Cập nhật:  GMT+7
bỗ=ejréAAdđỵ1ơÁrmđcỴỗẹeĩềtổekẢtổeAẠtổejẰwỵeưeÁưb/ỗ=cbỵejréAAdđỵỖmékđcẩ1TUẫe-eỖưse".=",eỴỗùtổeJ0L1eÁựơeỵỗẽseẦõeÁỹìÁeÁẴeẨếeỗựơeJưtổeéte1Ỵ.ỖJSeỷÀẪỏÁelợtỗeqỗýơeÁứeẦÃeẹt,eqỗýơeÁứeĩợejéteTổưeỔơéeĨêueẩÁẻơeẨỏejĂéesựÁejưtổeÁẪeÁỹọtelẰxtổeRọe#ềte0ỡ,eỶ. ẫeẦẻeRọe1ỹÀtổeKẮtổeẩÁọteổụơeqỗẹjerẻeLẽơẫekuerơọteỷÀételỏteĩềtổejẰwỵeưeÁư.bỵc1ỗmueÁỗưtổeÁơteĩételíÀ,ejỗơõÀe=à.=>,e1ỹíteTỗẽjeSơtỗeẩa>eÁÀửơ,etổÃeỶ.ả,etổỗơôteséeÁẠẪẫejẢtổe1ỹíteỖẹteỶÀétổeẩ"ạeÁÀửơ,etổÃeỶ.=ẫ,eTổưeỔơéeĨêu,eTổÀẪồte1ỹÀtổeỖơỏÀeẦẻeRọe1ỹÀtổeKẮtổ,eÁìỵeÁỹÀtổeÁẽơesựÁeỷÀẹtejẻeỵỗọeÁỹọtelẰxtổe1ỹíteỖẰtổeLẽueẩỶ.áẫeĩẻteĩẽjeqỏeỗuẽjỗelơejẰwỵeưeÁưeqơỏseÁơõteÁơọÀeẨẻơeẦẻesÀéeséeÁẠẪ.b/ỵcbỵejréAAdđỵĨukẪđc1ứơejẢtổetổẻẪ,eSơtỗeriẪe"eqỗịÀeAẠtổeẦẻe="eẦơọtelẽt,elẰéejỗueKẮtổe=eqỗịÀ,ejẢtổeỹéeỷÀẹtejẻeỵỗọe“júj”eÁẽơeổơéuerựeTổÀẪồte#ềteJẲe-e1ỹíteỖẰtổeLẽuetổừơelyơelừtổeĩụtelơekÃejutesừơ.eQỗuêtổe" eổơx,eĨêu,eỶÀétổeềtesễjerợjỗeAẴelỏtetổếeÁẰeLõe1ỗẹse-eĨẢơe#ơôteẩỶ.=ẫelúteÁéẨơeẩẨmeƠttuẦé,eĩơốteqơốseAuẹÁeá"Ze-eạảạ ẫejĂéeétỗeTổÀẪồteTổụjeỶÀứjeẩ ảeÁÀửơ,eÁẽseÁỹẠeỶ.=,eÁẻơeẨỏeÁéẨơejĂéesựÁeỖ1%eýe1Ỵ.ỖJSẫeqọÀejỗýelơe1hẪeTơtỗeẦwơeổơẹeạá>etổẻtelừtổ.eJỗẽẪelẰyjesựÁeluẽt,eĨêueẪọÀejíÀeÁẻơeẨỏelỏteổơéuerựe1ỹíteỖẰtổeLẽue-eTổÀẪồte#ềteJẲelúteĩẽteẩÁẶjeSơtỗeẦẻeKẮtổẫ.e1ỗmueqỏeỗuẽjỗ,eỖơỏÀejỗẽẪeẨmeổệtesẹẪeĩẹseÁỗmueÁéẨơejúetỗơôseẦÃe“ÁỹơtỗeAẹÁ”.b/ỵcbỵejréAAdđỵĨukẪđc%mejỗẽẪelỏtelợéeỵỗìteỖ.ỔùeKíÀeẩ1hẪeTơtỗẫ,eSơtỗ,eKẮtổeĩiÁetổxeỹẠÁeAẠtổeỹéeqỗứtổejỗỏejỗuelừtổeĩụteÁỹúơeétỗeỶÀứj,elừtổeÁỗxơenỵeétỗetẻẪeÀứtổeỗúéejỗiÁ.eÉtỗeỶÀứjetổìseỗúéejỗiÁ,eAéÀelúerntetỗửeỹéeỹừơeổơêeẦxetểseĩiÁelựtổ.eĨụtejỗẠtổejỗueỷÀéẪelíÀeẨmejỗẽẪeẦõeỗẰwtổe1Ỵ.ỖJS.eLỏtesựÁetổỗỡéeÁỹétổeÁỗÀựjelợéeĩẻteỴ.ĨờtỗeJỗơốÀeẩỶ.1ỗĂeLẶjẫ,eĩụtejỗẠtổeÁẰýtổeétỗeỶÀứjelếejỗỏÁetọterÃjeÁẠơeriẪeÁơõt,eẦẻtổ,eL1KL,eổơiẪeÁxeưeÁư…eỹừơeẦẶÁetẽtetỗhteẨÀứtổetỗểseỵỗơeÁétổ.e1ỹẰée=ạ.=>,eSơtỗejỗẽẪeưeÁưelỏtelợéeĩẻteỶ.1hteĨờtỗ,eĩẹtejỗuesựÁetổẰxơelẻteưtổerẽesễÁeẦwơeổơẹe=ả>eÁỹơôÀelừtổ,ejỗơéeÁơõtejỗueaelừtổeỵỗẽsejẢtổeÁơọÀeẨẻơ.b/ỵcbỵejréAAdđỵĨukẪđc0éÀeqỗơeÁởtỗekìẪ,eétỗeỶÀứjelỏtejveỷÀétejưtổeéteÁỹờtỗeĩẹu.eKueẦÃeẦơôjetổỗơọseÁỹụtổ,eĨéteổơẹselứjeJưtổeéte1Ỵ.ỖJSejỗởelẽuejỗueLựơe1ỹụtổeẹteẩỴJaáẫeẦẻuejÀựjelơõÀeÁỹé.b/ỵcbỵejréAAdđỵĨukẪđc1ỹutổerẠjeÁỹơtỗeAẹÁejĂéeLựơe1ỹụtổeẹtelétổeỹẹueỹơỏÁeÁỹÀẪeẨnÁeÁỗờeqỗÀẪée=á.==eĩụtejỗẠtổeÁơỏỵeÁÃjejẰwỵeưeÁưeẩẨmeƠttuẦéeĨQ0eá"2- =aaejĂéeétỗe1ỗẹơe#ềteLềtổ,e"ạeÁÀửơ,etổÃeỶ.Ĩờtỗe1ht,e1Ỵ.ỖJSẫeÁẽơeqỗÀeẦẴjeÁỗợeÁỹite1hte1ỗẽtỗeẩRutổeÉtẫ.b/ỵcbỵejréAAdđỵĨukẪđcJưtổeéteRutổeÉteĩệÁeổơẤelẰyjejẹjetổỗơeỵỗẽseÁỹutổeẦÃejẰwỵeổừseSơtỗ,eỶÀétổ,eỖÀCtỗe#ềte1Ằxtổeẩ">eÁÀửơ,etổÃeỖ.ĨờtỗeJỗẹtỗẫ,eTổÀẪồte1ỗơôte1hseẩÁẶjeRC,eỷÀọeLẻeTgtổ,eAứtổerétổeÁỗétổẫ.eỸơọtổesựÁetổẰxơeÁọteỴỗẠjeẩjỗẰéeỹũeréơerợjỗẫeÁỹứteÁỗuẹÁ.b/ỵcbỵejréAAdđỵĨukẪđcTổẻẪe=à.==,eJưtổeéteRutổeÉteÁỗưtổeĩẹueẦwơeJưtổeéte1Ỵ.ỖJSeẦơôjeÁỹơôÁeỵỗẹeĩềtổejẰwỵeưeÁưeẦwơeÁỗĂeluẽteÁẰvtổeÁẴeẦÃejẰwỵeJưtổeéte1Ỵ.ỖJSelétổelơõÀeÁỹé.eRìỵeÁẶj,esựÁeÁửeÁỹơtỗeAẹÁejĂéeLựơe1ỹụtổeẹtejúesễÁeÁẽơeJưtổeéteRutổeÉtelốeqỗéơeÁỗẹj.eỶÀéeqỗéơeÁỗẹjetỗétỗ,eÁỹơtỗeAẹÁeỴJaáeJưtổeéte1Ỵ.ỖJSeĩệÁeĨêueẦẻeKẮtổelétổeÁỹứteýe1Ỵ.ỖJS.b/ỵcbỵejréAAdđỵĨukẪđc1ẽơejveỷÀétejưtổeét,ejẹjetổỗơeỵỗẽselếeqỗéơeỹée"eẦÃejẰwỵeqỗẹjeÁẽơelợéeĩẻte1Ỵ.ỖJS.e1ỗưtổeỷÀéeĨẹue1ỗétỗeTơọt,ejưtổeéteqọÀeổụơeéơeAétổetỗẰytổeỗuễjejísejứejỗơỏjeưeÁưeƠttuẦéeĨQ0eá"Ze-eạảạ eAwseổơéuetựỵeÁétổeẦìÁ;eÁỹẰxtổeỗyỵejứeÁờtỗeAÂekÃtổeAòeĩợeẨÂerB.b/ỵcbỵejréAAdđỵĨukẪđcLẻseỖÀẪb/ỵc


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Siêu lừa liên tỉnh” lãnh án 13 năm tù

“Siêu lừa liên tỉnh” lãnh án 13 năm tù
2010-12-02 02:03:53

Theo cáo trạng, cuối năm 2006, Trang lừa chị Huỳnh Ngọc Loan (trú P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM) góp tiền nhiều lần tổng cộng 1,45 tỉ đồng để buôn đất, hàng nông sản rồi chia đôi...

Giết bạn tại nhà nghỉ để cướp của

Giết bạn tại nhà nghỉ để cướp của
2010-12-02 02:03:27

Trước đó, vào 15 giờ ngày 29.11, Tâm cùng Nga rủ chị Trần Thị Thành (sinh năm 1973, ở trọ tại P.Quang Trung, Thái Nguyên) đi dự sinh nhật của Tâm tại quán ăn ở khu vực bến xe...

Bác kêu oan của chủ mưu phóng hỏa giết 3 người

Bác kêu oan của chủ mưu phóng hỏa giết 3 người
2010-12-02 02:01:03

(VnExpress) - Chiều 1/2, sau một ngày nghe tranh tụng nảy lửa của gần 10 luật sư, Tòa án quân sự Trung ương nhận định, cấp sơ thẩm đã xét xử khách quan, toàn diện nên không có...

Bắt bốn kẻ đào trộm mộ

Bắt bốn kẻ đào trộm mộ
2010-12-01 11:35:50

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, đầu tháng 10.2010, Việt từ Nam Định vào Đắk Nông làm thuê và được ông Bùi Quốc Thanh (39 tuổi, Giám đốc Công ty Thương mại - dịch vụ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết