Cập nhật:  GMT+7
4buDeOG7icOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiTR5w4rDgMO6w63hu4VT4buPw6wkw7Lhur7hurnDrCN4xJB5w6zDisOCw6xrw6x1w4J5w6zDikdE4bqid8Osd+G7nUvDrHN44bupw4rDrOG6ondHQ3nhu4MveOG7ieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJWMO6w7J0w63hu4Xhu4EzV1cw4buHw6wtw6xTeHnhu6vhur7DrMSpbC1u4bq9w6xz4bqqw6zhurjhur7DsuG6osOsUzNVNMOsU+G6tOG6onfDrMOy4bqiw6zDiuG7t+G6onjDrFPhu4/DrCTDsuG6vuG6vcOsc3jDg8Oscnnhu6nDisOsdeG7kcOsw4FMw6zhurjhur5L4bupw4rDrHXhu7XhuqJ4w6zDgXjEkHnDrMOKw4LDrOG7iOG7gsOs4buN4bqi4bq9w6zDgXjEkHnDrMOKw4LDrHLhu7XDrHPDsuG6osOsdcOCecOs4buIQnnDrGvDrHXDgnnDrMOKR0ThuqJ3w6zDgHnGsOG6osOs4bq44bq+w7LhuqLDrHXhu6nhuqLDrOG7iOG7gsOs4bqgw7LhuqJ3w6xK4buNc8Osc3jhu6nDisOsdeG7qeG6osOsNVIlVMOseOG6vkvhu7HhuqLDrDR4QnnDrFLhu7PhuqJ4w6zDiXjDtOG6osOsdcOCecOqw6xVxILDrMOA4buP4bq5w6xS4buGecOsU3jDvcOsPXnhuqJ4w6zhu4F44bq+S+G7seG6osOsNHhCecOsUuG7s+G6onjhu4fhur3DrFLhu4Z5w6zhuq/hu5PhuqLDrFPhurThuqJ3w6zhu4Fz4bqu4bqiw6x34bqwecOsI03DrMOS4bqieOG6vcOsNDDDrFPhu4/DrCTDsuG6vuG7h+G6vcOsPUfhuqrhuqJ3w6zhuq/hu5PhuqLDrFPDtOG6onjDrOG7iOG7j8OsPUfhuqrhuqJ3w6zhuq/hu5PhuqLDrFd5w7LhuqJ3w6zhu4Fz4buG4bqid8Os4bqid+G7gsOseOG6vkvhu7HhuqLDrDR4QnnDrFLhu7PhuqJ44buHw6zhu4jhu6vDrHjhu4/huqJ4w6zhu4h5w6x3eeG7qcOKw6xUR+G6quG6onfDrDThu6PhuqLDrDR4R0PhuqJ3w6zhu4HEqW/DrMOK4bq+4bqseeG6vcOseOG6vkvhu7HhuqLDrMOS4bqiw6wkeeG6onjhur3DrCN5xrDhuqLDrFd5w7LhuqJ34buHw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4VTeHnhu6vhur7DrMSpai1u4bq9w6xUR+G6quG6onfDrDThu6PhuqLDrDR4R0PhuqJ3w6xy4bu1w6xT4bq04bqid8Osw7LhuqLDrHjhur5L4bux4bqiw6w0eEJ5w6xS4buz4bqieMOscuG7mcOKw6zDisO14bqgw6x3ecOy4bqgw6zhu4jhu6vDrMOK4bqmecOsc8OCw6xMw6x34budS8Osw4p4R+G6quG6onfDrMOKw71zeMOqw6w0w7V5w6x14budS+G6vcOsNHhHQ+G6onfDrHLhu7XDrMOKw7XhuqDDrHd5w7LhuqDDrHN44bq+4bqid8Osw4l44bqu4bqid8Os4buIQnnDrMOzw6xy4bu1w6xzw7LhuqLDrMOBeOG7jXPDrOG7gcOK4bq6w4PhuqJ3w6x1xILDrHPEgsOs4bqieOG7iuG6onfDrOG6ondHQ3nDrHLhu7XDrMOBeMSQecOsw4rDguG7h8Osw4rDtXnDrMOK4bq6w7V5w6zDisO14bqgw6x3ecOy4bqgw6xT4bq04bqid8Osw7LhuqLDrHjhur5L4bux4bqiw6rDrFXhu6nhuqLDrMOBeMODw7ThuqJ3w6zhu4ltw6x3eUPDrGrhu4vDrMOJeOG7gMOKw6xz4buG4bqid8Os4bqid+G7j0vhur3DrDR4R0PhuqJ3w6x14bqmw4rDrOG6onfhuqbDisOsw4rDjMOs4buIw4PhuqJ3w6rDrCN4w7J5w6zhuqJ44buh4bqiw6zhu4hCecOsc+G6qsOs4bq44bq+w7LhuqLDrHN4SHPDrOG6ouG7k+G6onfhur3DrGvDrHLhu7XDrHPDsuG6osOs4bqixrDhur7DrMOK4bq6xrDhuqLDrMOKeEnDssOs4bqieOG7oeG6osOsdeG7kcOsw4rhurrDjXPDrMOKeeG7qcOJw6x14buN4bqieMOsdeG7ocOJ4bq9w6x34budS8Os4bqixrDhuqLDrHPhu415w6xzeOG7qcOKw6xz4buEw7LDrDR4R0PhuqJ3w6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4U04bq6w4PhuqJ3w6zhuqDhuqbDisOsdHnhu6/huqLDrHJ54bup4bqiw6zDgXjhu41z4bq9w6zhuqJ4R8OsUuG7jcODw6wzV1cww6x14buRw6zDinjhurThuqJ3w6zDinnhuqLhur3DrOG6ond4ecOs4bqid0PDrHPhu415w6xzeOG7qcOKw6xz4buEw7LDrDR4R0PhuqJ3w6xzxILDrOG6vnDhuqLDrMOBeOG7gHPDrOG6osaw4bqiw6x3ecOyw6x14buz4bqieMOsw4F4ecaw4bqid8OsSuG7jXPDrDR4R0PhuqJ3w6x14bup4bqiw6zDiuG6uuG7gsOs4bq8xJDDrDVSJVTDrHjhur5L4bux4bqiw6w0eEJ5w6xS4buz4bqieMOsw4Dhu4/huqDDrMOBeMSCw6xzeMO94bqieMOs4bq44bq+S+G7q+G6osOs4bq8xJDDrMOKw7V5w6rDrCThu5F5w6x14bup4bqiw6zDiuG6ukfDssOsxKlrLW7hur3DrHd5w7LDrHXhu7PhuqJ4w6w0eEdD4bqid8Os4bqgQnnDrHN44bu14bq+w6xzeMODw6xz4bqqw6zhurjhur7DsuG6osOsc3hIc8Os4bqi4buT4bqid8Osw4F44buN4bqgw6zhuqJ3eHnhu7HhuqDDrMOKw4zDrMOKeHnDrHXhu63DrMOA4buP4bqgw6zhurrhurLDrOG6onfhur5LxrDhuqLDrOG6onjhu53huqLDrHPhu415w6xzeOG7qcOKw6zhuqJ4R+G6onfDrOG6vMOy4bq+w6x1xILDrMOKeeG7qcOJw6zDiuG7gnPDrMOBeHnGsOG6onfDrErhu41zw6xzw4PhuqLDrOG6oOG7s+G6onjDrHXhu6nhuqLDrMOK4bq64buCw6zhurzEkMOsNVIlVMOseOG6vkvhu7HhuqLDrDR4QnnDrFLhu7PhuqJ4w6x34budS8Os4bq8SHPDrMO5w4nDqsOsMeG6vsOy4bqiw6zDiuG7j3nDrOG7iOG7j8OsSuG7jXPDrHN44bupw4rDrHN44buZ4bqiw6zhuqJ3w7JLw6xz4bqs4bqid8OsNVIlVMOseOG6vkvhu7HhuqLDrDR4QnnDrFLhu7PhuqJ4w6zhurzhur7DgsOKw6zhuqJ34buPS8OsxKlsLW7DrHLhur7huqZzw6xz4bqqw6zhurjhur7DsuG6osOseOG7j+G6onjDrHN4w73huqJ4w6x44bq+S+G7seG6osOsw4rDteG6oMOs4bqid0nhuqJ3w6x4w4PDtcOKw6x14bqm4bqid8Os4bq84bq+w4LDisOs4bqid+G7j0vDrOG6ouG7j0vDqsOsVeG7qeG6osOsxKnhu4nDrHd5Q8Osc+G7huG6onfDrOG6onfhu49L4bq9w6x3ecOyw6x14buz4bqieMOsdeG7kcOsdUfDssOsNHhHQ+G6onfDrOG7iOG7q8Os4bq44bq+xrDDrMOy4bqiw6zDiuG7jeG6onfDqsOsNVIlVMOseOG6vkvhu7HhuqLDrHXhu5HDrHjhuqjDrMOK4bq6RMOsbOG7i8Osw4rhurp54bux4bq+w6x14bqk4bqid+G6vcOsc+G7huG6onfDrOG7iEJ5w6zhu4h54buxc8Osw4DDg8Osw4l4R+G6quG6onfDrMOKeeG7seG6osOsc3jEkMOsNHhHQ+G6onfDrOG7iOG7q8Os4bq44bq+xrDDqsOs4bq3w6pYw7Xhu4Mvw4nhu4U=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phá án... chìm

Phá án... chìm
2012-07-24 13:21:24

(QT) - Bị trộm mất số tiền lớn nhưng cụ ông Lê Đức Tri (93 tuổi, thôn Xuân Tây, xã Linh Hải, Gio Linh, Quảng Trị) không báo án vì nghi ngại kẻ gian có thể là người thân quen,...

Thế chấp tài sản đã bán để lừa ngân hàng

Thế chấp tài sản đã bán để lừa ngân hàng
2012-07-24 07:08:48

(SGGP).- Cơ quan CSĐT – Công an TPHCM vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM, đề nghị truy tố đối với Đinh Gia Thị Vân Anh (SN 1967, ngụ quận 11) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt...

Bắt nhóm “đập đá” trong nhà trọ

Bắt nhóm “đập đá” trong nhà trọ
2012-07-23 07:32:11

(TNO) - Rạng sáng qua 22.7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an Quảng Nam đã bắt quả tang 5 người tổ chức “đập đá” (sử dụng ma túy tổng hợp dạng tinh thể) tại một nhà trọ ở...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết