Cập nhật:  GMT+7
ceG6vsWp4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buW4buB4buA4buiw43huqzDuXIueeG7iOG7pcOCeeG7iOG7pUnEkOG7ouG7pcag4bue4bu14bulKeG7s+G7gOG7peG6vsOS4buA4bulw6Phu4Hhu4Hhur1qxIPhu6XDjeG6ruG7iuG7peG7ouG6vlXhu6VqNjZxL+G6vsWpcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Y14bqseOG6pMO5cuG7oeG6veG7gXDhu6Ut4bulNU7DjOG7peG7injhu6rhu53hu6Xhu60vdy/GsOG7p+G7p3fhu53hu6UueOG7iuG7peG7geG6vlThu5Dhu4rDiuG7peG7ouG7msOZw4Lhu6Xhu4cuw6Phu4Hhu4Hhur1qxIPhu6Xhu6JG4buK4bq+4bul4bq94bue4bu14buKw4rhu6Xhu4Hhu5rhu4Thu6Xhuqbhu7fhu6Xhu6Lhu4zhu6XDguG6vlXDguG7peG6vsOS4buA4bul4buKw4rhur7hu4Thu6XhurR54buI4bulw4J54buI4bulScSQ4bui4bulxqDhu57hu7Xhu6Up4buz4buA4bul4bq+w5Lhu4Dhu6XDo+G7geG7geG6vWrEg+G7pcON4bqu4buK4bul4bui4bq+VeG7pWo2NuG7o+G7peG7geG6vnjDjOG7peG6pMOZ4bulw4LEqOG7peG6puG7s+G7gOG7peG6pOG7gMOJ4buK4bulw4zDkuG7ouG7peG7nE/hu6XhurR44buK4bud4bul4buKw4rDveG7iuG6vuG7neG7peG7geG6vlThu5Dhu4rDiuG7peG7ouG7msOZw4Lhu6Xhu4cuw6Phu4Hhu4Hhur1qxIPhu6XDgnnDguG7peG6vuG7nuG7qsOJ4buK4bud4bul4bui4bq+4buE4bul4buo4bu34bud4bul4bui4bq+w73hu4rhur7hu6Xhu5bhur5P4bud4bulw4J5w4Lhu6Xhu6Lhu4zhu6XDguG6vlXDguG7peG7ouG6vsO94buK4bq+4bulxajhu4BE4buK4bulw4JSeOG7peG7hy7Do+G7geG7geG6vWrEg+G7peG7okbhu4rhur7hu6Phu6Upw5Phu4rDiuG7pcOC4bq+4buG4bul4bqjVMOV4buKw4rhu6Xhu4Hhu5rhu57hu4rDiuG7peG7geG6vk7hu4rDiuG7neG7peG7h2rhu4Fq4buB4buH4bud4bul4buB4buaVOG7mOG7isOK4bulLnjhu4rhu6Uow4Phu4rhu6XFqOG6sOG7iuG7peG7gUbhu4rhur7hu6Xhu55W4bud4bulIeG6vlLhu6Xhu6Lhu4TDguG6vuG7peG7hy7Do+G7geG7geG6vWrEg+G7peG7okbhu4rhur7hu6XDguG6vlLhu6Xhu6Lhu5rhu4Lhu6Xhur7DkuG7gOG7peG7isOK4bq+4buE4buj4bulKeG7s+G7gOG7peG6vsOS4buA4bul4bqm4buz4buA4bul4bq04buA4bq44bue4bul4bui4buIw73hu4rhu6XGoOG7nk/DguG7pcOj4buB4buB4bq9asSD4bulw43huq7hu4rhu6Xhu6Lhur5V4bulajY24bul4bqm4bu34bul4bqk4buA4bq64buK4bul4buaeOG7peG7osOa4bul4buKw4rDveG7quG7pcawdi3hu6Xhu6nhu6cvdy/GsOG7p+G7p3fhu6Xhu6Lhu7Phu4Dhu6Xhu4Hhu5rhu57hu4rDiuG7peG7osODw4zhu6U1w5Lhu4Dhu6Xhu4rDiuG6vuG7hOG7pcag4bueT8OC4bulw4rhu4B44bulw6NX4bulKeG7guG7iuG6vi3hu6U1w73hu6XEg8OS4buA4bud4bul4bui4bq+eMOM4bul4bqkw5nhu6XDgsSo4bulxanhu6nhu6fhu6fhu6Xhuqbhu7Phu4Dhu6XhurThu4Dhurjhu57hu53hu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG6psSo4buld3Z34bul4bqm4buz4buA4bul4bq04buA4bq44bue4bulw4Lhur7hu4bhu4rhur7hu6Xhu6Lhur5Vw4Lhu53hu6Xhu6nFqcWp4bul4bqm4buz4buA4bul4bq04buA4bq44bue4bulSeG6vnnDguG6vuG7pcOM4buQ4buA4bud4bul4bur4bul4bqm4buIw73hu4rhu6Xhuqbhu7Phu4Dhu6XhurThu4Dhurjhu57hu6Xhu4pUw5TDguG7peG7isOK4buIw73hu4Dhu6XDisOTw4zGoeG7peG7geG7muG7nuG7isOK4bul4bq94bueT8OC4bud4bul4bqjw73hu4jhu53hu6UheMOM4buW4bq+4buew4Lhur7hu4B44bud4bulIeG7nuG7pS544bulxajDveG7peG7ouG7mkThu4rhu6XFqeG7p+G7p+G7peG6puG7s+G7gOG7peG6tOG7gOG6uOG7nuG7peG6puG7s+G7gOG7peG6pOG7gMOJ4buK4bulw4J5w4Lhu6Up4buz4buA4bul4bucVeG7pcag4bueeeG7iuG7pcOCUnjhu6XDgnnDguG7peG7ilTDlMOC4bud4bulw4J5w4Lhu6Xhu6Lhu4zhu6XDguG6vlXDguG7pcag4bueT8OC4bul4buixJDhu53hu6XDgnnDguG7peG7ouG7jOG7pcOC4bq+VcOC4bul4buW4bq+4buA4bulw4Lhur7hu4bhu4rhur7hu6Xhu5bhur5S4bul4buKVMOUw4Lhu6Xhu4rDiuG7iMO94buA4bul4bui4buz4buA4bulauG7gMOJ4bui4bulxIN4w4zhu6Phu6Up4buz4buA4bul4bq+w5Lhu4Dhu6XFqMOU4buA4bulw4Lhur5S4bul4bqmReG7peKAnMSDw4Phu4rDiuG7pcOCeOG7iOG7pcWoeOG7gOG7peG7ouG7mkrhu6XDo+G7geG7geG6vWrEg+G7neG7peG7luG6vnnhu6Lhu6Xhur7hu57hu6rhu6XhuqTDg+G7iuG7pcOC4bq+UuG7neG7peG7ouG7ueG7isOK4bulw4JU4buQ4buKw4rhu6XhuqbDk+G7isOK4bul4bui4bq+4bue4bqw4buK4bul4buo4bu34bul4bq+w5Lhu4Dhu53hu6Xhu6jDg+G7quG7peG6pMOZ4buKw4rhu6VJ4bq+T+G7gOG7peG6puG7s+G7gOG7peG6puG7iMO94buK4bulScSQ4bui4bul4bui4buIw73hu4rhu6XhuqTDg+G7iuG7pcWo4buC4bul4bqkw4Phu4rhu6XDiuG7gMO94bue4bud4bul4buKVMOUw4Lhu6XDjOG7s+G7iuG6vuG7neG7peG7qOG7t+G7peG6vsOS4buA4bulw4JO4buKw4rhu6XhurTDgeG7isOK4bud4bul4bqkw4Phu4rhu6XDguG6vlLhu53hu6XFqOG7ueG7iuG7pcOM4buA4buK4bq+4oCd4buj4bulKeG7s+G7gOG7peG6vsOS4buA4bul4bui4bqw4buW4bul4bui4bua4bue4buKw4rhu6XFqMO94buI4bul4buK4bq+4bum4buKw4rhu6Xhu4rDkuG7gOG7peG6pOG7nuG7isOKxqHhu6UueeG7iOG7pcOCeeG7iOG7peG7nOG7pHjhu6Xhuqbhu4zhu4Dhu6Up4buAReG7nuG7pcONw4nhu6XDo+G7geG7geG6vWrEg+G7pcWow73hu6Xhu6Lhur5O4buKw4rhu6XGoOG7nnjhu6Up4buAReG7nuG7pcONw4nhu6XDo+G7geG7geG6vWrEg+G7pUnhur7hu4h54bulajY24bub4bulNeG7gMOJ4buW4bul4bui4bq+VMOV4buKw4rhu6XDguG7pOG7peG7h1bhu6XhurR44buK4bul4buB4bua4bue4buKw4rhu6VUw5Xhu4rDiuG7pcOj4buB4buB4bq9asSD4bulSeG6vuG7iHnhu6VqNjbhu5vhu6U1w5Lhu4Dhu6Xhu4rDiuG6vuG7hOG7pcON4bqu4buK4bul4bui4bq+VeG7pTbhu6Xhu4dW4bul4bq0eOG7iuG7peG7geG7muG7nuG7isOK4bulVMOV4buKw4rhu6XDo+G7geG7geG6vWrEg+G7pUnhur7hu4h54bulajY24bub4bulw4JO4buKw4rhu6XhurRP4bul4bqkeOG7iuG6vuG7peG7nHnDguG6vuG7pWfhu6rhu6XFqOG7gEThu4rhu6Xhu4dW4bul4bq0eOG7iuG7peG7geG7muG7nuG7isOK4bulVMOV4buKw4rhu6XDo+G7geG7geG6vWrEg+G7pUnhur7hu4h54bulajY24buj4bulxIPDiuG7iMO94buA4bul4bui4bq+4bu14buI4bulw43hu57hurDhu4rhu6Xhu6Lhu7Phu4Dhu6Xhur7DkuG7gOG7peG7ouG7mlThu5Dhu4rDiuG7pcOC4bq+4buG4buK4bq+4bud4bulw4J5w4Lhu6Xhuqbhu7Phu4Dhu6XhurThu4Dhurjhu57hu6Xhu6Lhur7hu7Xhu4jhu6XDjeG7nuG6sOG7iuG7peG7ouG7s+G7gOG7peG7seG7peG7geG7muG7nuG7isOK4bul4buiw4PDjOG7pcWow5Thu4Dhu6XDgnnDguG7pcOC4bq+UuG7peG6pkXhu6Xhu4rhur5UxqHhu6VqeOG7gOG7peG7ouG7mkrhu6XDo+G7geG7geG6vWrEg+G7peG7ouG6sOG7luG7peG6vuG7kuG7luG7neG7peG7qMOD4buq4bul4bqkw5nhu4rDiuG7pUnhur5P4buA4bul4bqm4buz4buA4bul4bqm4buIw73hu4rhu6VJxJDhu6Lhu6XhuqTDg+G7iuG7peG7osOSw4Lhu5vhu6Xhuqbhu4zhu4Dhu6XDjMOU4buA4bul4buKw5Lhu4Dhu6XhuqThu57hu4rDiuG7neG7peG7luG6vlTDleG7isOK4bul4bui4bq+VcOC4bul4bq+4buI4buz4bui4bul4bqmw5Lhu4rDiuG7neG7peG7isOD4buKw4rhu6XDgnjhu4jhu6Xhur7hu4DDieG7nuG7pcag4bue4bu14bulw4J5w4Lhu6Xhu5bhur7hu4jhu4rDiuG7peG7ouG7msO94buI4bul4bui4bq+4buA4bul4bqm4bueeOG7peG7qkThu57hu6Xhu4pUw5TDguKApuG7peG7iuG6vsOBw4zhu6Xhu6Lhu4LDjOG7peG7mnjhu6XDgnnDguG7pcOK4buA4bu14buA4bul4buW4bq+eeG7luG7peG6puG6uOG7peG6puG7jOG7gOG7pcOMw5Thu4Dhu6Xhu4rDkuG7gOG7peG6pOG7nuG7isOK4bud4bul4buW4bq+VMOV4buKw4rhu6Xhu6Lhur5Vw4Lhu6Xhur7hu4jhu7Phu6Lhu6XhuqbDkuG7isOK4bulw4JSeOG7pcOjw4Dhu6Lhu6Xhu6Lhu5rhurDhu4rhu6Xhu4rhur7hu4DDicOM4bulSeG7rOG7pcaw4bun4bundy3hu6XGsOG7p8Wp4bur4buj4bulKeG7s+G7gOG7peG6vsOS4buA4bul4bqm4bu34bul4buW4bq+eeG7ouG7peG6psOS4buKw4rhu6Xhu5bhur7hu4jhu4rDiuG7peG7ouG7msO94buI4bul4bui4bq+4buA4bul4bqm4bueeOG7peG7qkThu57hu6Xhu4pUw5TDguG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bul4bui4buIw73hu4rhu6Up4bu14buKw4rhu53hu6Xhu6Lhu4jDveG7iuG7pcag4buew4Phu4rhu53hu6Xhu6Lhu4jDveG7iuG7peG6pMOD4buK4bulw43hurDhu5bhu6Xhu6Lhur7DveG7iuG6vuG7peG7ouG7hsOC4bq+4bulw4Lhur7DveG7iOG7pcOMw5rhu4rDiuG7pUlW4bul4buK4buAw4nDjOG7pcWp4bun4bun4bun4bul4buK4bu5w4zhu6Xhu4Hhur7hu7nhu4rDiuG7peG6o+G7iOG7isOKLeG7pTXDveG7pcSDw5Lhu4Dhu53hu6V24bun4bul4buK4bu5w4zhu6Xhu4rDisO94buq4bul4bui4bq+w73hu4rhur7hu6XDjeG6sOG7luG7pcOjw4Dhu6Lhu6Xhu6Lhu5rhurDhu4rhu6Uow4Phu4rhu6Xhu6LDksOC4bul4bui4bq+T+G7isOK4bul4buK4bq+xILhu6Lhu6Vq4buAw4nhu6Lhu6XEg3jDjOG7pcWow73hu6XDgnnDguG7peG7isOKw73hu6rhu6XDjeG6uuG7pcOCUnjhu6XhuqbEguG7ouG7peG7ilTDlMOC4buj4bulLnjhu4rhu6Xhu4Hhur5U4buQ4buKw4rhu6Xhu6Lhu5rDmcOC4bul4buHLsOj4buB4buB4bq9asSD4bul4buiRuG7iuG6vuG7pcOCU+G7isOK4bul4bqm4bu34bul4bui4bua4buA4bq44buK4bulSeG6vnjhu4Dhu6XDjMOS4bui4bul4bucT+G7peG7iuG6vuG7gMOJw4zhu6XFqFHhu6Xhu6LDmuG7peG7injhu6rhu6XhuqbEkOG7iuG7peG6vsSQ4bui4bul4buK4bu5w4zhu6XGsOG7p+G7p3fhu53hu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG6psSo4bul4bui4bqw4buW4bul4bui4bua4bue4buKw4rhu6XDguG6vkbhu6Xhuqbhu7Phu4jhu6XDgk7hu4rDiuG7peG7onnDguG7pUnhur5Bw4Lhu6Xhu5bhur5Rw4Lhu6Xhur7hurDhu57hu6XGoOG7nuG7teG7peG6pOG7iOG7peG6tOG7t+G7iOG7pcONU+G7pcOKw4Phu6rhu6Xhu5p44buj4bul4buB4buAxJDhu5bhu6Xhu6JRw4Lhu6Xhu5bhur5P4buA4bul4bq+4buS4buW4bulxajDlOG7gOG7pcOC4bq+4buG4buK4bq+4bulxqDhu57hu6pF4buK4bulw4J5w4Lhu6XDgsSC4buW4bul4buKQcOM4bulw4Lhur5Bw4Lhu6Xhu6Lhu4Lhu4rhur7hu6Xhur7hu4Lhu4rhur7hu6Xhu6Lhur7hu4DDieG7ouG7peG6vuG7s+G7gOG7pcWoReG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7neG7peG7osO94buA4bul4buc4bu14buK4bul4bui4buaROG7iuG7peG6puG7hHjhu6XhurTDveG7iuG7peG7ouG7iMO94buK4bul4buiRuG7iuG6vuG7o+G7pSnhurbhu6rhu6XDjOG7s+G7iuG6vuG7pcOCTuG7isOK4bul4buiecOC4bulxajDieG7peG7nOG7gOG7iuG6vuG7pcOMTuG7gOG7peG7ouG7mlThu5Dhu4rDiuG7neG7peG7ouG7gMSQ4buW4bul4buK4bq+4bqw4buK4bulxajDveG7peG7luG6vsOD4buK4bul4bq04buM4bulSeG7hOG7luG7peG7ouG6vuG7kOG7gOG7peG7ouG7gEXhu4rhu53hu6Xhur7DveG7isOK4bulw4JV4bue4bul4bui4bua4buS4bul4bqmxJDhu4rhu6XDgnnDguG7peG6pk/hu4Dhu6Xhu6JU4buS4buKw4rhu6XhuqZ44buKw4rhu6XDisOA4buW4bul4buK4bq+4buAReG7nuG7pUnhur7EqOG7pUnhur7hu7nhu4rhu6XhuqThu4jhu6Xhu6Lhur7hu4BE4buK4bul4buieOG7gOG7pcOCUOG7isOK4bulw4zDkuG7ouG7peG7nE/hu6Xhu4rDkuG7gOG7peG6pOG7nuG7isOK4bulSeG6vnnDguG7o+G7pcSDw4rDg+G7iuG7pTXhu4h4cS/hu5Zy


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Mắt Thần” bảo vệ an ninh trật tự

“Mắt Thần” bảo vệ an ninh trật tự
2024-07-16 05:52:00

QTO - “Mắt Thần” là tên gọi yêu thích của người dân phường Đông Lương khi nói về mô hình “Camera an ninh phòng, chống tội phạm” được triển khai trên địa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết