Cập nhật:  GMT+7
LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+LuG6pOG7j3vhu5/hurNwe+G6p8OzxKnhu4F74buh4bute+G6qTV74bqn4bqx4bube+G7i+G7pTV7IiIwe+G7oWh74buLYcSp4buHezbEqXvhu6FyLC/hu4dbLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu4bhuqs14bqtPi7hu6Dhu6BKey174bueNXB7IHvEqeG7gTfhu6174buLN+G7iXvhu6nhu4Phurvhuqcqe8Sp4buBN+G7rXtbMC0yKnvhu6DDvcSo4bqse+G7oOG7mibhu4bhuqbhu4h74bqpYXvhu6Fw4butZcSpezbEqXvhu6FyeyJ74bqlZ3vhuqc2anvhu4s3e+G7oeG7hzfEqeG7h3vhu6nhu4NlxKl74buG4bqo4buc4buge+G6psOzxKnhu4F74buh4bute+G6p8O1e+G7m+G7h+G6t8Spe+G6puG7j8Sp4buBe+G6qeG7jcSp4buBe+G7qOG7g+G6u+G7oXvhu6nhurl74buHN8Sp4buHe+G7qeG7g3vhu5/FqXvhuq1zxKnhu4F74buDxKnhu6Hhuqvhu6PEqeG6q+G7oXvhuqfhu4fhu4PDqeG7iXvhuqlqOOG7oXvhu4fhu5HEqXsiIjB74buhaHvhuqnhu43EqeG7gXvhuqd0NXvhu4c3xKnhu4F7xKnhu4E3xKl7xKnhu4HDuuG7meG7gyYsL+G7my4s4buhNeG6peG7i+G6q3vhu5/hu6Hhu63hu4vhuqvhu7Q+4buJNeG7o+G7geG7g8SpJF3hu5vhu7F7NXDhu6FqPi4s4buh4bujLizhu6Hhuq0uLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+Lizhu4Phu4nhu4F7NeG7i+G7oeG7tD7igIvhuqThu4974buf4bqzcHvhuqfDs8Sp4buBe+G7oeG7rXvhuqk1e+G6p+G6seG7m3vhu4vhu6U1eyIiMHvhu6Foe+G7i2HEqeG7h3s2xKl74buhcns+e+G7n+G7o+G6p+G7tD7hu4fhu6Hhu6Hhu5skLy/hu5/hu6E14buh4buD4bqnJsSp4bqr4burJuG7oXBq4buD4buh4buj4bqrJuG7qcSpL+G7oeG7oWov4buDL+G7nzFdMS9dfVsxL30yL1swL+G6rTUt4bqnNeG7my3DreG7m+G7gS1bIDEzMDAwMjIwJsOt4bub4buBPi8uLC/hu5suLC/hu6Hhuq0uLC/hu6Hhu6MuLOG7oeG7oy4s4buh4bqtLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi4ie+G6pWd74bqnNmp74buhOOG7g3vhu6FsNXste+G7ucSp4buHJHvhu4jhu4PEqeG7h3vhuqThuqHEqeG7gSwv4bubLiwv4buh4bqtLiwv4buh4bujLiwv4buhNeG6peG7i+G6qy4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bugbDV74buhcOG7rWXEqXvhu5vhu4c44buhe+G7hnB2xKnhu4d74buI4buDxKnhu4d74bugcOG6scSpezogInvhu6Fww7Xhu4Mqe8Sp4buBc3vhu6hpxKnhu4d74buKasSp4buBO3tbfXvEqcOh4buJe+G7oXIqe+G7hnB2xKnhu4d74buccMOy4bqne+G7qOG7g+G6u+G7oXs6IjF74buhcMO14buDKnvEqeG7gXN74bqo4buNxKnhu4F7xKg14buDO3vhu6k3e+G7oOG7hzbhu4N74buoaXvhu4ZwZXs6IDB74buhcMO14buDKnvEqeG7gXN74bucJjA7e1tde8Spw6Hhu4l74buhcnvhuqdyxKnhu4F74bup4bq5e+G7oeG7j+G7g3vhu5/FqXvhuq1zxKnhu4F74buJOMSp4buBe+G7iTbhu6174buh4buFxKnhu4cqe+G7iTjEqeG7gXvhu6nhu4PDqsSpe+G7oeG7h8OzxKnhu4Eqe+G7iTjEqeG7gXvhu4PEqeG7oeG6q+G7o8Sp4bqr4buhe+G7oeG7h+G7p+G6p3vhu4fhu4PhurvEqXvhu4c3xKnhu4d74bup4buDe+G6p+G7h+G7g8Op4buJe+G6qWo44buhe+G7oTfhu4N74bufOcSpJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7hu6Dhu4fhuqtqe+G7h+G7jXvhu5/hu5F74bupc3s2xKkqe+G6p8OzxKnhu4F74buh4bute+G6puG7j8Sp4buBe+G6qeG7jcSp4buBe+G7qOG7g+G6u+G7oXvhuqnhuqPhu6F74buh4bujc3vhu5/hu5d74buhOOG7g3vhu6Dhu5om4buG4bqm4buIe+G6p2t74buH4buRxKl7XX174bqn4buH4buDe8Sp4buHNsSp4buHKnvhu6nDocSpe+G7m+G7h2zEqeG7gXvhuqk44buDe+G6reG7g+G6u8Spe8Os4buHw6Dhu5t74bqnOXvEqcO64buT4bqnJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7hu4jhuqPhuqd74bqtcnvhuqfhu4fDujV74bqpw6HEqeG7gXvDrOG7r3vhuq1n4bqn4buHe+G7qXN74bufN8Spe+G7geG7gzVqe+G6rWfhuqfhu4d74buh4buHw7rhu5HEqeG7gXvhu4k44buDe+G6qeG7g+G6u8Spe+G7ocWpe8Sp4buHw7rEqeG7gXvEqOG7gXDhu63DqsSpe+G7iOG7g8Sp4buHe+G7oOG7hzfEqeG7hyp74bqoajfEqXvhu4bhu43EqeG7gXvhuqbhu4fDuuG7kcSp4buBKnvhu4ZwdsSp4buHe+G7iOG7g8Sp4buHe+G7oHDhurHEqSp74buGcHbEqeG7h3vhu5xww7Lhuqd74buo4buD4bq74buhKnvhu6Dhu4c24buDe+G7qGl74buGcGV74bqpYXvhu4vhurPhu5t74buh4bujNcSp4buBe+G7q+G6q+G6pXvhu6jhu4PhuqdqxKnhu4Hhuq1qxKnhu4Hhu6nhu4Phuqvhu6Em4bupxKl74bqp4bq9e+G7nXA5xKnhu4F74bqnNmp74buh4buHw7rhu5HEqeG7gXvhu4k44buDe+G6qeG7g+G6u8Spe+G7ocWpe+G7qTd74budcDnEqeG7gXvhuqc2anvhuqU2xKl74buHN8Sp4buBe+G6qTV74bqn4bqx4bube+G7oeG7ozZ74buHZsSp4buHKnvhu51wNXvhuqlre8OsZXB74buBbeG7g3vhuqnhurdwe+G7ocO6e+G6p3Q1e8Os4buHNuG6p+G7h3vhu4c3xKnhu4F74bup4buT4buDe+G7h8O5NXvhu4djxKl74buh4bujasSp4buBe+G7oeG7h+G7meG7g3vhu4Hhu4M1xKl7xKnhu4HDoMSpe+G7n8SRe+G7oeG7h3B74buLOOG7g3vhu6Hhu4PhurnEqXvhu6nDssSpe+G7qTd74buLYeG7g3vhuqc1aiYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bqo4bq9e+G7i+G6seG7rXvhu4tsxKnhu4F74buh4buDxKkqe+G7h2174bqpYXvhu4vhurPhu5t74buhN+G7g3vDrOG7h2o5xKl74bqn4buHanvhuqc24bqne8Os4buHNuG6p+G7h3vhu4c3xKnhu4Eqe+G7h8O64buTxKnhu4F74bqtw6LEqXvhu4dte+G6qcOhxKnhu4F7xKnhu4fhurPhu5t74bupN2p74buh4bujNcSp4buBe+G7q+G6q+G6pXvhu6Hhu4fhuqtqe+G6rW/hu4N74buh4buHw7PEqeG7gXvhu6Hhu4PEqSp74bqn4buHcOG7reG6vcSpe+G7oeG7g+G6ucSpe+G6qeG6t3B74buhw7p74bup4bq5e+G6p8OzxKnhu4F74buh4bute+G7qTd74bqpw7rhu5Xhuqd74bqnw7PEqeG7gXvhu6Hhu6174buh4bujOXvhu6Hhu4PhurnEqXvhu51wNXvhu6E34buDe8Os4buHajnEqSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bug4bule+G7oeG7hzbEqeG7gXsgLV19W1t74bqpw6nEqXvhu6Hhu4c2xKnhu4F7My1dfVtde+G7h2174bqpYXvhu4vDs+G7g3vDrGJqe+G6qcO64buV4bqne10mNF00e8Os4buHNuG6p+G7h3vhu4c3xKnhu4F74bqp4bq3cHvhu6HDunvhu6HDtcSp4buBe+G7n8Oye+G7oeG7g+G6ucSpe+G7i2XEqXvhu6Hhu5Phu4N74buH4buRxKl7IiIwe+G7oWh74bqp4buNxKnhu4Eqe+G7nXA1e+G6qWt74bqn4buH4buDw6nhu4l74bqpajjhu6F74bqndDV7w6zhu4c24bqn4buHe+G7hzfEqeG7gXvhu4HhurfEqXtbfTN74buhaHvhuqnhu43EqeG7gSYsL+G7my4s4bube+G6p+G7izXhu5/hu5/hu7Q+4bub4bqkauG6reG7rT4u4bug4bujasSp4buBe+G7qXN7NsSpe8SpN+G7rSp74bug4buHN8Sp4buHe+G7qTd74bqm4buHw7rhu5HEqeG7gXvhu4s3e1174bqn4buHdHvhu4nDunB74bqpYXvhuqVue+G7oeG7o8OyxKl7xKllxKl74bqn4buRe+G7nXA1xKl74bqp4buD4bq5cHvhu6Hhu6M1e+G7ozV74budcOG7rcOp4buhe+G6qWfEqeG7h3vhu6Hhu6Nw4bute8SpYXvhu6k3e+G7oTjhu4l74bqpZsSp4buHe+G6p+G7h2h74bqp4buD4bq5cHvhu6Hhu6M1e8Os4buH4buDe8SpN2p74bqlw6Dhu6F74bqpw7rhu5Xhuqd74bufxJF74buxxal74buL4buve+G7nzVwJiwv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7hu6A44buDe+G7oWw1KnvEqeG7h+G7g+G6uXB7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhuqVne+G7hzjhu4N7w6zhu4c14buDe+G6peG7g8Op4buhe+G6p8OzxKnhu4F74buh4bute+G6puG7j8Sp4buBe+G6qOG7jcSp4buBe+G7qOG7g+G6u+G7oXvhu6Hhu4fDs8Sp4buBe+G7nXA1e+G7geG7g+G7k+G7g3vhu6Hhu4fhu4Phurtwe+G6p3Q1e+G6pTjEqXvhuqXDqCp7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhu6Hhu4fhuq/EqXvhu6k3e8Sp4buB4buH4bqrez7hu51wOcSp4buBe+G6pzZqe+G7izfhu4l7w6HEqXvhu5/hu4PEqeG7h3vhu4vhu5nhu4N74bqnNWo+e8SpZcSpe+G6qWF74buh4buHNeG7iXvhu4Hhu4M1e+G6qeG6t3B74buhw7ome+G7oFDhu6zDieG7oHvhu4jDveG7gnste+G7iOG7gsSo4buGe+G6pOG6oMSo4buALC/hu5su


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Làm gì khi có người dọa giết?

Làm gì khi có người dọa giết?
2016-07-16 14:38:42

TTO - Nhiều người bị kẻ xấu đe dọa, hãm hại nhưng không biết phải làm sao. Ai sẽ bảo vệ họ trước cái ác và họ phải làm gì khi tính mạng của họ bị đe dọa?

Đâm vào đuôi xe tải, một người tử vong

Đâm vào đuôi xe tải, một người tử vong
2016-07-15 08:18:38

(QT) - Khoảng 3 giờ chiều 14/7/2016 trên Quốc lộ 1A, tại Km 762+200, đoạn qua thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) xảy ra một vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải...

Đánh bạc ở nhà phó công an xã

Đánh bạc ở nhà phó công an xã
2016-07-15 06:58:36

TTO - Công an huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai xác nhận đã tạm giữ chín người đang đánh bạc ở quán cà phê của phó Công an xã Trị An.

Ngân hàng Xây dựng mất hơn 9.000 tỉ ra sao?

Ngân hàng Xây dựng mất hơn 9.000 tỉ ra sao?
2016-07-14 01:53:07

TTO - Chỉ một thời gian ngắn sau khi tiếp nhận, tái cơ cấu và quản lý hoạt động của Ngân hàng Xây dựng, Phạm Công Danh cùng đồng phạm đã đẩy ngân hàng này lún sâu vào nợ nần,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết