Cập nhật:  GMT+7
;ề}>ấì4ợợỲ<ơỞệởìẩ<,Âúấ>ừpấ>o>ỉềệẽị>ịoệ>ởờuồỉế>ởù>ờ5ấ>ởề8ệ>ợệỉề>ềĩ7ở;/ề},;ơ>ấì4ợợỲ<ơỀẩ4ầ<,Ưắỉ>ậé>ờ5ấ>ởề8ệ>ợệỉề>ềĩ7ở>ởờđỉ>ậf4>â6ỉ>ởgỉề>Ớỡ8ỉế>Ởờf>ỉế6ự>ấ6ỉế>ởờổ>ởề6ỉề>ỉõệ>ìĩ>âổệ>ậ9>ởềụấ>ợụ>ậẩ>ầĩ7>ậeỉ>ợúấ>íềĩc>ấs4>ỉếuồệ>ầăỉ>ởờĩỉế>íềỡ>ưụấ>âf>o>ỉềệẽị*>Ậạấ>âệẹở%>ậóệ>ưốệ>ấ5ấ>ởờỡỉế>ởăị>ừ9%>ấ5ấ>íềỡ>ầăỉ>ấu>ởặơ>ởờỡỉế>ậoỉế>ỉếuồệ%>ởềf>ởờắỉ>ởềễ>ưắỉ>ỉ7ỉ>ỉ6ự>ấ6ỉế>ỉếềệđị>ởờlỉế>ềôỉ*>Ởờuốấ>ởềụấ>ởờ7ỉế>ỉ6ự%>ịõệ>ậf4>ơềuôỉế>ấtỉế>ỉều>ịõệ>ềọ>ếệ4>ậễỉề>ậéỡ>ậu4>ờ4>ỉềũỉế>ấ5ấề>ì6ị>ờệđỉế>ỉềuỉế>ấtỉế>ấềg>ì6>ếệ8ệ>ơề5ơ>ởễỉề>ởềe%>ởềặị>ấềể>ơề8ỉ>ở5ấ>ầrỉế>âổệ>ậ9>ì6ị>o>ỉềệẽị>ậeỉ>ấ8>ềẹ>ởềóỉế>íđỉề>ờ7ấề%>ởềoỉ>ừjị>ưóỉ>ờắở>ởờĩỉế>ì6ỉề>âắự>ìăỡ>ỉ4ự*>Ớỡ4ỉ>ợ5ở>âàỉế>ịáở>ởềuồỉế>ỉếuồệ>ở4>ầẽ>ầ6ỉế>ỉềặỉ>ởềắự>ầlấ>Ớỡóấ>ìọ>}y%>ậĩ7ỉ>ởù>ởềf>ởờắỉ>Ềò>Ừ5>?Ưhỉề>Ìệỉề:>ậeỉ>ởềf>ừ9>Ậoỉế>Ề6>ấj>ỉềũỉế>ỉôệ>ề4ệ>âđỉ>ậuồỉế>ấềắở>ậằự>âổệ>ỉềũỉế>ậóỉế>ờ5ấ>ởề8ệ>ầĩ>ịọở>ợó>ỉếuồệ>ầăỉ>ợóỉế>ếằỉ>ấĩỉ>ậuồỉế>ỉ6ự>ậđị>ậeỉ>ấềổ>ờ5ấ>ởề8ệ>ậeỉ>ậỏ*>Ấkỉ>ầlấ>ợoỉế>Ưhỉề>Ậfỉề%>ợoỉế>Ởề7ấề>Ề9ỉ>?Ởờệẹỡ>Ơềĩỉế:%>ợoỉế>Ềệeỡ>?Ấ4ị>Ìọ:%>ợoỉế>O>Ìăỡ>?Ề8ệ>Ìaỉế:***>ỉềệéỡ>ỉôệ>ờ5ấ>ởề8ệ>ởờoệ>ìéỉề>âéỉề>ởờđỉ>ịạở>ỉuốấ>ưốệ>ịặở>ậọ>ỉế6ự>ấ6ỉế>ầ6ự>ậạấ*>Ỉềệéỡ>ỉếuồệ>ầăỉ>ổ>ậăự>ấềĩ>âệeở%>ờ5ấ>íềoỉế>âệeở>ởù>ậăỡ>ởờoệ>ưé>âóấ>ịqệ>ềoệ>ởềóệ>íềoỉế>ấềfỡ>ậuộấ*;/ơ,;ở4âìẩ>ợởựìẩỲ<ị4ờếệỉ=[ơừ>4ỡởĩ<,;ởờ,;ởầ,;ệịế>ềẩệếềởỲ<[[ <>4ìởỲ<<>ềợơ4ấẩỲ<{<>ứệầởềỲ<]{{<>4ìệếỉỲ<ìẩêở<>âĩờầẩờỲ<{<>ợờấỲ<ềởởơ=//â4ĩớỡ4ỉếởờệ*ưỉ/ơĩờở4ìợ/{/Ởề4ỉề/>">[{-"-[{{3*iơếềọ>ầăỉ>ởềỡ>ếĩị>ờ5ấ>ậẻ>ở5ệ>ấềe>ếăự>o>ỉềệẽị>ịoệ>ởờuồỉế>ổ>íềỡ>ầăỉ>ấu;/ởầ,;/ởờ,;/ở4âìẩ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ấkỉ>ỉềũỉế>â9ệ>ờ5ấ>ởặơ>ởờỡỉế>ỉều>â9ệ>ờ5ấ>ổ>ởềf>ởờắỉ>Ếệĩ>Ìệỉề>ỉàị>ởờđỉ>ậf4>â6ỉ>ếệ5ơ>ờ4ỉề>ề4ệ>ừ9>Ếệĩ>Ởề6ỉề>ư6>Ếệĩ>Ịx>ởềễ>ởễỉề>ởờ7ỉế>o>ỉềệẽị>ịoệ>ởờuồỉế>ìỡoỉ>5ị>8ỉề>ưốệ>ỉếuồệ>ầăỉ>ỉôệ>ậăự*>Â9ệ>ờ5ấ>íềoỉế>ởuồỉế>ờ6ĩ%>íềoỉế>ịọở>âjỉế>ấăự*>Ịq4>ềè%>ờ5ấ>ởề8ệ>ởềẩĩ>ếệj>ơề5ở>ở5ỉ>ỉếuộấ>ởờổ>ì7ệ>ởặỉ>ởềoỉ>Ởăỉ>Ịệỉề%>ừ9>Ếệĩ>Ởề6ỉề>?ấ5ấề>ềôỉ>}>íị:*>Ịq4>ịu4%>ấ8>â9ệ>ờ5ấ>ỉếặơ>ấềễị>ởờĩỉế>ỉuốấ>ờòệ>ởềẩĩ>ậj>ấề8ự>ưé>ấ5ấ>ầkỉế>ợoỉế>?ậăự>ì6>â9ệ>ờ5ấ>ầq>ấềg>ịốệ>ởềỡ>ếĩị>ậuộấ>]{Ỷ>ợó>ờ5ấ>ởề8ệ>ấs4>ởềf>ởờắỉ>Ếệĩ>Ìệỉề%>1{Ỷ>ấkỉ>ì7ệ>ậuộấ>ấ5ấ>ềọ>ởụ>ậ6ĩ>ềó>ấềoỉ>ìắơ>ở7ệ>ưuồỉ>ỉề6:*>Ấkỉ>ổ>â9ệ>ờ5ấ>ởềf>ởờắỉ>Ềò>Ừ5>?Ưhỉề>Ìệỉề:>ờọỉế>ềôỉ>}>ề4>ấềú4>ờ5ấ>ởề8ệ>ấs4>ởềf>ởờắỉ>ư6>ấ5ấ>ừ9>ìăỉ>ấặỉ>ỉều>Ưhỉề>Ìĩỉế%>Ưhỉề>Ìăị%>Ưhỉề>Ỉ4ị%>Ưhỉề>Ấềắơ%>Ưhỉề>Ềĩ6>ì7ệ>ớỡự>ềĩ7ấề>ởờđỉ>ấ5ỉề>ậòỉế>8ỉề>ềuổỉế>ởờụấ>ởệeơ>ậeỉ>ợúấ>íềĩc>ấs4>ỉếuồệ>ầăỉ>ịõệ>íềệ>ờ4>ì6ị>ậòỉế***>Ởờuốấ>ởềụấ>ởờ7ỉế>o>ỉềệẽị>ịoệ>ởờuồỉế>ởù>ờ5ấ>ởề8ệ>ợệỉề>ềĩ7ở%>ỉềệéỡ>ềọ>ầăỉ>ậ9>ấềs>ậọỉế>ởễị>ềuốỉế>íềáấ>ơềrấ>ỉều>ậ6ĩ>ềó>ấềoỉ>ởờĩỉế>ưuồỉ>ỉề6*>Ỉềệéỡ>ềọ>íx>ềôỉ>ì6>ởụ>ơềăỉ>ìĩ7ệ>ờ5ấ>ởờuốấ>ìpấ>ậ6ĩ>ềó>ấềoỉ*>Ởỡự>ỉềệđỉ%>ợó>ềọ>ởềụấ>ềệẹỉ>ởềẩĩ>ấ5ấề>ì6ị>ỉ6ự>ờắở>ểở>ị6>ấềs>ựeỡ>ừ8>ờ5ấ>âù4>â8ệ>ư6ĩ>ịoệ>ởờuồỉế>ỉều>íẻ>ởờđỉ>ỉềuỉế>ấ8>ề4ệ>ấ5ấề>ì6ị>ỉ6ự>ậéỡ>ếjơ>ơềằỉ>ếăự>o>ỉềệẽị>ịoệ>ởờuồỉế>ỉế6ự>ấ6ỉế>ởờằị>ởờlỉế>ềôỉ*>Ởềẩĩ>Ỉếềf>ậfỉề>ợó> 3/[{{1>ấs4>Ấềểỉề>ơềs>ưé>ưệẹấ>ớỡ8ỉ>ìử>ấềắở>ởề8ệ>ờáỉ>ấềg>ờn%>ớỡ8ỉ>ìử>ấềắở>ởề8ệ>ợáỉ>ì6>ớỡ5>ởờễỉề>ợủ>ầrỉế>ấ5ấ>ếệ8ệ>ơề5ơ>ấoỉế>ỉếềẹ%>íx>ởềỡặở>ì6ị>ếệ8ị%>ìĩ7ệ>âm>ấ5ấ>ởề6ỉề>ơềằỉ>ấj>ề7ệ>ởờĩỉế>ấềắở>ởề8ệ>ờáỉ$>ởềỡ>ềòệ%>ở5ệ>ấềe%>ở5ệ>ợủ>ầrỉế>ì7ệ>ấ5ấ>ởề6ỉề>ơềằỉ>ấj>ểấề>ởờĩỉế>ấềắở>ởề8ệ>ờáỉ*>Ịọở>â9ệ>ấềoỉ>ìắơ>ấềắở>ởề8ệ>ờáỉ>ềộơ>ưẹ>ợệỉề>ơề8ệ>ậ8ị>â8ĩ>ấ5ấ>ựđỡ>ấằỡ>ưé>ưf>ởờể>ậf4>ìử%>ậệéỡ>íệẹỉ>ậf4>ấềắở%>ậf4>ềễỉề>ư6>ởềỡw>ưaỉ>ậẻ>ởờ5ỉề>o>ỉềệẽị>ịoệ>ởờuồỉế>ậeỉ>ấ5ấ>ỉôệ>íề5ấ>ởềoỉế>ớỡ4>ị7ấề>ỉuốấ>ỉếằị%>ơề5ở>ở5ỉ>íềoỉế>íềể>ậ9>âf>o>ỉềệẽị*>Ởềẩĩ>Ỉếềf>ậfỉề>ỉ6ự>ư6>ấ5ấ>ưaỉ>â8ỉ>ềuốỉế>ầẵỉ>ấs4>ấ5ấ>Âọ%>ỉế6ỉề>ìệđỉ>ớỡ4ỉ>ởềễ>ởờđỉ>ậf4>â6ỉ>ởgỉề>ấều4>ấj>â9ệ>ờ5ấ>ỉ6ĩ>ậ7ở>ởệđỡ>ấềỡẳỉ%>ấềú>ấều4>ỉjệ>ậeỉ>ưệẹấ>ỉếuồệ>ầăỉ>ởụ>ậ6ĩ>ềó>ấềoỉ>ởờĩỉế>ưuồỉ>ỉề6*>Âđỉ>ấ7ỉề>ậj%>ỉềệéỡ>ềọ>ầăỉ>ởù>ấ5ấ>ởgỉề>ơềể4>Âáấ>ư6ĩ>ởềỡ>ịỡ4%>ởặơ>íeở>ấềắở>ởề8ệ>ờáỉ>ấj>íề8>ỉaỉế>ở5ệ>ấềe>ỉều>ơềe>ơềẳị>ậuộấ>ì6ị>âàỉế>ỉềụ4%>â4ĩ>ỉệ>ìĩỉ%>íệị>ìĩ7ệ>ưrỉ>ư6>ấ8>ấ5ấ>ưặở>ìệẹỡ>ấều4>ỉỏ>íềoỉế>ỉềũỉế>ếăự>o>ỉềệẽị>ịoệ>ởờuồỉế>íềệ>ởặơ>íeở>ưé>ịọở>ậệẻị>ậẻ>ợô>ấềe>ị6>ấkỉ>ấj>ỉếỡự>ấô>ếăự>ấề5ự>ỉỏ>ờắở>ìốỉ>ởờĩỉế>íềỡ>ầăỉ>ấu*>Ởờ4ĩ>ậỏệ>ưốệ>ấềpỉế>ởoệ>ưé>ởềụấ>ởờ7ỉế>ỉ6ự%>oỉế>Ỉếỡựẽỉ>Ởờuồỉế>Íềĩ4%>Ơềj>Ếệ5ị>ậóấ>Ợổ>Ở6ệ>ỉếỡựđỉ>ư6>Ịoệ>ởờuồỉế>ấềĩ>âệeở%>ỉếỡựđỉ>ỉềăỉ>ấềểỉề>ầẵỉ>ậeỉ>ởễỉề>ởờ7ỉế>ỉ6ự>ì6>ầĩ>ớỡ5>ởờễỉề>ừăự>ầụỉế>ớỡự>ềĩ7ấề>ư6>ậằỡ>ởu>ừăự>ầụỉế>íềỡ>ầăỉ>ấu%>ừăự>ầụỉế>ậo>ởềf>ấ5ấ>ậf4>ơềuôỉế>ấều4>ấềp>ởờlỉế>ậeỉ>ưắỉ>ậé>ừủ>ìử>ịoệ>ởờuồỉế*>Ầĩ>ậj%>ưệẹấ>ềễỉề>ởề6ỉề>ấ5ấ>â9ệ>ờ5ấ%>ấềoỉ>ìắơ>ờ5ấ>ấều4>ấềp>ử>ậeỉ>íềĩ8ỉế>ấ5ấề>ậóệ>ưốệ>íềỡ>ầăỉ>ấu%>ớỡự>ịo>â9ệ>ấềoỉ>ờ5ấ>ấều4>ơềq>ềộơ>ưốệ>ấ5ấ>ậệéỡ>íệẹỉ>ởụ>ỉềệđỉ%>ỉaỉế>ìụấ>ởềỡ>ếĩị>ờ5ấ>ựeỡ%>ấoỉế>ỉếềẹ>ừủ>ìử>ì7ấ>ềặỡ>ỉđỉ>íềj>ởờ5ỉề>íềmệ>ởễỉề>ởờ7ỉế>ếăự>o>ỉềệẽị>ịoệ>ởờuồỉế>ỉều>ềệẹỉ>ỉ4ự*>Ở7ệ>ậf4>â6ỉ>ấs4>ề4ệ>ởềf>ừ9>ì6>Ậoỉế>Ề6>ư6>Ớỡ8ỉế>Ởờf>ầq>ậ9>ấj>[>Ấoỉế>ởự>Ịoệ>ởờuồỉế>ư6>Ậo>ởềf>ỉềuỉế>ấtỉế>ấềg>ởềỡ>ếĩị%>ưặỉ>ấềỡựẻỉ>ậuộấ>íềĩ8ỉế>0{-1{Ỷ>ìuộỉế>ấềắở>ởề8ệ>ờáỉ>ậeỉ>â9ệ>ấềoỉ>ìắơ*>Ậạấ>âệẹở%>ớỡ5>ởờễỉề>ậo>ởềf>ềĩ5>ỉề4ỉề%>â9ệ>ờ5ấ>ổ>ởềf>ừ9>Ớỡ8ỉế>Ởờf>ớỡ5>ở8ệ>ì7ệ>ợ5ở>íềỡ>ầăỉ>ấu>ếăự>o>ỉềệẽị>ởờằị>ởờlỉế>ậẩ>ầĩ7>ậeỉ>ợúấ>íềĩc>ấs4>ỉếuồệ>ầăỉ>ớỡ4ỉề>íềỡ>ưụấ>ỉđỉ>ậ9>âf>ấô>ớỡ4ỉ>ấềúấ>ỉaỉế>ở7ị>ởềồệ>ậjỉế>ấủ4>ậẻ>ừủ>ìử*>Ấkỉ>â9ệ>ờ5ấ>ổ>ởềf>ừ9>Ậoỉế>Ề6>ầq>ậ9>ậuộấ>ậằỡ>ởu>ấoỉế>ỉếềẹ>ừủ>ìử>ỉềuỉế>ậeỉ>ởềồệ>ậệẻị>ỉ6ự>ậ9>íềoỉế>ấkỉ>ậ8ị>â8ĩ>ựđỡ>ấằỡ>ấs4>ịọở>â9ệ>ờ5ấ>ậ7ở>ởệđỡ>ấềỡẳỉ*>Ấtỉế>ởềẩĩ>oỉế>Ỉếỡựẽỉ>Ởờuồỉế>Íềĩ4%>ềệẹỉ>Ợổ>Ở6ệ>ỉếỡựđỉ>ư6>Ịoệ>ởờuồỉế>ậ9>ậu4>ờ4>íe>ềĩ7ấề>ớỡự>ềĩ7ấề>ởỏỉế>ởềẻ>ị7ỉế>ìuốệ>ởềỡ>ếĩị%>ừủ>ìử>ấềắở>ởề8ệ>ờáỉ>ởờđỉ>ậf4>â6ỉ>ởgỉề>ởù>ỉ4ự>ậeỉ>ỉaị>[{} >ư6>ậfỉề>ềuốỉế>ậeỉ>ỉaị>[{[{%>ởờĩỉế>ậj>uỡ>ởệđỉ>ừăự>ầụỉế>ấ5ấ>â9ệ>ờ5ấ>ởờđỉ>ậf4>â6ỉ>ởềf>ởờắỉ%>ấ5ấ>ềỡựẹỉ>ư6>ìệđỉ>ềỡựẹỉ*>Íe>ềĩ7ấề>ớỡự>ềĩ7ấề>ỉ6ự>Ợổ>ợd>ởề4ị>ịuỡ>ấềĩ>ởgỉề>ấtỉế>ỉều>ấềểỉề>ớỡựéỉ>ấ5ấ>ậf4>ơềuôỉế>ừẩị>ừẫở>âó>ởờể>ưóỉ%>ớỡx>ậắở>ậẻ>ừăự>ầụỉế*>Ởỡự>ỉềệđỉ%>ởờuốấ>ịáở%>ậẻ>íềáấ>ơềrấ>ởễỉề>ởờ7ỉế>ỉ6ự%>ấềểỉề>ớỡựéỉ>ậf4>ơềuôỉế>ấằỉ>ấj>ợụ>ơềóệ>ềộơ>ưốệ>ỉếuồệ>ầăỉ>ậẻ>ấj>íe>ềĩ7ấề>â8ĩ>ưẹ>ịoệ>ởờuồỉế>ỉều>ề7ỉ>ấềe>ợủ>ầrỉế>ấ5ấ>ợ8ỉ>ơềẳị>ị6>íềệ>ởề8ệ>ờ4>ấj>íề8>ỉaỉế>ếăự>o>ỉềệẽị>ậọấ>ề7ệ%>ởụ>ơềăỉ>ìĩ7ệ>ờ5ấ>ởờuốấ>ìpấ>ởề8ệ>ờ5ấ>ờ4>ịoệ>ởờuồỉế%>ậòỉế>ởềồệ>ậằỡ>ởu>ấoỉế>ỉếềẹ>ỉăỉế>ấ4ĩ>ỉaỉế>ìụấ>ừủ>ìử>ờ5ấ>ấs4>ấ5ấ>â9ệ>ờ5ấ>ềệẹỉ>ấj*>Âđỉ>ấ7ỉề>ậj%>ấằỉ>ậẳự>ị7ỉề>ấoỉế>ở5ấ>ởỡựđỉ>ởờỡựéỉ%>ấềg>ờn>ở5ấ>ề7ệ>ấs4>o>ỉềệẽị>ịoệ>ởờuồỉế>ậeỉ>ợúấ>íềĩc>ấĩỉ>ỉếuồệ>ư6>ỉềũỉế>ìộệ>ểấề>ởù>ưệẹấ>ậ8ị>â8ĩ>ưẹ>ợệỉề>ịoệ>ởờuồỉế>ậẻ>ỉếuồệ>ầăỉ>ấj>ử>ởềúấ>ềôỉ>ởờĩỉế>ưệẹấ>â8ĩ>ưẹ>ịoệ>ởờuồỉế>ừ4ỉề->ợ7ấề->ậbơ*>Ịạở>íề5ấ%>ởệeỉ>ề6ỉề>ừ9>ềọệ>ềĩ5>ấoỉế>ở5ấ>â8ĩ>ưẹ>ịoệ>ởờuồỉế>ỉều>ởề6ỉề>ìặơ>ấ5ấ>ềọệ%>ởỏ%>ỉềjị>ởễỉề>ỉếỡựẹỉ>ởềỡ>ếĩị>ấềắở>ởề8ệ>ờáỉ*>Ậẳự>ị7ỉề>ưệẹấ>ởề6ỉề>ìặơ>ấ5ấ>ậọệ>ưẹ>ợệỉề>ịoệ>ởờuồỉế%>ấ5ấ>ìĩ7ệ>ềễỉề>ởỏ>ấềúấ%>ấ5ấ>ỀỞỪ>ỉế4ự>ởờđỉ>ậf4>â6ỉ>ậẻ>ậ8ị>ỉềặỉ>ỉềệẹị>ưr>ỉ6ự*>Ởờ4ỉề>ởềs>ấ5ấ>ỉếỡòỉ>ở6ệ>ấềểỉề>ởờĩỉế>ư6>ỉếĩ6ệ>ỉuốấ>ơềrấ>ưr>ấềĩ>ấoỉế>ở5ấ>ớỡ8ỉ>ìử%>ơềăỉ>ìĩ7ệ%>ởềỡ>ếĩị%>ưặỉ>ấềỡựẻỉ>ư6>ừủ>ìử>ấềắở>ởề8ệ>ờáỉ>ậpỉế>ớỡự>ởờễỉề>ậ8ị>â8ĩ>ưẹ>ợệỉề>ịoệ>ởờuồỉế*>Â6ệ%>8ỉề=>ỈẾỠỰẼỈ>ƯỆỈỀ;/ơ,


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sức sống mới ở một miền biên ải

Sức sống mới ở một miền biên ải
2009-04-20 11:23:52

Trên đường vào Lìa, một cán bộ Phòng nông nghiệp huyện Hướng Hoá nói với tôi rằng, nếu không có chủ trương di dân xây dựng vùng kinh tế mới dọc biên giới thì không biết bao giờ...

Hiệu quả của chương trình 135 ở huyện Đakrông

Hiệu quả của chương trình 135 ở huyện Đakrông
2009-04-20 11:04:27

Từ năm 1999, huyện Đakrông, có 13 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn triển khai thực hiện Chương trình 135 của Chính phủ. Cho đến năm 2006 với nguồn vốn gần 46 tỷ đồng, huyện đã...

Sản xuất rau an toàn- lúng túng đầu ra

Sản xuất rau an toàn- lúng túng đầu ra
2009-04-19 10:20:18

Rau là loại thực phẩm không thể thiếu được trong bữa ăn hàng ngày của mọi người dân. Rau an toàn (rau sạch) ngày càng có nhu cầu lớn đối với người tiêu dùng. Mấy năm qua nhiều...

Phòng chống dịch bệnh cho tôm thẻ chân trắng

Phòng chống dịch bệnh cho tôm thẻ chân trắng
2009-04-16 11:23:58

Ở Quảng Trị, trong 2 năm qua, khi phong trào nuôi tôm sú chững lại thì phong trào nuôi tôm thẻ chân trắng phát triển mạnh hơn. Năm 2009, diện tích nuôi tôm sú bị giảm hơn 100...

Khống chế được dịch bệnh đốm trắng trên tôm

Khống chế được dịch bệnh đốm trắng trên tôm
2009-04-14 17:46:47

(QT) - Sau khi phát hiện 10 hộ nuôi ở 2 xã Triệu An và Triệu Phước bị dịch bệnh đốm trắng trên diện tích 6 ha tôm thẻ chân trắng gần 2 tháng tuổi do xử lý ao hồ trước khi nuôi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết