Cập nhật:  GMT+7
I8SRLDrDo+G7h1vhu5Hhu5Hhu7A/4buP4buSZeG7k+G7h+G6sT894buSw7RbZjrDteG7mSI6w6Phu5/hu5k64buTw7TDszrhuq/EqeG7hWQ64bqjImY64bqj4bq7OuG6ozFm4buyOuG7h+G7nTrhu5MgZTrhu5Phur3hu4XEkTrhu5Bbc1vhu4Vb4buBxJHhurHhu5M6cyI64buQW+G7h1tzW+G7hTrhu7jhu4YiZkAjL8SRLD0j4buPOsOj4buHW+G7keG7keG7sD/hu4/EkOG6sVvEgz894bu4w5Xhu5JAOi064buEZCLDujohLyw7Ly47O33hu7I64bqvZiLhu4U6w6Phu5/hu5k64buTw7TDszrhu5Phur3hu4XEkTrDleG7mTDhu4VkOuG7ksO04bq7OsSDZjrhuq/EqeG7hWQ6w6PEkcOpOuG7hGThu5nDumLhu4U6w4PEkcOpOsSC4bud4buFZOG7sjrDg8SRXeG7hcSROlMy4buFOuG7j8SRaOG7hWQ64buY4bqi4buExII64buT4bq94buFxJE6w5Xhu5kw4buFZDrhu5LDtOG6uzrhu4ci4buDOuG7k8O04bujw7Lhu4VkOuG6r2Yi4buFOuG6rzE64bqv4bqn4buFOuG6ozDhu4U64bqu4buL4buFZOG7sjrEkeG7mcO64bqp4buFOuG7kOG6pTrhu47hu4vhu4Xhu7I64buTxJEy4buDOnMiOuG7kzXhu4VkOsO14buZIjrDo8SRZjrhuq/EqeG7hWQ64bqjImY64bqj4bq7OuG7k8SRZeG6qeG7kzrEkSBlOsSDZjrDo23hu4U64bqjMWY64buR4buJOn06ZDjDujrDtFs6w7I6Ljrhu5Phur3hu4XEkTrhu5Bbc1vhu4Vb4buBxJHhurHhu5M6cyI64buQW+G7h1tzW+G7hTrhu7jhu4YiZkDhu7I6w6Phu5fhu4VkOuG6r2U6w6NnOuG6ryBlOsSDZeG6qeG7hTrhu4cx4buFxJE64bqvIGY64buY4bqi4buC4buS4buSw5VT4buEOuG7k+G6veG7hcSR4bu0OuG7ksSRW+G7gzrEg3A64buTw7RbZjrDteG7mSI6w6NnOuG6ryBlOsSDZeG6qeG7hTrhu5Jr4buFZDrhu4Yx4buFxJE64buRcDrDteG7mV3hu4U6U2Xhuqnhu5M64buEW+G7gzrhu5MgZTrhu5Bbc1vhu4Vb4buBxJHhurHhu5Phu7Q64buQ4buJOsSRIuG7hWQ6w6Phu5/hu5k64buTw7TDszrDo8SRZjouOsSR4buZw7rhuqnhu4U64buC4bujb+G7hWQ64buEZmjhu4Vk4buyOuG7kOG6pTrhu4/hu4vhu4U64bu44buQW3Nb4buFW+G7gcSR4bqx4buTQDpzIjrhu5Phur3hu4XEkTrhu5Bb4buHW3Nb4buFOuG7hyI6Lj47Ozrhu5PEkeG7l+G7hWQ64buD4bq5OjLhu4U64buHZeG6reG7heG7sjooOzs64buB4bq34buTOuG7heG7o27Dozrhu5nhu4nhu4VkOuG7k2Xhu4XEkTrhu4dpw6Phu7I6Ljs7OuG6o2o6w6PEkTLhu4U64buDIuG7heG7sjosOzrDo2064buR4buJOuG7k8SR4buZ4buJw6M6cyI6LDs7OzpzZeG6peG7hTrDo+G7h2bDtFvhu4Nl4buFLeG6ojp1cTrhu4fDuTrhu4Xhu6Nuw6M6cyI64buDauG7kzrhu5Hhu4k6xJFnWzrDo8SROeG7kzrhuq/huqs6dXE64buHw7k64buD4buLZTrhu5PDtOG7o2/hu4Vk4buyOsSDZjrhu5Lhur3hu4XEkTrDleG7mTDhu4VkOuG7ksO04bq74buyOsOD4buL4buFZDrhu5PDujrEgmHhu5k64buBxJHDqTrDleG7mTDhu4VkOuG7ksO04bq74buyOsOD4buL4buFZDrhu5PDujrhu5Lhu4TEkMSQOuG7g2rhu5M64buTxJEi4buFxJE6c2XhuqXhu4U64buSxJHhu6Nt4buFZDrhu4MgZTrDleG7mTDhu4VkOuG7ksO04bq74buyOsOD4buL4buFZDrhu5PDujrDg1tmOuG7keG7mTrDleG7mTDhu4VkOuG7ksO04bq74buyOsOD4buL4buFZDrhu5PDujrhu5Lhu4TEkMSQOuG7ksSRIMOjOuG7ksSRIuG7hcSROnMiOsOD4buL4buFZDrhu5PDujrDmTrhu6nhu4XEkTrhu5MiZTrhu5PDtMOz4bu0OuG7ksSR4bqxZjrhuqNdZjrDo11mOsOj4bubWzrhu5Jl4bqn4buFOuG7kcOqOsOD4buL4buFZDrDg8SRM8OjOuG7hGY64buA4bqxZuG7sjrhu5jFqTpzZeG6peG7hTrhu5Lhur3hu4XEkTrhu5vDuuG7sjrhuqLDqTrhu5PEkeG7o+G7sjrDg8SR4bubOuG7k+G6u8OjxJE6xJHhu5nDuuG6qeG7hTrhu5DhuqU64buO4buL4buF4buyOsOjbeG7hTrhuqMxZjrhu5Hhu4k6fTp1MMO6OsO0WzpzImY64buFxJFy4buFZDrhu4VkIsO6OsOj4buZ4buJZTrhu5PEkV3hu4VkOn0vLjs7fTrhuq8xOuG7hyLhu4M6w6PEkWY64buFxJFl4bqt4buZOuG6r+G6u1s64buPxJHhu6Nt4buFZDrDo+G7m1s6Ljrhu5Phur3hu4XEkTrhu5Bbc1vhu4Vb4buBxJHhurHhu5M6cyI64buQW+G7h1tzW+G7hTrhu7jhu4YiZkA64bqj4bq7OuG7k8SRZeG6qeG7kzrEkSBl4buyOuG7k8O0ZuG7hWQ64bqvZzrhu4XEkWXhuq3hu5k6w6My4buFOuG7hcSRIjrhuqPhurs64buFZMOh4buPOuG7hTXhu4Vk4buyOns7OzrEkVs64buH4buVWzpzIjrDo8SR4buZ4buJZTrhuqPhurs6xJHhu6M6xJEgZeG7sjohLCk6xJHEqTrDo106w6Phu5tbOsSDOOG7hTrhuqPhurs6xJHDreG7hWThu7I64buFZGYiZTrDtFs64buFxJFl4bqt4buZOsOjbTrhu5HDsjrEkSA64buTYeG7hWQ64bqj4bq7OsSR4bubw7o6xJFmIGXhu7Q64bqu4bqn4buFOuG7hWQiw7o6IS8sOy8uOzt9OnPhuqHhu4U6w6No4buFOuG7hcSRZeG6reG7mTrhu5PEkeG7i+G7heG7sjrhuqMw4buFOuG6o+G6uzrhu4Vkw6Hhu4864buF4bujbsOj4buyOjDhu4XEkTrEkeG7o8Oy4buFZDrhu4du4buFOuG6r+G6p+G7hTrhuq9vZTrhu5Hhu4nhu4Vk4buyOuG7kWXhu4XEkTrEkWYg4buTOsOj4bubWzrhu4XEkTjhu4U6xIM44buF4bu0OuG7kiBlOuG6o+G7mWtlOuG7k8O0W2Y6w7Xhu5ki4buyOuG6r8Sp4buFZDrDo8SRw6k64buEZOG7mcO6YuG7hTrDg8SRw6k6xILhu53hu4Vk4buyOsODxJFd4buFxJE6UzLhu4U64buPxJFo4buFZDrhu5jhuqLhu4TEgjrhu5Phur3hu4XEkTrhuq8xOuG7j8SRXeG7kzrhuqNl4bqr4buZOuG6oyLDujrhu5PDrTrhu5FwOsOjxJFlWzrhu5HhurU64buROOG7mTrhu5Ezw6M64bqv4buJZTpzbmU64buFxJFy4buFZDrhu5PEkWXhuqnhu5M6xJEgZTrEg2Y6w6Nt4buFOuG6ozFmOuG7keG7iTp9OmQ4w7o6w7Rb4buyOuG6r8Sp4buFZDrDo8SRw6k64buFxJE54buFOuG7gyDhu4XEkVk64buCNcOjOsSD4buXOuG7k+G6veG7hcSROsOV4buZMOG7hWQ64buSw7Thurs6w6Phu53hu4VkOuG6r1vhu4VkOmQ14buPOuG7hcSRZeG6reG7mTrhu4HEkWc64buBxJEy4buFOuG7k8O0ZuG7hWQ6w6Phu4vhu4VkOuG7k13Dozrhu4HEkTPDozrhu4/Ekcahw6M6xJHDoeG7mTrDteG7mTDhu7I64buRZuG7hWQ64bqvOMO6OuG7hyI64buTOeG7gzrhu4do4buFZDpzIjrhu5Phurnhu4XEkTrDozDhu4M6c25lOuG7k2Xhu4XEkTrhu5PEkWHhu4U64buT4bujbeG7hWQ64buTxJE44buF4buyOuG7k+G7o23hu4VkOl1l4buyOuG7k+G6ueG7hcSROuG6r2Yi4buFOuG7geG6p+G7kzrEkXLhu5k64buFZMSR4bq7OuG6rzXDozrhuqNl4bqp4buTOmRlcls64buT4bq94buFxJE6w5Xhu5kw4buFZDrhu5LDtOG6uzpzbmU64buT4bq94buFxJE64buQW3Nb4buFW+G7gcSR4bqx4buTOnMiOuG7k+G6veG7hcSROuG7kFvhu4dbc1vhu4U64bu44buGImZA4bu0OuG7kmXhuqfhu4U64buRw6o6w4Phu4vhu4VkOsODxJEzw6M64buEZjrhu4DhurFm4buyOuG6osOpOuG7k8SR4buj4buyOsODxJHhu5s64buT4bq7w6PEkTrEkeG7mcO64bqp4buFOuG7kOG6pTrhu47hu4vhu4U6w6Phu53hu4VkOuG6rzE64buPxJFd4buTOuG6o2Xhuqvhu5k6w6Mw4buDOm3hu4U64buT4bq94buFxJE6w5Xhu5kw4buFZDrhu5LDtOG6u+G7sjrDo13DozrDg+G7i+G7hWQ64buTw7o64bqvMTrDteG7mVvhu4U64buTOOG7gzpzIjrEkWw64buTw7TDszrhu4Hhurvhu4864buTxJFvZeG7sjpkZ+G7jzrhu4/EkWHhu4U6ZGXhu5Xhu4864bqvxKnhu4VkOuG6oyJmOuG6o+G6uzrhuqMxZjrhu4fhu5064buBxJEzw6M64buPxJHGocOjOsSRw6Hhu5k6w7Xhu5kwOuG6r+G6qzrhu5Fu4buDOmvhu4U64bqv4bq74buFxJE6w6Phu5lqw6M64buR4buJ4buFZOG7tDrhu4RkOOG7hTrEkGZbIy/hu489


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Mắt Thần” bảo vệ an ninh trật tự

“Mắt Thần” bảo vệ an ninh trật tự
2024-07-16 05:52:00

QTO - “Mắt Thần” là tên gọi yêu thích của người dân phường Đông Lương khi nói về mô hình “Camera an ninh phòng, chống tội phạm” được triển khai trên địa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết