Cập nhật:  GMT+7
%C3%93%2C%E1%BB%94%E1%BB%92Y%5BQ%E1%BA%B3%E1%BA%B3H%E1%BB%90%E1%BA%AF%E1%BA%B4.%E1%BA%B5%5B%E1%BB%B4%E1%BB%90%C3%92%E1%BB%B1%2C.%25%C3%A2%E1%BB%92YR%22%E1%BB%92X8%E1%BB%92%E1%BA%BD%C3%9A%E1%BB%92%E1%BB%A9.%22%2C%E1%BB%92sU.%E1%BB%92X%29%E1%BB%92%7D%E1%BB%83%E1%BB%92%5B%C3%A2%E1%BB%AE%E1%BA%B5%C3%93%2F%2C%E1%BB%94%C3%92%C3%93%E1%BA%AF%E1%BB%92Y%5BQ%E1%BA%B3%E1%BA%B3H%E1%BB%90%E1%BA%AFs%E1%BB%B4Q%C3%9D%E1%BB%90%C3%92%E1%BB%B1%3BS%C3%AA%E1%BB%92%E1%BB%94%E1%BB%94%2F%C6%A0%2F%E1%BB%96%E1%BB%98%E1%BB%96%E1%BB%94K%E1%BB%92%E1%BB%8F%21%E1%BB%92%E1%BA%B5%2Cb%E1%BB%92s%C3%A2%C3%AA%2A%22%E1%BB%92%E1%BA%A9%C3%AA%E1%BB%92r.+%E1%BB%92%E1%BB%A9.%22%2C%E1%BB%92%E1%BA%B4%E1%BA%B7%E1%BB%AC%22%E1%BB%92%E1%BA%B8%C3%99%22%E1%BB%92%E1%BA%B0%C3%A2U%22%3B%E1%BB%92Y%2C+%E1%BB%92X.%24%E1%BA%B5K%E1%BB%92%E1%BA%B5%E1%BB%AE%E1%BA%AF%E1%BB%92%E1%BA%B5%2C%26%E1%BB%92%E1%BB%8FQ%22%E1%BB%92%C3%B5%2C%E1%BB%B0%E1%BA%AF%E1%BB%92%2CS%22%2C%E1%BB%92%E1%BB%91U%22%3B%E1%BB%92X8%E1%BB%92%E1%BA%BD%C3%9A%E1%BB%92%E1%BB%A9.%22%2C%E1%BB%92sU.%E1%BB%92N%2C%C3%A2%C3%AA%2A%22%E1%BB%92r.+%E1%BB%92%E1%BB%A9.%22%2CO%E1%BB%92%E1%BA%B9S%E1%BB%92%22%2C.%25%C3%A2%E1%BB%92YR%22%E1%BB%92X8%E1%BB%92%E1%BB%B2%29Q%E1%BB%92%E1%BA%AF%2Cb%C3%A1%22%3B%E1%BB%92%22S%C3%AA%E1%BB%92%E1%BA%B9dQ%E1%BB%92X%29%E1%BB%92%7D%E1%BB%83%E1%BB%92%5B%C3%A2%E1%BB%AE%E1%BA%B5%E1%BB%92%E1%BA%B9%28%E1%BB%92%5B.%3D%22%E1%BB%92%E1%BA%B1%C3%A2Q%22%E1%BB%92%E1%BB%B2%24%22%E1%BB%92%5D8%E1%BA%B5%E1%BB%92%E1%BA%B36%E1%BB%92%E1%BA%B3Q.%E1%BB%92%E1%BA%AF%2CT%5DL%C3%93%2F%E1%BA%AF%C3%92%C3%93%E1%BA%AF%E1%BB%92Y%5BQ%E1%BA%B3%E1%BA%B3H%E1%BB%90%E1%BA%AF%E1%BB%8F+%C3%9D%C3%AA%E1%BB%90%C3%92%C3%B5%E1%BA%AD%E1%BB%92%E1%BA%B5%2C%26K%E1%BB%92%E1%BA%B5%E1%BB%AE%E1%BA%AF%E1%BB%92%E1%BA%B5%2C%26%E1%BB%92%E1%BB%8FQ%22%E1%BB%92%C3%B5%2C%E1%BB%B0%E1%BA%AF%E1%BB%92%2CS%22%2C%E1%BB%92%E1%BB%91U%22%3B%E1%BB%92X8%E1%BB%92%E1%BA%BD%C3%9A%E1%BB%92%E1%BB%A9.%22%2C%E1%BB%92sU.%E1%BB%92X%29%E1%BB%92%7D%E1%BB%83%E1%BB%92%5B%C3%A2%E1%BB%AE%E1%BA%B5%E1%BB%92%E1%BA%B9%C3%A0.%E1%BB%92%2C%28%22%2C%E1%BB%92%E1%BA%B5%2CcY%E1%BB%92%7D%2C.%26%22%E1%BB%92%E1%BA%B5%E1%BA%B7RY%2CL%E1%BB%92%E1%BA%B8%25%E1%BB%92YR%E1%BB%92%22%2C%E1%BB%AA%22%E1%BB%92Y0%E1%BB%92YRY%E1%BB%92%2C%28%22%2C%E1%BB%92%E1%BA%B5%2CcY%E1%BB%92%7D%E1%BB%83%E1%BB%92%5B%C3%A2%E1%BB%AE%E1%BA%B5%C4%A8%E1%BB%925%22%3B%E1%BB%92%E1%BA%B4%E1%BA%B7%E1%BB%AC%22%E1%BB%92r.U.%E1%BB%92X%29%E1%BB%92YRY%2C%E1%BB%92Y%2CcY%E1%BB%92%C3%B5%2C%E1%BA%A9%E1%BB%92%E1%BA%B5%29Y%2C%E1%BB%92%C3%82%E1%BB%8F%E1%BB%B1%C3%B4%E1%BB%92%E1%BA%BD%C3%9AJ%E1%BB%925%22%3B%E1%BB%92%E1%BA%B84%E1%BB%92%E1%BA%B8%C3%99%22%E1%BB%92%E1%BA%B0%C3%A2%E1%BA%BFK%E1%BB%92%E1%BB%8F%21%E1%BB%92%E1%BA%B5%2Cb%E1%BB%92%E1%BB%91U%22%3B%E1%BB%92%E1%BA%A9%C3%AAK%E1%BB%92%C3%B5%2C%E1%BA%A9%E1%BB%92%E1%BA%B5%29Y%2C%E1%BB%92s%E1%BB%91%E1%BB%B1%C3%B4%E1%BB%92%E1%BA%BD%C3%9A%E1%BB%92%E1%BB%A9.%22%2C%E1%BB%92sU.%E1%BB%92X%29%E1%BB%92YU%22%2C%E1%BB%92YR+J%E1%BB%925%22%3B%E1%BB%92%E1%BB%B1%3B%C3%A2%C3%AA%3F%22%E1%BB%92%E1%BA%B4%C3%A2%E1%BB%B0%22%E1%BB%92%C3%B4%E1%BB%AA%22K%E1%BB%92%E1%BA%AE%2C0%E1%BB%92%C3%B5%2C%E1%BA%A9%E1%BB%92%E1%BA%B5%29Y%2C%E1%BB%92s%E1%BB%91%E1%BB%B1%C3%B4%E1%BB%92%E1%BA%BD%C3%9A%E1%BB%92%E1%BA%B9S%E1%BB%925%22%3B%E1%BB%92%E1%BB%B1%3B%C3%A2%C3%AA%3F%22%E1%BB%92%E1%BA%B8%C3%99%22%E1%BB%92%E1%BA%B4S.K%E1%BB%92%E1%BA%AE%2C0%E1%BB%92%C3%B5%2C%E1%BA%A9%E1%BB%92%E1%BA%B5%29Y%2C%E1%BB%92%C3%82%E1%BB%8F%E1%BB%B1%C3%B4%E1%BB%92%E1%BA%BD%C3%9A%E1%BB%92X%29%E1%BB%92%7D%2C.%26%22%E1%BB%92%E1%BA%B5%E1%BA%B7RY%2CJ%E1%BB%92XS%E1%BB%92%E1%BB%B1%3B%C3%A2%C3%AA%3F%22%E1%BB%92%E1%BA%B4%2C%29%E1%BB%92%E1%BA%B4%2C%E1%BA%A9%C3%AAK%E1%BB%92%22%3B%C3%A2%C3%AA%3D%22%E1%BB%92Y5%22%3B%E1%BB%92Y%2CcY%E1%BB%92%E1%BA%B4S.%E1%BB%92Y%2C%21%22%2C%E1%BB%92%E2%80%93%E1%BB%92%C6%B0%24%E1%BB%92%E1%BA%B5+R%22%E1%BB%92%E1%BA%BD%C3%9A%E1%BB%92X%29%E1%BB%92YU%22%2C%E1%BB%92YR+L%E1%BB%92s.%2A%22%E1%BB%92%22Q%C3%AAK%E1%BB%92%C3%82%E1%BB%8F%E1%BB%B1%C3%B4%E1%BB%92%2C%C3%A2%C3%AA%2A%22%E1%BB%92r.+%E1%BB%92%E1%BB%A9.%22%2C%E1%BB%92Y%E1%BA%AB%22%3B%E1%BB%92%E1%BB%B2Q%22%3B%E1%BB%92%E1%BA%B5.%24%22%E1%BB%92%2CS%22%2C%E1%BB%92YRY%E1%BB%92%E1%BA%B1%C3%A2%C3%AA%E1%BB%92%E1%BA%B5%E1%BA%B7%28%22%2CK%E1%BB%92%E1%BA%B5%2C%E1%BA%A9%E1%BB%92%E1%BA%B5%E1%BA%ADY%E1%BB%92Y%E1%BB%AC%22%E1%BB%92%E1%BA%B5%2C.%24%E1%BA%B5%E1%BB%92%E1%BB%B2%26%E1%BB%92%E1%BA%BDe%E1%BB%92%5B%E1%BA%BF%E1%BB%925%22%3B%E1%BB%92%E1%BB%B1%3B%C3%A2%C3%AA%3F%22%E1%BB%92f%22%2C%E1%BB%92%E1%BA%B4%C3%A2%E1%BB%B0%22K%E1%BB%92Y5%22%3B%E1%BB%92Y%2CcY%E1%BB%92%E1%BB%91%29Q%E1%BB%92Y%2C%21%22%2C%E1%BB%92%E2%80%93%E1%BB%92%E1%BA%BC%E1%BB%AA%C3%AA%E1%BB%92%C3%9D%C4%91%22%3B%E1%BB%92%E1%BA%BD%C3%9A%E1%BB%92%E1%BB%A9.%22%2C%E1%BB%92sU.%E1%BB%92%E1%BA%B5%2C%E1%BB%B4+%E1%BB%92%E1%BA%B1%C3%A2%C3%AA%E1%BB%92%E1%BB%B2%29%22%2CL%C3%93%2F%E1%BA%AF%C3%92%C3%93%E1%BA%AF%E1%BB%92Y%5BQ%E1%BA%B3%E1%BA%B3H%E1%BB%90%E1%BA%AF%E1%BB%8F+%C3%9D%C3%AA%E1%BB%90%C3%92%E1%BB%91b%E1%BA%A3Y%E1%BB%92X.%24%E1%BA%B5K%E1%BB%92%22%2C%C3%A9%22%3B%E1%BB%92YR%22%E1%BB%92X8%E1%BB%92X%29%E1%BB%92%7D%E1%BB%83%E1%BB%92%5B%C3%A2%E1%BB%AE%E1%BA%B5%E1%BB%92%22%3D%C3%A2%E1%BB%92%E1%BA%B5%E1%BA%B7%3D%22%E1%BB%92%E1%BB%B2%25%C3%A2%E1%BB%92Y0%E1%BB%92%22%2C%C3%A9%22%3B%E1%BB%92%E1%BA%B3Q.%E1%BB%92%E1%BA%AF%2CT%5D%E1%BB%92%E1%BA%B5%E1%BA%B7+%22%3B%E1%BB%92%E1%BA%B5%2C%C4%91Y%E1%BB%92%2C.%2A%22%E1%BB%92%22%2C.%2A%5D%E1%BB%92%E1%BA%B9%E1%BA%AD%E1%BB%92%E1%BA%B5T.%E1%BB%92%E1%BB%B2%29Q%E1%BB%92%E1%BA%AF%2Cb%C3%A1%22%3BL%E1%BB%92%E1%BA%B4%E1%BA%B7+%22%3B%E1%BB%92%E1%BB%B20%E1%BB%92Y0%E1%BB%92%E1%BA%B3Q.%E1%BB%92%E1%BA%AF%2CT%5D%E1%BB%92%22%3B%2C.%3D%5D%E1%BB%92%E1%BA%B5%E1%BA%B72%22%3B%E1%BB%92%5BS%E1%BB%92%E1%BA%B5%2CR%22%3B%E1%BB%92%E1%BB%94%E1%BB%94%2F%E1%BB%96%E1%BB%98%E1%BB%94%E1%BB%A0K%E1%BB%92%5B%C3%9A%22%2C%E1%BB%92%E1%BB%B2T+%E1%BB%92%C3%82%E1%BB%8F%E1%BB%B1%C3%B4%E1%BB%92%E1%BA%BD%C3%9A%E1%BB%92%E1%BB%A9.%22%2C%E1%BB%92sU.%E1%BB%92%E1%BB%B2%C3%9A%E1%BB%92%5BS%5D%E1%BB%92%2C7%E1%BB%92%E1%BA%B3%C3%A1%E1%BB%92%7D%C3%A8%5D%E1%BB%92%E1%BA%B5%E1%BA%A1%E1%BB%92%E1%BA%B5%E1%BA%B7%28%22%2C%E1%BB%92%E1%BB%B2%25%E1%BB%92%22%3B%2C%29%E1%BB%92%E1%BA%AE%2C1%22%3B%E1%BB%92%E1%BB%B18.%E1%BB%92%E1%BA%B9%E1%BA%AD%E1%BB%92%E1%BA%B9S%E1%BB%92%C3%82%E1%BB%8F%E1%BB%B1%C3%B4%E1%BB%92%2C%C3%A2%C3%AA%2A%22%E1%BB%92r.+%E1%BB%92%E1%BB%A9.%22%2C%E1%BB%92X6%E1%BB%92%E1%BA%B5%E1%BA%B7%21%E1%BB%92Y%2CcY%E1%BB%92%C3%9DQ%22%2C%E1%BB%92%E1%BA%B8%C3%99%22%E1%BB%92%E1%BA%AF%2C1%22%3B%E1%BB%92%E1%BB%91U%22%3B%E1%BB%92%E1%BA%A9%C3%AA%E1%BB%92%E1%BA%BD%C3%9A%E1%BB%92Y%2C+%E1%BB%92XS%E1%BB%92%E1%BB%B1%3B%C3%A2%C3%AA%3F%22%E1%BB%92%E1%BA%B4%2C%29%E1%BB%92sb%C3%A1%22%3B%E1%BB%92%E1%BB%ADQ%22%2C%E1%BB%92%22%2Cb%22%3B%E1%BB%92%E1%BA%B5%2C%C4%91Y%E1%BB%92%E1%BA%B5%24%E1%BB%92XS%E1%BB%92%E1%BB%ADQ%22%2C%E1%BB%92%7D%2C5%22%3B%E1%BB%92%2C%25%E1%BB%92%5BS%5D%E1%BB%92Y5%22%3B%E1%BB%92%E1%BA%B9.%2AY%E1%BB%92%22S%C3%AAL%E1%BB%92%E1%BA%B26%E1%BB%92%E1%BA%B5.%25%22%E1%BB%92%E1%BA%AF%2C%E1%BA%AD%E1%BB%92Y%E1%BB%B0%E1%BA%AF%E1%BB%92Y%2C+%E1%BB%92XS%E1%BB%92%E1%BB%ADQ%22%2C%E1%BB%92%5BT.%E1%BB%92Y%2C%C3%A2%C3%AA%26%22%E1%BB%92Y%2C+%E1%BB%92%22%3Bb%E1%BA%A1.%E1%BB%92%7D%2CRY%E1%BB%92%E1%BA%B3Q.%E1%BB%92%E1%BA%B1%C3%A2%C3%AA%E1%BB%92%E1%BB%B2%29%22%2CL%E1%BB%92%E1%BB%B1%3B+S.%E1%BB%92%E1%BA%B7QK%E1%BB%92%5B%C3%9A%22%2C%E1%BB%92%E1%BB%B2T+%E1%BB%92%C3%82%E1%BB%8F%E1%BB%B1%C3%B4%E1%BB%92%E1%BA%BD%C3%9A%E1%BB%92%E1%BB%A9.%22%2C%E1%BB%92sU.%E1%BB%92Y1%22%E1%BB%92%5B%E1%BB%AE%E1%BA%AF%E1%BB%92%2C7%E1%BB%92%E1%BA%B3%C3%A1%E1%BB%92Y5%22%3B%E1%BB%92%E1%BA%B5%E1%BA%B7%28%22%2C%E1%BB%92%E1%BA%B3eQ%E1%BB%92Y%2C%C3%A9Q%E1%BB%92%22%E1%BB%AA%22%3B%E1%BB%92Y%E1%BB%B0%E1%BA%AF%E1%BB%92%E1%BB%B2b%E1%BA%A1%22%3B%E1%BB%92%228.%E1%BB%92%E1%BB%B27%22%3B%E1%BB%92%E1%BA%B5%2C5%22%E1%BB%92sU.%E1%BB%92%E1%BA%B4%E1%BB%AA%22%E1%BB%92-%E1%BB%92sU.%E1%BB%92%E1%BA%B0%C3%A2%24%E1%BB%92%22%2Cb%22%3B%E1%BB%92%7D%2C5%22%3B%E1%BB%92%2C%25%E1%BB%92%E1%BA%B5%2C.%E1%BB%92Y5%22%3B%E1%BB%92%5DS%E1%BB%92%C3%9D%E1%BA%A7%22%3B%E1%BB%92%E1%BA%B9S+%E1%BB%92%E1%BA%B9.%2AY%E1%BB%92Y%2C.%E1%BB%92%E1%BA%B5%E1%BA%B7U%E1%BB%92%22%2C.%25%C3%A2%E1%BB%92%7D%2C+U%22%E1%BB%92%22%E1%BA%A3%E1%BB%92Y%E1%BA%A9Q%E1%BB%92%E1%BA%BD%C3%9AL%C3%93%2F%E1%BA%AF%C3%92%C3%93%E1%BA%AF%E1%BB%92Y%5BQ%E1%BA%B3%E1%BA%B3H%E1%BB%90%E1%BA%AF%E1%BB%8F+%C3%9D%C3%AA%E1%BB%90%C3%92%E1%BA%B0%C3%A2Q%22%3B%E1%BB%92s.%2A%E1%BA%AF%C3%93%2F%E1%BA%AF%C3%92


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phát hiện vụ trộm cắp hơn 4.000 kWh điện

Phát hiện vụ trộm cắp hơn 4.000 kWh điện
2021-03-03 13:52:12

QTO - Hôm nay 3/3/2021, Giám đốc Điện lực Khe Sanh Phan Gia Dương cho biết, một vụ trộm cắp điện với sản lượng lớn vừa được phát hiện tại xã Hướng Linh,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết