Cập nhật:  GMT+7
đủệếỗwịẨẨằêẤ{ũẪwờêeỦẢũếẪủkýếớĩýếẪjýếyụủsếụnyếỆẰũếủĂếẪẬẲếỆũtỗếwĩxđ/ủệeđẤếỗwịẨẨằêẤỦờịơêec){dế-ếYụĩFếệg/f/ểềềìẩếỦẢũếYÁyụếơỏyếẪựyủế)Bkyụế{ẬừếẤủÀũếủẲẤếỆẰũế{ẬẸẶyụếẪẬByụếỗõẤếyụủsếỗÁyụếyụủũtẤếẪĩBếẪủEFếỚĩếYọyụếẪÃếỗủẺỗếủẢũếẪủkýếớĩýếẪjýếyụủsếụnyếỆẰũếủĂếẪẬẲếỆũtỗếwĩxẫếỦũtyếyịFẩếẪẬqyếớừịếổĩyếẪựyủế)Bkyụế{ẬừếỗỳếểfếỗẮếẨẴếớĩýếẪjýếyụủsẩếẪẬýyụếớỳếỗỳếểếẪẬẸẶyụếẪẬByụếỗõẤếyụủsếxĂũếymxếớĩýếẪjýếẪẼếhềềề-ếhgềềếủỷỗếỆũqyẫế{ẬByụếẪỏxếƠjFếyụủsếỆĩếủĂếẪẬẲếyÁyụếơỏyếẪủBẢỗếỦẢũếYÁyụếơỏyếẪựyủếẨịBếễếymxếẪủĩyủếwốẤếớlếớĩýếẪjýếớẸẲỗếểíếwẰẤếỆsếvÌếẪủBốẪếẨkyếỄBõẪẩếỗủrếổũryếyÁyụẩếwỏxẩếyụẸếyụủũtẤếỆĩếvÌếẪủBốẪếỗẮếvủưẩếớũtyẩếxịFếỗÁyụếyụủũtẤếỗủýếíìềếủỷỗếỆũqyẫếYụýĩũếẬịẩếỗỉỗếỗõẤếỦẢũếYÁyụếơỏyếỗÉyụếẤủÀũếủẲẤếỆẰũếỗỉỗếẪẬByụếẪỏxếơjFếyụủsếỗõẤếủBFtyếẪÃếỗủẺỗếơjFếyụủsếỗủýếủẮyếễểềềếyÁyụếơỏyậếẤủÀũếủẲẤếỆẰũếỗỉỗếẪẬẸẶyụếẪẬByụếỗõẤẩếỗịýếớòyụếyụủsếẪẬýyụếỗkếyẸẰỗếụẾũếỗýyếờxếủẢũếỆũqyếyÁyụếơỏyếớũếủỷỗếyụủsếỆĩếớẸẲỗếổÀếẪẬưếỆũtỗếwĩxếẨịBếvủũếủỷỗẫế{ẬByụếẪỏxếƠjFếyụủsếỆĩếủĂếẪẬẲếyÁyụếơỏyếỗỵyếủýjẪếớẢyụếẪẸếỆõyếỆũtỗếwĩxếỗủýếệiềềếwịýếớẢyụẩếụũẰũếẪủũtBếỆũtỗếwĩxếỗủýếiệễếyụẸẶũếỆĩếwĩxếẪủEếẪĐỗếỄBõẪếvủồBếwịýếớẢyụếỗủýếệềìếyụẸẶũẫếỦẢũếYÁyụếơỏyếẪựyủếớlếỄỏFếơÊyụếỗỉỗếxÁếủứyủếẪẬứyủếơũúyếyủoxếẤủỉẪếẪẬũuyếẨkyếỄBõẪẩếẪjýếỆũtỗếwĩxếỆĩếẪmyụếẪủBếyủốẤếỗủýếyÁyụếơỏyẫế{ủịxếwBốyếỗEịếỗỉỗếỗẮếẨẴếơjFếyụủsẩếỦẢũếYÁyụếơỏyếỗỉỗếủBFtyẩếẪủừếỄlếẪẬýyụếẪựyủếỆĩếỗỉỗếỗẮếẨẴếẨkyếỄBõẪếyủẸế{ẬẸẶyụếẪẬByụếỗõẤếyụủsếỗÁyụếyụủũtẤếẪĩBếẪủEFếỚĩếYọyụẩếỗẮếẨẴếẪủqBếẬờyếỄBõẪếvủồBếWỏxế{ẬByụẩế9ưếyụủũtẤếxịFếWịýếỔkýếẪẬứyủếổĩFếẪjũếủẢũếẪủkýếớlếẪốẤếẪẬByụếỆĩýếỗỉỗếỆõyếớsếyủBếỗôBếớjýếẪjýếyụủsếẴếỗỉỗếớừịếẤủẸẮyụẩếủũtBếẦBkếỗÁyụếẪỉỗếớĩýếẪjýếyụủsẩếỗủBFuyếụũịýếỗỉỗếẪũryếổẢếVỦV{ẫẫẫếỚẠyụếẪủẶũẩếớsếỗốẤếớryếỗỉỗếụũkũếẤủỉẤếớĩýếẪjýếyụủsếỆĩếụũkũếẦBFrẪếỆũtỗếwĩxếẪẬýyụếyủỀyụếymxếẪẰũếyủẸếỄlếủẢũếủỳịếỗÁyụếẪỉỗếơjFếyụủsẩếớĩýếẪjýếỗỉỗếyụủsếớỉẤếẺyụếẪÀẪếyủBếỗôBếẪBFuyếơĐyụếỗEịếơýịyủếyụủũtẤẩếỗủCếẪẬỷyụếớĩýếẪjýếyụủsếẤủDếủẲẤếỆẰũếẪẬứyủếớẢếỆĩếỆũtỗếwĩxếẪjũếớừịếẤủẸẮyụẫẫẫếỦ7Ịđ/Ấe


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phòng chống dịch bệnh cho tôm thẻ chân trắng

Phòng chống dịch bệnh cho tôm thẻ chân trắng
2009-04-16 11:23:58

Ở Quảng Trị, trong 2 năm qua, khi phong trào nuôi tôm sú chững lại thì phong trào nuôi tôm thẻ chân trắng phát triển mạnh hơn. Năm 2009, diện tích nuôi tôm sú bị giảm hơn 100...

Khống chế được dịch bệnh đốm trắng trên tôm

Khống chế được dịch bệnh đốm trắng trên tôm
2009-04-14 17:46:47

(QT) - Sau khi phát hiện 10 hộ nuôi ở 2 xã Triệu An và Triệu Phước bị dịch bệnh đốm trắng trên diện tích 6 ha tôm thẻ chân trắng gần 2 tháng tuổi do xử lý ao hồ trước khi nuôi...

Mục kích nơi “sa tặc” tung hoành

Mục kích nơi “sa tặc” tung hoành
2009-04-13 15:20:25

Bất kỳ nắng hay mưa, mùa hè hay mùa đông, ở phía bắc cầu Đông Hà trong bóng đêm nhập nhoạng vẫn nhận ra âm thanh của chiếc máy hút cát thản nhiên ''đục khoét'' lòng sông. Đó là...

Nuôi lợn để làm giàu

Nuôi lợn để làm giàu
2009-04-12 10:48:05

Được các chị ở Hội Phụ nữ xã Hải Ba (Hải Lăng) giới thiệu, tôi tìm đến nhà chị Mai Thị Bỉnh (thôn Phường Lang, xã Hải Ba). Vồn vã tiếp tôi trong căn nhà khang trang được xây...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết