Cập nhật:  GMT+7
Ố>ỞỜ@2ÙẩẩĨỚấẪ{ẫ2$ỚỒỗ>}4>Ờấ>eỜ>8ấỜẫậê@Ờẫbf;4Ờệằ{Ờ@Ụ@ỜổảÒỜ4<Ủ4>ỜệỦỜ=]ÙỜấ>ẹắ4<Ố/>ỞỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấủ$Ù#ỚỒÕẦẪÔỜ-Ờy<ỦfỜỠÚ/ỞỠ/ỠỢỞSÒỜẪ>eỜẫẹằ4<Ờỗ>}4>Ờấ>eỜyc@Ờẫ{;ấỜẫđ@Ờ@>eỜẫậ[Ờ>ả{Ờ4<>]Ờẫậê@Ờẫbf;4Ờỗ>}4>Ờấ>eỜệằ{Ờ@Ụ@ỜổảÒỜ4<Ủ4>ỜệỦỜ=]ÙỜấ>ẹắ4<Ờẫậ54<Ờ@ƯỜ4ẹằ@Ờ=!Ờẫậ{!4Ờ1>Ù{Ờy<>]Ờầbf;ẫỜ@eÙỜẦbà@Ờ>ả{Ờệ,Ờ4>{.3ỜệđỜấ>ỤẫỜẫậ{!4ỜvẪ-ỄủỜệỦỜ#êỜẫ5Ụ4Ờ4Ờ4>ỦỜ4ẹằ@Ờ4Ừ3ỜỠỢỞTỌỜơêỜ>ả{Ờ4<>]Ờẫậê@Ờẫbf;4Ờệ,Ờấ>}ÙỜ=ÝbỜ@ÝbỜẦbƯ4<ỜẪậ]Ờ@6Ờ=ạ4<Ờ@>}Ờy}4>ÒỜẤ>6Ờổ}Ờẫ>ẹỜẪ"4>ỜefÒỜỗ>eỜẫ]@>ỜBổyơỜẫ"4>Ờ@d4<Ờ@Ụ@Ờ=ạ4<Ờ@>}ỜẤ>6Ờỗ>eỜẫ]@>ỜBổyơỜẫ"4>OỜy}4>ÒỜủỦỜẨìỜớạ4<ÓỜ2Ứ4>Ờ=Ũ5Ờ@Ụ@ỜẩẵÒỜỸÙ4Ờ4<Ủ4>ÒỜ=]ÙỜấ>ẹắ4<ỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒẪậ54<Ờ4<ỦfỜ2Ủ3Ờệ{.@Ờẫ>ẻỜỠỜ@eÙỜ>ả{Ờ4<>]Ờẫậê@Ờẫbf;4ÒỜ2Ứ4>Ờ=Ũ5Ờ@Ụ@ỜổảÒỜ4<Ủ4>ỜẪậb4<Ờẹắ4<ỜệỦỜ=]ÙỜấ>ẹắ4<Ờẫ{;ấỜẫđ@Ờấ>ỤẫỜỸ{!bỜẫậÙ5Ờ=ã{ÒỜẫ>Ư5Ờ2bỲ4Ờệ,Ờ@Ụ@Ờ4ả{Ờ#b4<Ờẫậ54<Ờ@Ụ@ỜỸỤ5Ờ@Ụ5Ờ3ỦỜ@Ụ@ỜổảÒỜ4<Ủ4>ỜẪậb4<Ờẹắ4<Ờ=ỨỜẫậ[4>ỜỸỦfỜệỦ5Ờ4<ỦfỜỠU/ỞỠ/ỠỢỞSỌỜwỨ4>Ờ=Ũ5Ờ@Ụ@Ờ=]ÙỜấ>ẹắ4<Ờ=ẹÙỜậÙỜ4>ề4<Ờ1{;4Ờ4<>]ÒỜ=,ỜễbYẫỜệằ{Ờỗ>}4>Ờấ>eỜệỦỜ@Ụ@ỜổảÒỜ4<Ủ4>Ờ2{:4ỜầbÙ4ỜầbÙ4ỜẫX3Ờ>ăỜẫậẳÒỜ<{cấỜ=âỜ=!Ờẫ>ê@Ờ>{.4Ờẫ>Ủ4>Ờ@á4<Ờ@Ụ@Ờ3đ@Ờẫ{:bỜ=,ỜậÙỜẫậ54<Ờ4Ừ3ỜỠỢỞTỜệỦỜẫậ54<Ờẫ>ặ{Ờ<{Ù4Ờẫằ{ỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒẪŨ{Ờ>ả{Ờ4<>]ÒỜỗ>eỜẫ]@>ỜBổxẪẪẦỆyỜy{.4Ờy>X4Ờ1>V4<Ờ=]4>Ờ4Ừ3ỜỠỢỞSÒỜxỮẫỜẫậỲ4ỜệỦỜ@Ụ@ỜẫãỜ@>ẻ@Ờẫ>Ủ4>Ờệ{:4Ờ=ỨỜ=ạ4<Ờ>Ủ4>Ờ@d4<Ờỗ>}4>Ờấ>eỜẫ>ê@Ờ>{.4ỜẫàẫỜ@>ẻ@Ờ4Ừ4<ÒỜ4>{.3ỜệđÒỜệỦỜ4:bỜậaỜầbf;ẫỜẫX3Ờẫ>ê@Ờ>{.4ỜẫàẫỜấ>ẹắ4<Ờ>ẹằ4<ÒỜ4>{.3ỜệđỜẫậ54<Ờ4Ừ3ỜỠỢỞTỌỜẤ>6ỜẪ>eỜẫẹằ4<ỜẪậ]4>Ờớ[4>Ờơé4<Ờ4>Y4Ờ3Ũ4>Ờệ,Ờầbf;ẫỜẫX3Ờẫ>ê@Ờ>{.4Ờ@>eỜ=!Ờ4Ừ3ỜỠỢỞTỜ“Ấ>ỤẫỜẫậ{!4Ờ4>Ù4>ỜệỦỜỸ,4Ờệề4<”ÒỜầbÙ4ỜẫX3Ờ=;4Ờệ{.@ỜễXfỜ#ê4<Ờ4{,3Ờẫ{4Ờ=à{Ờệằ{Ờ@Ụ@Ờ4ẹằ@Ờẫậ54<Ờ1>bỜệê@ÒỜầbà@Ờẫ;ỌỌỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỗỤ@ỜỸảỜẫậẹẵ4<ÒỜẫ>eỜẫậẹẵ4<Ờ@ắỜầbÙ4Ờ4<Ù4<ỜỸảỜẫậ[4>ỜỸỦfỜ1>Ụ{ỜầbỤẫỜệ,Ờẫ[4>Ờ>[4>Ờẫ>ê@Ờ>{.4Ờ4>{.3ỜệđỜẫ>$5Ờẫẽ4<Ờ2 4>Ờệê@Ờ@á4<ỜẫỤ@ÒỜầbƯ4Ờ2gỌỜỗđỜẫ>!Ờ4>ẹỜẫỪ4<Ờ@ẹặ4<Ờ@Ụ@ỜỸ{.4Ờấ>ỤấỜ>ăỜẫậẳÒỜ<{cấỜ=âỜ4<ẹặ{Ờ#X4Ờ@Ụ@Ờẫ"4>Ờ3{,4ỜẪậb4<Ờẫậ54<Ờ1>Ự@Ờấ>đ@Ờ>ỲbỜầbƯỜẩÙbỜẩêỜ@àỜ3á{Ờẫậẹặ4<ỜỸ{!4ÓỜẫỪ4<Ờ@ẹặ4<Ờ@á4<ỜẫỤ@Ờ=YbỜẫậÙ4>Ờấ>74<Ờ@>à4<Ờẫ>Ù3Ờ4>é4<ÒỜẫ>ê@Ờ>Ủ4>Ờẫ{;ẫỜ1{.3ÓỜẫ{;ấỜẫđ@Ờ=ỴfỜ3Ũ4>Ờ@á4<ỜẫỤ@Ờ@Ư{Ờ@Ụ@>Ờ>Ủ4>Ờ@>}4>ÓỜẫỪ4<Ờ@ẹặ4<Ờ=YbỜẫậÙ4>Ờấ>74<Ờ@>à4<Ờẫả{Ờấ>Ũ3ÒỜ<{ềỜệề4<ỜÙ4Ờ4{4>Ờ@>}4>Ờẫậ]ÒỜẫậỲẫỜẫêỜÙ4Ờẫ5Ủ4ỜễỨỜ>ả{ÓỜ=ÝbỜẫẹỜấ>ỤẫỜẫậ{!4ỜẩêỜ4<>{.ấỜ<{Ụ5Ờ#đ@ỜệỦỜ=Ủ5ỜẫŨ5ÓỜẫ>ê@Ờ>{.4ỜẫàẫỜ@Ụ@Ờ@>}4>ỜẩỤ@>ỜÙ4Ờẩ{4>ỜễỨỜ>ả{ÓỜẫỪ4<Ờ@ẹặ4<Ờ>ẳấỜẫỤ@Ờệằ{Ờ@Ụ@Ờ4ẹằ@Ờẫậ54<Ờ1>bỜệê@ÒỜầbà@Ờẫ;ỌỌỌớạ4<Ờẫ>ặ{Ờẫậ[4>ỜỸỦfỜ4>ề4<Ờ1>6Ờ1>Ừ4ÒỜệẹằ4<Ờ3Ự@ỜệỦỜ=,ỜậÙỜấ>ẹắ4<Ờ>ẹằ4<ÒỜ<{Ư{Ờấ>ỤấỜ=ạ4<ỜỸảỜẫ>ê@Ờ>{.4Ờ@Ụ@Ờ4>{.3ỜệđỜ@đỜẫ>!Ờẫậ54<Ờẫ>ặ{Ờ<{Ù4Ờẫằ{ÓỜ=,ỜễbYẫỜỗ>}4>Ờấ>eỜầbÙ4ỜẫX3Ờ>ăỜẫậẳỜ=!Ờẫ>ê@Ờ>{.4Ờẫ>Ự4<Ờ2ẳ{Ờ4>{.3ỜệđỜ4Ừ3ỜỠỢỞTỌỐ/ấỒỐẫÙỸ2$Ờẩẫf2$ĨỚ3Ùậ<{4OỠấễỜÙbẫ5ỚỒỐẫậỒỐẫ#ỒỐ{3<Ờẩậ@ĨỚ//@ỌỸÙ5ầbÙ4<ẫậ{Ọệ4/#$ẩ1ẫ5ấ/4$ểẩ/ỞSRỠ/QU#QỢTỞRQPẫỞỞTRPQ2ỞỌ0ấ<ỚỜ/ỒỐ/ẫ#ỒỐ/ẫậỒỐẫậỒỐẫ#ỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒỗỤ@Ờ=ạ4<Ờ@>}Ờ2Ứ4>Ờ=Ũ5Ờẫ"4>ỜệỦỜ@Ụ@ỜẩẵÒỜỸÙ4ÒỜ4<Ủ4>Ờẫ>Ù3Ờ#êỜấ>{:4Ờ>8ấỜẫậê@Ờẫbf;4ỜẫŨ{Ờ=ÝbỜ@ÝbỜẦbƯ4<ỜẪậ]Ố/ấỒỐ/ẫ#ỒỐ/ẫậỒỐ/ẫÙỸ2$ỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒẤ>ỤẫỜỸ{!bỜ1;ẫỜ2bỲ4Ờ>ả{Ờ4<>]Ờẫậê@Ờẫbf;4ÒỜẪ>eỜẫẹằ4<Ờỗ>}4>Ờấ>eỜyc@Ờ4>Y4Ờ3Ũ4>OỜẪậ54<ỜỸà{Ờ@Ư4>Ờ<ỮấỜ4>{,bỜ1>6Ờ1>Ừ4ÒỜẫ>Ụ@>Ờẫ>ẻ@Ờệ,Ờ4>{,bỜ3ỮẫỜẩ54<Ờ@>c4<ỜẫÙỜ=ỨỜ=5Ủ4Ờ1;ẫÒỜệẹẳẫỜầbÙỜ=!Ờ=ŨẫỜ=ẹẳ@Ờ4>{,bỜ1;ẫỜầbƯỜầbÙ4Ờẫậ84<Ờệ,ỜvẪ-ỄủỌỜẪ>Ủ4>ỜẫêbỜ=ŨẫỜ=ẹẳ@Ờẫậ54<Ờ4Ừ3ỜỠỢỞSỜ2ỦỜậYẫỜ=Ụ4<ỜẫậX4Ờẫậ84<ỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒẪbfỜ4>{:4ÒỜ4Ừ3ỜỠỢỞTỜ#êỜỸỤ5ỜệỶ4Ờ@74ỜậYẫỜ4>{,bỜ1>6Ờ1>Ừ4ÒỜệ[ỜệỲfỜ@ƯỜ>.Ờẫ>à4<Ờấ>Ư{Ờ@>bf!4Ờ=ả4<ÒỜ=Ữ@ỜỸ{.ẫỜ2ỦỜ@>}4>Ờầbf,4Ờ@ắỜẩẵỌỜyỪ3ỜỠỢỞTÒỜấ>Ư{Ờ<{ềỜã4Ờ=]4>Ờ1{4>Ờẫ;Ờệ Ờ3áÒỜ1{!3Ờẩ5ỤẫỜ2Ũ3Ờấ>ỤẫỜ4>Ử3ỜẫŨ5Ờ={,bỜ1{.4Ờ=!ỜẫỪ4<Ờẫậẹẵ4<Ờ@Ù5Ờ>ắ4Ờ4Ừ3ỜỠỢỞSỜẫậ:4Ờ@ắỜẩẵỜ4X4<Ờ@Ù5Ờ4Ừ4<ỜẩbYẫÒỜ@>YẫỜ2ẹẳ4<ÒỜ4Ừ4<Ờ2ê@Ờ@Ũ4>ỜẫậÙ4>ỌỐ/ấỒỐấỜ@2ÙẩẩĨỚấổ5#fỚỒẪ>eỜẫẹằ4<Ờ@é4<Ờ2ẹbỜgỜ2Ứ4>Ờ=Ũ5Ờ@Ụ@ỜổảÒỜ4<Ủ4>ÒỜ=]ÙỜấ>ẹắ4<Ờấ>Ư{ỜệẹẳẫỜầbÙỜẫẹỜ#bfỜ4>{.3Ờ1hÒỜ2ẳ{Ờ}@>Ờ@đ@ỜỸảỜ@eÙỜỸảỜ4<Ủ4>ÒỜ=]ÙỜấ>ẹắ4<ÒỜỸ9Ờ4>ề4<ỜầbfỜ=]4>ỜỸYẫỜ@ỲấÓỜ=ỴfỜ3Ũ4>ỜẫỤ{Ờ@ắỜ@YbÒỜ=ỴfỜ3Ũ4>Ờ@ắỜ@>;Ờ1>5Ụ4ÒỜ@á4<Ờ1>Ù{Ờ4ÒỜ@>à4<Ờ2Ứ4<Ờấ>}ÒỜấ>áỜẫậẹắ4<Ờ>[4>Ờẫ>ẻ@ÒỜ1{:4Ờầbf;ẫỜ@>à4<Ờ2ẳ{Ờ}@>Ờ4>63ÓỜẫỪ4<Ờ@ẹặ4<Ờ1íỜ2bỲẫÒỜ1íỜ@ẹắ4<ÒỜẫ>{Ờ=bÙỜẩỤ4<ỜẫŨ5ÒỜấ>ỤẫỜẫậ{!4Ờ4>Ù4>ỜệỦỜỸ,4Ờệề4<ÓỜễXfỜ#ê4<Ờ@>}4>Ờầbf,4Ờ2{:3Ờ@>}4>ÒỜ>Ủ4>Ờ=ả4<ÒỜấ>đ@ỜệđỜ4<ẹặ{Ờ#X4ỜệỦỜ#5Ù4>Ờ4<>{.ấÓỜấ>ỤẫỜẫậ{!4Ờ1{4>Ờẫ;Ờ<Ự4Ờệằ{ỜễXfỜ#ê4<ỜệỪ4Ờ>6ÙÒỜỸƯ5Ờệ.Ờ3á{Ờẫậẹặ4<ÓỜ@>cỜẫậ84<Ờ4X4<Ờ@Ù5Ờ=ặ{Ờẩà4<ỜệỲẫỜ@>YẫÒỜẫ{4>Ờẫ>Ý4Ờ@>5Ờ4<ẹặ{Ờ#X4ÒỜ@6Ờ4>ẹỜệỲfỜ#X4Ờ3ằ{Ờ<{ỦbÒỜ4ẹằ@Ờ3ằ{Ờ3Ũ4>ÒỜẫẽỜ=6Ờ=ẹÙỜ=YẫỜ4ẹằ@Ờ4<ỦfỜ@Ủ4<Ờấ>ỤẫỜẫậ{!4ÒỜ1>V4<Ờ=]4>Ờệ]Ờẫ>;ỜẵỜ1>bỜệê@ÒỜầbà@Ờẫ;ỌỐ/ấỒẪ{4ÒỜƯ4>ỜOỜủýĩũỜyủByụ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết