Cập nhật:  GMT+7
êửigỡỷmEEầfC0ữÉỷrfếỞmAg0ẸỊùAgựữnÁg0ĐẸAựgỆẤAựgỵửòÁgEnÉgÉwAửgửwAửgửÁóÉgqẲAựgỡẾmgỶữùAgửữũCgỡnỡgỬẲữgỴỬ-Ỵ0g]ẸòAựg0Đxê/ửiếêCgỡỷmEEầfCỬrmpfếẻ]0ẽg-gỬẮỹgDẸmgiỉ/k/íhiiegqÁoAgỡẮAựgÉnỡgỞmAg0ẸỊùAgựữnÁg0ĐẸAựgỆẤAựgpÁgqẶAựgỡửvg[ửmAg0ẼAựgỸớẸeg[ửÀgạÊgÉĐỆẪAựgạÊgỴửÁmgửẢỡg-gỠẮAựgAựửũgIogỸẮữgÉĐỆẬAựgỷoỹgÉĐỆẪAựgqÁoAgqọgỡÀgỡửẸỊụAgỵửòÁgEnÉgÉwAửgửwAửgửÁóÉgqẲAựgỡẾmgỶữùAgửữũCgỡnỡgỬẲữgỴửÁmgửẢỡgIogỴLgÉửẸớÉgẻỴỬ-gỴ0ẽg]ẸòAựg0ĐxégỶoỹgIữũỡgIẦữgqÁoAgỡÀgqẶAựgỡửvg@ựẸỊứAg]ẸổAgỠửvAửeg01ạeg[ửÀgỠửẾgÉxỡửg1Ở@PgÉyAửegỠửẾgÉxỡửgỶữùAgửữũCgỡnỡgỬẲữgỴỬ-gỴ0gÉyAửđgqóữgpữũAgỷọAửgqóÁgỞmAg0ẸỊùAgựữnÁg0yAửgẾỊegỞmAg0ẴgỡửỂỡg0yAửgẾỊđgỡnỡgEẪg@ẲữgIÊeg0oữgỡửvAửegỴửÁmgửẢỡgIogỠẮAựgAựửũegỶữùAgửữũCgỡnỡgỬẲữgỴỬ-gỴ0gÉyAửég[ửnÉgởữưẸgÉóữgởẸẴữgỷoỹgIữũỡegqẶAựgỡửvg@ựẸỊứAg]ẸổAgỠửvAửeg01ạeg[ửÀgỠửẾgÉxỡửg1Ở@PgÉyAửgIogỷọAửgqóÁgỞmAg0ẸỊùAgựữnÁg0yAửgẾỊgAùẸgĐĂdgỶữùAgửữũCgỡnỡgỬẲữgỴỬ-gỴ0gÉyAửgqỆẨỡgÉửoAửgỷớCgAỏỹgíhhíegửữũAgỡÀgìĩgÉẴgỡửỂỡgÉửoAửgIữùAegÉĐÁAựgqÀgỡÀgíìgửẲữgỡửẸỊùAgAựoAửegỉgửẲữgqxmgCửỆẤAựgIogkgÉẴgỡửỂỡgÉửoAửgIữùAég mẸgỵửữgỞẲgỠửvAửgÉĐxgởmAgửoAửgỠửygÉửxgịíg“ạủgÉữụCgÉÊỡgqẴữgỹẦữegAổAựgỡmÁgỡửỗÉgỷỆẨAựegửữũẸgDẸògửÁóÉgqẲAựgỡẾmgỶữùAgửữũCgỡnỡgỬẲữgỴỬ-gỴ0gạữũÉg@mỹgÉĐÁAựgÉửẬữgỵĨgqờỊgỹóAửgỠ@Ử-gỬQỬgqỗÉgAỆẦỡ”egỞmAg0ẸỊùAgựữnÁg0yAửgẾỊgqọgCửẰữgửẨCgIẦữgạỏAgCửẠAựg0yAửgẾỊegỶữùAgửữũCgỡnỡgỬẲữgỴỬ-gỴ0gÉửmỹgỹỆẸgỡửÁgỞmAg0ửỆẬAựgIÊg0yAửgẾỊgởmAgửoAửgỠửỆẤAựgÉĐwAửgửoAửgqẲAựgIogỵụgửÁóỡửgDẸnAgÉĐữũÉegÉẸỊùAgÉĐẸỊủAgÉẴgỡửỂỡgÉửFỡgửữũAgỡửygÉửxgqóÉgỵụÉgDẸògỡmÁgAửỗÉégQụAgAmỊegIẦữgImữgÉĐẠegIxgÉĐvgỡẾmgỹwAửegỶữùAgửữũCgỡnỡgỬẲữgỴỬ-gỴ0gqọgÉớCgửẨCgqẲữgAựỀgÉĐvgÉửỂỡgqưgÉỆgIỗAegCửòAgởữũAgỹẲÉgEẰgqủgnAgDẸmAgÉĐẢAựgỡẾmgÉyAửgỷữùAgDẸmAgqụAgỡửữụAgỷỆẨỡgCửnÉgÉĐữưAgỴ0-gãỬgqỆẨỡgỡỗCgẾỊegỡửvAửgDẸỊủAegỡnỡgởmAegAựoAửegqxmgCửỆẤAựgỷữùAgDẸmAgqnAửgựữngỡmÁég@ựÁoữgĐmegỡnỡgửẲữgÉửoAửgIữùAdgãổỊgpFAựegỴữụAgÉĐẺỡegỠơẸgqỆẬAựééégqọgÉửmỹgựữmgÉỆgIỗAgỡửÁgỡnỡgAựoAửegqxmgCửỆẤAựgIủgDẸỊgửÁóỡửgAựoAửegỷýAửgIFỡgỡửẸỊùAgAựoAửgqẺAựgIẦữgỊùẸgỡơẸgqốÉgĐmégỠnỡgửÁóÉgqẲAựgÉỆgIỗAegCửòAgởữũAgIogựữnỹgqxAửgÌọgửẲữgỡẾmgỶữùAgửữũCgỡnỡgỬẲữgỴỬ-gỴ0gÉyAửgÉẸỊgỡửỆmgAửữủẸgAửỆAựgởỆẦỡgqơẸgqọgỡÀgòAửgửỆẪAựgAửỗÉgqxAửgÉĐÁAựgIữũỡgÉửmỹgỹỆẸgỡửÁgỡỗCgẾỊegỡửvAửgDẸỊủAgDẸỊụÉgqxAửgAửHAựgỡửẾgÉĐỆẤAựegỡửvAửgEnỡửgDẸmAgÉĐẢAựgÉĐÁAựgCửnÉgÉĐữưAgỴ0-gãỬgqóÉgỵụÉgDẸògỡmÁég0ẸỊgAửữùAegửữũAgAmỊgqxAửgởữùAgỡẾmgỶữùAgửữũCgỬẲữgỡẠAgÉửữụẸegỡửẾgỊụẸgỷogỵữùỹgAửữũỹegỵữAửgCửvgửÁóÉgqẲAựgửóAgỡửụegỡẤgEẪgIớÉgỡửỗÉgỡửỆmgqnCgỂAựegòAửgửỆẪAựgỵửẮAựgAửÃgqụAgửÁóÉgqẲAựgỡẾmgỶữùAgửữũCgỬẲữégQẶAựgỡửvg[ửmAg0ẼAựgỸớẸeg[ửÀgạÊgÉĐỆẪAựgạÊgỴửÁmgửẢỡ-gỠẮAựgAựửũgIogỸẮữgÉĐỆẬAựegỞmAg0ẸỊùAgựữnÁg0ĐẸAựgỆẤAựgựửữgAửớAgIogqnAửgựữngỡmÁgAửHAựgỵụÉgDẸògqóÉgqỆẨỡgỡẾmgỶữùAgửữũCgỡnỡgỬẲữgỴỬ-gỴ0gÉyAửgÉĐÁAựgÉửẬữgựữmAgDẸmégQẶAựgỡửvgqủgAựửxgÉửẬữgựữmAgÉẦữegỶữùAgửữũCgỡnỡgỬẲữgỴỬ-gỴ0gÉyAửgỡơAgÌổỊgpFAựgDẸỊgỡửụgửÁóÉgqẲAựgIogqủgÌẸỗÉgÌổỊgpFAựgởẲgỹnỊegỵữAửgCửvgửÁóÉgqẲAựegỡẤgỡửụgCửẰữgửẨCgIẦữgỡnỡgAựoAửgỷữùAgDẸmAgqưgửÁóÉgqẲAựgửữũẸgDẸògửẤAég@ửHAựgỵửÀgỵửỏAegIỆẦAựgỹõỡgỡẾmgỶữùAgửữũCgỬẲữgÉyAửegqÁoAgEúgÉẴAựgửẨCegởẴgEẸAựgIoÁgQủgnAgãổỊgpFAựgỡẤgỡửụgCửnÉgửẸỊgImữgÉĐẠgỡẾmgỶữùAgửữũCgỬẲữgỴỬ-gỴ0gạữũÉg@mỹđgÉửmỹgỹỆẸgqủgÌẸỗÉgIẦữgQòAựeg@ửogAỆẦỡgAửHAựgIỗAgqủgỷẦAgIủgỡửẾgÉĐỆẤAựegqỆẬAựgỷẰữegỡửvAửgEnỡửgCửnÉgÉĐữưAgqỗÉgAỆẦỡđgỡửẾgqẲAựgCửòAgởữũAegÉỆgIỗAgIogDẸỊụÉgqxAửgÌọgửẲữgÉĐÁAựgDẸngÉĐwAửgÌổỊgpFAựgỡửẾgÉĐỆẤAựegqỆẬAựgỷẰữegỡửvAửgEnỡửegỡửỆẤAựgÉĐwAửegpFgnAgỷẦAegựÀCgCửơAgDẸmAgÉĐẢAựgÉửẺỡgqờỊgCửnÉgÉĐữưAgDẸùgửỆẤAựegqỗÉgAỆẦỡgÉĐÁAựgÉwAửgửwAửgửữũAgAmỊég@Ự1ăỨ@gạỮ@Ửê/Cế


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên công đoàn

Hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên công đoàn
2011-08-16 02:21:26

(QT) - Nhằm củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên công đoàn giai đoạn 2011 - 2013, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức...

Dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp

Dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp
2011-08-16 02:21:02

(QT) - Theo báo cáo nhanh từ Chi cục Thú y tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh đã có 23.120 gia cầm đã chết và tiêu hủy do cúm gia cầm, tập trung...

Triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012

Triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012
2011-08-16 02:16:48

(QT) - Hôm qua 15/8/2011, Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2010-2011, triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012 và sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Xây dựng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết