Cập nhật:  GMT+7
ÁỐẲẰÌỞCỲỲựẮXồỒỴỞĨẮÀảẼỴẰỏỐRẰÌỐ=ẰPỐỒÒỠẰớ(ẰÍCPẰềỒỌỠẰỴÝCẰỴỐĐPỐẰ=(ẰốRÌẰồÝẺPÔÁ/ỐẲÀÁXẰÌỞCỲỲựẮXđĨCỊẮÀỹồễfAẰ-ẰệỒNPẰYỶCPẰ,#ẰDPẰẴẰYỶCPẰÌỐ*ÌẰỈDPỐẰÌỬẰẺPẰỴỒÓPẰÔỂ(Ằ!ÙPẰ!CQẰỊ%ẰỞỶGPỳẰÌỐỒÓỶẰẲẲỵẲỳẰãỪẰYỶCPẰãốắồẰãÙPÔẰCPẰỴƠPỐẰốRÌẰồÝẺPÔẰỴỒOXẰỴ#ÌẰỢỐVỒẰỴỤẰỴỐNỠẰỠŨỴẰÍỖẰÌCPỳẰÍẼỴẰỴEỠẰÔỒCỠẰẴẰỴỐDPÔẰỈỤỒẰ,ỰỒẰÙPÔẰắỒPỐẰsẺPẰể%ỬỒẰỹẦẬẰỴỶƯỒỳẰỏỐRẰÌỐ=ẰPỐỒÒỠẰớ(ẰÍCPẰềỒỌỠẰỴÝCẰỴỐĐPỐẰ=(ẰồỏỵốRÌẰồÝẺPÔAẰ,ÓẰỴŨỒẰ“ỈDPỐẰÍEÌ”ỵÁ/XÀÁXẰÌỞCỲỲựẮXảQỊ(ẮÀãỐỒÓỶẰỴỤỒẰÌ@PÔẰPÔĐ(ỳẰÌỪẰYỶCPẰỈỒÓỶẰỴÝCẰỴỒOPẰỐĐPỐẰỢỐDỠẰ!JỴẰPỪỒẰVẰ,ĐẰPỪỒẰỞĐỠẰ,ỒÒÌẰÌ=CẰÙPÔẰể%ỬỒỵÁ/XÀÁXẰÌỞCỲỲựẮXảQỊ(ẮÀịPÔẰể%ỬỒẰỈ%ỮÌẰÌQỒẰỞĐẰỠŨỴẰ“ỈEỒẰÔỒC”ẰÌRẰ!ĨẰỐỪỒẰ!ỖPỳẰỲVẰỐ;ỶẰÌẺPẰÍỒÒỴẰỴỐ?ẰỢỐCPÔẰỴÝCPÔẰỴÝNPẰỈ%ỬPÔẰệNẰăỶHPỳẰỏỵẤỳẰồỏỵốRÌẰồÝẺPÔỵÁ/XÀÁỴCÍỞĨẰỲỴ(ỞĨựẮỠCÝÔỒPyẴX!ẰCỶỴQẮÀÁỴÝÀÁỴỊÀÁXẰÌỞCỲỲựẮXảQỊ(ẮÀÁỒỠÔẰCỞỴựẮẮẰỲÝÌựẮỐỴỴXy//...ỵỴỐCPỐPỒĨPỵÌQỠỵ,P/ỏỒÌỴỶÝĨỲẴẶẲẴẲ/sỶ/PỐC-QPÔ-ỠỶQỒỵỜXÔẮ/ÀãẺPẰÍỒÒỴẰỴỐ?ẰỢỐCPÔẰỴÝCPÔẰÌ=CẰÙPÔẰể%ỬỒÁ/XÀÁ/ỴỊÀÁ/ỴÝÀÁ/ỴCÍỞĨÀÁXẰÌỞCỲỲựẮXảQỊ(ẮÀốDPÔẰẲẴỵẲỳẰÙPÔẰểCỒẰsẺPẰệỂỠẰ-ẰãỐ=ẰPỐỒÒỠẰớ(ẰÍCPẰềỒỌỠẰỴÝCẰỴỐĐPỐẰ=(ẰốRÌẰồÝẺPÔẰÌỐQẰÍỒOỴỳẰÌỪẰYỶCPẰỈẸẰÝCẰYỶ(OỴẰỈỖPỐẰỴEỠẰỈỔPỐẰÌỐƠẰÌÙPÔẰỴDÌẰ,ĐẰỲỒPỐẰỐQEỴẰắÉPÔẰỈỤỒẰ,ỰỒẰÙPÔẰể%ỬỒẰỈỌẰỴEQẰỈỒÓỶẰỢỒÒPẰÌỐQẰÌỪẰYỶCPẰÌÙPÔẰCPẰỈỒÓỶẰỴÝCẰỞĐỠẰÝÚẰỐĐPỐẰ,ỒẰỈDPỐẰÍEÌỵÁ/XÀÁXẰÌỞCỲỲựẮXảQỊ(ẮÀồÝ%ỰÌẰỈRỳẰÙPÔẰễÔỶ(ỎPẰồỐCPỐẰệèQẰ-ẰỏỐRẰÔỒDỠẰỈỤÌẰốVẰdồsồẰỴƠPỐẰốRÌẰồÝẺPÔẰ,ĐẰÙPÔẰồÝFPẰsẺPẰồỂPẰ-ẰdỒDỠẰỈỤÌẰồÝỶPÔẰỴỂỠẰỈĐQẰỴEQẰỞDỒẰ!ĨẰỞQEỒẰÂỳẰỴÝ?ÌẰỴỐỶŨÌẰồÝ%ỬPÔẰỴÝỶPÔẰÌỄXẰPÔỐÓẰỢỐỶẰ,?ÌẰắảốãệẰÍỖẰÍẼỴẰYỶÉẰỴCPÔẰỈCPÔẰỈDPỐẰÌỬẰỴ%ỰPÔẰẺPẰỴỒÓPỵÁ/XÀÁXẰÌỞCỲỲựẮXảQỊ(ẮÀệĐỠẰ,ỒÒÌẰ,ỰỒẰÌỪẰYỶCPẰỈỒÓỶẰỴÝCẰÙPÔẰệèQẰỢỐCỒẰPỐGPẰPÔQĐỒẰỴỐỶCẰÌỬẰÙPÔẰồỂPẰẴẴẰỴƠẰỈỦPÔỳẰÙPÔẰệèQẰÌSPẰPỐỒÓỶẰỞFPẰỈDPỐẰÌỬẰỴ%ỰPÔẰẺPẰỴỒÓPẰ,ỰỒẰÙPÔẰể%ỬỒẰ,ĐẰỴỐỶCẰÙPÔẰể%ỬỒẰỴƯPÔẰÌŨPÔẰẴỳẦẰỴƠẰỈỦPÔỵẰồÝQPÔẰỈRỳẰỈẸẰÌỐỶPÔẰỴỒÓPẰỴỐỶCẰÌỬẰÌỐQẰÙPÔẰể%ỬỒẰỈ%ỮÌẰẲỳBẰỴƠẰỈỦPÔỵÁ/XÀÁXẰÌỞCỲỲựẮXảQỊ(ẮÀắ%ỮÌẰÍỒOỴỳẰÙPÔẰệèQẰ,ĐẰÙPÔẰể%ỬỒẰỴỐ%ỬPÔẰỴƯẰÌỐ*ÌẰỈDPỐẰÌỬẰỴ%ỰPÔẰẺPẰỴỒÓPẰỴEỒẰÌDÌẰYỶDPẰÌĐẰXỐNẰỴÝQPÔẰềỐỶẰ,ẺPẰỐRCẰđỦẰP%ỰÌẰPÔTỴẰỹồỏỵốRÌẰồÝẺPÔAỵÁ/XÀÁXẰÌỞCỲỲựẮXảQỊ(ẮÀệỒNPẰYỶCPẰ,#ẰDPẰỴÝNPỳẰãỪẰYỶCPẰãốắồẰỈẸẰỢ)ẰYỶ(OỴẰỈỖPỐẰỢỐVỒẰỴỤẰÍỖẰÌCPẰ,ĐẰỞÒPỐẰỴEỠẰÔỒCỠẰẤẰỴỐDPÔẰỈỤỒẰ,ỰỒẰễÔỶ(ỎPẰồỐCPỐẰđ@PÔẰỹỴ?Ằđ@PÔẰ“ÌÉỒẰỞ%ỪPÔ”AẰ,ĐẰễÔỶ(ỎPẰồỐCPỐẰồÝỶ(ÓPẰỹÌQPẰỴÝCỒẰđ@PÔỳẰÌ@PÔẰPÔ#ẰVẰỏỵẴỳẰồỏỵốRÌẰồÝẺPÔAẰ,ÓẰỴŨỒẰÌ%WPÔẰỈQEỴẰỴĐỒẰỲÉPỵẰồỒPẰÉPỐyẰồÝFPẰồỐCPỐẰỏỐQPÔÁ/XÀ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tử hình kẻ giết cha vợ rồi lẩn trốn 13 năm

Tử hình kẻ giết cha vợ rồi lẩn trốn 13 năm
2012-01-13 07:31:56

(TNO) - Ngày 12.1, TAND TP.HCM tuyên phạt Lê Văn Nhỏ mức án tử hình về tội “giết người”. Gây án xong Nhỏ bỏ trốn suốt 13 năm, cưới vợ, sinh con sau đó mới bị bắt giữ.

Giảm án cho một người nước ngoài

Giảm án cho một người nước ngoài
2012-01-13 07:31:05

(TNO) - Hôm qua 12.1, TAND TP.HCM tuyên chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án cho Yu Dao Shui (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) còn 18 tháng tù (án sơ thẩm là 2 năm) về tội “vi...

Đường giải toả dang dở, thi công chậm, vì sao?

Đường giải toả dang dở, thi công chậm, vì sao?
2012-01-13 07:21:50

(QT) - Có rất nhiều lý do khách quan và chủ quan mà trên địa bàn thành phố Đông Hà nhiều con đường giải toả giữa chừng, thi công chậm. Với mong muốn góp một tiếng nói nhằm xây...

Đêm thành phố bình yên

Đêm thành phố bình yên
2012-01-13 07:21:24

(QT) - Linh hoạt và thiện chiến, đó là những phẩm chất có thể nói về các anh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn sau thời điểm 22 giờ mỗi ngày. Vượt qua những...

Tấn công cảnh sát để tẩu tán hàng lậu

Tấn công cảnh sát để tẩu tán hàng lậu
2012-01-12 05:54:29

(TNO) - Ngày 11.1, trên quốc lộ 1A diễn ra cuộc rượt đuổi kinh hoàng giữa lực lượng công an và chiếc xe chở hàng lậu. Nghiêm trọng hơn, chủ xe đã đóng cửa nhốt hai cảnh sát...

Phát hiện nhiều vé tàu tết giả

Phát hiện nhiều vé tàu tết giả
2012-01-12 05:53:07

(TNO) - Ông Nguyễn Văn Thành, Phó ga Sài Gòn, chiều 11.1 cho biết Công an P.9, Q.3, TP.HCM đang xử lý một vụ làm vé tàu tết giả, với nhiều vé đã được bán ra ngoài.

Khởi tố một giáo viên vận chuyển ma túy

Khởi tố một giáo viên vận chuyển ma túy
2012-01-12 05:52:33

(TNO) - Hôm qua 11.1, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét khẩn cấp đối với Giàng A Bô (SN 1975, là giáo viên tiểu học) và...

Làm giả rượu ngoại trong phòng vệ sinh

Làm giả rượu ngoại trong phòng vệ sinh
2012-01-12 05:36:51

(TNO) - Sau một thời gian theo dõi, vào khoảng 13 giờ ngày 11.1, gần 30 cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) đã bất ngờ ập vào một ngôi nhà trên đường Nguyễn Thái...

Đường hư hỏng nặng, dân đi lại khó khăn

Đường hư hỏng nặng, dân đi lại khó khăn
2012-01-12 05:36:11

(QT) - Qua thời gian dài sử dụng và đặc biệt là trong hai đợt lũ vào tháng 10 và tháng 11 vừa qua, tuyến tỉnh lộ 8 trên địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đang bị hư hỏng và...

Dọa nổ mìn, cướp ngân hàng giữa trưa

Dọa nổ mìn, cướp ngân hàng giữa trưa
2012-01-11 06:35:48

(VnExpress) - Trưa 10/1, nam thanh niên bước vào chi nhánh Ngân hàng Maritime Bank (số 5 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) dọa sẽ cho nổ mìn nếu nhân viên không đưa 50 triệu...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết