Cập nhật:  GMT+7
xJHhu6fhu4fhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqR7xanhuqp34budw6pl4buaw73EqXnhur/hu5fDgXnhu6Xhur/huqrhu4nhu5fhur99w43hur/hu5Xhu4t54bq/VsWpeeG7p+G6v+G6qnLhur8pQsOA4buX4bq/4bun4bqixanhur93xKl44bq/4buGxal04buX4bq/4buG4bqwxanhur8pQmt54bul4bq/e+G6rOG7q8SRL+G7p+G7h2XEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7puG7neG7i8ahw6pl4bq14bq/e+G7p+G6uuG6v+G6quG6rOG6uOG6tHnhu6Xhur/hu5ThuqLhur/hu5bDgXnhu6Xhur/hu4t54bq/4buaw7N54bul4bq/N2154bq/4bumxalyQuG6v3fEqXjhur/hu4bFqXThu5fhur/hu4bhurDFqeG6v+G7lsOBeeG7peG6v+G7i3nhur/huqrhu7F54bun4bq/4bq14bq/WeG7pcSpRuG6v+G7g+G7hy9oL+G7g+G7geG7gcOt4bqp4bq/4buaw73EqXnhur/hu5fDgXnhu6Xhur/huqrhu4nhu5fhur99w43hur/hu5Xhu4t54bq/VsWpeeG7p+G6v+G6qnLhur8pQsOA4buX4bq/4bun4bqixanhur/GocO94bq/4bub4bqgeeG7peG6v+G7l+G7p8aw4bq/4bumxKnhur83bXnhur/hu6bFqXN54bqp4bq/fTd7MeG6v+G7mmt54bul4bqp4bq/4buW4bunReG6v3nhu6fFqXR44bq/fcON4bq/4buV4buLeeG6v1bFqXnhu6fhur/huqpy4bq/KULDgOG7l+G6v+G7p+G6osWp4bq/d8SpeOG6v3vhuqzhurjhurR54bul4bq/4buaw73EqXnhur/hu5ts4bq/d8SpeOG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G7huG6sMWp4bq/4bqq4buxeeG7p+G6vylCa3nhu6Xhur974bqs4bur4bqr4bq/V8SpeOG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G7huG6sMWp4bq/4buaw73EqXnhuqnhur/hu4Zz4bq/4bqk4bunxrDhu4vhur/huqrhu7F54bun4bq/4buX4buz4bq/4buX4buJ4buX4bq/4bub4bqgeeG7peG6v+G7l+G7p8aw4bq/V3Hhur/hu6bhu4BC4bq/KOG7p0Phu5fhuqnhur99N3sx4bq/4buaa3nhu6Xhuqnhur/hu5bhu6dF4bq/4bqq4bur4buX4bun4bq/feG7lFnGoOG6v+G6quG7sXnhu6fhuq3hur9XceG6v+G7puG7gELhur974bunbXnhu6Xhuqnhur8o4bun4buz4bq/4buW4bunReG6v+G6quG7q+G7l+G7p+G6v33hu5RZxqDhur/huqrhu7F54bun4bq/4buXRHnhu6Xhur93bHnhu6fhur/hu5tqw73hur/hu5fhu4nhu5fhur8+4bq04bqp4bq/4buV4buLeeG6qeG6v3nhu6XEqXnhu6fhur93xalxeeG6v+G6pkLhu4t54bqr4bq/e2rFqeG6v+G7lULDg8Wp4bq/d8SpeOG6v+G7hsWpdOG7l+G6qeG6v+G7msO9xKl54bq/4buXw4F54bul4bq/4bqq4buJ4buX4bq/fcON4bq/4buV4buLeeG6v1bFqXnhu6fhur/huqpy4bq/KULDgOG7l+G6v+G7p+G6osWp4bq/4bubbOG6v3nhu6Xhu6fhu53hur/hu5vhuqB54bul4bq/4buX4bunxrDhur9XceG6v+G7puG7gELhur974bunbXnhu6Xhur/hu5Xhu4nDveG6v+G7l+G7icO94bq/4bqq4bupeeG7p+G6v+G7p+G7qXnhu6fhur92xal54bun4bq/4bqqci3hu4Rs4bq/4bun4bqixanhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur9o4bq/4bqq4bun4buJeeG7peG6v+G7m8O0QuG6v3lteOG6v+G7g+G7geG7gcOt4bqr4bq/e+G6rMO9eeG7peG6v2jhur/huqrhu6fhu4l54bul4bq/4bqmQuG7i+G6qeG6v+G6qsOA4buX4bq/4bub4bqi4bq/4bqqbXnhu6Xhur/huqrhuqzhurjhurR54bul4bq/dsWpeeG7p+G6v+G6qnLhur9j4bukxqAoZOG6v+G7l0Xhu4vhur/huqrhu7F54bun4bq/4bq44bqw4buX4bq/4bubauG6quG6v8Os4bqpaOG6s+G6v2N4xJDhu5fhur/huqrFqXFC4bq/4buXa+G6v3lteOG6v3fEqeG6v+G7h+G7g+G6qWct4buH4buF4bqzZOG6qeG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G7m+G7s+G6v3fhu6154bun4bq/4buGw4rhu5fhur95w4F54bul4bq/LXfhu4944bq/LeG6v3nhu6Xhurjhur954bul4bunxal04bqk4bq/4bqqbXnhu6Xhur/hu4fhuqlo4bqz4bq/Y3jEkOG7l+G6v+G6qsWpcULhur/hu5dr4bq/eW144bq/Zi1m4bqpZ+G6s2Thuq3hur/hu5fDgXnhu6Xhur954bul4bunxal04bqk4bq/LeG6v+G7hOG7j0bhur/GocOKeeG7peG6v+G6qm154bul4bq/4buD4buD4bqpaOG6s+G6v2N4xJDhu5fhur/huqrFqXFC4bq/4buXa+G6v3lteOG6v+G7g2bhuqln4bqzLeG7g2fhurNk4bqt4bq/xqHhu6vhu5fhu6fhur/hu4bEkOG6v+G6qm154bul4bq/aeG6s+G6v2N4xJDhu5fhur/huqrFqXFC4bq/4buXa+G6v3lteOG6v+G7h+G7gS3hu4fhu4fhurNk4bqr4bq/4buW4bqu4bq/4buXw7VC4bq/dsWpeeG7p+G6v+G6qnLhur/huqrFqXLhuqThur/huqrEkOG7l+G6v+G7l+G7p0JGdXnhur/GoeG7q+G7l+G7p+G6v+G6quG7p+G7ncO94bq/4bun4bq44bqweeG7peG6v+G6qm154bul4bq/4bqqw43hur/huqrhuqzhu7d54bul4bq/4buXw4F54bul4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6vy3hur/hu4Thu49G4bq/xqHDinnhu6Xhur/hu4bEqeG6v+G7pcWpa3jhur/huqrDjeG6v+G6quG6rOG7t3nhu6Xhur95w4F54bulLXfhu494LXnhu6Xhurjhur954bul4bunxal04bqk4bqr4bq/e8ODeeG7peG6v+G7hsOAeeG6v+G7m8O0QuG6v+G6quG6uOG6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G6quG6rMWpdXnhur/huqrDvcSpeeG6v+G7hGzhur/hu6fhuqLFqeG6v+G6uOG6sOG7l+G6v+G7m2rhuqrhur/hu4fhuqto4buB4buB4bq/4bqqw43hur/hu5vhuqB54bul4bqr4bq/e8ODeeG7peG6v+G6quG7p0Lhur954bul4buPeeG6v+G6qOG7ieG7l+G7p+G6v1nhu6fEqeG6v3nhurjhurDhu5fhur/huqrhuqxxeeG6v+G7m+G7q+G7i+G6v+G7lcSpeeG6v+G6quG7sXnhu6fhur/hurjhurDhu5fhur/hu5tq4bqq4bq/4buF4buDw63hur/huqrDjeG6v+G7m+G6oHnhu6Xhur9j4buVb3nhu6Xhur9n4buH4bqz4bq/dnLhur/hu6fDvWrhu5fhu6fhur/hu5dr4bq/eW14ZOG6qeG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G7m+G7s+G6v+G6quG7p0Lhur954bqixanhur/hu5vhu6vhu4vhur/hu4Phu4HDreG6v+G6qsON4bq/4bub4bqgeeG7peG6v2Phu5tq4bqq4bq/Zmnhuqln4bqz4bq/dnLhur/hu6fDvWrhu5fhu6fhur95bXhk4bq/4buGxKnhur/huqrhu6dC4bq/4buEQsO14bqq4bq/eeG7p+G7keG6pOG6v3bhu6fhu5NC4bq/4buH4buD4buB4bq/4bqqw43hur/hu5vhuqB54bul4bq/Y+G7m2rhuqrhur9o4buB4bqz4bq/dnLhur/hu6fDvWrhu5fhu6fhur95bXhk4bqr4bq/Pmt54bq/d+G6uOG6snnhu6Xhur934bq44bqueeG7peG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4buX4buz4bq/4bunauG6quG6v+G6uOG6sOG7l+G6v+G7m2rhuqrhur/hu4fhu4fhuqnDrOG6v+G7hmp54bq/4bqqw7V54bq/Y+G7lW954bul4bq/Z+G7h+G6qeG7h+G6s+G6v3Zy4bq/4bunw71q4buX4bun4bq/4buXa+G6v3lteGThuqvhuqvhuqvhur974bqsw7154bul4bq/aOG6v+G6quG7p+G7iXnhu6Xhur/hu5dCw4DFqeG6v3lteOG6v+G7g+G7geG7gcOt4bqp4bq/4bubdeG6v+G7m2rhuqrhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/huqrDgOG7l+G6v+G7m+G6ouG6v+G6qm154bul4bq/4bqq4bqs4bq44bq0eeG7peG6v3bFqXnhu6fhur/huqpy4bq/4buXw4l54bul4bq/eeG7p+G6uOG6v3jEkOG7l+G6v+G6qsWpcULhuqnhur/hu5fhu6fhu7Hhur/huqrFqXFC4bqp4bq/eeG7p8WpdHjhur/hu4bEkOG6v+G7m8Oz4bqq4bq/4bqs4buL4bqp4bq/4bqq4buxeeG7p+G6v+G6quG7i+G6v+G7m2zhur/huqrhu5HhuqThur/huqrhuqxCeeG7peG6v+G7l+G7p+G7seG6v+G7m2rDveG6v+G6quG7p0Lhur/hu6fDvWrhu5fhu6fhur954bun4buLeeG7p+G6v+G7peG7t3nhur/hu4bEkOG6v+G7m8OBeeG7pS3hu4RC4buPeeG6qeG6v+G7m+G6oHnhu6Xhur/huqrhu6fhurbFqeG6v+G6qsOD4bq/4buX4bun4bq64buX4bq/4bqoa3nhur/hu4RCw7Xhuqrhur/huqrhu6dueeG7peG6v3fhurLFqeG6v+G7hsSQ4bq/4bunw6gt4bqq4bunQuG6reG6v3nhu6fhu4t54bun4bq/4buX4bun4buzeeG7peG6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G6quG6rMWpdXnhur/hu5fhu6dteeG6v3lCw4HFqeG6v+G6tOG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/4buGRHnhu6Xhur/hu4t54bq/4bqqw73EqXnhur/hu4Zz4bq/xqHhu6vhu5fhu6fhur/hu5V0eeG7p+G6reG6v+G7l+G7p0Lhu5N54bq/4buV4bur4bq/4bubxalzQuG6v3bFqXR54bq/4buXw7R54bq/4bqq4bunxaly4bqq4bq/4buX4bunw73hur/hu4bEkOG6v+G6quG6rOG6oHnhu6Xhur/huqzhurx54bul4bq/eW144bq/4buD4buB4buBw63huq3hur/huqpteeG7peG6v+G7l+G6uOG6tnnhu6Xhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G7p8WpdHnhur/hu5bhu6fhurjhuq554bul4bq/4bqq4bqs4bupeeG7p+G6v+G7p8SpeeG7p+G6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu5dF4buL4bq/e+G7sXnhu6fhur9Cw43hur/hu4Zz4bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/hu6fFqXR54bq/4oCc4buW4bunxalyeeG6v3fhurjhurLhu5fhur/hu5TFqXV54bq/N8WpdOG6quG6v1nhu4t44bq/4bubcnnhur95bXjhur/hu4Phu4Hhu4Phu4HigJ3huq3hur/huqrhuqzFqXV54bq/duG7p+G7i8Wp4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buVxal0eeG6v+G6pOG7p+G7ieG6pOG6v+G7m+G6oHnhu6Xhur/hu5XhuqLhur/hu5t14bq/4bqq4bunQ+G7l+G6v+G7m+G7k0bhur954bulxKl54bun4bq/4buXw4F54bul4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G6quG6rMWpdXnhuq3hur/huqrFqXLhuqThur/huqrEkOG7l+G6v+G7m+G7k0bhur94annhu6fhur/hu4bFqXThu5fhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G7p8WpdHnhur/hu5fhu4nhu5fhur954bqixanhur/GoUJ54bul4bq/4bqq4bqs4bu3eeG7peG6v+G6quG7j3jhur/hu5dF4buL4bq/WeG7peG7p+G7q+G6v+G6pkJGcuG6quG6v+G7gWgtWSkve33hur/hu5dF4buL4bq/4buU4buLeeG6v3vhu6fhurjhurZ54bul4bq/4buGxJDhur974buxeeG7p+G6v0LDjeG6v+G7hnPhur924bun4buLxanhur/huqrhu6fhu4nhu5fhur934bqyxanhur/huqrhu6dy4bq/4bunxKl54bun4bq/d+G7i3nhu6Xhur92xal54bun4bq/4bqqcuG6v+G7msOBeeG7pS174buPRuG6reG6v+G6qm154bul4bq/4buX4bq44bq2eeG7peG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6quG7ieG7l+G6v+G7p+G6uOG6sHnhu6Xhur/GoeG7mXnhuqnhur/huqZCa3nhur93R+G6v+G6quG7p+G7q+G6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhuqnhur92xal1eOG6v+G6quG6rOG7i+G6qeG6v3bFqXV44bq/4bqow73hu4nhuqrhur/hu5Xhu6l54bun4bq/w4N54bq/4bulxanhu4nhur/hu5dr4bq/4buG4bqwxanhur/hu4bFqXThu5fhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G7p8WpdHnhur95xalxeOG6v0Zy4bqq4bq/4bulxanhu4nhuqnhur/hu5Xhu4l54bq/4bqq4bun4budw73hur/hu6XFqeG7ieG6v3nFqXF44bq/RnLhuqrhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur92xal54bun4bq/xqHDveG7i3nhu6fhur/huqrhu6fhurjhuq554bul4bq/eGrFqeG6qeG6v8ah4bur4buX4bun4bq/4buGxJDhur/huq3hur/huqrGsOG7l+G7p+G6v+G7l8OK4buX4bq/4buEQ+G7l+G6v+G6qsWpcnnhur/huqZCa3nhu6Xhur/hu5Xhu4nhur/hu5t14bq/4bqq4bunQuG6v+G7p0Phuqrhur/hu5vDtELhur/huqrhurjhur954bunb3jhur/hu5vhu5NG4bq/eGp54bun4bq/4bqk4bun4buJ4bqq4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v3bFqXnhu6fhur/huqpy4bq/eMSp4bq/4bqq4bqs4bq44bqw4buX4bq/4buncuG6quG6v3fEqeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v3bhu6dC4bqp4bq/4buGRHnhu6Xhur/hu5vhuqJ54bul4bq/d8OK4buX4bq/dsWpeeG7p+G6v+G6qnLhur/hu5dF4buL4bq/4bqq4buxeeG7p+G6v3nhu6fhurjhur/huqrhu6fhu6vhur/hu4Rs4bq/4buaw4F54bul4bq/4bumxKnhuqnhur/hu5fhu4nhu5fhur924bunQuG6v+G7l8OBeeG7peG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThuqnhur/GoULhur934bur4buX4bun4bqp4bq/xqHhu6vhu5fhu6fhur/hu4bEkOG6qeG6v1bhu6dC4bq/VsWpeeG7p+G6v+G6qnIte+G7p+G6uOG6rnnhu6Xhur94asWp4bq/4bubw7Phu5fhur/hu5XFqXThuqrhur9X4buLw73hur/hu5Rrw73huqvhuqvhuqvhuq3hur924bunw4F54bul4bq/eeG7peG6vHnhu6Xhur/hu5vDg8Wp4bq/eOG6sMWp4bq/4buGxKnhur/huqThu6fhu4nhuqrhur/huqrhuqzFqXV54bq/xqHDveG7i3nhu6fhur954bul4bunxal04bqk4bqt4bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/hu6fFqXR54bq/4bub4bqgeeG7peG6v+G7leG6ouG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7pcWpa8Wp4bq/4bqk4bun4buJ4bqk4bq/4bubdeG6v+G7p8O9xKl54bq/4bqq4bunxKl54bun4bq/dnLhur/hu6fDvWrhu5fhu6fhur/hu4Thu49G4bq/xqHDinnhu6Xhur/hu5fhuq7hur/hu5VreeG6reG6v+G7l+G7p+G7seG6v+G7m2rDveG6v+G7l+G7ieG7l+G6v3nhu6XEqXnhu6fhuqnhur/hu5vhu6vhu4vhur/huqThu6fhurjhuq554bul4bq/4bub4buTRuG6v3hqeeG7p+G6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bunxal0eeG6v+G7m3Phur/hu4l54bq/4buEbOG6v+G7p+G6osWp4bq/4bunw73hu4nhur/huqrhuqxxeeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v3fhu6154bun4bq/4buGw4rhu5fhur954bun4bq44bq/4bulxanhu4nDveG6v8ahxJDhu5fhuqnhur9G4bq/4bqqcuG6qeG6v+G7hm154bq/4bunw73hu4nhuqnhur/huqrhu6d14bq/4bqq4bun4buLw73huq3hur/huqrDg+G6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6v+G6qsOA4bqq4bq/4buGxal04buX4bq/4bunxILhur/huqrhuqzhurLhur/hu5vhuqB54bul4bq/4buVxKnDveG6v8ah4buPeeG6v+G6quG6ouG7l+G6v+G6quG7p8WpdULhur/huqjDgOG6qeG6v+G7p+G6ouG6v+G6quG7p0LhuqLhu5fhur/GocWpdHnhur/hu5fhu6fGsHnhu6fhur/huqjhu4nhu5fhu6fhuqnhur/hu6fhuqLhur/hu5fhu5F54bq/eeG7peG7p8Oow73hur/hu4bEqeG6v3nhu6Xhurjhur/GoeG7j3nhur/huqrhu6fhu53DveG6vylCRnLhuqrhur/hu5vhu6t54bun4bq/4buDw63DrC8p4buaLXt74bul4bqp4bq/eeG7pcSpRuG6v+G7h8OtL+G7hS/hu4Phu4Hhu4HDreG6v+G7l0Xhu4vhur974bunReG6v+G6quG6uOG6sHnhu6Xhur/hu5bhu6fGsHnhu6fhur/huqThu6dF4bqt4bq/4bub4buTRuG6v3hqeeG7p+G6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6quG7ieG7l+G6v+G7hMO94buJ4bq/4bub4buzxanhuqnhur/hu6XFqWt44bq/eeG7peG7p8Oow73hur/hu4bEqeG6v+G7pcWpa8Wp4bq/4bqmQkZy4bqq4bq/4buGxal04buX4bq/d8SpeOG6v+G7l+G7p8O94bq/eeG7p+G7j3nhur/GoeG7j3nhuqvhuqvhuqvhur974buxeeG7p+G6vylCa3nhu6Xhur974bqs4bur4bq/4bubbOG6v3bFqXJ54bq/eeG7peG7p+G7q+G6v+G7huG6sMWp4bq/4buaw73EqXnhur/hu5fDgXnhu6Xhur/huqrhu4nhu5fhur99w43hur/hu5Xhu4t54bq/VsWpeeG7p+G6v+G6qnLhur8pQsOA4buX4bq/4bun4bqixanhur944bqi4bqq4bq/4bqow4Dhur/hu4bDtXnhur/hu5tz4bq/eeG7p+G6uOG6p+G6v33DjeG6v+G7leG7i3nhur9Wxal54bun4bq/4bqqcuG6vylCw4Dhu5fhur/hu6fhuqLFqeG6v+G7l8O0eeG6v0V54bul4bq/4bun4bqi4bq/4buX4bunReG6v+G6quG6rOG6uOG6rnnhu6Xhur/hu5tz4bq/eeG7peG7p+G7q+G6v+G7luG7p8aweeG7p+G6v+G6pOG7p0Xhur/hu5vhurjhu4vhur/huqrhu7F54bun4bq/KUJreeG7peG6v3vhuqzhu6vhur/hu4bEqcO94bq/4buGRHnhu6Xhur/huqrhuqzhu7d54bul4bq/4bubxal1eOG6v3bFqXnhu6fhur/huqpy4bq/eMWpc3nhur974bqsQnnhu6Xhur/hu5t14bq/4buX4buz4bq/4buX4bqu4bq/4bun4bqixanhur/huqThu6fhu4nhuqrhur/huqrhuqzFqXV54bq/4buV4bq0xanhur/huqrhu7F54bun4bq/4buX4buz4bq/d+G6ssWp4bq/4bqq4buncuG6v3fEqeG6v+G6quG7sXnhu6fhur/hu5vDtELhur/hu5fDtELhur/huqrhuqxxeeG6v+G6qkJGcnnhur/hu6fEqXnhu6fhur934buLeeG7peG6v3bFqXnhu6fhur/huqpy4bq/4buaw4F54bulLXvhu49G4bqt4bq/fcON4bq/4buV4buLeeG6v1bFqXnhu6fhur/huqpy4bq/KULDgOG7l+G6v+G7p+G6osWp4bq/RXnhu6Xhur/hu6fhuqLhur/hu4bEqeG6v+G7m3Phur954bul4bun4bur4bq/4buU4bqi4bq/4buW4bunxrB54bun4bq/4bqq4bqs4bur4bqp4bq/4buW4bunxrB54bun4bq/4bqk4bunReG6v+G6quG6rOG6uOG6sOG7l+G6v3hu4bqq4bq/4buX4bunw73hur/hu5vhurjhu4vhur/hu4bEqcO94bq/4bqmQkbhur/hu6fDvWrhu5fhu6fhur944bqi4bqq4bq/4bqow4Dhur/GocOK4bq/4buJeeG6v3fhurB54bq/eeG7p+G6uOG6v+G7l2t54bul4bq/eeG6uOG6sOG7l+G6v+G6qOG7j0Lhuqnhur924bunxrDhur/hu5vFqXR54bq/4bubanjhuqnhur954bunxal04bqq4bq/4bubxal0eeG6qeG6v+G7hMWp4bq/eG154bul4bq/4bqq4bqsbnnhu6Xhuqvhuqvhuqt3xKl44bq/4bqqxalzeeG6v+G7m3Phur/hu5fhu6fDveG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G7p+G7qXnhu6fhur/huqrhu6fEqXnhu6fhur9W4bunQuG6v3bFqXnhu6fhur/huqpy4bq/4buVxal1eeG6v+G7msOBeeG7peG6v1nhu4t44bq/4bqq4buxeeG7p+G6vylCa3nhu6Xhur974bqs4bur4bqt4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buG4bq44bqweeG7peG6v3hu4buX4bq/eWtG4bq/4bqoxal54bun4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4bqmQuG7ieG6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G7p8WpdHnhur8pQkZy4bqq4bq/4bub4bureeG7p+G6v+G7l0Xhu4vhur974bunReG6v+G6quG6uOG6sHnhu6Xhur/hu5bhu6fGsHnhu6fhur/huqThu6dF4bq/4buGc+G6v+G7m+G7q+G7i+G6v+G7pcWp4bqwxanhur/hu6fEqXnhu6fhur/hu5fhu6fGsHnhu6fhur/hu6XFqeG7gOG7i+G6v+G7hGzhur/hu4rhur/hu5RCeeG7peG6v2Phu6dCRnR54bq/4bua4buLduG6rMOBeeG7peG6qeG6vylCa3nhu6Xhur974bqs4burZOG6v+G7hsSp4bq/4buEbOG6v+G7puG6oHnhu6Xhur974bunQsON4bq/Y+G7p0JGdHnhur/hu4rhur9X4bq44bqwxanhuqnhur974bun4bq84buL4bq/e+G7p8WpcXnhur/hu6ZCcmThur/hu5tyeeG6v3nhu4tG4bq/4buG4buZeeG6v+G7l+G7p+G6uOG7i+G6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G7pcWpa8Wp4bq/4bqmQkZy4bqq4bq/xqHhurrhuqrhur/hu5vFqXV44bqp4bq/4buG4bup4bq/4buG4buRRuG6v33DjeG6v+G7leG7i3nhur9Wxal54bun4bq/4bqqcuG6vylCw4Dhu5fhur/hu6fhuqLFqeG6v3lxeeG6v+G7l+G7s+G6v0fhur92xalyeeG6v+G7huG6sMWp4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buU4bqi4bqp4bq/4buV4buLeeG6qeG6v3nhu6XEqXnhu6fhur93xalxeeG6v+G6pkLhu4t54bq/4buGxKnhur/hu5rDvcSpeeG6v+G7m2rFqeG6v+G7lcWpdULhur8pQsOA4buX4bq/4bun4bqixanhur/hu5dF4buL4bq/4buD4bq/4bqq4buxeeG7p+G6vylCa3nhu6Xhur974bqs4bur4bqp4bq/e+G7p+G6vOG7i+G6v3vhu6fFqXF54bq/4bumQnLhur/huqjhurB44bq/4buX4buz4bq/4buVxal0eeG6v+G6pOG7p+G7ieG6pOG6v+G7l8SQ4bq/4bqq4bundeG6v+G7m3Xhur/hu6XFqWvFqeG6v+G6pkJGcuG6quG6reG6v33DjeG6v+G7leG7i3nhur9Wxal54bun4bq/4bqqcuG6vylCw4Dhu5fhur/hu6fhuqLFqeG6v+G7l+G7p8O94bq/VuG7p0Lhur9Wxal54bun4bq/4bqqci174bun4bq44bqueeG7peG6v3hqxanhur/hu5vDs+G7l+G6v+G7lcWpdOG6quG6v1fhu4vDveG6v+G7lGvDveG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G7m8O0QuG6v+G6quG6uOG6v+G7p8O9xKl54bq/4bqq4bunxal0eeG6v+G7l+G6ruG6v+G6qOG6tOG6v+G7p2rhur/huqrDtHnhu6Xhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur9n4bq/eW144bq/4buG4bqwxanhur944bq64buX4bq/4bubw7RC4bq/4bqq4bq44bq/4buHZuG7gS3hu4dn4buB4bq/4bqqw43hur/hu5vhuqB54bulL3lteOG6v2Phuqrhurjhuq554bul4bq/4bub4bq44bqueeG7peG6v+G6qMOA4bq/4bqq4bunQnLhur/hu4RCw7Xhuqrhur954bun4buR4bqk4bq/duG7p+G7k0Lhur/hu4bEqeG6v+G6qsWpcULhur/huqrhu6fEkOG6v+G7m8Oz4buX4bq/4buVxal04bqq4bq/4bqmQuG7i+G6v+G7luG6vuG7i+G6v3bhu6fhu5NC4bq/4bqmQsOA4buX4bq/4bqqcuG6v1fhu4vDveG6v+G7lGvDveG6v3nhuqLhuqThur/hu4bEqcO94bq/eeG7peG7j3nhur/huqjhu4nhu5fhu6fhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu4fhur95bXhk4bq/4buV4bq0xanhur/hu5vFqXNC4bq/dsWpdHnhur954bulQuG6oHnhur/hu4bDgHnhur/hu5vDtELhur/huqrhurjhur/hu4Thu49G4bq/xqHDinnhu6Xhur/hu5fhuq7hur/huqjhurThur/hu6dq4bq/4bqqw7R54bul4bq/4buXReG7i+G6v1bhu6dC4bq/VsWpeeG7p+G6v+G6qnIte+G7p+G6uOG6rnnhu6Xhur94asWp4bq/4bubw7Phu5fhur/hu5XFqXThuqrhur9X4buLw73hur/hu5Rrw73hur/hu6dqeeG6v+G7p+G7n+G6pOG6q+G6v+G7lsOJeeG7peG6v+G6qmrFqeG6v+G7lULDg8Wp4bq/d8SpeOG6v+G7hsWpdOG7l+G6qeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v+G7hsWpcXnhur/hu5dF4buL4bq/4buaw73EqXnhur/hu5fDgXnhu6Xhur/huqrhu4nhu5fhur99w43hur/hu5Xhu4t54bq/VsWpeeG7p+G6v+G6qnLhur8pQsOA4buX4bq/4bun4bqixanhur/hu5dEeeG7peG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7m2rFqeG6v+G7lcWpdULhur/huqrhu6fhu4t44bq/4bulxanhu4vhur/hu5ts4bq/4bqq4bqs4buLw73hur/hu5vDg8Wp4bqp4bq/4bqq4buna8O94bq/d0Lhu5F54bq/4buEQnnhu6Xhur/huqZC4buLeeG7p+G6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7hsO1eeG6v+G7m3Phur954bun4bq44bq/4bulxalrxanhur/huqThu6fhu4nhuqThur92xalzeOG6v+G7l+G7p3Lhur93anjhur/huqThu6fhu4nhuqrhuq3hur/hu4bFqXThu5fhur/huqrhuqzFqXV54bq/duG7p+G7i8Wp4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buX4bunxrB54bun4bq/4bqo4buJ4buX4bun4bq/4buLeeG6v+G6qMWpeeG7p+G6v+G7hGzhur/hu6fhuqLFqeG6v+G6quG6rHF54bq/4bub4bur4buL4bq/4buVxKl54bq/4bqq4buxeeG7p+G6reG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bunxal0eeG6v+G7l+G7p8aweeG7p+G6v+G6qOG7ieG7l+G7p+G6v+G7p8SC4bq/4bqq4bqs4bqy4bq/4buX4bunw73hur/hu5XEqeG6v+G7l8O9eeG6v3nDgXnhu6Xhur/GoeG7j3nhur/hu5fhu7Phur/huqrhuqzhu49C4bq/4buV4bu14bq/4buV4bur4bq/4buX4buncuG6quG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G7m+G6suG6quG6v+G6rOG7o+G6quG6v+G7m+G7kXjhuqnhur/huqzhu6Phuqrhur/hu6dqxanhur/hu4bhurzhu4vhur/huqZC4buL4bqt4bq/4buGxal04buX4bq/4bqsxKnhur/huqjDveG7ieG6quG6v3dqxanhur/hu5fhu4nhu5fhur/GocOK4bq/4buJeeG6v+G6quG6rHF54bq/4bub4bur4buL4bq/4buVxKl54bq/4bqq4buxeeG7p+G6reG6v+G7hsO1eeG6v+G7m3Phur94xanDunnhur/hu6XFqWt44bq/4bqq4bunRUbhur934bqyxanhur/huqThu6fGsOG6reG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bunxal0eeG6v+G7l+G7p8aweeG7p+G6v+G6qOG7ieG7l+G7p+G6qeG6v+G6pOG7p+G7ieG6pOG6v3dC4buR4bqq4bq/4bqqasWp4bq/VuG7p0Lhur9Wxal54bun4bq/4bqqci174bun4bq44bqueeG7peG6v3hqxanhur/hu5vDs+G7l+G6v+G7lcWpdOG6quG6v1fhu4vDveG6v+G7lGvDveG6reG6v+G7huG6uOG6sHnhu6Xhur94buG7l+G6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G6rMSp4bq/4bqk4bun4buJ4bq/4buVw7144bq/eOG7qXnhur/hu5t14bq/4bulxalrxanhur/huqThu6fhu7N54bul4bq/eMOz4bqq4bq/4buVb3nhu6Xhur954bunb3jhur/huqrhuqzFqXV54bq/duG7p+G7i8Wp4bq/4buX4buJ4buX4bq/xqHDiuG6v+G7iXnhur/huqrhuqxxeeG6v+G7m+G7q+G7i+G6v+G7lcSpeeG6v+G6quG7sXnhu6fhur/hu4bEqeG6v3nhu6fFqXNC4bq/4buGw7V54bq/4bubc+G6v3bhu6fhu4nhu5fhuqvhur9Z4bun4buAeeG7peG6v3bFqXJ54bq/eeG7peG7p+G7q+G6qeG6v+G7m3Phur/hu4RCw7Xhuqrhur/hu5fDiXnhu6Xhur954bun4bq44bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur/hu4bDtXnhur/hu5tz4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bub4bq44buL4bq/4bqs4buL4bq/4bqqasWp4bq/4buVQsODxanhur93xKl44bq/4buGxal04buX4bq/4buG4bqwxanhur/huqrhu7F54bun4bq/4bqocOG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v33DjeG6v+G7leG7i3nhur9Wxal54bun4bq/4bqqcuG6vylCw4Dhu5fhur/hu6fhuqLFqeG6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhur93cXnhur8pQsOA4buX4bq/4bun4bqixanhur/hu4bEqeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7lOG6ouG6qeG6v+G7leG7i3nhuqnhur954bulxKl54bun4bq/d8WpcXnhur/huqZC4buLeeG6q+G6v3vhuqzhurjhurDhu5fhur/hu5vhu7Phuqnhur954bulxKlG4bq/4buD4buBL2gv4buD4buB4buBw63huqnhur/hu5rDvcSpeeG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6quG7ieG7l+G6v33DjeG6v+G7leG7i3nhur9Wxal54bun4bq/4bqqcuG6vylCw4Dhu5fhur/hu6fhuqLFqeG6v+G7m2zhur/hu5tyeeG6v3bhu6drw73hur/huqjhu4nhuqrhuqnhur93xKl44bq/4buGxal04buX4bq/4buG4bqwxanhur9W4bunQuG6v1bFqXnhu6fhur/huqpyLXvhu6fhurjhuq554bul4bq/eGrFqeG6v+G7m8Oz4buX4bq/4buVxal04bqq4bq/V+G7i8O94bq/4buUa8O94bq/4buGxKnhur/hu4bFqXJ54bul4bq/WeG7peG7p+G7reG7i+G6v+G6quG6rOG7i3nhu6Xhur93xal04bqq4bq/4bqo4but4bq/e+G6rOG6uOG6tnnhu6Xhur8+4bqueeG6q+G6v+G6teG6v3vhuqzDvXnhu6Xhur/hu4Phur954bulxKlG4bq/4buD4buHLeG7g+G7gy9oL+G7g+G7geG7gcOt4bqp4bq/e+G6rEJ54bul4bq/4bqq4bq44bqweeG7peG6v+G7msOzeeG7peG6vzdteeG6v+G7psWpckLhuqnhur99N3sx4bq/4buaa3nhu6Xhuqnhur974bun4bq64bq/4bqq4bqs4bq44bq0eeG7peG6v+G7lOG6ouG6v+G7lsOBeeG7peG6v+G7i3nhur/hu5ts4bq/4bqq4bunbXjhur/hu4bEqeG6v3fEqXjhur/hu4bFqXThu5fhur/huqpqxanhur8pQmt54bul4bq/e+G6rOG7q+G6q+G6v1nhu6XEqUbhur/hu4Phu4cvaC/hu4Phu4Hhu4HDreG6qeG6v+G7m+G6oHnhu6Xhur/hu5fhu6fGsOG6v3vhu6fhurrhur/huqrhuqzhurjhurR54bul4bq/4buaw7N54bul4bq/N2154bq/4bumxalyQuG6v+G7m2zhur93xKl44bq/4buGxal04buX4bq/4buG4bqwxanhur/hu5fhu4l54bq/4buV4bqi4bq/d2x54bun4bq/4bubasO94bq/4buX4buJ4buX4bq/4bqk4bun4bu1eeG7peG6qeG6v+G7leG7i3nhuqnhur/hu6dCRnR54bq/4bqq4bun4bur4bq/4bqq4bunQuG6ouG7l+G6v+G7lsOBeeG7peG6v+G7i3nhur/huqrhu7F54bun4bqr4bq/PuG7i0Lhur924bunxanhur954bul4bun4bud4bq/4bub4bqgeeG7peG6v+G7l+G7p8aw4bq/WeG7pcOB4bq/N2154bq/e8WpckLhuqnhur/hu6XFqeG7iXjhur/hu5vDgOG7l+G6v+G7lsOBeeG7peG6v+G7i3nhur/huqrhu7F54bun4bq/4buV4buJw73hur/hu5fhu4nDveG6v+G6quG7qXnhu6fhur/hu6fhu6l54bun4bq/4buXw4F54bul4bq/4bqq4buJ4buX4bq/4buGxKnhur92cuG6quG6v+G6pkJr4bq/4bubauG6quG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G7l0Xhu4vhur/hu5bDgXnhu6Xhur/hu4t54bq/4bqq4buxeeG7p+G6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v2jhur/huqrhu6fhu4l54bul4bq/4bubw7RC4bq/eW144bq/4buD4buB4buBw63huqnhur/hu5vhuqB54bul4bq/4buX4bunxrDhur974bun4bq64bq/4bqq4bqs4bq44bq0eeG7peG6v+G7msOzeeG7peG6vzdteeG6v+G7psWpckLhuqnhur/huqrhu6fhu4tG4bq/eMOz4bqq4bq/d2x54bun4bq/4bubasO94bq/4buU4bqi4bq/4buWw4F54bul4bq/4buLeeG6v+G7m2zhur/hu5vhu4l54bun4bq/4bulxanhu4nhur/hu5fhu4vDveG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/ecSC4bq/d8OK4buX4bq/4buXReG7i+G6v+G7l+G7iXnhur/hu5XhuqLhur/hu5fhu6fFqXJ54bq/4bqow4zhur/hu5bDgXnhu6Xhur/hu4t54bq/KUJreeG7peG6v3vhuqzhu6vhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/huqrhu6fhurbFqeG6v+G7pcWp4buLeeG6v+G6pkLhu4vhuqnhur/hu5ts4bq/4buG4bq44bqy4bqq4bq/4bqmQuG7i+G6v3nhu6fhu4B54bul4bq/duG7p+G7s+G6v3bhu6dteeG6qeG6v+G6quG7p+G7ieG7l+G7p+G6v+G6quG7p+G6uuG7l+G6v+G7l0Xhu4vhur/huqrhu6l54bun4bq/4bun4bupeeG7p+G6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v3nhurjhurDhu5fhur/hu4bEqeG6v+G6quG7p3Lhur/hu6XFqeG6sMWp4bqr4bq/4buaw7Phu5fhur/hu5XFqXThuqrhur93xKnhur/GocWpw7p54bq/4buVxalyeeG6v+G6pOG7p+G6uuG7l+G6v+G6qmrhuqThur/hu5dF4buL4bq/4bqq4bupeeG7p+G6v+G7p+G7qXnhu6fhur/hu6fhu6l54bun4bq/4buLeeG6v3nFqXnhu6fhur/huqrhuqzhu5Hhuqrhur/huqrDiuG6qeG6v+G6qMOK4bq/4buVw7Xhuqrhur/Dg3nhur/hu5dF4buL4bq/4bulxanhu4nhur/hu5dr4bq/4bqq4bun4bur4bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6q+G6q+G6q+G6v+G7m3Xhur/hu6fDvcSpeeG6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v+G6qsOA4bqq4bq/eeG7p8WpdHjhur/hu4bEkOG6qeG6v+G7pcWp4buA4bq/4buG4buAeeG7peG6v+G7i3nhur95xal54bun4bq/4bqq4bqs4buR4bqq4bq/4bqqw4rhur/hu5vhu6vhu4vhur/hu5XEqXnhuqnhur/hu6Xhu7PhuqThur/huqThu6fDtHnhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G7p8WpdHnhur/huqrDgOG6quG6v+G7l+G7p+G7seG6v+G6quG7p+G7q+G6v+G7l0Xhu4vhur/hu5ThuqLhur/hu5bDgXnhu6Xhur/hu4t54bq/4bubbOG6v+G7m3Phur/huqzhu4vhuqvhur/hu5rhuqB54bul4bq/4buX4bunxrDhur/hu5vDs+G7l+G6v+G7lcWpdOG6quG6v+G7peG7p8Wp4bq/eeG7p+G7kXnhur92cuG6quG6v+G6pkJr4bq/4buXReG7i+G6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6quG7ieG7l+G6v+G7l2vFqeG6v+G7l+G7ieG7l+G7p+G6v+G7p8SpeeG7p+G6v+G7l+G7p8aweeG7p+G6v+G6quG6rHF54bq/4buX4buJ4buX4bq/d+G7rXnhu6fhur/hu4bDiuG7l+G6v3nhu6fhurjhur/huqZCa3nhur93R+G6v+G7l8O14bqk4bq/4buVxal1eeG6v+G6qMOA4bq/4buE4bud4bq/eOG7iUbhuq3hur/hu5fDteG6pOG6v+G7l+G7p+G6unnhu6Xhur94xal54bun4bq/eeG7p+G7j3nhur/GoeG7j3nhur/hu5fhu6fDveG6v+G7m+G6oHnhu6Xhur/hu5XEqcO94bq/4bq04bq/4buGRHnhu6Xhur/huqjhu49C4bqp4bq/4buGRHnhu6Xhur/hu4Thu4vhuq3hur/hu5fDteG6pOG6v+G7pcWpw7VG4bq/4bqq4bun4bur4bq/4bqq4bunw4rhu5fhuqvhuqvhuqvhuqvhur/hu5rhuqB54bul4bq/4buX4bunxrDhur/hu5fDiXnhu6Xhur954bunbuG7l+G6v3nhu6fhurThur93w4rhu5fhur934bq44bqyeeG7peG6v+G7lsOBeeG7peG6v+G7i3nhur8pQmt54bul4bq/e+G6rOG7q+G6v+G7l8O0eeG6v+G6pOG7p2vFqeG6v+G6qsWpcuG6pOG6v+G6qsSQ4buX4bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/hu6fFqXR54bq/4buX4buz4bq/4bunxal0QuG6v+G6pkJr4bq/4bq04bq/eOG6ouG6quG6v+G6qMOA4bq/eMOz4bqq4bq/4buXw4F54bul4bq/4bqq4buJ4buX4bqn4bq/4bqq4buR4bqk4bq/4bqq4bqsQnnhu6Xhur93w4rhu5fhur934bq44bqyeeG7peG6v3fEqXjhur/huqrDgOG6quG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6quG7ieG7l+G6v+G7m2zhur/hu5tz4bq/4bqs4buL4bqt4bq/d8SpeOG6v+G6qsOA4bqq4bq/4buXw4F54bul4bq/4bqq4buJ4buX4bq/eW544bq/4bqq4bupeeG7p+G6v+G7p+G7qXnhu6fhuqnhur95bnjhur/hu5vhu6vhu4vhur/hu5XEqXnhur/hu5vDtULhur/huqrhuqzhu4t54bun4bq/4bunxal0QuG6v+G6pkJr4bq/4buG4bqwxanhur/hu5fhu4nhu5fhur93w71qxanhur/huqrhuqLFqeG6v+G6pOG7p2p44bqt4bq/4buX4bunReG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu5tz4bq/4bqs4buL4bq/4buX4buJ4buX4bq/4bqk4bun4bq44bqueeG7peG6v+G7iXnhur/huqThu6fhu7V54bul4bq/4buX4bunw4B54bul4bq/4buVbMO94bq/d8SQ4bqq4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4bqq4bun4bq2xanhur/hu6XFqeG7i3nhur/huqrhurDFqeG6reG6v+G7l+G7p0Xhur/hu5vhuqJ54bul4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v3bhu6fhu4vFqeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G6pOG7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/hu4l54bq/eeG7p2944bq/4buVa8O94bq/4buGdOG6v+G6qsOA4bqq4bq/4buX4buJ4buX4bq/d8O64bq/4bun4bqixanhur/GocWpw7p54bq/4bqs4buL4bq/4bqq4bqscXnhur/hu5vhu6vhu4vhur/hu5XEqXnhuq3hur/huqrFqXLhuqThur/huqrEkOG7l+G6v+G6pOG7p8OAxanhur92cuG6quG6v+G7p+G6suG6pOG6v+G7huG6sMWp4bq/4buX4buJ4buX4bq/d8OK4buX4bq/d+G6uOG6snnhu6Xhur93xalxeeG6v+G6pkLhu4t54bq/4bubdeG6v+G7m+G6uOG7i+G6v+G6pOG7p8O9eeG7peG6v+G6quG6rMSpw73hur/huqrDvcSpeeG6v8ah4buPeeG6v+G7lWvDveG6v+G7hnThur/hu4pZeynhur/huqThu6fhu4nhuqrhur/huqrhuqzFqXV54bq/4bqo4buPQuG6v+G6rOG6onnhu6Xhuq3hur/hu5fhu6fDtXnhur/hu5fhu6fhu7F54bun4bq/4bqq4buJ4buX4bq/4bqk4bunw7154bul4bqp4bq/d3Phur93w4DFqeG6v3fEqXjhur/hu4bFqXThu5fhuqnhur/hu4ZteeG6v+G7p8O94buJ4bq/4bqqxaly4bqk4bq/4buEQuG7l+G6v+G7huG6sMWp4bq/eeG7p+G7j3nhur/GoeG7j3nhuq3hur/hu5rhuqB54bul4bq/4bqq4bun4bq2xanhur/hu5bDgXnhu6Xhur/hu4t54bq/4bqq4buxeeG7p+G6v+G7l8O0eeG6v+G6qsWpcuG6pOG6v+G6qsSQ4buX4bq/4bulxanhu4Dhur/hu4bhu4vFqeG6v+G6quG6rOG7teG6v+G6quG7p+G7i3jhur944bq4QuG6v+G7l+G7p8O94bq/4buX4buJ4buX4bq/4buXw7XhuqThur93bHnhu6fhur/hu5tqw73hur/hu5vhu6vhu4vhur/huqThu6fhurjhuq554bul4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4buGxal04buX4bq/4bunw71q4buX4bun4bq/4bub4bureeG7p+G6v3jhuqLhuqrhur/huqjDgOG6v+G7hsO1eeG6v+G7m3Phur/hu5fhu7Phur/huqrGsHnhu6fhur/hu5fhu6fFqXJ54bq/d+G6uOG6suG7l+G6v+G7lWvDveG6v+G7hnThur/hu4pZe3vhuqvhur974bqsw7154bul4bq/xqHhu6vhuqThur95xKlG4bqp4bq/4bub4bqgeeG7peG6v+G7l+G7p8aw4bq/4bqq4bun4bq64bq/4bqq4bqs4bq44bq0eeG7peG6v+G7msOzeeG7peG6vzdteeG6v+G7psWpckLhur/hu5ts4bq/4bubcnnhur/huqrhu6dteOG6v1bhu6dC4bq/Vnt7WOG7muG7lOG6v1fhu4vDveG6v+G7lGvDveG6reG6v8ah4buPeeG7peG6v+G7p+G6uOG6rnnhu6Xhuqnhur/GoeG7j3nhu6Xhur/hu6fDveG7i+G6v+G6qmrFqeG6v1nhu6Xhu6fhu63hu4vhur/huqrhuqzhu4t54bul4bq/d8WpdOG6quG6v+G6qOG7reG6v3vhuqzhurjhurZ54bul4bq/PuG6rnnhur/hu4bEqeG6v3vhu6fEqXnhu6fhur/hu5bDg+G6vylCa3nhu6Xhur974bqs4bur4bqr4bq/4bumez7hur8t4bq/4bum4bqgeeG7peG6v1nhu6dCeeG7pcSRL+G6pGU=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh uỷ lần thứ 19

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh uỷ lần thứ 19
2008-06-23 10:30:25

Ngày 20/6/2008, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị đã tổ chức hội nghị báo cáo viên (BCV) Tỉnh uỷ lần thứ 19, nhiệm kỳ 2006-2010 và thông tin định kỳ cho cán bộ cao, trung cấp đã...

Thành lập công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị

Thành lập công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị
2008-06-23 08:24:21

Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, hợp nhất giữa Sở Công nghiệp và Sở Thương mại Du lịch để thành lập Sở Công...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết