Cập nhật:  GMT+7
4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurDhurPhu4DDmeG6pk7hu4BV4bqmJCPhu4gk4bqmJCjhuqbhurrDmuG6piTDmcOKw5rhuqbGoOG7nOG6usOZ4bqmJOG7muG7qsOaxqDhuqYk4bq+4buc4bqmTOG6vEzhuqYk4buaw4rDmuG7muG6puG7uOG7muG7sOG6plRZw5rhuq4v4bua4bqo4bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jDqk/hurpN4bqk4bqww4Phu5vhur3hur3hu5XEguG6oC3huqbhu53hu5o64bqmJCxZw5rGoOG6puG6teG7muG7osOa4bua4bqm4bu44buaOuG6pj4h4bq64bqmTOG7pOG6pj7hu4LDmuG6pkvhu4DDmuG6pkzhu5pQ4bqmTuG6vsOZ4bqmTOG6vEzhuqZL4buuw4DhuqbDmsagw4rDmuG7msOA4bqmTuG7oOG6uuG6puG7uOG7mixYw5rGoOG6plThu5zDlcOa4bqmQCXhurrDmuG6piThu4jhu7jhuqYkIyXDmsag4bqmJOG7mihM4bqm4bua4buc4buSw5rhuqZV4buuJOG6pj3hu7DhuqbGoOG7nOG7gOG7nOG6puG7uOG7muG6vOG7uOG6psOa4buaRlXhuqZL4buAw5nhuqZO4buAVeG6piQj4buIJOG6piQo4bqm4bq6w5rhuqYkw5nDisOa4bqmxqDhu5zhurrDmeG6piThu5rhu6rDmsag4bqmJOG6vuG7nOG6pkzhurxM4bqmJOG7msOKw5rhu5rhuqbhu7jhu5rhu7DhuqZUWcOa4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG7neG7mk/DmeG6pk7hu6TDgOG6pk7hu5jhuqYk4buaKEzhuqbhu5rhu5zhu5LDmuG6plU/TOG6piThu5zDlSXhuqZL4buAw5nhuqZO4buAVeG6piQj4buIJOG6piQo4bqm4bq6w5rhuqYkw5nDisOa4bqmxqDhu5zhurrDmeG6piThu5rhu6rDmsag4bqmPsOK4bqmTOG7muG7sMOaxqDhuqYmw5rhuqYk4buETOG6psag4buc4bq6w5nhuqYk4bua4buqw5rGoOG6piThur7hu5zhuqZM4bq8TOG6piThu5rDisOa4bua4bqm4bu44bua4buw4bqmJCMoTOG6piThu5ol4buuTOG6piQjJcOaxqDhuqYsWMOaxqDhuqbDg8Oqw4rhuqbDrOG7ruG7nMOA4bqm4bud4buVw6rhurXDrcOA4bqmw6rhu4Dhu5zhuqbhu5Xhu5rhu6bDmsagw4DhuqbhuqXDiuG6psOsScOaxqDDgOG6puG6teG7isOa4bqm4bud4buaWMSC4bqmJCPDmcOaxqDhuqbGoOG7nOG6uuG7nOG6pk7DmeG6vsOa4bqm4bqq4bqs4bqoQuG6pi3huqrhuqzhuqhEw4Dhuqbhu53hu5o64bqmJCxZw5rGoOG6pkzhu5pQ4bqmTuG6vsOZ4bqmS8OVw5rhuqZM4bq+w5rhu5rhuqY+4buc4buSTOG6pk7EqFvhuqZV4bq+w5rhu5rhuqYkI+G7nOG7mMOa4bqmU+G7muG6uuG7nOG6piThu5ooTOG6puG7muG7nOG7ksOa4bqmTuG7iiXhuqYkLOG6plPDlCThuqZMw4wl4bqm4bua4bq+4bqmJOG7isOaxqDhuqbGoOG7nOG6usOZ4bqmJOG7muG7qsOaxqDhuqY+w4rhuqY+4buIw5rhuqYk4buA4buc4bqmTOG7qsOaxqDhuqZM4buuw5rGoOG6plPhu5rhu7Dhu5zhuqZUWcOa4bqmJOG7mk/DmeG6pk4qw5rGoOG6pkAlW+G6puG7msOZ4bq+TOG7muG6pk4s4buyTOG6pk0lW+G7kiTDgOG6pkzhurxM4bqmS+G7rsOA4bqmw5rGoMOKw5rhu5rhuqY+w4rhuqbhu6PhurPDrMOi4bqmTOG6vEzhuqYk4buaw4rDmuG7muG6puG7uOG7muG7sOG6piQjKEzhuqYk4buaJeG7rkzhuqYkIyXDmsag4bqmLFjDmsag4bqmTOG7isOa4bqmJOG7iOG7uOG6piQjJcOaxqDhuqYk4buaKEzhuqbhu5rhu5zhu5LDmuG6pkzhurxM4bqmxqDhu5zhu4Dhu5zhuqbhu7jhu5rhurzhu7jhuqZT4buc4buYVeG6pj3DmeG6vCThuqZM4buaRyThuqZM4bua4buO4bqmVS5M4bqmTuG7ruG6puG7uOG7muG6vCThuqYkI+G7nOG7mMOa4bqmPsOK4bqmTOG7pOG6plThu67huqYkI+G7nsOa4bua4bqmTD/huqYk4bua4buY4bqmw5rhu5pGVeG6puG7muG6vsOa4bqmTOG7msOU4bqmPSnhuqZNP8OaxqDhuqZM4bq8TOG6puG7uOG7mixYw5rGoOG6piThu5zhu5LDmuG6pkxY4bqmxqDhu5xZ4buc4bqmTOG6vOG6psOa4buaw43DmuG6piThu5rhurpV4bqmxqDhu5zhurrhuqbGoOG7nOG6usOZ4bqmJOG7muG7qsOaxqDDgOG6puG7uOG7mibhuqbhu5rhu7Lhu7jhuqYk4buew5rhu5rhuqbhu5rhu57DmuG7muG6piThu5ooTOG6piTDlOG6pkw64bq64bqmJCHDmsag4bqmTuG7oOG6uuG6puG7uOG7mixYw5rGoOG6oOG6pmjhu5olW8OUw5rhuqZT4bua4buiTOG7muG6psOaxqAsw53hu5zhuqZNw43DmuG6pk7hu5zhuqZU4bq+4buc4bqmS0bDmsag4bqm4bu44buaLFjDmsag4bqmJOG7nOG7ksOa4bqmPuG7iMOa4bqmJOG7gOG7nOG6pkzhu6rDmsag4bqmTOG7rsOaxqDDgeG6piRW4bqmTOG7mi5M4bqmxqDhu5zhurrDmeG6piThu5rhu6rDmsag4bqm4bua4buy4bu44bqmVF3huqYk4buaT8OZ4bqm4buaLFnDmsag4bqmU+G7muG6uuG7nOG6piThu5rhurxM4bqmJOG7sOG7nOG6pk7hurrhuqbDmuG7gsOaxqDhuqZUKEzhuqY9ScOa4bqmTOG7pOG6pkw64bq64bqm4bua4buS4bqmJOG7muG7sMOaxqDhuqZTw5Qk4bqmTMOMJeG6puG7muG6vuG6piThu4rDmsag4bqmxqDhu5zhurrDmeG6piThu5rhu6rDmsag4bqmTuG7quG6piThu5rhu6DhuqDhuqbhu53hu5o64bqmJCxZw5rGoOG6pkzhu5pQ4bqmTuG6vsOZ4bqmJOG7iOG7uOG6piQjJcOaxqDhuqZ94bq8TOG6pk7hu6DDmuG7muG6pkzhurxM4bqmTOG7mlDhuqYk4bucw5Ulw4DhuqZVP0zhuqYk4bucw5Ul4bqmTuG7oMOa4bua4bqm4buaLFnDmsag4bqmTOG7msOZ4bqmPuG7nOG7kkzhuqbGoOG7nOG7gFXhuqbhu7jhu5osWMOaxqDhuqYk4buc4buSw5rhuqZM4bq84bqmw5rhu5rDjcOa4bqmJCPDlcOa4bqmTuG7oOG6uuG6pkvDisOaw4HhuqbDmsag4bua4bucw5XDmuG6pkwuJeG6puG6vOG7uOG6pk0/w5rGoOG6pkzhurxM4bqm4bu44buaLFjDmsag4bqmJOG7mi5Mw4DhuqZV4buq4bqm4bua4buew5rhu5rhuqbhu7jhu5om4bqm4bua4buy4bu44bqmTuG7mOG6pk7EqFvhuqZV4bq+w5rhu5rhuqZ94buG4bqm4bua4buu4buc4bqm4bua4buk4bq64bqmw5rhu5os4bqmfU/huqZLJV0kw4DhuqZM4bq6VU8j4bq64bqmxqDhu5zhurrDmeG6piThu5rhu6rDmsag4oCm4bqm4buj4bqzw6zDouG6pkzhurxM4bqmJOG7msOKw5rhu5rhuqbhu7jhu5rhu7Dhuqbhu7jhu5rhu4Dhu5zhuqZM4buaOuG6piQj4buew4Dhuqbhu7jhu5rhu7Dhu5zhuqbhu5rhu7Lhu7jhuqbhurPhu67huqbhur3hu50t4bun4bud4bqmfcONW+G6pk0ow5rGoMOA4bqm4bu44buaw5XhuqZNJVvhu5Ik4bqmPsOK4bqmJCPhu5zhu5jDmuG6plPhu5rhurrhu5zhuqbhuqXhu5DhuqbhurzDmuG6piThu4LDmsag4bqmTCzDncOaxqDhuqY+4buIw5rhuqYk4buA4buc4bqmTOG7qsOaxqDhuqZM4buuw5rGoOG6plPDlCThuqbhu5rhu7Lhu7jhuqY+WeG7nOG6plPhu5zhu5hV4bqmPcOZ4bq8JOG6pj0p4bqmTT/Dmsag4bqm4bu44buaLFjDmsag4bqmJOG7nOG7ksOa4bqmTFjhuqbGoOG7nFnhu5zhuqZM4bq84bqmw5rhu5rDjcOa4bqmJOG7muG6ulXhuqbGoOG7nOG6uuG6psag4buc4bq6w5nhuqYk4bua4buqw5rGoOG6piQjw5XDmuG6pk7hu6DhurrhuqZLw4rDmsOB4bqmU+G7nOG7mFXhuqY9w5nhurwk4bqmPsOK4bqmTuG7nOG7kCXhuqYk4bucw5Qk4bqm4bua4buy4bu44bqmVF3huqZM4bq8TOG6puG7uOG7mixYw5rGoOG6piThu5zhu5LDmuG6pj7hu4jDmuG6piThu4Dhu5zhuqY+w4rDmeG6piQjJcOaxqDhuqYkw41V4bqmJOG7msOKw5rhu5rhuqbhu7jhu5rhu7DDgeG6pkvhurzDmeG6pkzhurzDmeG6psOq4bqlw6zDouG6piThu5rDisOa4bua4bqm4bu44bua4buw4bqmfU9V4bqmfcOTJMOA4bqmJOG7muG7qsOaxqDhuqZAJeG6uuG6pk7hu5jhuqZUw4pV4bqmTFjhuqY94bu04bqmJOG7mihM4bqm4bua4buc4buSw5rDgeG6pkAlW+G6puG7msOZ4bq+TOG7muG6pj7DiuG6pn3DjVvhuqZNKMOaxqDhuqZV4bq+w5rGoOG6plQsWeG7nOG6pkzhurxM4bqmTFjhuqY94bu04bqm4bua4buIJeG6pkzhu4rDmuG6puG7uOG7mj9M4bqmPj/huqY+4buIw5rhuqYk4buA4buc4bqm4buaw4rDmsag4bqm4bua4buk4bq64bqmw5rhu5pGVeG6psOaw43Dmsag4bqmTOG6usOZ4bqm4bua4buc4buSJeG6pkAl4buA4bqmQCXhu4DDmuG6plRd4bqmPuG7iMOa4bqmJOG7gOG7nOG6puG7msOKw5rGoOG6puG7muG7pOG6uuG6piQjw5nDmsag4bqmTuG7quG6piThu5rhu6DDgeG6pn3DjVvhuqZNKMOaxqDDgOG6puG7uOG7msOV4bqmTSVb4buSJOG6pj7DiuG6piQj4buc4buYw5rhuqZT4bua4bq64buc4bqm4bql4buQ4bqm4bq8w5rhuqYk4bua4bui4bqmTuG7nOG7mFXhuqbhu7jhu5rhurwk4bqmJCPhu5zhu5jDmuG6pkwlw5rGoOG6pkzDjOG7uOG6pk3hu6BM4bua4bqmPj/huqZ9T+G6pk7hur7hu7jhuqZM4buqw5rGoOG6pkzhu67Dmsag4bqmJCPDmcOaxqDhuqZT4buaJeG6pj4oTOG6piQjJcOaxqDhuqYkw41V4bqmJOG7msOKw5rhu5rhuqbhu7jhu5rhu7DhuqDhuqbhu53hu5o64bqmJCxZw5rGoOG6pkzhu5pQ4bqmTuG6vsOZ4bqm4bqz4buu4bqm4budw4rhu5zhuqZM4bua4buiw5rhu5rhuqZM4buaOuG6piQj4buew4Dhuqbhu7jhu5rhu7Dhu5zhuqbhu5rhu7Lhu7jhuqY+WeG7nOG6pkzhurxM4bqmS+G7rsOA4bqmw5rGoMOKw5rhu5rhuqZU4bucw5XDmuG6pkAl4bq6w5rhuqYjw4rhuqY9w5nhurwk4bqmPuG7nOG7kkzhuqbhu5pX4bqmJCPhu7LhuqbDmsagJeG7rMOa4bqmPuG7sMOa4bqmTOG7msOZ4bqm4bu44bua4bq8JOG6piQj4buc4buYw5rhuqY+4buIw5rhuqYk4buA4buc4bqm4buaw4rDmuG7muG6plPhu5rhurxM4bua4bqmTOG7qsOaxqDhuqZM4buuw5rGoOG6pkw64bq64bqmTOG6vEzhuqZO4bug4bq64bqm4bu44buaLFjDmsagw4HhuqY9KeG6uuG6pk5W4bucw4DhuqZLVuG6pj0lw5rGoOG6pkzhurxM4bqmQCVb4bqmTuG7oMOa4bua4bqmTOG7pOG6plThu5zDlcOa4bqmQCXhurrDmuG6pk7DlMOa4bqmJOG7miXhuqY+w4rhuqZAJeG7gMOa4bqmVF3DgOG6pj0p4bqmTT/Dmsag4bqm4bu44bua4bui4bqmS+G7gMOZ4bqmJCPhu57huqZOLMOdw5rGoOG6pkvhu67DgOG6puG7uOG7muG7ouG6piQj4buqw5rGoOG6psag4bucPOG6pn1Pw4HhuqZO4busw5rGoOG6piThu5rDneG7nMOA4bqmS+G6usOa4bqm4buaw4rDmuG7muG6puG7mixZw5rGoOG6pk1Kw5rhuqY+4buQ4bqmxqDhu5zhurzhuqZN4bugTOG7muG6pj4/4bqmJCPhu6rDmsag4bqmxqDhu5w84bqmfU/huqYk4bq+4buc4bqmTOG6vEzhuqYk4buaw4rDmuG7muG6puG7uOG7muG7sOG6plRZw5rhuqYk4buaT8OZ4bqm4buaLFnDmsag4bqmxqDhu5zhurzhuqZN4bugTOG7muG6pj4/4bqmxqDhu5zhu4BV4bqmTeG7isOa4bqmJCHhuqYkIyXDmsag4bqmJMONVeG6piPhurrhuqbDmsagw5nhur7hu5zhuqYk4buaw4rDmuG7muKApuG6pmnhuqPDreG6psOs4bq94buj4bupY8Os4bquL+G7uOG6sA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Rủ vào rẫy chơi, 2 thanh niên hiếp dâm 1 cô gái

Rủ vào rẫy chơi, 2 thanh niên hiếp dâm 1 cô gái
2014-02-03 18:23:58

(TNO) - Ngày 2.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Văn Dậu (21 tuổi, trú tại thôn 6, xã Quảng Khê, huyện Đắk...

Bắt kẻ giữ xe ăn trộm xe máy

Bắt kẻ giữ xe ăn trộm xe máy
2014-02-03 18:23:46

(TNO) - Sáng 2.2, chị Dương Thị Thúy Vân (23 tuổi, trú xã Mỹ Thọ, H.Phù Mỹ, Bình Định) đi xe máy biển số 77D1-03716 đến gửi tại chợ Mỹ Thọ rồi vào bên trong mua thức ăn.

Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm chết em vợ

Bắt khẩn cấp nghi phạm đâm chết em vợ
2014-02-02 11:16:16

(TNO) - Tối 31.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Võ Văn Thành (22 tuổi, ở phường Phước Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, tạm trú...

Sai phạm nghiêm trọng tại Agribank

Sai phạm nghiêm trọng tại Agribank
2014-02-01 11:06:43

(SGGP) - Ngày 27-1, Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ban hành thông báo về kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển...

Trộm tiền hỗ trợ Tết cho gia đình chính sách

Trộm tiền hỗ trợ Tết cho gia đình chính sách
2014-01-30 15:39:58

(TNO) - Sáng 29.1, Công an huyện Hoài Ân báo cáo đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Bình Định khen thưởng đột xuất 4 cán bộ công an về thành tích nhanh chóng điều tra làm rõ vụ trộm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết