Cập nhật:  GMT+7
4buzw5LDg+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4buN4buMV+G7lknDgOG7tTlE4buaw5PhuqBG4bu44bum4buw4bqg4buW4buMxKjhu5rhuqBX4buQ4buaw5LhuqBGw5Lhu4zhuqbhuqDhu5rDkuG6pljhuqDDkuG7pOG7muG6oMOD4bqi4bqi4bqg4buaRMag4bqgV8Od4buzL8OSw4Phu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sOG6qUnhuqZHw4Dhu7Xhu43hu43hur/huqAt4bqgw7LhuqZY4bqgw5Phur7hu5rhuqDhu4ThuqbhuqBXWOG6vuG7muG6oD/DjVfhuqA/JOG6oOG7luG7uFjhuqBIVeG7msOTduG6oOG7msOT4bqoOuG6oMSCw4Mt4bq0duG6oOG7jSnDqsOh4bqgw5JYOkzhu5rhuqDhu43hurzhu5rhuqBuw5JZ4bqgw6BS4buaw5PhuqB54buN4buMS+G7muG6oOG6reG7jOG6puG7msOTw73huqBIQ+G6oFdYOsSo4bua4bqg4buww5LhuqpX4bqgV8Oa4buaw5PhuqBGVeG7msOT4bqgw5Lhu6Thu5rhuqDDg+G6ouG6ouG6oOG7mkTGoOG6oFfDneG6oOG6sOG6ruG6oOG7hMOU4bqgRuG6rOG7nOG6oOG7hEThu5rDk+G6oEbhu7jhu6bhu7DhuqDhu5bhu4zEqOG7muG6oFfhu5Dhu5rDknfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7tTlE4buaw5PhuqBG4bu44bum4buM4bqg4bua4bqoOuG6oOG7sMOS4bqqxqDhuqBG4bqsRuG6oFdV4buM4bqgR+G6puG7msOS4bqgV+G7rlXGoOG6oEbEkOG7sOG6oFfhuqjhu4zhuqBWQuG7mnbhuqBG4bu44bum4buw4bqgV+G6qOG7jOG6oFZC4bua4bqgKuG6qOG6oFfhu4zEqFjhuqBXw5Lhu7LhuqBX4bqo4buM4bqgVkLhu5rhuqBH4buc4bqg4buww5LhuqrGoOG6oFdV4buM4bqgxqDhuqjhuqBG4buid+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14buzV+G6puG7hOG7lknhuqBWVzrhu5ZJ4bunw4DGoOG6puG7rsOT4buM4bua4butxILhu7A/4bqg4bqmWFfhu5zDgOG7teG7s1fhu67hu7Xhu7NXR+G7teG7s+G7jMagw5PhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7luG6q8ag4bqmw5NJw4DhuqBWVzrhu5ZJ4bunw4Am4buMR1fDkuG7reG6oOG6tuG6ouG6ouG7sD/hu6/huqDDkknhu4zDk8OSV+G7reG6oMSCw4LhuqThu7A/w4DhuqDDkknhu4zDk8OSV+G7p8OA4bqu4bq04bqiw4DhuqDhuqbhu5ZX4bunw4DDgOG6oMOSVuG7sOG6pkZJ4bunw4DhuqLDgOG6oCbhu4xHV8OS4bunw4DhurDhuqTDgsOA4bqg4buE4buc4buuR0nhu67hu6fDgMODw4DhuqDDkjrhu7BJ4buu4buW4buM4bua4buU4bunw4DDgOG6oOG7nOG7mkbhu5bhu4xG4buU4bunw4Dhu65JV1jhu67hu5rhuqBWw5Lhu5wm4bqrxqDhuqbDk0l5V8OS4buMVndW4buuRsO9w4DhuqBW4buuRuG7p8OAw5JXV+G7sOG7rS8v4buMxqDhuqbDk0lWw4N3V1jhu5zhu4xX4buuSXcq4buaL1fhu4zhuqbhu5o64buc4buaL+G6q8ag4bqmw5NJ4buf4buMSSZ34bqmVuG7sD/hu7Hhu43DkljGoOG7hOG7muG6puG7jOG7luG6q8Oh4bun4bq24bq0w4LhurDhuq7huqTDgC/hu7Xhu7Mv4buw4bu14buzL1dH4bu14buzL1fhu67hu7Xhu7NX4buu4bu14buzV0fhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1OUThu5rDk+G6oEbhu7jhu6bhu7DhuqDhu5bhu4zEqOG7muG6oFfhu5Dhu5rDkuG6oEbhu6LhuqBX4bum4buM4bqg4bqw4bqu4bqg4buEw5ThuqBG4bqs4buc4bqgV+G7ruG7uOG7pkbhuqAq4bqo4buaw5LhuqDGoOG7ouG7msOT4bqg4buaw5M94bqm4buzL+G7sOG7teG7sy9XR+G7teG7sy9X4buu4bu14buzL1fhuqbhu4Thu5ZJ4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7teG7jcOSSeG7nOG6oMOSVOG6oFbhu6R24bqg4buEROG7msOT4bqg4buaw5Lhu6LGoOG6oOG7sMOS4bqqxqDhuqBXVeG7jOG6oOG7muG6qDrhuqBIQ+G6oMOT4bq8OuG6oOG7ruG6puG6oMOS4bqo4buaw5PhuqBGw5Lhu7JG4bqgKuG7suG6oFfhu65VxqDhuqBGxJDhu7B24bqgRuG7uOG7puG7sOG6oFfhuqjhu4zhuqBWQuG7muG6oOG7qOG6oOG7msOS4buMS1jhuqBX4buQ4buaw5LhuqBXw5Lhuqjhu5rDkuG6oFcj4bqg4buNbnfhuqlh4bq94bqgSErhu5rhuqA5SuG7muG6oOG7jeG7rkl24bqg4buN4buMS+G7muG6oOG6reG7jOG6puG7msOT4bqgw5Phurw64bqgV8OS4buMTFfhuqDDkuG6quG7jOG6oFfhuqjhu4zhuqBWQuG7muG6oEbhu7ThuqbhuqDhu5rDk+G7uMWo4buM4bqgR+G6vOG7muG6oMOS4bqo4buaw5PhuqBX4buuRMag4bqgV+G7ruG7jExY4bqgSFThu5rDk3fhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7tcOg4bqs4buaw5PhuqDhu5rhu6Lhu4zhuqDhu5bhuqjhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqBWU+G6oOG7muG6qDrhuqBG4bui4bqgw5Lhuqbhu4zhuqBIU+G7jOG6oFfhu7jGr+G7msOT4bqg4buW4bqo4bqgV1Xhu4zhuqDhu7DDkuG6qsag4bqgxqDhuqbhu5rDk+G6oFfhu47hu5rDkuG6oEbDklg6xKjhu5rhuqDhu5rDk8OS4buMTOG7sHbhuqBXw5Lhu7jFqOG7msOT4bqgP1g6xKjhu5rhuqAq4bqo4buc4bqgV8Od4bqg4buu4bqm4bqg4buUw5LhuqzGoOG6oOG7luG6qOG7reG6oMOqw5NYOk7hu5rhuqDhuqnhu5zhuqjhu5rDk+G6oG7DkuG7jOG6oOG6qULhu4zhuqAq4bqo4bqg4buN4buu4bq+4bua4bqg4bq5w5Lhuqzhu5rDkuG6oMOhWDrhuqBIS1jhuqBG4bui4bqgw5Lhu6Thu5rhuqDEguG6ouG6oOG7luG6vuG7muG6oOG7sMOS4bqqxqDhuqBXVeG7jOG6oFfhu65VxqDhuqBGxJDhu7B24bqgRuG7uOG7puG7sOG6oMOT4buM4buAV3fhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7tWHhuqxG4bqg4buEw5ThuqBG4bqs4buc4bqgw5Lhur5Y4bqgw5JKV+G6oOG7luG6qOG6oFfDkuG6puG7msOS4bqg4bua4buMxKjhu5rhuqBG4bui4bqgw5Lhu5zhuqjhu5rhuqBGQuG7msOS4bqgw5Phu4zhuqbhuqBIw5Xhu5rDkuG6oOG7lMOS4bui4bqg4buUw5JE4buaduG6oFfhu67DleG7msOS4bqgSFXhuqDDkuG7oEbhuqAqw4rhu5rhuqBXw5LDiuG7sHfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7teG7jeG7ruG7nOG7msOT4bqg4busWOG6rOG6oFfhu67DleG7msOS4bqgPyThuqDhuqzhu5p24bqgRuG6rEbhuqDhu4TDlOG6oEbhuqzhu5zhuqBIS1jhuqBXUOG6oOG7ruG6puG6oEThu5rhuqDhu5pE4bua4bqgw5JT4buM4bqgRkLhu4x24bqgxqBVV+G6oFZT4bqg4buEw5ThuqBG4bqs4buc4bqgSEPhuqDhu5TDksSQRuG6oOG7sMOS4buyRuG6oMOS4buAWOG6oOG7rFhC4bqgKuG6qOG6oEhL4bua4bqg4buEw53huqBXw5Lhu4xMV+G6oMOS4bqq4buMd+G6oOG6qeG6puG7jOG6oOG7hMOU4bqgRuG6rOG7nOG6oEjhur5Y4bqgKuG7suG6oOG7luG6qOG6oG7DkuG7jOG6oOG6qULhu4zhuqAq4bqo4bqg4bq5w5Lhuqzhu5rDkuG6oMOhWDrhuqDhu4TDlOG6oOG7sMOS4bqqV+G6oOG6sOG6oOG7mkTGoOG6oOG6suG6oFfDkuG6rOG7msOT4bqgV8Odd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1OcOU4bqgRuG6rOG7nOG6oOG7n1HhuqDhu43DkuG6puG7msOS4bqgw7Lhuqbhu5rDk+G6oEfhu5zhuqDhu5TDklLhu5rDk+G6oOG7lMOSxJBG4bqg4buww5Lhu7LhuqDDkuG7gFjhuqDhu6xYQuG6oOG7msSo4bua4bqg4buEw5ThuqDhu7DDkuG6qlfhuqDhuqThuqDhu5pExqDhuqBXw5134buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7Vh4bqsRuG6oOG7hMOU4bqgRuG6rOG7nOG6oEbhu57hu5rhuqDhu5bhuqrhu4zhuqDhu4TDlOG6oOG7sMOS4bqqV+G6oFcj4bqg4bqy4bqgV8OS4bqs4buaw5PhuqBISuG7muG6oOG6tuG6oOG7mkTGoOG6oFfDnXfhuqBhN+G6veG6oOG7nzPDquG7sy/hu7Dhu7U=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đôi nam nữ giấu ma túy trong giày

Đôi nam nữ giấu ma túy trong giày
2012-07-22 12:35:39

(CAO) - Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép 36 viên ma túy tổng hợp hiệu WY. Nguyễn...

Khởi tố 10 bị can mua bán người

Khởi tố 10 bị can mua bán người
2012-07-20 07:01:54

(TNO) - Ngày 19.7, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về hành vi mua bán người sang Trung Quốc, gồm Phạm Thị Nhung (46 tuổi),...

Bắt nghi can nổ súng ở trung tâm thành phố

Bắt nghi can nổ súng ở trung tâm thành phố
2012-07-20 07:01:39

(TNO) - Ngày 19.7, theo nguồn tin của Thanh Niên, Công an Q.1 (TP.HCM) vừa bắt 2 nghi can trong vụ nổ súng trên đường Nguyễn Thị Nghĩa (Q.1), trong đó một người tên Hải.

Thiếu kiềm chế: 1 chết, 2 vào tù

Thiếu kiềm chế: 1 chết, 2 vào tù
2012-07-20 07:01:20

(TNO) - Hôm qua 19.7, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng cáo, giảm (1 năm tù) còn 14 năm đối với Bùi Thanh Sang (25 tuổi, quê Bến Tre) về tội “giết người”.

Thầm lặng những người “giải mã”

Thầm lặng những người “giải mã”
2012-07-19 12:36:55

(QT) - Nhiệm vụ của họ là thu lượm các dấu vết tại hiện trường, “giải mã” nút thắt của các vụ án phức tạp, phục vụ công tác giám định dựa trên yếu tố khoa học và có thể buộc...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết