Cập nhật:  GMT+7
cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7pXMo4bu34buI4buA4bun4bq+4buGw73huqThu6fGr+G7kOG7huG7p+G7nuG7gFPhu6fhuqzEqOG7teG7iOG7p+G6vsSC4buw4bun4buKxJDhu6Phu6fhu57hu5zhu4zhu4rhu6fhuqTDgcag4bun4bue4buz4buG4bun4bui4bu34buIci/hu4DGsHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoDbhuqh54bqm4bulc3Dhu4fhu4fhurFx4bunLeG7p+G7h+G7gOG6qMSo4bunKE/hu4jhur7hu6d54buI4bunw6rhu5934buncOG7h+G6veG7nzYoxINx4bun4bqsxILhu7Dhu6fDjOG7s+G7p+G7iuG7jOG7nuG7p8OMxKjhu7Xhu4bhu6fhu57hu4BT4bun4bqsxKjhu7Xhu4jhu6fhu4rhu5Dhu4bhu6Phu6fhuqThu4BQ4buI4bq+4bun4bq+xILhu7Dhu6fhu4rEkOG7p+G6pOG6rsag4bun4buew5PhuqThu6fhu4jhu7Xhu4jhu6fhu4jhu4DEguG7iOG7p8av4buzxKjhu6fhu4jhu4Dhu7Phu6fhu57hu5zhu4zhu4rhu6fhuqTDgcag4bun4bue4buz4buG4bun4bui4bu34buI4bun4bucw5Lhu4bhu6fhu57hurLhu6Dhu6fhu57hu4DEqMO94bue4buj4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bqs4bq64bunw4zhu7Xhu4bhu6fhuqbhuq7hu6Dhu6fGr0Xhu57hu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulcyjhu4Dhu4bDieG7oOG7p+G7qS3GsMWp4buj4bun4buI4bq+4bugw5Lhu4jhu6fhu57hu4bhu4jhu6fhuqRTeeG7p+G7h+G7oOG7juG7huG7p+G7h+G7nEPhu6fhuqThu4DEqOG7p8OC4buGReG7nuG7o+G7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7pyjDlOG7p+G7muG7oHnhu4jhu6fhuqThu7fhu4jhu4Dhu6fhu6LDveG7nuG7p+G6rOG7hsOJ4bug4bun4bue4buceeG7pyhP4buI4bq+4buneeG7iOG7p8Oq4bufd+G7p3Dhu4fhur3hu582KMSDceG7o+G7p+G6rOG7ueG7p8OM4bq2xqDhu6fhu4DDkuG7p+G7osOU4bunxq9S4bun4bue4buc4buM4buK4bun4buq4bu34buw4bun4buceeG7p+G7nuG7teG7huG7p+G7iuG7jOG7nuG7p+G6pEHhu4jhu6fhu4jhu4Dhu7Phu6fhu57hu5zEkOG7iOG7p+G6rFXhu5Lhu4jhur7hu6fhu6LDk+G7p3jhu6Phu6fhur3hu5/GsOG7seG7o+G7p8Oq4bufd+G7o+G7p+G7h+G6veG7nzYoxINx4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXPhu4fhu4DhuqjEqOG7p+G7nuG7nOG7hOG7iOG7gOG7p8OCw73EqOG7p+G6pFN54bunw4Lhu7Phu6fhur3hu5/hu4fhu5/huqPhu5824buncOG7reG7r+G7p+G7nuG7oOG7juG7huG7o+G7p+G6pOG7gFPhu6fhu4jhu4Dhu7Nx4buj4bunw43hu4DEqOG7t+G7iOG6vuG7p3bhur7hu6fhu4jhur7hu7Phu7Dhu6fhu6ktxrDFqeG7o+G7p8OC4buz4bunNuG7n+G7p+G6pErhu6fGr+G7huG6uOG6pOG7p8ag4buA4bu34buG4bun4bqs4buG4bunw43hu4BN4buG4bun4buI4buA4buz4buf4bun4bqj4buA4buG4bunw4Lhu7Phu6c24buf4bun4bqs4buG4bun4bue4buA4buE4bun4buU4bun4buI4buA4buz4bun4bqkS+G7iOG7p+G6pMSo4buI4bun4bqmxILhu6Dhu6fhuqRTeeG7p8OC4buz4bunNuG7n+G7p8OM4buz4bun4bqk4buARuG7p+G6r+G7n+G7h+G7n+G7h+G7n+G7h+G7p3Dhu6nhu6/hu6fhu57hu6Dhu47hu4Zx4bun4bqseeG7iOG6vuG7p+G6pOG7gEHhu4rhu6fhu6JK4bqk4bun4bqkxKjhu4jhu6fhuqRTeeG7p+G6pOG7gEbhu6fhu4fhu5/hu6fhu4rhu5Dhu4bhu6fhu6J54buI4buA4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p8av4buz4buG4bun4bue4buAw73hu4jhur7hu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulczxF4buI4bunw43hu4DEqOG7t+G7iOG6vuG7p3jhur7hu6Phu6fhuqRK4bun4buK4buM4bue4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p8ag4buAUuG7p+G7iMWo4bun4buK4buU4bun4bqk4bumeeG7p8av4buzxKjhu6fhu4jhu4Dhu7Phu6fhur7huqDGoOG7p+G6pOG7gEbhu6fhu4fhu5/hu6Phu6fhu4jhur5V4buS4buG4bunxqDhu4BS4bun4buIxajhu6fhu4jhu7Phu7Dhu6fGoOG7gFPhu6fhuqzhurDhu6Dhu5vhu6figJzhu4pC4bun4bqk4buAw5Lhu4jhur7hu6fhuqThu4BG4bun4buAQuG7iOG7p+G7nk/hu4bhu6fhu57hu5Dhu4bhu6fhu6J5xKjhu6fDjOG7teG7huG7p+G6rOG7huG7p+G7nHnhu6fhu4jhur7EqOG7s+G7huG7p+G7onnEqOG7p8ON4buAT+G7iOG6vuG7p+G7iErhu4bhu6fhu55P4buG4bunw4Lhu4ZF4bue4oCd4buj4bun4bucw5Lhu4bhu6fhu4jhur5V4buS4buG4bunxqDhu4BS4bun4buIxajhu6fhu4jhu7Phu7Dhu6fhuqxVeeG7p+G6rOG7huG6uOG7iOG7p+G7nuG7gMSo4bu14buG4bun4bqs4bq64bun4bqk4buARuG7p+G7h+G7n+G7p+G7iErhu4bhu6fhuqThu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6fGr+G7kOG7huG7p+G7ikLhu6fhuqThu4DDkuG7iOG6vuG7p+G7iuG7hOG7iOG7gOG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4bqj4buA4buG4bun4bqk4buARuG7p+G7h+G7n+G7p8avw5l54bun4bqk4bqw4buK4bun4bqs4buG4bq44buI4bun4bue4buAxKjhu7Xhu4bhu6fhu4jhur7hu4Dhuqjhu6fhuqxV4buY4bqk4bunxq/hu7Phu4bhu6fhu57DmeG7p+KAnMOjw73hu57hu6fhu4jFqHnhu6fhu4pC4bunxq/DieKAneG7p+G7nuG7gOG7hOG7p+G6pOG7gEbhu6fhu4fhu5/hu6fDjEHhu4jhu6fhu5x54bun4buKxJDhu6fhu4p54buI4bunw43hu4BP4buI4bq+4bunw4Lhu4ZF4bue4bun4bq+4buE4bun4buIxah54bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXM8ReG7iOG7p8awxrDhur7hu6fhuqRR4buI4bq+4bun4buI4bq+4buz4buw4buj4bunw4Lhu7Phu6c24buf4bun4bqs4buG4bun4bqkT+G7iOG6vuG7p8av4buG4bq44bqk4bunxq/DieG7p+G7nuG7gOG7hOG7p+G7nuG7gOG6ruG7sOG7p+G6pOG7pnnhu6fhu4jhu4Dhu7Phu6fDgkbhu6fDjeG7gEp54bunw4LEkOG7iOG7p+G7iOG6vsSo4buz4buG4buj4bunw4Lhu7Phu6c24buf4bun4bqs4bu54bun4bui4bum4bun4bqmUuG7iOG6vuG7p+G6pOG7gOG7hHnhu6fDjeG7gEp54bun4bqkU3nhu6fhu4rhu4Thu4jhu4Dhu6fhu4rhu5Thu6fhuqThu6Z54bunxq/hu7PEqOG7p+G7iOG7gOG7s+G7n+G7pyHhu7Phu6c24buf4bun4bue4buA4bqu4buw4bun4bqk4buARuG7p+G7h+G7n+G7p+G7iMOA4buK4bun4buI4bq+U+G7p+G7nuG7nMSQ4buI4bun4buIw4nhu4jhu6fhu4jhu4Dhu7Phu6fhu5Thu6fGoOG7gEvhu4jhur7hu6fDjeG7gMO94bqk4buA4bun4bqkUeG7iOG6vuG7p+G6rMOaeeG7p+G6pOG7gMO94bug4bun4buI4buM4buG4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXMh4buz4bunNuG7n+G7p+G7iOG6vuG7gOG7huG7p+G7iOG6vuG7kuG7p+G7iMSQ4buI4bun4bqk4buA4bu14buw4bunw4zEkOG7iOG7p8ag4buAS+G7iOG6vuG7p+G7iuG7hOG7iOG7gOG7p8ON4buG4bq64buK4bun4bue4buceeG7p+G7nuG7gOG7hOG7p8ag4buAw73hu57hu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhuqThu6Z54bunxqDhu4BL4buI4bq+4bunw4JG4bun4buK4buU4bun4bue4bug4buI4bq+4buj4bun4bueU+G7p+G6rOG7pOG7iOG6vuG7p+G7nuG7hsOJ4buI4buj4bun4buIxajhu6fhu57hu5x54buI4bq+4bunw4LDgOG7iOG6vuG7p8av4buz4buI4bq+4oCm4bun4bqs4bu54bunw4JG4bunw4xS4bqk4bun4bue4bug4buI4bq+4bunw4zhuq7hu7Dhu6fhu6Lhu7XhuqThu4Dhu5/hu6fhuqPhu4bhurrhu4rhu6fhu57hu5x54bun4buK4buM4bue4bun4buiw5Phu6fGoOG7gEvhu4jhur7hu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7iOG7gOG7s+G7p8OC4buz4bunNuG7n+G7p8ag4buAw73hu57hu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhu57hu4Thu4jhu4Dhu6fhu57hu5zhu7Xhu4jhur7hu6fhu55Vw5Thu4jhur7hu6fhu57hu6Thu5/hu6fhu4fhu47hu4jhur7hu6fhur7hu4bDveG7p+G7nuG7nEbhu6fhu57hu7Phu4bhu6fhu6Lhu7fhu4jhu6dV4buQ4bqk4bun4bue4buC4buI4buA4bun4bq+4bqw4buI4bun4butxanFqeG7p+G7nuG7nOG7huG6uOG7oOG7p+G6rMOS4buI4bq+4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXMoT+G7iOG6vuG7p3nhu4jhu6fDquG7n3fhu6fDjeG7gOG7oOG7sEXhu4jhu6fhuqTDvcSo4buj4bun4bqsxILhu7Dhu6fDjOG7s+G7p+G7iuG7jOG7nuG7p8OMxKjhu7Xhu4bhu6fhu57hu4BT4bun4bqsxKjhu7Xhu4jhu6fhu4rhu5Dhu4bhu6fhu4rhu7Phu6fhu4jhu4BK4buK4bun4bue4buc4buM4buK4bun4bqkw4HGoOG7p+G7ouG7puG7p+G6plLhu4jhur7hu6fhuqzhurrhu6figJzGr0/hu6fhu4Dhu4bhurjhu6DigJ3hu6fhu4jhu7Xhu4jhu6fhu4jhu4DEguG7iOG7p+G7nMOS4buG4bun4buceeG7p+G7nnnhu7Dhu6fhu57hu5zhu4zhu4rhu6fhuqTDgcag4buj4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G6psSC4buI4bun4bqk4bqw4buI4bunxqDhu4Dhu7fhu4bhu6fhuqThu7fhu4jhu4Dhu6fhur7hu4bDveG6pOG7p+G7nuG7nFXhu5DhuqThu6fhu57hu4BT4bun4bqsxKjhu7Xhu4jhu6fhu4jhu7Phu7Dhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulczzDrCjhu6fhu4c2WeG6rzZyL8agcw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bắt nhóm côn đồ tấn công cảnh sát cơ động

Bắt nhóm côn đồ tấn công cảnh sát cơ động
2014-11-02 08:40:06

(TNO) - Đại diện Công an TP.Hải Phòng cho biết đã bắt giữ 3 nghi can để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ” gồm: Nguyễn Quang Hoàng (19 tuổi), Phạm Trung Hiếu...

Quăng “bom xăng” đốt xe chở nước đá

Quăng “bom xăng” đốt xe chở nước đá
2014-11-02 08:39:39

(TNO) - Chiều 1.11, nguồn tin từ Công an huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) cho biết công an đang điều tra làm rõ một vụ đập phá, đốt ô tô chở nước đá xảy ra trên địa bàn huyện.

Xe chở thuốc lá lậu gây tai nạn liên hoàn

Xe chở thuốc lá lậu gây tai nạn liên hoàn
2014-11-02 08:36:48

(TNO) - Trên đường chở thuốc lá lậu bằng xe máy từ Long An về đến quận Tân Phú (TP.HCM), Tuấn phát hiện bị công an rượt đuổi nên tăng tốc bỏ chạy và đã gây tai nạn cho hàng...

Khởi tố tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn

Khởi tố tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn
2014-11-01 14:52:17

(SGGPO) - Chiều 30-10, Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Công an huyện Ea H’leo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lưu Thị Thanh Tuyền (26...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết