Cập nhật:  GMT+7
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buY4buX4busYuG7ojTDo2Lhu6I1PuG6u+G6s33hu6J54buL4buiM8Oq4buk4buie+G6sTXhu6Lhu6Dhu4xT4buiYsOs4buiQOG7rjU+4buiYns/4buiYls14buiPWU1PuG7oj594buo4buSL3vhu6Dhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfFqSXhu6Q94buc4buYQkLhu7Phu6It4bui4budKOG7omLhuqnhu6jhu6JifS414buiQOG7h+G7pOG7ouG7sDXhu6IjN+G7ouG7g8WofeG7omLhuqnhu7A04buiNT57XTXhu6Ik4bqjNT7hu4zhu6JH4bukNT7hu6Lhuqx9NT7hu6Ik4buq4buiI8OdY+G7ojIsYuG7ojV7WTXhu6Lhu4N9OzXhu6I1e8Wo4buie8WoNT7hu6Lhuq1jJmLhu6JSUOG7ojPhu7I14buiQOG7rjU+4buiI+G7piPhu6Jiez/hu6JiWzXhu6I9ZTU+4buiPn3hu6jhu6Ijw6nhu6Thu6I14bq74bq3I+G7ojU+NsWofeG7jOG7ouG6q+G6oeG7omJ9LjXhu6Jie+G7pDV74buiYjbhu6Y14buie+G6sTXhu6Lhu6Dhu4xT4buiYsOs4buiJOG6ozU+4buO4buSL+G6p+G7mOG7kmLhu6RAMyXhu6LhuqtiZzMlSuG7nDThu6Thuqk+fTXDk1Dhuqdm4bui4bukY2I24buc4buY4buSYuG6qeG7mOG7kmI94buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buSfTQ+4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4bucIzJffTThu6Q+JeG7nOG7ouG6q2JnMyVK4buc4buFfT1ie8OT4buiUsOZ4bue4bqnZuG7nOG7ouG7pDNiSuG7nEfhu6Q1PuG7ouG6rH01PuG7oiPEkTU+4buiYuG7pDU+4bui4buD4bu0YuG7oiQo4buiYnvhur8j4buie30hNeG7oiPhu6Yj4buiPn3hu6Q24buiPSIje+G7okDDnWLhu6J74bq14bqn4bui4bqne+G7puG6p+G7juG7osOUbDV7w5Phu6LDvT45I+G7osahe33hu5Dhu5zhu6LhuqvhuqkjSuG7nHtiYuG6p8OTLy/huqti4bukYn0j4buONSXhu4Xhu45iYzZ9YuG6qSXhu47hu4M1L2JiNi99L+G6q1RQVC8vUOG7nuG7oFMv4bueVS/hu55TL2fhu6Q1Pi3huq19NT4tI2M1Pi1i4bukNT4t4buD4bukYi09JS1ie2MjLXt9JTUtI+G7pCMtPn3hu6Q2LT19I3stQOG7pGItezbhuqct4bqne+G7pOG6py3hu6Q1ey01PjYjLSN7fS3hu6BSUVThu57DmVBUVVDhu44x4bqnPuG7nC/hu5jhu5Iv4bqn4buY4buSL2I94buY4buSL2Lhuqnhu5jhu5Ji4bqp4buY4buSYj3hu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hH4bukNT7hu6Lhuqx9NT7hu6IjxJE1PuG7omLhu6Q1PuG7ouG7g+G7tGLhu6IkKOG7omJ74bq/I+G7ont9ITXhu6Ij4bumI+G7oj594bukNuG7oj0iI3vhu6JAw51i4buie+G6teG6p+G7ouG6p3vhu6bhuqfhu47hu6LDlGw1e8OT4buiw70+OSPhu6LGoXt94buQ4buSL+G6p+G7mOG7ki9iPeG7mOG7ki9i4bqp4buY4buSL2Lhu6RAMyXhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jGoXt9LmPhu6JTLVXhu4zhu6Ikxq994buiYuG7puG7okLhuqnhurvhurE1PuG7ouG7gn01e+G7ouG6rGPhu6Q1PuG7oi3hu6JC4bqp4bq7w6I1PuG7ouG6p3s4NT7hu6Lhu6Q14buiNX01e+G7oiR9LmPhu6Ji4bqp4buk4buiw5Thuqbhu4nDmVDhu5Dhu6LGocOgNT7hu6Lhu6Q14buiYiA1e+G7ond74bumNXvhu6LFqTjhu6Thu6Ijezbhu6JAfSxi4buixqHhurHhu6Lhuq1j4bukNeG7ouG7pDXhu6I1fTV74buiJH0uY+G7omLhuqnhu6Thu6LGocOgNT7hu6Lhu6Q14buiYiA1e+G7ojXFqGfhu6Ik4buq4bui4bqtY2csYuG7oiQiNXvhu6JA4busYuG7ojJ74bu2NeG7oiPDneG6p+G7ojU+e33hu6Ij4bukNeG7okfhu6Q1PuG7ouG6rH01PuG7osOUUlHhu6JiY8SDfeG7jOG7ouG6rWPhuqEj4buiYiIje+G7onnhu4vhu5Dhu6IkKOG7oiR9LmPhu6Ji4bqp4buk4buie8WoNXvhu6Lhu4N94bui4bqr4buB4buiPWU1PuG7omJ7w6A1PuG7omJ9NeG7ouG7gy7hu6Jixah94buiMns24buoNeG7jOG7omJ7P+G7ojU+WTXhu6J7xag1PuG7oiPDqeG7pOG7oiPhurHhu6Lhuq1j4bukNeG7jOG7omLEg+G7oiN74bq9I+G7jOG7oiPhu6bhu6I1e1k14buiJCjhu6Jie+G7pDV74buiYjbhu6Y14buie8WoNT7hu6J7N+G7pOG7jOG7oj0iI3vhu6Lhu4Nl4buiNXvhu6404buiI3t9LDThu6IkNsavYuG7omLFqH3hu6Lhuqvhu6g14buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mEJ7JTbhu6Jie8OgNT7hu6JifTXhu6JA4bukNeG7oiThu7Jj4buM4bui4bqr4bumNT7hu6Lhu6AtVeG7jOG7osahw6A1PuG7ouG7pDXhu6JiIDV74buid3vhu6Y1e+G7osWpOOG7pOG7ojV74bu0NeG7oiThurvhurUj4buiYn014buiYuG6oeG7oj594bumI+G7omLDo33hu6Lhuqd7xq804buiI8Op4buk4buiw70+WTXhu6J7xag1PuG7ojXDoDU+4buiNT57fSHhuqfhu6Lhu4PFqOG7ouG6p3vhu6Zi4buiYuG6qX0oNeG7ojXDoDU+4buiYnvDoDXhu6Lhu4J9IWLhu6LDveG7pDThu6LGoXt94buiNXvhu6Y1e+G7ond74bumNXvhu6LFqTjhu6Thu6LDlOG7iT7huql9QOG7pDUy4buid3vhu6Y1e+G7osWpOOG7pOG7kOG7ouG7gy7hu6Lhu4N9ISPhu6IjN+G7oj3DnWPhu6J7fSFj4bui4bqr4buB4buiPWU1PuG7omJ7P+G7ojU+WTXhu6J7xag1PuG7oj594buo4buiYuG6qTY1PuG7oj594bukNuG7oj0iI3vhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4bubw51j4buie30hY+G7ojU+e33hu6Lhu4PDnTXhu6JmY8OdYuG7ont9ITXhu6Jixq994buiNOG7pmfhu6Jie+G7pDV74buiYjbhu6Y14buiYns/4buiw5Thuqbhu7Phuqrhu5Dhu6Ijw6nhu6Thu6I1Plk14buie8WoNT7hu6I1xahn4buiJFZi4buiYsavfeG7ojV7xajhu6J7xag1PuG7osWp4bq74bqxNT7hu6Lhu4J9IWLhu6LDlOG6q+G6oeG7ouG7oOG7okLhuqnhu7I14buixanhurs1PuG7ouG7ncavNuG7jOG7ouG6p3vhurvhurM1PuG7onjDoyPhu6JCeznhu4zhu6JC4bqm4buO4buiw7174buk4buiQuG6qeG7pDU+4buQ4bui4buDxag24buiNT7FqGfhu6JR4bueLVThu6Lhu4Phurd94bui4bqr4bqh4buiYn0uNeG7ojM7NeG7oiQsNeG7oj7hu7I14bui4bug4buMU1NS4buiYsOs4buiJOG6ozU+4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mEJ9LDXhu6J7xag1e+G7ombhu6Yj4buiNH01e+G7jOG7ouG7pDXhu6I1fTV74buiJH0uY+G7omLhuqnhu6Thu6LGocOgNT7hu6Lhu6Q14buiYiA1e+G7ond74bumNXvhu6LFqTjhu6Thu6Ik4buq4buiZuG7piPhu6IkIjV74buiJOG6u+G6tSPhu6I1Pnt94buiI+G7pDXhu6JH4bukNT7hu6Lhuqx9NT7hu6Ik4buq4buiIzfhu6I1e+G7hzU+4buiPn3hu6Q24buiPSIje+G7okDDnWLhu6I0fTV74buiYuG6qTs14buiNXvhurvhu6Ji4bqh4buiPn3hu6Yj4buiI8Op4buk4bui4buJPuG6qX1A4bukNTLhu6J3e+G7pjV74buixak44buk4buO4buid3vhu6Y04buiZipi4buiMnvhu7Y14buiI8Od4bqn4buiNeG6sX3hu6Iz4bq7Y+G7omLhuqlk4buiI8Op4buk4buiR+G7pDU+4bui4bqsfTU+4buiYsavfeG7ojTDo2Lhu6Iye+G7piN74bui4bqrxq814buiYuG6qTs14buiJOG6u+G6szU+4buiQuG6qeG7sjXhu6LhuqZ7ZOG7jOG7ouG6p3vhurvhurM1PuG7onjDoyPhu6JCeznhu6LDlELhuqbhu47hu6LDvXvhu6Thu6JC4bqp4bukNT7hu5Dhu4zhu6Iz4bq/I+G7ojPhurvhurU1PuG7oiN74bq9I+G7ojXhu7A1PuG7omJ7Y+G7oj594buH4buiNXt9LmPhu6Ik4bqj4bui4buD4bu0YuG7jOG7omLFqH3hu6IzfSFj4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMah4bumI+G7omLhu6Q1PuG7ouG7g+G7tGLhu6Jie2Phu6I+feG7h+G7oj7huqM0w5Phu6Lhu6Dhu6I04bumZ+G7omJbNXvhu6Jm4bumI3vhu6Ji4bukZ+G7jOG7ouG7oOG7omJ7fSxi4buiQCLhu6Lhuq1jJmLhu6Jiez/hu6Jiw6rhu4zhu6JR4buiYnt9LGLhu6JAIuG7oiR9ITXhu6Ji4buB4buiI8SRNT7hu6I0w6Ni4bui4bqr4bqh4buiYns/4buiYnvhu6Q1e+G7omI24bumNeG7ouG6rWPhuqEj4buiYizhu6I1e+G6u+G7ouG7gn3huqvhu6Thu4zhu6J54buk4bqrYiXhuqnGoeG7pOG6qT3hu47hu47hu47hu6IjxJE1PuG7ojTDo2Lhu6LhuqvhuqHhu6JifS414buiNFZi4buM4buiJOG6o+G7ouG7g+G7tGLhu6IzfTs14bui4bqtY+G7pDXhu6IkLDXhu6I1e+G7hzU+4buiPn3hu6Q24buiPSIje+G7okDDnWLhu6I0fTV74buiYsavfeG7ouG6puG7s+G6quG7osOi4buiNXvFqOG7onvFqDU+4buixanhurvhurE1PuG7ouG7gn0hYuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hCxq994buiI+G6seG7ouG6rWPhu6Q14buixqHDoDU+4bui4bukNeG7jOG7okDhurvhurcj4buiJOG7smPhu6JH4bukNT7hu6Lhuqx9NT7hu6Iye+G7pH3hu6I1e+G7tDXhu6Ik4bq74bq1I+G7ojTDo2Lhu6Ik4bqhfeG7omLhurvhurU1PuG7ojU+4bq74bqzfeG7ojXhurvhurcj4buiNT42xah94buiNDcj4buiNeG6oX3hu6Lhu4PFqOG7oiN7IOG7oiN7NuG7ouG6p3vhurvhurE1PuG7omJ74bq9I+G7oj3EkTU+4buiYns/4buiYnvhu6Q1e+G7omI24bumNeG7ouG6rWPhuqEj4buiYizhu6I+feG7qOG7oiQo4buiYnvhur8j4buie30hNeG7oiPhu6Yj4buiPn3hu6Q24buiPSIje+G7okDDnWLhu6J74bq14bqn4bui4bqne+G7puG6p+G7ojV74buuNOG7oiN7fSw04buiJDbGr2Lhu6JifS414buiI+G7piPhu6Ije8Op4buiYns/4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mEfhu6Q1PuG7ouG6rH01PuG7ojJ74bukfeG7oiThu6rhu6Jie2Hhu6Thu6Jie2Phu7Q14bui4bqrOuG7oiN7feG7pOG7oiN7NuG7oiN7w6nhu6I1e8Wo4buie8WoNT7hu6LFqeG6u+G6sTU+4bui4buCfSFi4bui4oCcezbhu6Thu6J74bqjNT7igJ3hu6IzOzXhu6IkLDXhu6JR4bueTOG7omLhuqk2NT7hu6JixIM1PuG7ouG6q+G6oeG7omJ9LjXhu6I0xajhu6Jn4buiYnvhur8j4buie30hNeG7oj594bukNuG7oj0iI3vhu6Lhuq1j4buk4bui4bqm4buz4bqq4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMaheyDhu6Ji4bqpNjU+4buiNT7FqGfhu6JR4bueLVThu4zhu6Lhuqvhu6Rj4buiMnt94buiR+G7pDU+4bui4bqsfTU+4buiI8SRNT7hu6I1PuG6u+G6s33hu6I14buH4bui4bqne307NeG7oj0iI3vhu6I9xJE1PuG7oiPhurE04buiI8SRNT7hu6I0w6Ni4bui4bqr4bqh4buiNDc14bui4buwNeG7ouG7g+G6t33hu6JixIM1PuG7oiThurE14buiPn3hu6bhu6IjeyDhu6Lhu4PFqH3hu6Ji4bqp4buwNOG7ojU+e1014buiJOG6ozU+4buiNXvhurs1PuG7ojU+4bq74bqzfeG7ojXhurvhurcj4buiNT42xah94buiNcWoZ+G7oiThu6rhu6I9xJE1PuG7oiPhu6Yj4buiYns/4buiYnvhu6Q1e+G7omI24bumNeG7ouG6rWPhuqEj4buiYizhu6I+feG7qOG7oiQo4buiYnvhu6Q1e+G7omI24bumNeG7ons34buk4buiJOG6sTXhu6Lhu4Phurd94bui4bqr4bqh4buiYn0uNeG7ojM7NeG7oiQsNeG7oj7hu7I14bui4bug4buMU1NS4buiYsOs4buiJOG6ozU+4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7guG6t33hu6LhuqvhuqHhu6JifS414buiNcWoZ+G7jOG7oiN7w6nhu6I1e8Wo4buie8WoNT7hu6LFqeG6u+G6sTU+4bui4buCfSFi4buiJOG6u+G6tSPhu6J74bq7w6I1PuG7onvhurE14buiVeG7nuG7nuG7omLhuql9IWPhu6Ik4bqjNT7hu6LigJx7NuG7pOG7onvhuqM1PuKAneG7juG7ouG6quG6oeG7omJ9LjXhu6IjODXhu6Izxq994buM4buiR+G7pDU+4bui4bqsfTU+4buiI3tjZyg14buiJCw14buiNXt9LmPhu6Jixah94buiMns24buoNeG7ojJ74bumI+G7ojV74bukY+G7oiQo4buiI3t9LDThu6IkNsavYuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jhu50sNeG7ojXhu6Rn4buM4buixqHDoDU+4bui4bukNeG7omIgNXvhu6J3e+G7pjV74buixak44buk4buiJOG7quG7ombhu6Yj4buiJCI1e+G7oiThurvhurUj4bui4buD4bq3feG7ouG6q+G6oeG7omJ9LjXhu6I+4buyNeG7ouG7oOG7jFNTUuG7omLDrOG7oiThuqM1PuG7omLhuqk7NeG7jOG7okfhu6Q1PuG7ouG6rH01PuG7oiThu6rhu6Lhuq1jJmLhu6IzfTs14buiYmUj4buiUlDhu6Iz4buyNeG7ouG6rWPhu6Thu6Lhuqbhu7Phuqrhu6LDouG7ojV7xajhu6J7xag1PuG7osWp4bq74bqxNT7hu6Lhu4J9IWLhu4zhu6I04bqvfeG7ojPhu7I14bui4bqtYyZi4buiJOG7quG7ojPDnWfhu6Jie8OgNT7hu6JifTXhu6JAw51i4buie+G6teG6p+G7ouG6p3vhu6bhuqfhu6Jiw6rhu6Ij4bumI+G7oiN7w6nhu6Jiez/hu6Lhuql9OzU+4buiQH0hYuG7osOi4buiNeG6u+G6tyPhu6I1PjbFqH3hu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYw7174buHNT7hu6Jie8OgNT7hu6JifTXhu6I1xahn4buiJC5j4buiJOG6u+G6tSPhu6Ik4bqjNT7hu6Lhuqd7xq804buiw6Lhu6I14bq74bq3I+G7ojU+NsWofeG7oiThu6Y1e+G7oiPhu6zhuqfhu4zhu6Lhuqvhu6Rj4buiJDfhu6IjYzU+4buiI8Od4bqn4buiI3s24buiR+G7pDU+4bui4bqsfTU+4buiPcSRNT7hu6Ij4bumI+G7omJ7fSxi4buiQCLhu6IkfSE14buiYuG7geG7omJ9NXvhu6Lhu4N94buiJCjhu6Jie+G6vyPhu6J7fSE14buiPn3hu6Q24buiPSIje+G7okDDnWLhu6J74bq14bqn4bui4bqne+G7puG6p+G7ojIo4buiYuG6qTs14buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMWpfSE14bui4buDZeG7ouG7g30hI+G7oiThu6Q1PuG7oiThurvhurUj4buiI+G6seG7ouG6rWPhu6Q14buiJH0uY+G7omLhuqnhu6Thu6J3e+G7pjV74buixak44buk4buiYn0s4bqn4buiYmUj4buiI8OpNT7hu6Ij4bqh4buie+G6o+G7ouG6q+G6seG7oiQo4buiZuG7geG7ojNo4buiYnslNuG7ouG6rWNn4buiJCI1e+G7oiPDqeG7pOG7ouG6p3vhu6bhuqfhu6IzY+G7tGLhu47hu6LDveG7p+G7ucah4buixqHFqcaw4buSL+G6p+G7mA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đuổi theo con...

Đuổi theo con...
2015-07-06 06:10:59

TT - Chân sấp chân ngửa theo con đến tòa hết lần này đến lần khác dù đứa con nghiện ma túy suốt gần 20 năm, vào tù ra tội khiến bà bao nhiêu đêm khóc ròng.

Khởi tố vụ án hai công an huyện nhận hối lộ

Khởi tố vụ án hai công an huyện nhận hối lộ
2015-07-05 00:13:22

TTO - Ngày 4-7, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi nhận hối lộ xảy ra tại Công an...

Giấu hàng vi phạm dưới hầm xe gia cố

Giấu hàng vi phạm dưới hầm xe gia cố
2015-07-05 00:03:24

(HQ Online) - 900kg đường kính trắng, cùng 240 chai bia, 0,57 m3 gỗ lim xanh được các đối tượng cất giấu dưới hầm xe đã bị lực lượng Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo, Cục Hải...

Bắt cụ già 67 tuổi buôn ma túy

Bắt cụ già 67 tuổi buôn ma túy
2015-07-04 01:31:21

TTO - Suốt một thời gian dài, để có tiền sử dụng ma túy, cụ già 67 tuổi đã nhiều lần mua ma túy đá từ TP.HCM về bán lại cho các con nghiện để kiếm lời.

Giang hồ Cần Thơ đâm chém tàn bạo nhóm cascadeur

Giang hồ Cần Thơ đâm chém tàn bạo nhóm cascadeur
2015-07-04 01:30:54

TTO - Chiều 2-7, một lãnh đạo Công an TP Cần Thơ xác nhận có vụ ẩu đả gây thương tích giữa nhóm "giang hồ" Cần Thơ và nhóm cascadeur Quốc Thịnh đến từ TP.HCM để phục vụ cho...

Khi đã thức tỉnh

Khi đã thức tỉnh
2015-07-04 01:25:30

(QT) - Bị cáo T. (SN 1982, trú tại huyện Triệu Phong, Quảng Trị) đứng trước vành móng ngựa đã là cha của 3 đứa con. Điều khó tin là những đứa con ấy được sinh ra trong thời...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết