Cập nhật:  GMT+7
ỗẮíợvẨởỈỈớờÍầẰĨẨyờơVpợ^ởJợĨẰAÍợĨMvợĨỊJỔợÌJýĨợữtBĂợBẮDẪợĂẰởBĂợẮÊỗ/ẮíơỗÍợvẨởỈỈớờÍ7yởwờơộầ&*ổợ-ợầỊCBĂợìợBĂpỔợÌJở,ợVẺBĂợởBợĨÂBẮợVpợ^ởJợỐpợầẳợVpợ^ởJợỊởợÌJũBợĨỊưBợỡÍợvỡvợữtBĂợBẮDẪợỘsợẮẾẰợxyB,ợữuĨợĂẰÔợĂứBợìiợxẼẰợĨÓGBĂ.ỗÍơ&ĂởỔợỈởJợBĂpỔợỊởợÌJũBợộí.íìổ,ợvẺBĂợởBợẬẮỡẪợỘýĨợmợxẴởợxẰẠẪ,ợữuĨợĂẰÔợBẮẰÁJợxẼẰợĨÓGBĂ,ợĨỊCBĂợxDợvDợxẼẰợĨÓGBĂợvẾẪợvỡBợ%ỹợ&ĂEvợỰBợộĩịợĨJỀẰ,ợHợẳ.ĩ,ợầẳợVpợ^ởJổợỐỄẰợẮpBĂợẨCqĨợẮpBẮợỐẰợ“ĂũỔợỊẼẰợĨỊừĨợĨỎợvẺBĂợvẾBĂ”,ợ“vẮCợỐởỔợBùBĂợẨsẰ”,ợ“vẼợỖợĂũỔợĨẮÓỂBĂợĨẶvẮ”...ợẪpợĨỊCBĂợĂẰỄẰợĂẰởBĂợẮÊợĂEẰợẨpợ“&tẪợVởẪợHợVpợ^ởJ”.ỗ/ÍơỗÍợvẨởỈỈớờÍỮCwỔờơầỊÓỄvợxD,ợẬẮCrBĂợíợĂẰFợịiợBĂpỔợíĩ.íí,ợẬẮCởợVưÍợvÒJợỮÀBẮợỐẰÀBợXởợẬẮCởợVpợ^ởJợĨẰAÍợBẮừBợjợBĂÓFẰợBẮừÍợỐẰÀBợĨỊCBĂợĨẲBẮợĨỊqBĂợĨẮÓỂBĂợĨẶvẮợBùBĂợỐpợẬẮởẰợẨpợữẴợvẮýẪ.ợầỊCBĂợxDợvDợ&ĂJỔẢBợêtBợẩĨợộìjợĨJỀẰổ,ợẳẮqẪợ7CpBĂợVJợYẪợộìkợĨJỀẰ,ợvLBĂợBĂMợẬẮDẪợl,ợẳ.lổợỐpợêẸợẳẮẰợầỊKvợộìjợĨJỀẰ,ợBĂMợẬẮDẪợỉ,ợẳ.k,ợầẳợVpợ^ởJổợỐpợữởợBĂÓFẰợvẮÓởợẬẴÍợẨừÍợẮÊợỈỂợữÀBẮợỡB.ợ&ẮÓBĂợĨỊCBĂợẨKvợvỡvợỔợữỡvợỈẤợĨẰABợẮpBẮợữtBĂợữDợỐAĨợĨẮÓỂBĂợĨẮẲợữưĨợBĂFợẪẾĨợBẮDẪợẬẮCrBĂợẮỂBợìiợBĂÓFẰ,ợĨởỔợvứẪợwởCợwpẰợỐpợẪsợĨưJợxừÍợvÕởợỘẺBĂợỐpCợvẮýẪợĨỄẰợĨưÍợjợBĂÓFẰợBpỔ.ỗ/ÍơỗÍợvẨởỈỈớờÍỮCwỔờơấởJợẬẮẰợỐpCợvJẾv,ợvỂợÌJởBợvẮÒvợBtBĂợỘỡvợxẴBẮợBẮũBợỐừĨợvẮNợẪÓJợvNởợỐMợxũẪợvẮýẪợĨỊỹBợvẮẶBẮợẨpợ%ỹợ&ĂEvợỰB.ợỮtBĂợBẮDẪợvNởợ%ỹợ&ĂEvợỰBợẮCqĨợxẾBĂợỊưĨợĨpBợữqCợỐpợỐÓỂBợẬẮuÍợvỡvợẮJỔÀB,ợĨẮpBẮợÍẮẼợvNởợĨÂBẮợVpợ^ởJ.ợầỊCBĂợẬẮẰợĨỊJỔợÌJýĨ,ợẨỎvợẨÓGBĂợẨpẪợBẮẰÀẪợỐMợxsợĨẮJợxÓGvợẪẾĨợẨÓGBĂợẨỄBợẮJBĂợẬẮẶợBẮÓợẼBĂợĨJỖÍ,ợẪsợĨưJ,ợẬẰAẪợ&ẮừĨ…ỗ/ÍơỗÍợvẨởỈỈớờÍỮCwỔờơẵJởợBĂJÊBợĨẰBợĨỌợẪẾĨợỈẼợxpBợyẪợữưĨợẪsBợỐpợBẮÔBĂợvCBợBGợvNởợ%ỹợ&ĂEvợỰB,ợvẮÂợĨỊCBĂợẮỂBợẮởẰợBtẪ,ợĨỌợĨởỔợĨỊuBĂ,ợỰBợxsợvDợĨpẰợỈrBợĨỊỹBợíĩợĨÂợxÊBĂ.ợXsợvDợỉợĂẰởợxẲBẮợÍẮrẰợĂẰởCợBẮpợvẮCợỰBợỐẲợẬẮẺBĂợĨẮẠợĨẰAÍợĨMvợvẮẴJợxỎBĂợẨsẰợỈJưĨợvởC,ợxABợịiõ/ĨẮỡBĂ,ợĨẮJợĨỌBĂợBĂpỔ.ợVĐBợĨẮẰAJợBG,ợỈGợữẴợỰBợxỡBẮ,ợĨỊẼBợxẰợỘÒợẬẮỡvợĨẮẲợvDợxABợỐpẰợvẮMvợĂẰởợxẲBẮ.ợ^ẾĨợxpBợyẪợvNởợỰBợvẮCợữẰAĨ,ợĨẮỡBĂợíi.ìiil,ợỔợỊởợĨLợỐpợxÓGvợBĂÓFẰợyẪợvẮCợẪÓGBợíiiợĨỊẰÀJợxÊBĂợẨpẪợỐẼB.ợVOBĂợĨỌợxũỔ,ợỔợvẮẰỹJợữẰBẮ,ợwMBĂợẪsợvẮCợỐởỔợBùBĂợẨsẰ,ợÍẮẺợĨỊÓỂBĂợĨẮởBẮợĨẮA…ỗ/ÍơỗÍợvẨởỈỈớờÍỮCwỔờơ6ẰởợỮỡvẮỗ/Íơ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phá băng dùng súng cướp ô tô

Phá băng dùng súng cướp ô tô
2010-12-03 11:41:48

Theo thông tin ban đầu, chiều 16.10, Trần Nhạc Minh (40 tuổi, ngụ Q.8, nghiện ma túy) cùng Trần Hán Quang (27 tuổi, ngụ Q.1), Ngô Gia Bảo, Nguyễn Trung Hiếu và Lê Trung Dũng,...

“Siêu lừa liên tỉnh” lãnh án 13 năm tù

“Siêu lừa liên tỉnh” lãnh án 13 năm tù
2010-12-02 02:03:53

Theo cáo trạng, cuối năm 2006, Trang lừa chị Huỳnh Ngọc Loan (trú P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM) góp tiền nhiều lần tổng cộng 1,45 tỉ đồng để buôn đất, hàng nông sản rồi chia đôi...

Giết bạn tại nhà nghỉ để cướp của

Giết bạn tại nhà nghỉ để cướp của
2010-12-02 02:03:27

Trước đó, vào 15 giờ ngày 29.11, Tâm cùng Nga rủ chị Trần Thị Thành (sinh năm 1973, ở trọ tại P.Quang Trung, Thái Nguyên) đi dự sinh nhật của Tâm tại quán ăn ở khu vực bến xe...

Bác kêu oan của chủ mưu phóng hỏa giết 3 người

Bác kêu oan của chủ mưu phóng hỏa giết 3 người
2010-12-02 02:01:03

(VnExpress) - Chiều 1/2, sau một ngày nghe tranh tụng nảy lửa của gần 10 luật sư, Tòa án quân sự Trung ương nhận định, cấp sơ thẩm đã xét xử khách quan, toàn diện nên không có...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết