHhu61uw7lvYW1v4bq14buVYeG7oeG7lWHhu4Phu7lh4buRb+G7i+G7lWHhu7HDrWHhu5Fn4buXYeG7g+G6pW9h4buF4buL4buVYeG7lW3huqXDg2HhuqHDoS/huq8v4bqhw6HDoOG6sSBh4buEcG9hw4DDum9hbW/DouG7l2HDgG/DrOG7lSJh4buVbuG6pWHhu63hu6vhu7PDueG7lW1h4buHbuG7j2Hhu4Xhuqfhu5dh4buHw6Lhu4dh4butc2Hhu4du4buvw4PDrOG7lWHhu5nhu6Hhu5Vh4buHbuG7neG7lWHhu5Vuw4Hhu5VtYW1vw6Lhu5dhw4Bvw6zhu5Vh4buHxqFh4buRb+G7lW5h4buVbW5vxKnhu5lhbW/huq3hu5VtYeG7g+G6p8ODImHhu4Xhu7Phu6Xhu4dhbuG7neG7h2Hhu7Fv4buVbmHhu63Ds+G7lWHhu5Vub8Sp4buZYeG7hWphbW/hurXhu5dhxrBueGHhu63hu6vDouG7h25h4buh4buVYeG7reG6vcawIGHhu4RqYeG7lXJvYeG7g+G7r+G7lW1h4buh4buVYeG7reG6vcawYeG7hXbhu5VtYeG7reG7q+G7neG7lW1h4butw6nhu5kiYeG7meG6teG7lW1h4buT4bqnb2Hhu5Hhu4vhu61h4bup4buv4bqtYeG7rXDhu61h4buHbuG7l2Fu4bud4buHYeG7sW/hu5VuImHhu63hu6vhu7PDuuG7h2Hhu5Fub2Hhu61zYeG7h27hu7Xhu4dh4buh4buVYeG7rW5vYeG7h27hu5dh4buHw6Lhu4dhZuG7mSJh4buVbuG6pWHhu63hu6vhu7PDueG7lW1h4bqiw6nDg2Hhu4Phu7nhu5VtYeG7h27hu7N14buVbWHhu63hu6vDsuG7lW5hbuG7s8O64buVbWHhu4Phur/hu5Vh4buh4buVYeG7reG6vcawYeG7reG7q8Os4buVYeG7h3Vh4bux4bunYW7DsuG7lW5h4butbuG7teG7h2Hhu61ubyJh4buZ4buh4buVYeG7rW5vIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04buGw6Lhu4dhbW/DouG7l2HDgG/DrOG7lWHhu4Xhu7Phu6Xhu4dhbW/hurXhu5dh4buVbm/EqeG7mWHDgHhh4buh4buVYeG7rW5vYeG7gcOi4buZYcOA4bql4buXYeG7lXJvYeG7g+G7r+G7lW1h4buFxqEiYeG6ombhu5lh4buVbuG7s2Hhu4du4buzdeG7lW1h4but4burw7Lhu5VuYeG7kW7hu6/hu5VtYeG7hWph4butc2Hhu4du4bu14buHYeG7oeG7lWHhu63hur3GsGHhu4du4buXYeG7h8Oi4buHYWbhu5kgYeG7rOG7t2Hhu61uw6Lhu5VtYeG6oy3Egy/huqHDocOg4bqxImHhu63hu6vhu7PDueG7lW1h4but4bq9xrBh4but4bur4buv4buVbWHhu6Hhu5Vh4but4bq9xrBh4buHbuG7l2Hhu4fDouG7h2Fm4buZYeG6o2Hhu5nhu6Hhu5Vh4bus4buXw6Lhu5UiYeG7lG3DgWHDgOG6q+G7lSJh4buVbeG7l+G6p29h4buVbcOBXWHhu63hu7dh4butbsOi4buVbWHEgy3huq8v4bqhw6HDoOG6sSJh4butc2Hhu4du4bu14buHYeG7oeG7lWHhu63hur3GsGFu4bql4buVbWHhu5Phu5fhuqfhu61h4buHw6Lhu4dh4buZ4buh4buVYeG7rXNhbuG7pcawYeG7h27hu5dhbuG7neG7h2Hhu7Fv4buVbiBh4buUcm9h4buD4buv4buVbWHhu6Hhu5Vh4but4bq9xrBh4buxw61h4but4bq9xrBh4but4bur4buv4buVbWHhu4FzYeG7seG7r+G7lW0iYeG7h3nhu5VtYeG7h3Bh4buRb+G7i+G7lWHhu61u4bu14buHImFtb3bGsGHhu4fDouG7h2Fm4buZYW7hu5fhuqXhu5Vh4butbm/EqeG7lWHhu5Fv4buL4buVYeG7rW7hu7Xhu4dh4buHdWHhu4Hhuq3hu5Vhw4DhuqVh4buHw6Lhu4dh4buR4bqyYeG7leG6q+G7lW1h4buT4bql4buZYeG7geG6pW9h4butbm8iYeG7lW7hurnhu61h4buT4bqlYeG7keG6smHhu5Xhuqvhu5VtYeG7k+G6peG7mWHhu4HhuqVvYeG7reG7q2Lhu4dh4buVbW5vxKnhu5kgYT3hu4lh4buR4bqyYeG7rW7hu6/hur3hu61h4butbm9h4but4burYuG7h2Hhu5Vtbm/EqeG7mSJh4butbmbhu5dhbuG7s8O64buVbWHhu4Phur/hu5Vh4buHeeG6tWHhu7Dhu6dhTW/DouG7l2Hhu4N44buHYcOA4bqlYeG7hOG6peG7l2Hhu63huqfhu5ciYeG7rOG7q+G7s8O54buVbWHhu6xOxq/hu6xhTW/hu5dh4buSb+G7lW5h4buF4bqpYeG7rXNh4buHbuG7teG7h2Hhu5Nv4buVbmFu4buX4bqn4butYeG7h8Oi4buHYW7DsuG7lW5h4butbuG7teG7h2Hhu5FvauG7mWHhu63hu6vhurUiYeG7h27hu6/Dg2rhu5Vh4but4bu3YW7DsuG7lW5h4butbuG7teG7h2Hhu63hu7lh4buT4buv4bq94buVYeG7seG6teG7lW1h4but4burYuG7h2Hhu5Vtbm/EqeG7mWHhu4Vwb2HDgMO6b2Hhu4fDouG7h2Hhu5nhu6Hhu5Vh4butc2Fu4bulxrBh4buVbuG7s1th4buS4buN4buHbmHhu7FBImHhu4Thu43hurVh4buTxIIiYU1vw6Lhu5dh4buDeOG7h2Hhu4fhu6Hhu5VtYeG7g8Op4buVImHhu4Vk4buHYeG7gW/EqeG7rSJh4but4bur4buX4buVbWHhu4Xhu6Xhu61h4butbm9hbuG7neG7h2Hhu5Hhuq5hT09hw4Dhu7fhurVh4bup4buv4bq1ImHhu63hu6vhu7PDueG7lW1h4buF4bqpYeG7rXNh4buHbuG7teG7h2Hhu4du4buXYW7hu53hu4dh4buxb+G7lW5h4buT4bql4buZYeG7qeG7r2bhu5Vhw4DDum9h4buHw6Lhu4dh4buB4bqlb2Hhu61ub2Hhu63hu6ti4buHYeG7lW1ub8Sp4buZIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04bus4bur4buX4buVbWHhu6nhu6/DomHhu63hu6vDsuG7lW5h4bqiw6nDg2Hhu4Phu7nhu5VtYeG7lW3DqeG7lWFu4bql4buVbWHhu4Xhu4lh4butbm9h4but4burYuG7h2Hhu5Vtbm/EqeG7mSJh4buB4bq14buVYeG7heG6u+G7r2Hhu63hu6vhu7PDueG7lW1h4buHw73hu5VtYW1kxrBh4buZcuG7rWHhu7FwYeG7kW7GoWHhu5Fu4bqr4buVYcOA4buJYeG7keG6smHhu61u4buv4bq94butYeG7g+G7l2Ftb8Oi4buXYcOAb8Os4buVYeG7h+G7m+G7lWHhu4HFqWHhu5VtxakgYeG7rOG7q+G7s8O64buHYeG7rcOy4buVbmFuw7Lhu5VuYeG7hcahImHhu4VqYeG7g+G6u+G7lWHhu5FuYuG7h2HGsG544buHYeG7lW7DgeG7lW1hbuG6p+G7lWHhu4du4buLImHhu5ly4butYeG7mWThu61h4but4bur4buzw7nhu5VtYeG7rXNh4buHbuG7teG7h2Hhu4du4buXYW1vw6Lhu5dhw4Bvw6zhu5Vh4but4bq9xrBhbuG7r+G6ueG7lWHhu4fDouG7h25h4bur4bq1YeG7heG7iWHDgOG6pWHhu61u4bq14buZYeG7kW7huq3hu5dh4buHw6Lhu4dh4buF4buJYeG7rW5vYeG7mW/hu5VuYW7hu53hurVh4buFamHhu4Phurvhu5Vh4buT4bql4buZYeG7qeG7r2bhu5Vhw4DDum9h4buHw6Lhu4duYeG7q+G6tWHhu4Xhu4lh4but4burYuG7h2Hhu5Vtbm/EqeG7mSBh4buEceG7lW1h4butbsO5b2Hhu4du4buPYeG7heG6p+G7l2Hhu4fDouG7h2Hhu61zYeG7h27hu6/Dg8Os4buVYeG7meG7oeG7lWHhu63Ds+G7h25h4buH4bu54buHYeG7rcOy4buZYW5vauG7r2Hhu63huqVvYeG7k2/EqeG7r2Hhu4VqYeG7hW/hu4nhu69h4buHbuG7j+G7lW5h4buVcm9h4buD4buv4buVbSJh4buRb+G7i+G7lWHhu61u4bu14buHYcawbndhbuG7pcawYcOAw7pvYW7hu53hu4dh4buxb+G7lW4gYeG7hnfhu5VtYeG7seG7uWHhu4dueWHhu4Vy4buVbWHhu4d54bq1YeG7lW7huqVh4but4bur4buzw7nhu5VtImHhu4fhu6Hhu5VtYeG7rcOi4buHYeG7h27hu6/DquG7lWHhu4Hhu41h4buHbuG7l2Hhu5Hhuq5h4butbm9h4busTsav4busYeG7qOG7r3Dhu4dhbW/hurVh4buHw73hu5VtYeG7heG7s+G7peG7h2Hhu4fDouG7h2Fm4buZYW7hu53hu4dh4buxb+G7lW5h4buRbnBvYcOg4bqhYeG7h3nhurVh4bus4bur4buzw7nhu5VtYeG7rE7Gr+G7rGFNb+G7l2Hhu5Jv4buVbmHhu63Ds+G7h25h4buH4bu54buHYeG7reG7q29q4buVYeG7kW7hurVvIGHhu4DDrOG7lWHhu4fhuqfhu5VuYcOAb8Sp4buHYW50YeG7reG7q+G7pWHhu4d54bq1YeG7rW7hurvDg2Hhu4fhu6EiYeG7h8Oi4buHYWbhu5lh4buH4bub4buVYeG7reG7uWHhu63DsuG7mWFub2rhu69hw4DhuqVh4butbuG6teG7mWHhu5Fu4bqt4buXYeG7lW7DgeG7lW1h4buD4bqn4buVbWHhu4Xhu4lh4butbm9h4but4burYuG7h2Hhu5Vtbm/EqeG7mWHhu4VqYeG7reG7uWHhu6Hhu5Vh4but4bq9xrAiYeG7h27hu6/DquG7lWHhu4Hhu41h4buxZeG7lWHhu7HhuqXhu5VtYcOA4buJYeG7mWThu61h4buRb+G7i+G7lWHhu61u4bu14buHYeG7h8O94buVbWHhu5Vu4buzYeG7rcOp4buZYeG7k8SCYeG7hWph4buB4buzw7rhu4dhw4DhuqXhu5dh4buR4bquYeG7rW5vIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04buw4buX4buVbWHhu7Hhu5fhu5VtYcOAw7pvYcOAb8Sp4buHYeG7hXNvYeG7mcO6b2HGsG7hu7N14buVbWHhu61u4bu14buHYW1v4bqt4buVbWHhu4PhuqfDgyJh4but4burb2rhu5Vh4buRbuG6tW9h4buVcm9h4buD4buv4buVbWHhu6Hhu5Vh4but4bq9xrBhxrBud2Fu4bulxrBhw4DDum9h4buVbsOB4buVbWHhu4VvauG7mWHhu5nDum9h4but4bur4buX4buVbWHhu5Hhuq5h4butbm9h4busTsav4busYeG7qOG7r3Dhu4dhbW/hurVh4buV4bqr4buZYeG6ocOhw6DhurEiYeG7rOG7q+G7s8O54buVbWHhu6xOxq/hu6xhTW/hu5dh4buSb+G7lW5h4buHw73hu5VtYeG7hcOqw4Nh4buZ4bqn4buVbmHhu4fhu6Hhu5VtYeG7rcOi4buHYW7hu7PDuuG7lW1h4buVbW5vxKnGsCBh4buAw6zhu5Vh4buH4bqn4buVbmHDgG/EqeG7h2Hhu61u4bu54buHYW5vxKnhu5VhbW/huq3hu5VtYeG7g+G6p8ODYeG7rW5m4buXYeG7lXJvYeG7g+G7r+G7lW1h4bup4buvw4Nh4buF4buN4buVbmHhu4d54bq1YeG7gHJhTW/DouG7l2Hhu4N44buHYcOA4bqlYeG7hOG6peG7l2Hhu63huqfhu5ciYeG7reG7q+G7s8O54buVbWHhu4Xhuqlh4buTceG7lW1hbW5nxrBh4buVcm9h4buD4buv4buVbWFu4buzw7rhu5VtYeG7lW1ub8SpxrBh4but4bur4buX4buVbWHhu6nhu6/DomHhu63hu6vDsuG7lW5hbW/huq3hu5VtYeG7g+G6p8ODYeG7hWphxrBuw6nhu5Vh4buT4buvceG7lW1hbuG7neG7h2Hhu7Fv4buVbiJh4but4burw6Lhu5VuYeG7rcOy4buVbmHhu63hu6vhuqfhu5VtYeG7h8Oi4buHYWbhu5lhxrBu4bqtb2Hhu5Phu7nhurVh4buHbuG7neG7lWHhu5VtbuG7iWHhu5Vtbm/EqcawYeG7rW5m4buXYcSCYeG7kW/hu4vhu5Vh4buHbnlh4bup4buv4bq14buVYeG7h3nhurVh4buVbeG7s8O5b2Hhu5PDuuG7lSBh4buYZOG7rWHhu5Fuw6Lhu4ciYeG7reG7q+G7s8O54buVbWHhu5Nvw6zhu5Vh4buR4buL4butYcOAw7pvYeG7mXLhu61h4buxcGHhu63hu6vhu7PDueG7lW1h4buF4bqnb2Fu4bud4buHImHhu5Vuw4Hhu5VtYeG7lW3hu7PDuW9h4buT4bql4buZYeG7h+G7oeG7lW1h4butw6Lhu4dh4but4buvw4Nq4buVYeG7sW/hu5VuYeG7hWph4butbuG6teG7mWFtb+G6tWFu4buzw7rhu5VtYeG7lW1ub8SpxrBh4buHbuG7l2Hhu4fDouG7h2Fm4buZYW7hu53hu4dh4buxb+G7lW5h4buH4buvcG9h4buH4bq5xrAgYeG7rHNh4buHbuG7teG7h2Hhu4fDouG7h2Hhu4du4buzdeG7lW1h4but4burw7Lhu5VuYW1v4bq14buXYeG7k+G7s+G7r2HDgMO6b2Hhu4fDouG7h2Hhu4fhu7nhu69hbuG7neG7h2Hhu7Fv4buVbmHhu4d54bq1YeG7reG7q+G7s8O54buVbSJh4bup4buv4bq1YeG7hcahYeG7h8Oi4buHYeG7rW7hu4thbsSpYeG6teG7lW5h4buHbuG7jWHhu4VvYeG7reG7q+G7s8O64buHYeG7scOtYeG7reG7q+G6teG7l2Hhu4VzbyJh4buHbm/hurVh4buxaWHhu5Vub+G7ieG7r2Hhu5Fv4buVbmHhu5Vtbm/EqeG7mWHhu4FzYcOz4buHbmFtb3bGsGHhu4fDouG7h2Fm4buZYeG7h8ahYeG7heG7jeG7lW5hbuG7s8O64buVbWHhu5VtbuG7iWHhu5Vtbm/EqcawYeG7hXbhu5VtYeG7hWLhu5Vh4but4bur4buX4buVbWHhu63hu7N14buVbWHhu5PhurVvIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04buEamHhu5XDqeG7lW1h4buH4bq14buXYW5vxKnhu69h4bup4buv4bqtYeG7h+G7oeG7lW1h4butw6Lhu4dhbuG7s8O64buVbWHhu5Vtbm/EqcawImHhu61u4bq7w4NhbW/DouG7l2Hhu5LDrGE94bqr4buVYeG7rG7huqXhu5VuImFOb8Sp4buvYeG7reG7q+G7s+G7p+G7lW1h4bus4bur4buzw7nhu5VtYeG7rE7Gr+G7rGFNb+G7l2Hhu5Jv4buVbmHhu4du4buXYeG7gW/hu4vhu60iYeG7lW3hu5fhuqVvYeG7lW7DgeG7lW1h4buHw6Lhu4duYeG7k+G6peG7mWHhu63hu6vDrOG7lSJh4but4bur4buX4buVbWHhu5Xhuqvhu5lhbuG7neG7h2Hhu63Dum8iYeG7lW7huqVh4but4bur4buzw7nhu5VtYeG7g+G7uWHhu4Xhu43hu5VuYeG7scOtYeG7rXNh4buHbuG7teG7h2Hhu4du4buXYeG7h8Oi4buHYWbhu5lh4buFb2Hhu63hu6vhuq1vYeG7lW1ub8Sp4buZYeG7rW7hu7nhu4dh4but4buLYeG7reG6p29h4buZcuG7rWHhu7FwYeG7reG7q+G7s8O54buVbWHhu4fhurXhu5dh4buFxJHhu5VtImHhu4XhuqdvYW7hu53hu4dh4but4burw6zhu5Vh4buF4buN4bq1YeG7geG6peG7lSJh4but4bu3YeG7hcahYW3GocawYcawbuG6u+G7lWFtb3bGsGHhu4fDouG7h2Fm4buZYeG7h8ahYeG7heG7jeG7lW5hbuG7s8O64buVbWHhu4V24buVbWHhu4Vi4buVYeG7reG7q+G7l+G7lW1hw4BvxKnhu4dh4buT4bu54bq1YeG7h27hu53hu5Vh4buVbW7hu4lh4buVbW5vxKnGsCBh4buE4buL4buVYeG7rW7DuW9h4buFb2rhu5lh4buV4bqlw4MiYeG7kW5vYcOAb8Sp4buHYeG7lXLGsGFucWHhu7F1YeG7heG6q+G7lW1h4buRxIJh4buD4bu5YeG7rW5vYeG7rE7Gr+G7rGHhu6jhu69w4buHYW1v4bq1YeG6ocOhw6DhurFh4buHeeG6tWFu4bud4buHYeG7sW/hu5VuYeG7heG6qWFu4buX4bql4buVYeG7rW7huqXhu5VuImHhu63huqdvYeG7reG6ueG7rWHhu4fhuq1h4buHw6Lhu4dh4but4bur4buzw7nhu5VtYeG7rE7Gr+G7rGHhu63hu6vDrOG7lWHhu4Xhu43hurVh4buB4bql4buVYeG7reG7j+G7lW4iYeG7rW7hurvDg2HDgOG6pWHhu63hu6vhu5th4buF4bq14buVbWHhu63huqvhu5VtYeG7rXDhu4dh4buFamHhu6Hhu5Vh4but4bq9xrAiYW7EqWHhu61ucOG7lW1h4buRb+G7i+G7lWHhu61u4bu14buHYeG7lW5j4buZYeG7h27hu6/DquG7lWHhu4Hhu41h4buHw6Lhu4dh4buFb+G7ieG7r2Hhu5FvxKnhu5Vh4butcOG7rWHhu5Vu4bq54butYeG7h27hu5dh4buR4bquYeG7rW5vYeG7sWLGsGHhu63Dum8gYeG7rG5m4buXYeG7keG7i2Fu4buX4bqn4buHbiJh4buR4bquYeG7rW5vYeG7rE7Gr+G7rGHhu6jhu69w4buHYW1v4bq1YeG7leG6q+G7mWHhu5XhurXDg2Hhu7HDrWHhu4Nva+G7lWHhu6vhurVh4but4bu3YeG7lW3huqXDg2HhuqHDoC1h4bqhw6Mv4bqvL+G6ocOhw6DhurEgYeG7rOG7l+G6peG7lWHhu63hu4/hu5VuYeG7h8ahYeG6tyDDo8OgxINh4butbsOzYeG7sW/hu5VuYeG7heG6q+G7lW1h4buRxIJh4buD4bu5YeG7rW5vYeG7reG6p29h4bqhw6Nh4buFb2rhu5lh4butbm9h4buFZOG7rWHhu63huqdvYeG7h8Oi4buHYW7hu6/Dg8Sp4buVImHhu61u4buNYeG6ouG6qSJh4butbuG6peG7lW5hxrBucGHDgMO6b2HhuqPDo+G6s2HGsG7hu5vhu5VtYeG7rW5vIGFOw4Nhw4Dhu53hu5VtYeG7q2Phu5VtYcOAw7pvYeG7seG7uWHhu4du4buvw6rhu5Vh4buB4buNYeG7h27hu69h4buFw6Lhu5ciYeG7h255YeG7hXLhu5VtYeG7h3nhurVh4buHw6Lhu4dh4buVbuG6pWHhu63hu6vhu7PDueG7lW1hw4DhuqVh4buVdGHhu5Phu7nhu4dh4buHeeG6tWHhu4Hhuq3hu5Vh4butbsOp4buVYW7hu53hu4dh4buxb+G7lW4iYeG7keG6rmHhu61ub2Hhu6xOxq/hu6xh4buo4buvcOG7h2Ftb+G6tWHhuqHDocOg4bqxYeG7reG7q8Os4buVYeG7heG7jeG6tWHhu4HhuqXhu5Vh4but4buP4buVbmHhu7HDrWHhu4Nva+G7lWHhu6vhurVh4bq14buVYeG7reG7l+G6peG7lSJh4buVbW5vw6zhu5lh4butduG7h2HDgOG6pWHhu4Xhuqfhu61h4buR4buL4butYeG7qeG7r+G6rWHhu4fhurXhu5cgMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu5LEqWHhu5Ru4buzMy/GsDQ=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Điểm sáng giáo dục mầm non ở vùng khó

Điểm sáng giáo dục mầm non ở vùng khó
2017-05-14 21:07:35

(QT) - Trường Mầm non Tân Hợp, huyện Hướng Hóa luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thử thách, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học để xây dựng đơn vị ngày càng phát triển...

Đời sống sách xưa

Đời sống sách xưa
2017-05-14 09:07:46

QĐND - Đời sống những cuốn sách không mấy khi có chuyện “nóng” để người đời quan tâm. Cùng lắm người ta chỉ chú ý chuyện cuốn sách nào “làm ẩu” bị cơ quan quản lý ra quyết định...

Gìn giữ nghề của cha ông

Gìn giữ nghề của cha ông
2017-05-12 06:20:03

(QT) - Sự cố ô nhiễm môi trường biển xảy ra vào tháng 4/2016 khiến nhiều làng chài ven biển của tỉnh nói chung và tại xã Hải An (Hải Lăng) nói riêng rơi vào khốn khó. Những ngư...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết