Cập nhật:  GMT+7
w53huq0lPTnhurkow7PDs+G7pCNtw5LhuqnDsuG6ucOgI+G7ssOT4buVOT3Ds2fhur3huqc94bq74buJ4bqpPWs94bq7acOyPeG6u+G6qeG6t+G6vT044bqp4bqv4bq9PXvhuqnDnS/huq0l4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bqsw6AoYSPhu7LDkm/huq/hur09w6Hhu5nEqeG6veG6pz3hu6M8w6o94bq4Yijhu6494bq7acOyPTkp4bq9PThpPU3huq3hu4Hhur3huqc94bq9ZuG6veG6pz3hur3huqfhuq3huqnhurNtPeG6reG7jXDhurPhur094bqs4buZ4buJ4bq94bqnPeG6rMOqKT3hur3hur/huqk94buj4buJ4bqpPcOyZuG6qT1vIuG6veG6p+G7rj3hur3hurHhu409w6nhuq1m4bq94bqnPTnhur89OeG6reG7kT3Dsm/hu5nhu4vhur3huqc9YeG6qT1hMuG6vT3hu6EycD1hxqHhur3huqc94bujw7Xhur3huqc9w6nhuqnhur3huq09w7LhurE94bq74buJ4bqpPWHhu4c5PTjhuqnhuq/hur094bqn4bqp4buJ4bqpPcOy4bqtYj3DqeG6rWbhur3huqc9OOG6qeG6scOyPTgow6o94bqn4bqpxKk94bujw7Xhur3huqc9w6Ezw7I94bqtw6oo4bq94bqnPeG7o+G7jT3huq3DoMOqPeG6reG7j8OyPeG6vTxwPeG6u+G7ieG6qT3DqeG6rWvhuqk9w7NdOT3hur3huq3hu5k94bqtZuG6uz3hur0ocFY9w4Hhu4/hur3huqc94bujNXDhu6494bqt4buL4bq9PSokPeG6vVvhurs9w7Jv4buZ4buJOT3DqeG6reG6qT054bq/PWFjbT05w7Xhur3huqc94bq94bqt4bud4bq94bqnPeG6veG6p+G7mcSp4bqpPeG6ueG6q+G6veG6rT044bqp4bqv4bq9PW3huq3hu4Hhur3huqc9w6Hhuqk9YeG7hzk94bq74bqp4bq34bq9PcOSMnDhu6494bq5NOG6vT3DoTThu409w6Egw7I9OeG6rTLhur094bq54bqv4bq9PeG7o8O14bq94bqnPeG6uGIo4buuPTl74bq7PeG6p+G6qSk5PTlmPcOh4buL4bq94buuPeG7oSg94bujXeG6veG6pz054buRKD3hu6PDteG6veG6pz3DoTPDsj3hur08cD054buVPSnhurs9e+G6veG6rT3hurt94bqpPcOyZuG6qVY94bq44buPOT0zcD3Dsmbhuqk9OeG7lT3hurvDquG6veG6pz3hurvhu4Phuqk9OeG6vz3hurtpw7I94bq94bqnPHA94bq9PMOqPcOh4bq/PeG6veG6reG7neG6veG6pz05KeG6veG6rT1v4buX4bq94bqnPTg+w7I94bq94bqnPOG6vT3hurko4buNPcOzNXDhu649w7Jvw6A94bq94buVKD3DqeG6qSjhu6494bq94bqt4bud4bq94bqnPcOhaOG6veG6pz054buDPeG6u+G6r+G6veG6rT3hurtm4bq94bqnPeG6veG6p+G7j8OyPeG6veG6pynDsj3DsjThurs94bq94bqtYuG6vT054buRKD3hu6PDteG6veG6pz3hurhiKD3Ds8SDPcOh4buZajk9w7Lhuq0ocD04IuG6veG6pz3hurs84buNPeG7oSjhur3huq09OeG7kSg9w7PGoT3Ds2fhur3huqc94bq74buJ4bqp4buuPTnhu5EoPeG6veG6reG7neG6veG6pz3huq1wPeG7o+G7h+G6veG6pz3DocOt4bqpPcOhxKnhuqlWPeG7ueG6reG7kT3Dsm/hu5nhu4vhur3huqc9YeG6qT3huqfhuql94bq9PWEy4bq9PcOp4bqtKOG6qT3DsuG6rSk5PcOy4bqp4bq34bq7PeG6vVvhur3huqc94bujw7Xhur3huqc9OOG6qeG6r+G6vT3huqfhuqnhu4nhuqk94buj4buJ4bqpPeG6veG6reG7neG6veG6pz054bqt4bqr4bq94bqtPcOzKTnhuq094buZ4buNPcOy4bqp4bqv4bq9PcOhIDk9OOG6qeG6s8OyPTnhu5EoPeG7ueG6reG6q+G6veG6rT1t4bqt4buRPcOhfT3hurso4bq94bqnPcOh4bqx4bq9PTnhuq3Dqj3hu6PDteG6veG6pz3hurhiKD3hurtpw7I94bq54buNaOG6veG6pz3Ds+G6qeG6veG6rT3DqeG6reG6qz3hurvhu4nhuqlWPcOB4bqp4bq34buNPWHDoj1hPOG6veG6pz3hur3huq1i4bq9PcOy4bqtM3A94bq5PD3Ds8ahPcOhNOG7jT3DsuG7mT3hu6Phurc94bqtPj3DsjThur3huqc9OeG7iz3Ds2s9w6F74bq7PTh7w6o9OeG6rcOqPeG6u8O0OT3DsuG6qeG6r+G7jT054bqt4bqp4bq94bqtPW3huq3DtDk94bujw7Xhur3huqc9w6Ezw7I94bqn4bqpPOG7jT3DsuG6qeG6t+G6uz3hur1b4bq94bqnPeG6vTxwVj3hu7nhuq3hu5E9w7JjOeG6rT3hu4zhu7fhurxBPeG7oX09w7o9QeG7i+G6qT1m4bq94bqnPU17PeG7ueG7mT3DoeG7mSg9OeG6reG7j+G6veG6pz3Dsmbhuqk9w6Hhuqk9w7Lhuq1b4bq7PeG6veG6reG7neG6veG6pz05ZuG6veG6pz3Dsm9i4bq94bqtPeG6p+G6qSjDqj3DsuG6rWbhur3huqc9w6Hhu5lqOT3DoTThu409w7Lhu5k94buhMnA9Ycah4bq94bqnPcOy4buXPeG6veG6p+G7jWjhur094bujZ+G6vT054buRKD1hxqE9KeG6vT1h4bqpPeG6p+G6qX3hur09YTLhur09w7Jv4bqv4bq9PcOhYyg9ODzhur3hu649w7Lhuq3DoMOqPWbhur3huqc94bq94bqx4buNPcOp4bqtZuG6veG6pz054bq/PeG6veG6p+G7jWjhur09w6E04buNPcOy4buZPeG6ueG7ieG6vT054buRKD3hu7nhuq3huqvhur3huq09beG6reG7kT3DsuG6rWI9w6nhuq1m4bq94bqnPTjhuqnhurHDsj04KMOqPeG6p+G6qcSpPeG7o8O14bq94bqnPcOhM8OyPeG6vTxwPeG6u+G7ieG6qT3DsuG6rcOqKcOyPW8oPcOp4bqt4buD4bqpPcOzxqE9OCjDqj3hu6MycD054buRKD3DoeG6v+G6qT3hur3huqfhuq3DqMOqPeG6uT45PeG6rTXhu41WPcOSb+G7meG7iTk9w6EycOG7rj3DoeG6seG6vT3Duj1B4buL4bqp4buuPeG6veG6p8OqPOG6qT05w6rhur09w6Hhu5nEqeG6veG6pz3hurhiKD3hurk8PcOyb8O0OT3huqfhuqkow6o9w7Lhuq1m4bq94bqnPTnhuq3huqvhur3huq09OeG6vz3DsuG6reG6tT3DoeG6qT3DoeG7mWo5PTgi4bq94bqnPWY9w7Jm4buuPeG7ocOgPeG6uylw4buuPTnhu4Hhur094bqtNOG7jT3huq3hurHDsj3hu6M8w6o9OSk5PcOy4bqtZuG6vT04e+G6vT054bqt4buRPXDhurHhu409w6Hhuqk9OGlWPcOS4buXPcOyb+G7jeG6veG6pz3DsjLhurs94buhfeG7rj054bq/PTh74bq9PW3huq174bqpPcOh4bqpPTl7PeG6veG6pzxwPcOh4buZxKnhur3huqc94bq74buJ4bqpPcOh4bqx4bq9PeG6veG7i+G6qVY94bu54buB4bq9PTgycD3huqfhuqnEqT3DsjPDsj05ez3DoX09w6HDreG6qT3DqeG6rSk54buuPTkpOT3DsuG6rWbhur09w7Jvw6rhur3huqc94buhfT3DoeG6t+G7jT3DoX09OeG6vz3DsuG6reG6tT3DoeG6qT3hurk+4bqpPWHDoj1hPOG6veG6pz3hu6NiPcOh4buZxKnhur3huqc94bqn4bqpKMOqPcOy4bqtZuG6veG6pz3DoX09w6Hhu5lqOT3DqeG6rSjhuqk94bq7az05w7Xhur3huqc94buj4buJ4bqpPeG6reG6sz3DsuG6rWbhur3huqc9w6HhuqnhurPhur094bq54buZ4buJ4bqpPW7hu41nOT3huqfhuqko4buuPeG6veG7meG7iTk9w7M+OeG6rT3Ds+G6qeG6veG6rT3huq3Dqj7Dsj3hu6M8PeG6veG6reG6qeG6t+G7jT05ZuG6veG6pz3Dsm9i4bq94bqtPW3huq3hu485PeG6uWrhuqk9OWbhur3huqc9OWnhur3huqc9w6nhuq0pOT3DoSjhur3huqc9w6HDoOG6uz3hurk+4bqpPeG6veG6reG6qeG6t+G7jT3DocOt4bqpPcOy4bqtKHA9OeG6rcOqPTnhu41pOT3Ds2fhur3huqc94bq94bqn4buZxKnhuqk9YTLhur094bq94buL4bqpPcOhMnBWPeG7ueG6vz3DoeG7mcSp4bq94bqn4buuPcOp4bqtZuG6veG6pz054bqtZD3DoeG7mWo5PcOy4bqp4bqxbT05NeG6vT3hu6Phu4nhuqk9KeG6veG6rT3Dsynhur3huqc9OOG6r+G6vT3hur3huqfDqjzhuqk94bq7PD3DsjPDsj05ez3huq084bq94bqnPeG6rcOqKD054buRKD3hur3huqfhu5nEqeG6qT1hMuG6vT3hurk84bq7PW8oPcOh4bq34buNPcOhfT3DoeG7mWo5PcOy4bqp4bqv4buNPcOy4bqtw7Q94bqt4bqxw7I94buj4buJ4bqpPeG6p+G6qSk9w7JvYz3Dslvhur3huqc94bq54bqv4bq9PeG6veG6reG6qeG6t+G7jT3hurk04bq9VsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7ssOdw7IoOOG6ucOgPcOzw7Jw4bq5w6Dhu6Qj4bq7KG/huqfhuqnhur3hu7AqbeG7oT0o4buNw7LDqiPhu7LDncOyb+G7ssOdw7Jh4buyw53huqnhurvhuqc9KOG6ucOy4bukIyM94bqtw7NtKDnDoOG7pCMkIz3hu5/huqlhw7Lhuq3hu6QjJiQkIz0o4bq54bqp4bqn4bq94bukI+G6ucOg4bqlw7IjPTjDqm9hw6Bv4bukIyQjPcOzbznhu6Qj4bqtw7LDsm3hu7AvLzgow6pu4buNKOG6veG6p8Oyb+G6qVbhu6Phur0vbcOqb8OyKOG6ucOzLyQvw5Lhuq0o4bq94bqtLz07PSokLT8tKiQkIVZlbeG6pyMv4buyw50vw7Jh4buyw50vw7Jv4buyw53Dsm/hu7LDncOyYeG7ssOTXeG6vT05KMOqPcOze+G6vT0t4bq94bqn4buNaOG6vT3DsuG6reG7jT3hur3huq01bT054bqt4bqr4bq94bqtPTnhu5EoPeG6veG6p+G7mcSp4bqpPWEy4bq9PcO6PUHhu4vhuqnDnS/DsmHhu7LDnS/Dsm/hu7LDnS/Dsig44bq5w6Dhu7LDkuG6rcOgw6o94bq94bqt4bud4bq94bqnPTnDquG6vT3DoeG7mcSp4bq94bqnPeG6u+G7ieG6qT3hurtr4buuPeG6veG6reG6qeG6t+G7jT3DqeG6reG7jT1hMuG6vT054buZPcOhfT3hurvhu4c5PeG6ueG6r+G6veG7rj3hu6HDoOG6vT3DqcOjPcOyb8Oq4bq94bqnPeG6veG6reG7neG6veG6pz04e+G6vT3hurk84bq94bqnPcOhaOG6veG6pz04PMOqPeG7ojLhur09w4nhuqnhurfhu43hu649TSg9w4lmPeG6uTw9ODw9OcOq4bq9PeG6veG6p+G7mcSp4bqpPcOJ4bqp4bq94bqtPcOy4buXPeG7o8O14bq94bqnPeG7osSR4bq94bqtPeG6uOG6qeG6veG6reG7rj3Dkm/huqnhurPhu409TeG6rcOq4bq94bqn4buuPeG6rHvhuqk94bq4W+G6veG6pz3hurnhuq/hur094bq5NW094bq94bqn4bqt4bqp4bqzbVY9w7rhur3huq094bqsaD3huqzhuqnhurHhu409az3DsuG6rWbhur094bqm4bqpKOG6veG6pz3hu6Dhuqnhu649w7o9QeG7i+G6qT054bqtZD054bqtw6o9w7Jm4bqpPeG7ocOg4bq7PeG7o+G7mcSp4bq9PTkow6o9w7Phu4094bq74buJ4bqpPcOh4buZajk94bqt4buL4bq9PSo9w7Lhu43DreG6qT054buRKD0o4bq94bqtPeG7ozw9OeG6rcOqPTjhuqnhurHDsj3DoTJwPeG6uTw9w7Lhuq084bq94bqtPW7hu417PTnhu5EoPW7hu40pPcOyb2Lhur3huq094bqt4buHOT3huq3hu4Phuqk9w6Fo4bq94bqnPTg8w6o9YeG7meG7ieG6qT3hu6Hhu41m4bqpPcOh4bq1PeKAnMOyxqE9OeG7leG7jT3hurti4bq94bqt4oCdVj3DuuG6veG6rT3huqzhuqnhurHhu409OeG6rcOqPTjhuqnhurHDsuG7rj3Dsm/hu5nhu4k5PcOhMnA9w6nhuq3huqk9w7o9QeG7i+G6qT054buB4bq9PThjPTgow6o94bujMnA9w7Jvw6rhur3huqc9w6Hhur/huqk94bq94bqn4bqtw6jDquG7rj3hur3huqfhu5nEqeG6qT1hMuG6vT054bqtZD044bqp4bqxw7I94bujPMOqPW/hu5fhur3huqc9w7Lhuq3hu4094bq94bqtIMOyPW3huq3hurE94bq54bqp4bqz4buN4buuPcOzW+G6vT04XcOyPcOhaeG6veG6pz3hu6M1w7I94bqtw6oo4bq94bqnPWF9PTgp4bq9PeG6u+G7jSg94bqnPsOqPcOhXW09w6HDreG6qT1u4buNKD3hur3huqc8cOG7rj054buNaTk9w7Nn4bq94bqnPeG7o2Y9OcO14bq94bqnPcOp4bqtZ+G6vT3DqeG6reG6v1Y9w5Jvw6rhur3huqc9w6nhuq3huqk9w6Hhur89w6Fo4bq94bqnPTg8w6o9w4nhuqnhur3huq09w7Lhu5k9YeG7meG7ieG6qT3hu6Hhu41m4bqpPeG6ueG6r+G6vT3DoTJwPeG6uTVtPeG6veG6p+G6reG6qeG6s209OOG7meG7iTk9w6E04buNPcOy4buP4bq94bqnPcOy4bqt4bqp4bqx4buNPcOyb1vhurs9OOG6tz3hur3huq3hu5nhur3huqc9b2jhuqk94bq94bqtxKk9OCnhurs94bujPMOqPcOhM8Oy4buuPcOhxKnhuqk9w7Nn4bq94bqnPTnhu5EoPeG6reG7hz3hur3huqc8cD3hurtpw7I9w6nhuq0pPeG6ueG6r+G6veG7rj3hur3huq08PTnhu5soPcOp4bqtKOG6veG6pz3Dsm8o4bq94bqnPeG6reG7i+G6veG7rj3hurvhu40oPcOzXeG6uz3DoeG7mWo5PeG6veG6reG6qeG6t+G7jT1t4bqt4buZ4buL4bq94bqnPcOy4bqp4bqz4bq9PcOz4bqp4bq94bqtPeG6rcOqPsOyPeG6reG6qeG6s+G6vT3DoT7huqlWPeG6vOG6p8OqPOG6qT1h4bqp4bqz4bq9PcOy4bqrOeG6rT3DoTPDsj3DoeG7mWo5PTkzbT3DsuG6rcOgw6o9w6Fj4bq94bqtPeG6u+G7lTnhu6494bq94bqt4bqp4bq34buNPeG6veG6p+G7mcSp4bqpPcOhfT3DqeG6rSjhuqk9beG6rSk94bqtw6ogOT3hurvhu40oPcOy4bqt4bqv4bq7PcOhM8OyPcOh4bq1PcOze+G6vT3hu6Hhu40zw7JWPeG7ueG7geG6vT04PD05w6rhur094bq7YuG6veG6rT1rPcOyb+G6r+G6vT3hur08cD3hurk+4bqpPcOp4bqtZuG6veG6pz044bqp4bqxw7I9buG7jXE9w6Ezw7Lhu649w6Ezw7I9OOG7gz3huq3Dqijhur3huqc94bqtw6ogOT3Dsm9o4bq94bqnPeG6veG6reG7neG6veG6pz05MnA9w6nhuq1m4bq94bqnPeG6reG6qeG6s+G7jT1u4buNe1Y9TeG6rXvhuqk9w7Lhuq0ocD3DocOt4bqpPTkpOeG6rT3hur3huqfhuq3EkeG7rj05KTnhuq094bq5POG6u+G7rj3hurti4bq94bqtPcOhfT3huq3hu4c5PTg8PTnDquG6vT1h4buZ4buJ4bqpPeG7oeG7jWbhuqk9OeG7jeG6veG6pz05KTnhuq094bq5POG6uz1b4bq94buuPcOy4bqtKHA9w6HDreG6qT1t4bqt4buZ4buL4bq94bqnPcOy4bqt4buVOT05KOG6veG6rT3Dsik5PcOy4bqp4bqx4bq9PThpVj3hu7cycD3huqfhuqnEqT3Dsm/DquG6veG6pz3Ds2c94bqnNOG6vT0/JCQ94bqtKD05KMOqPcOz4buNPTnhu5EoPcOyw6o84bq9PeG7oX09w7o9QeG7i+G6qT3DoX09OeG6vz3huq3hu4vhur09JTokPeG6rSg94bq5PD054buRKD3DoWjhur3huqc9ODzDqj3hu6Iy4bq9PcOJ4bqp4bq34buN4buuPU0oPcOJZlY9QeG7meG7ieG6qT3Dsinhur094bq94bqt4bud4bq94bqnPeG7o+G7mcSp4bq9PTkow6o9w7Phu409w6Eo4bq94bqnPeG6ueG6r+G6vT3hu6Eo4bq94bqtPeG6u+G7meG7icOyPeG6uTw94bq94bqt4bud4bq94bqnPeG6ueG7jWfhur3huqc9w7Nd4bq94buuPcOp4bqtw6oo4bqp4buuPeG6rcOqKD3hurs84buNPTkpOT3hurnDqj7huqlWPeG6vOG6reG7neG6veG6pz3Dsm/huqnhurfhur09w6Ezw7I94bq7POG7jT3hurtsPWs9w7o9QeG7i+G6qT3DoSjhur3huqc94bq7KOG6veG6pz3hurk+4bqpPTnhuq3Dqj05w6rhur094bq94bqn4buZxKnhuqk94bq94bqp4bq34bq7PeG7o+G7jeG6qT3hurvhu4nhuqlWPcOS4bqtw6DDqj05KTk9OSnhur09OGk9w6FjKD1t4bqt4buZ4buL4bq94bqn4buuPTg84bqpPcOyw6op4bq9PeG7ocOqKT3DoeG6v+G6qT3huqfhuql74bq7PeG6veG6p+G6rcOow6o9az3Duj1B4buL4bqpPcOh4bqx4bq9PeG6vShwPcOhfT3DsmLhurs9byg94bq5xKnhuqk94bqn4bqpe+G6qeG7rj3DoeG6vz3hurk8PcOzxqE9w6EoPWE+4bq94bqnPeG6rcOqKD05MnA9w7JvaOG6veG6pz3hu6M1w7I94bq94buNZuG6qT3Dsm/huq/hur09OeG7iz3Ds2s9w6nhuq0o4bqpPcOy4bqtKTk9w7Lhuqnhurfhurs94bq9W+G6veG6pz3DsuG6reG6sT3hurs+4bq94bqtPTnhu5EoPeG7o8O14bq94bqnPcOhM8OyPcOhKOG6qT3hurs84buNPeG6u2w94bq9PHBWPeG7ueG6rWQ9b+G6qeG6r+G6veG6pz05MnA9w7Nd4bq94buuPeG6u8Os4bqpPeG6vVvhurs9w6F9PeG6uyjhur3huqc94buj4bq3PTnhuq3Dqj3Duj1B4buL4bqpPeG7oTNtPeG7oWQ9Pz3DsnQ9w6Fo4bq94bqnPeG7ozw94bqt4bqp4bqz4bq9PeG6vShwPWHGoT0p4bq9PW3huq0pw7I9w7Jv4bqp4bq14bq9PTkycD3hur3huqdmPeG6uSjhuqk94buhw6Dhur09w7Nd4bq94buuPTkow6o9w7Phu43hu649beG6rSnDsj3Dsm/huqnhurXhur09OTJwPTnhuq3hu41n4bqpPcOhKOG6veG6pz3hurk8PeG6reG7meG7ieG6veG6pz3hurtrPcOh4bq1PcOy4buX4bq94bqnPTjhu5nhu4k5PeG6vTLhur3huqc9OSjDqj3DocSp4bqpPcOzZ+G6veG6pz3hur3huqfhu5nEqeG6qT1hMuG6vVY9T+G6qeG6r+G6veG6pz05MnA9OSjDqj3Ds+G7jeG7rj3hur3huq3EqT1hxqE9KeG6vT1h4bqpPeG6p+G6qX3hur09YTLhur094bujw7Xhur3huqc9OOG6qeG6r+G6vT3huqfhuqnhu4nhuqk9w6nhurHDsj3huq1qbT3hu6Phu4nhuqk9YcahPSnhur09w4EoPWE+4bq94bqnPeG6rcOqKT3hur1m4bq94bqnPeG6veG6p+G6reG6qeG6s209w6F9PcOh4buZKD05MnA9OSjDqj3Ds+G7jT3Duj1B4buL4bqpPeG6ueG6r+G6vT3hurtpw7I94bujYz3DsuG6reG6sT3hurvhu4nhuqlWPcO64bq94bqtPeG6vOG6p+G7jXDDouG6vT3hu6Jb4bq9PUHhu5Phur3huqfhu649TeG6reG6vz054bqt4buRPcOyYznhuq094buM4bu34bq8QT3hu6F9PTnhuq3Dqj044bqp4bqxw7Lhu649w7Jv4buZ4buJOT3DoTJwPTkycD05KMOqPcOz4buNPcOhfT3DoeG6seG6vT3hu6Phu4nhuqk94bujw7Xhur3huqc94bq4Yig94bujPD3huq3huqnhurPhur09w7I+4bqpPeG6u2nDsj3Ds2c9YeG6qeG6s+G6vT3DsuG6qznhuq09OeG7geG6vT3Ds+G6v8OyPeG6uT7huqk9beG6rSnDsj3Dsm/huqnhurXhur09bzPDsj3DsmfDsj1rPcO6PeG7oOG6qeG6veG6pz3hurk8PTgi4bq94bqnPTnhuq3hu5Xhur3huqc9w6nhuq0w4bq94bqnPcOhY+G6veG6rT3DsuG6q+G6veG6rT1t4bqtw7U94bqtam09OeG7kSg9OTJwPTkow6o9w7Phu409w7Jv4bqv4bq9PeG7o8O14bq94bqnPTjhuqnhuq/hur09e+G6qT3hur08cFY9w5Lhu41wPeG6veG6reG6qeG6r+G6vT3Ds8ahPcOy4bqtM8OyPTg+4bqpPTnhu5EoPTkycD05KMOqPcOz4buNPcOyb+G7meG7iTk9w6EycD1t4bqte+G6qT3DoeG7mWo5PeG7ocOg4bq7PeG6uTw9ODzhuqk94bqt4buHOT1u4buNcT04KeG7jT054bqtw6o94bqtZuG6uz3hur0ocD3DqeG6reG6qT3hur3huqfhu5nEqeG6qT1hMuG6vT3DsuG6qeG6sW09w7LDtDk94bq5xqEoPTnhuq3hu4fhur09OTJwPTkow6o9w7Phu409w6HhurU94bq7az3huq3hu5nhu4nhur3huqc94bq5POG6uz3huqfhuqk84buNVj3hurzhuq1i4bq9PeG6veG6reG7neG6veG6pz3hu6Phu5nEqeG6vT05KMOqPcOz4buNPcOy4bqp4bq14buNPcOh4bqp4bq34bq9PcOhKOG6veG6pz3hurnhuq/hur094buhKOG6veG6rT3DsmfDsuG7rj3hur3huqfhu5nEqeG6qT05KeG6vT04aT3Dsm/Doz3hur08cD3hur3hur/huqk9byLhur3huqfhu6494bq94bqx4buNPeG6veG6reG7mT3Dsm/hu5nhu4k5PcOhMnDhu649w6Fo4bq94bqnPTg8w6o9w6Hhuqk94bq5POG6uz3DsuG6reG7jeG6rz3Dsm9o4bq94bqnPTkow6o9w7Phu409OeG6rcOqPTlm4bq94bqnPcOycD3DoeG6tT3hurkzcD3DsuG6qeG6t+G6vT3hurvhu40oPeG6pz7Dqj3DsuG6rWI9ODJwPeG6p+G6qcSpPeG6reG7hz3hurs+4bq94bqtPWE+4bq9PeG7oyhwPcOy4bqp4bq34bq9PcOh4bq1PcOyb2jhur3huqc9OSjDqj3Ds+G7jT054bqtw6o9OeG6reG6q+G6veG6rT3huqfhuqkoPcOhYuG6veG6rT3huq3hu4dWPcOTxqE9w7Lhuq0ocD3DocOt4bqpPTnhur89w7Lhuqvhur3huq09OeG6rTPDsj05Z8OyPeG6ueG7heG6qT3hur08cD3DoX09w7IpOT3DoWnhur3huqc94bq7PuG6veG6rT3hurvEgz3hu6M8w6o9cT3DsuG6reG7lTk94buj4buZ4buL4bq9PeG6ueG6r+G6vT054buRKD3hur3huqfhu5nEqeG6qT1hMuG6veG7rj3DsuG6rcahOT3huq3huqnhurPhur094bq7w7Q5PcOy4bqp4bqv4buNPeG6u2s9b2nhur3huqc9YeG6qeG6s+G6vT3DsuG6qznhuq09OSjDqj3Ds+G7jT054buRKD3DoWMoPW3huq3hu5nhu4vhur3huqfhu6494buj4buJ4bqpPW7hu411PcOhM8OyPcOzMeG6vT054bq/PeG7ozw9w6Eo4bq94bqnPcOy4buX4bq94bqnPTjhu5nhu4k5PTnhuq3hu41w4bq14bq9PcOhw63huqnhu649w6nhuq17PeG6vVvhur3huqc9beG6rSnDsj3Dsm/huqnhurXhur09JSQkJD3huq0oPTkow6o9w7Phu409OeG7kSg9w7o9QeG7i+G6qT3Dsm/DquG6veG6pz3hu6M84bqpPeG6vVvhurs9w7Lhu4nhuqk94bq5PD3huq3huqnhurPhur09w7Lhuq3GoTlWPcOB4bqx4bq9PcO6PUHhu4vhuqnhu649w7Jm4bqpPcOhfT3DoeG7mWo5PcOh4bqpPcOy4bqtW+G6uz3hur3huq3hu53hur3huqc9w7JvKOG6veG6pz3Dsm8+4bqpPTnhu5EoPeG6p+G6qSg9w6Fi4bq94bqtPeG6rGg94bq44buNKD1rPcO6PUHhu4vhuqk9w6Hhu4nhu6494bqsaD3hurrhu4s9az3DsuG6rWbhur09TW/huqnhur094bu54buuPU17PeG6uFvhur3huqc9az1Nb8Oq4bqpVj3hu7cycD3huqfhuqnEqT1t4bqtw6rhur3huqc9w7JvPMOqPcOy4bqt4bqpPcOh4buNKD3hurk84bq7PeG6p+G6qTzhu409w6Eo4bq94bqnPW3huq0pw7I9w7Jv4bqp4bq14bq9PeG6uz7hur3huq094bq7xIM9az3hu6PDteG6veG6pz3Ds+G7i+G6vT054buZ4buJOT3hur08cFY94bu5xqHhu409OeG6reG6qeG6seG6vT044bqp4bq94bqtPeG6rGg94bq64buLPeG6uTw94bq7acOyPcOh4bqp4bq14bq9PeG6rWLhur3huq094buj4bq3PXE9OeG6reG6qz3hu6Phu5nhu4vhur094bq54bqv4bq9PeG7ocOqKT3DoeG6v+G6qT3huqfhuql74bq7PeG6veG6p+G6rcOow6o94bujPD3hurk84bq7PeG6p+G6qTzhu41WPeG7ouG7ieG6qT1h4bqp4bqz4bq9PcOy4bqrOeG6rT0lJD3huq0oPeG7o+G7mcSp4bq9PW/hu5fhur3huqfhu6494buj4buZxKnhur09w6Fo4bqp4buuPSjDqj05KeG7rj3huq3hu4vhur09JiQ9OcOq4bq9PTjhu4Hhu649YeG6r+G7rj3DsuG6reG7jT3hur3huq01bT3hurvDrOG6qT3hur1b4bq7PeG6rTzhur3huqc9OeG6rcO0OT3Dsm/huqnhurPhu409w6Fo4bq94bqn4buuPWbhur3huqc9w6Eo4bq94bqnPeG6uTzhurs9OeG6rcOqPeG6veG6p+G7mcSp4bqpPWEy4bq9PcO6PUHhu4vhuqk94bqt4bqp4bq14buNPW8i4bq94bqn4buuPWs94bujw7Xhur3huqc9w6Ezw7I94bq9KHA94bq5POG6uz3huqfhuqk84buNPcOp4bqtZuG6veG6pz3DqeG6reG6vz3hur3hurHhu409OcOq4bq9PeG6veG6p+G7mcSp4bqpPTjhuqnhurHDsj3Dsm9b4bq9PcOyb2vhu6494buj4buZasOyPeG6ueG6r+G6vT3DqeG6reG6vz3DqeG6rVvhur094bujPD3hur3hu41m4bqpPWHhu5ls4bq94bqnPXE9OeG6reG6qz3hu6Phu5lqw7I9buG7jSg9w6Hhur/huqk94bq94bqn4bqtw6jDqlY94bq84bqn4buZxKnhuqk9YTLhur09w7o9QeG7i+G6qT3DqeG6rWbhur3huqc9OeG6rWQ9w6nhuq3DoOG6vT3hur3huqdq4bqpPeG6rGg94bq64buLPTjhuqnhurHDsj05KTnhuq094bq5POG6uz3huqfhuqk84buNPeG6uzw9OeG7geG6vT3DsuG6rSnhur09beG6rcO0OT1m4bq94bqnPWs9w7Iz4bq7PeG6ueG7geG6veG6pz3hur3huq0y4bq9PSnhuqk9w7Mx4bq9PcOzPOG6veG6pz3huqfhuqnhu49tPcOhbD3hurvhu4fhuqk94bq94bqn4buZxKnhuqnhu649w6F9PTnhur894bq54buPOT3huqfhuqkoPcOhYuG6veG6rT1m4bq94bqnPTnhu5nhu4094bq7KOG6veG6pz3huq084bq94bqnPTnhuq3DtDk9w6Hhu5UoPcOyb8OjPcOp4bqtZuG6veG6pz3hur3hu4vhuqk94bq94buZ4buL4bq94bqnPcOyxqEo4buuPeG6veG7jWbhuqk9OeG6rcOqPTnhuq3hu4/hur3huqc9W+G6veG7rj3huqfhuqnhu49tPTnhuq3hu4/hur3huqc9w6HhurHhur09w7Jv4buZxKnhur3huqc94bujPD1hPnA9OeG6rcOqPTnhuq3hu4/hur3huqc9OOG6qeG6scOyPeG6uSjDqj3DoWnhur3huqfhu649OOG6qeG6scOyPcOzZ+G6veG6pz3hurk84bq7PeG6veG6p+G7mcSp4bqpPTnhur894bqrOeG6rVY94bu54bqt4buZKD04KMOqPeG6p+G6qcSpPeG6veG6reG7neG6veG6pz3DocOt4bqpPcOy4bqtKHA9OeG7kSg94bujw7Xhur3huqc94bq4Yijhu649OeG7kSg9w7o9QeG7i+G6qT3hurk+4bqpPeG6uz7hur3huq094bq7xIM94bq94bqt4buZPeG6reG6qeG6s+G6vT3hur0ocOG7rj3DqeG6reG6qT3hur3huqfhu5nEqeG6qT1hMuG6vT1hw7U94bq5PD3hu6Iy4bq9PcOJ4bqp4bq34buN4buuPU0oPcOJZj3Ds2s9w7I+4bqpPeG6rShwPeG6uTw94bq94bqn4buZxKnhuqk9w4nhuqnhur3huq09w7Lhu5c9w6Fo4bq94bqnPTgi4bq94bqnPeG6ueG6r+G6vT3hurk1bT3hur3huqfhuq3huqnhurNtPcOh4bq34buNPTjhuqnhurHDsj1w4bqv4buNPW7hu41x4buuPcOybzLhur09w7Jv4buH4bq94bqnPcOy4buX4bq94bqnPcOyMzk9w6Ezw7I9OOG6qeG6r+G6vT054buZ4buL4bq94bqn4buuPTgi4bq94bqnPXE9OeG6reG6qz3hu6M8PcOz4buVOT3hurkow6o9w6Fp4bq94bqnPTnhu5EoPeG6u2Lhur3huq094bqt4buHPcOhKOG6veG6pz3hurk84bq7PeG6p+G6qTzhu4094bq94bqnKHA9OeG6reG6q+G6veG6rT3Dsm/huq/hur094bujw7Xhur3huqc9w6Ezw7I94buh4buZKD3DqeG6qSg9w7Lhu5fhur3huqc9OGM94bqtw6DDqj3huq3hu4/DsuG7rj3DsuG6reG6qeG6seG7jT3hu6Nd4bq94bqnPWEz4buNPTnhuq0y4bq9PeG6veG6p+G7mcSp4bqpVj3huqxm4bq7PWs9w7o9QeG7i+G6qT3hu7loPeG6veG6rWLhur094bq94bqt4bud4bq94bqnPTnhuq3hu41w4bqx4bq9PeG7ocOgPW9p4bq9PW884bq94bqnPeG7ozXhur09OeG6reG7jXDhurXhur09w7Nd4bq94buuPTnhuq3hu41n4bqpPTnhu5EoPTg8PTnDquG6vT3DoeG6qT3DsuG6qeG6r+G7jT3DsuG6rcO04buuPeG6u2nDsj3hur3huqfhu5nEqeG6qT3hurnhuqvhur3huq09OOG6qeG6r+G6vT1t4bqt4buB4bq94bqnPTnhu4Hhur09bzPDsj3Dsm/Doz3hur3hur/huqk94buj4buJ4bqpPTnhuq3hu4/hur3huqc9w7Jm4bqp4buuPeG6uzNwPeG6vVvhurs9w7Jvaz3hurk+4bqpPcOhMnA94buj4buJ4bqpPeG6veG6reG6qeG6t+G7jT054bqt4bqr4bq94bqtPcOzKTnhuq09beG6rSnDsj3Dsm/huqnhurXhur09w6nhuqnhur3huq09w7LhurE9LT3hu6F9PeG6rWnhuqk9OeG7kSg94bq94bqtPD3hur3hu5nhu4k54buuPcOhxKnhuqk9w7Nn4bq94bqnPeG6veG6p+G7mcSp4bqpPWEy4bq9PeG7o8O14bq94bqnPTkow6o9w6Eo4bq94bqnPcOy4buX4bq94bqnPeG6veG6pzxwPcOh4buZajk9OXvhuqk9w7Lhuq3huqnhurPhur3hu649OeG6reG7kT1u4buNcOG6t+G6vT0o4bq9PeG6veG6qeG6veG6rT044bqp4bqv4bq9PeG6p+G6qeG7ieG6qT3DoeG7mWo5PeG6p+G6qeG7nT3hu6Phu53hur3huqfhu649w7Ji4bq94bqtPcOybz7hur3huqc94buhMuG6uz05KOG6veG6rT3hu6Ey4bq7PTnhu5k9OeG7iz04e+G6vT3DoX09OeG6rTPhurs9YeG7lcOy4buuPcOp4bqt4bqpPeG6ueG7geG6veG6pz1hMuG6vT3DoX09cOG6r+G6vT3DsuG6rWI9w7JvNeG6vT3DsuG7jXDhurHhur09OOG6qeG6r+G6vT1t4bqt4buB4bq94bqnPcOp4bqtZuG6veG6pz054bq/PeG6p2I9beG6rSk94bujbD3hur3DreG6qVY94bu3POG6qT3hu6M8PXvhur3huq3hu7A94bqsw6o84bq94bqnPcOB4buVOcOdL23hu7I=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Du nhập nuôi cá chim vây vàng cho thu nhập cao

Du nhập nuôi cá chim vây vàng cho thu nhập cao
2024-05-24 05:33:00

QTO - Nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị đã tiến...

Hiệu quả của chương trình 135 ở huyện Đakrông

Hiệu quả của chương trình 135 ở huyện Đakrông
2009-04-20 11:04:27

Từ năm 1999, huyện Đakrông, có 13 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn triển khai thực hiện Chương trình 135 của Chính phủ. Cho đến năm 2006 với nguồn vốn gần 46 tỷ đồng, huyện đã...

Sản xuất rau an toàn- lúng túng đầu ra

Sản xuất rau an toàn- lúng túng đầu ra
2009-04-19 10:20:18

Rau là loại thực phẩm không thể thiếu được trong bữa ăn hàng ngày của mọi người dân. Rau an toàn (rau sạch) ngày càng có nhu cầu lớn đối với người tiêu dùng. Mấy năm qua nhiều...

Phòng chống dịch bệnh cho tôm thẻ chân trắng

Phòng chống dịch bệnh cho tôm thẻ chân trắng
2009-04-16 11:23:58

Ở Quảng Trị, trong 2 năm qua, khi phong trào nuôi tôm sú chững lại thì phong trào nuôi tôm thẻ chân trắng phát triển mạnh hơn. Năm 2009, diện tích nuôi tôm sú bị giảm hơn 100...

Khống chế được dịch bệnh đốm trắng trên tôm

Khống chế được dịch bệnh đốm trắng trên tôm
2009-04-14 17:46:47

(QT) - Sau khi phát hiện 10 hộ nuôi ở 2 xã Triệu An và Triệu Phước bị dịch bệnh đốm trắng trên diện tích 6 ha tôm thẻ chân trắng gần 2 tháng tuổi do xử lý ao hồ trước khi nuôi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết