Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqr4buq4buL4butdMOp4buTw63hu6/DqcOC4bun4butdMOpw4J04buJ4bux4bq1w6nDtHThuqbDtMOp4buxxJDhu61zw6nDtGjDtMOpw7TDgMOp4bq24bqkZ+G7rcOpw7Vo4buvw6nDtHTDusOp4butdG7hu63DqeG7rXNp4bq+w6nDlWjhu6/DqcO0dMO6w6nDtGjDtHTDqeG7scOt4butc8OpMnXhu6HDgsOp4busZ+G7seG6qS904bq74bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqwVOG7mWfhu5Fl4bqr4busdG7hu63DqeG7qeG7hMOp4butdeG7oeG7scOp4buFw6rDqeG7reG7ieG7scOp4butc2nhur7DqcOVaOG7r8Opw7R0w7rDqcO0aMO0dMOp4buxw63hu61zw6kydeG7ocOCw6nhu6xn4buxw6nhur3hurst4buHw6nhuqfhurtm4bq94buBLeG6veG6ueG6ueG7heG6reG6tcOpw7Row7TDqeG7k+G7t+G7rXPDqcO0dMO6w6khdGh1w6kyxanhu610w6nhu6p14buh4bqk4bq1w6k6dHbDqcOVw7rDqcOCdEPDqSF0Q+G6ouG7rXPDqcOC4bqyRcO0w6kh4bun4butdMOp4bqk4buEw6k74bqkw6zhu61zw6kh4bqy4bul4bqzw6nhu6xz4bqk4bq+ceG7rcOpMuG7ieG7rcOpVOG6rOG7rXPhurXDqSgyITIhKOG6tcOpIeG6skPEguG7rXPDqcOVZ+G7rcOpIeG6pOG6vuG7neG7rcOpc3Vo4buvw6kh4bun4butdMOp4bqk4buE4bqzw6kh4bqyw7Phu63DqTLhu4nhu63DqVThuqThu4bhu6104bq1w6koMiEyISjhurXDqcOUdOG6qsOp4butdHXhu6Hhu7HDqSjDleG7qCHDqSHhu6fhu610w6nhuqThu4ThurPDqeG7quG7ncOpw5Vow6nhu6xz4bqk4bq+4bud4but4bq1w6khKDLhurXDqTp0dsOpw5R04bqqw6nDguG7pcO0dMOpVOG7kuG7rOG7kMOpw4Lhu6fhu6104bq1w6k6dHbDqSHhurJDxILhu61zw6nhu5Lhu69p4butw6nhu5PDrXXDqcO1dXDhuqTDqTvhuqThu7XDtMOpdOG7uXXDqcOC4bun4butdMOp4bq6acOp4bur4buL4butdMOp4buTw63hu6/DqcO0aMO0w6kuxILhurXDqcO1Z+G7reG6tcOp4butc2nhu6104bq1w6nDtGjDtMOpdOG6pOG6vuG7oeG7reG6tcOpw4J04bul4bq1w6nDtGjDtMOpw7TDgMOp4bq24bqkZ+G7reG6tcOp4buTw4Dhu63DqeG6uuG7pcOpw4LhurLhu53hu63DqeG7k+G7pWfDqcO1aeG7rcOpw4Lhu6fhu610w6nhu5Phu4vDqeG7k+G7o+G7rcOpw4J04buJ4bux4bq1w6nDtHThuqbDtMOp4buxxJDhu61zw6nDlWjhu6/DqTvhuqTDrOG7rXPDqSHhurLhu6XhurXDqeG7kml1w6k6IS0hVMOpw4Lhu6fhu6104bq1w6lU4bu5dcOp4busdGnDqcO1aOG7r8OpMnXhu6HDgsOp4busZ+G7scOpw4Lhu6fhu6104bq1w6k6dG7hu63DqcOK4buLw6khITQy4busw6nDgsOtdcOpO+G6pMOs4butc8OpIeG6suG7pcOp4bq6acOpw7Row7TDqcO0w4DDqeG6tuG6pGfhu63DqcO1aOG7r8Opw7R0w7rDqcOC4bqy4bud4butw6nhu5Phu6Vnw6nDtWnhu63DqcOC4bun4butdMOi4bqpL+G6sOG6q+G6qcOCZ8O14bur4buZw6nhurTDguG6vuG7q+G7meG6oWXhu7Fn4bqyc3Xhu63hurfhur3hurDDisOpZ+G6pMOC4buvZeG6q+G6qcOC4bqy4bqr4bqpw4Lhu5Hhuqvhuql14buxc8OpdOG7mXVzdMOC4bqhZeG6u2bhurllw6ln4burw4LhuqFlZcOp4bq8deG7kcOCdOG6oWXDquG6ueG6uWXDqWfhu6t1c+G7reG6oWXhu6vhu5lyw4Jlw6nhurThurLDtOG6oWV0w4LDguG6sOG6ty8vw7Vn4buv4bq24bqkZ+G7rXPDguG6snXDouG6uuG7rS/hurDhu6/hurLDgmfhu6vhurQv4bq5L8OC4bqyZ+G7reG7rXPhuqThur7hu5nhu63hu6vhuqThuqQvZ+G6uy3DqcOC4bqyZ+G7rXPDqeG6uy3DqcOCdOG6pOG6vS3DqeG6vcOqLeG7h8OixrDhurBzZS/huqvhuqkvw4Lhu5Hhuqvhuqkvw4LhurLhuqvhuqnDguG6suG6q+G6qcOC4buR4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Xhu6/hu5Hhur5l4bqr4buS4bu34butc8Opw7R0w7rDqSF0aHXDqTLFqeG7rXTDqeG7qnXhu6HhuqThurXDqTp0dsOpw5XDusOpw4J0Q8OpIXRD4bqi4butc8Opw4LhurJFw7TDqSHhu6fhu610w6nhuqThu4TDqcOCdOG7ieG7seG6tcOpw7R04bqmw7TDqeG7scSQ4butc8Opw5Vo4buvw6k74bqkw6zhu61zw6kh4bqy4bulw6LDqcOM4butdOG6t8Op4buSw7nhu610w6nDlMOs4butdOG6qS/hurDhuqvhuqkvw4Lhu5Hhuqvhuqkvw4LhurLhuqvhuqkvw4Jnw7Xhu6vhu5nhuqshw611w6nDteG6pEF1w6nhu5Phu6Phu63DqcOCdOG7ieG7scOp4bq6acOpw7R04bqmw7TDqeG7scSQ4butc8Opw5Vo4buvw6k74bqkw6zhu61zw6kh4bqy4bul4bq1w6nDtGjDtMOp4buT4bu34butc8Opw7R0w7rDqeG7q+G7i+G7rXTDqeG7k8Ot4buvw6nDguG7p+G7rXTDqeG7k+G7i8Op4buT4bu54butc8Op4bq6deG7neG7reG6tcOpw7R04bqmw7TDqeG7scSQ4butc8Op4butdOG6uOG7rXPDqeG7qeG7o8OCw6nhurbhuqTDrMOp4bq24bqkZ+G7rcOpw4LhurJ44butc8Op4buxacOpw5Vo4buvw6k74bqkw6zhu61zw6kh4bqy4bulw6nhu5Phu4vDqeG7rcOBw6nhu6tFw7TDqeG6sHRv4butw6nhu5Nv4bqkw6nhu5PDrcOCw6nhu5NDw4PDtMOpw4LhurLhu6/hu61zw6nhu610deG7n+G6pMOp4but4buJ4buxw6nhurbhuqRn4bq1w6l04buvaeG7rcOpw4J0aeG7rXTDqcOC4bu1w4LDqeG7rXR14buh4buxw6nhurrhuqjDqeG7sWnDqeG7ksOs4butc+G6tcOp4busdGnDqeG7rUPhuqDDtMOp4bq6acOp4butdG7hu63DqeG7kW7hu63DqXN1Z+G7r8Op4bqwdHbDqcOC4bqy4bud4butw6nhu7Frw4LDqcOC4bqyw7Lhu63DqcOCQ8Opw4JDxILhu61z4bq1w6lzduG6sMOp4bqwdMOz4butw6nDgnThuqbDtMOp4buT4buN4bq+w6nDtOG7s+G7rXPDqcO04bqk4bu5w7TDqeG7k0F1w6nhu7HhuqB1w6nhurppw6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4butw6nDtOG6qmfDqcOC4bun4butdMOp4butdGnDosOp4busdG7hu63DqeG7keG7peG6sMOp4butaeG6vuG6tcOpw7Row7TDqeG7k+G7t+G7rXPDqcO0dMO6w6nhu6vhu4vhu610w6nhu5PDreG7r8Opw4Lhu6fhu610w6nhu7Hhu6/hu61zw6nhu7HhuqThu7Xhu63DqcO0aMO0w6nDtMOAw6nhurbhuqRn4butw6nDtWjhu6/DqcO0dMO6w6nhurppw6nhu5Phu7l1w6nhu61zQsOp4butdOG6uOG7rXPDqeG7rXND4bqidcOp4buraeG7scOpw7Vo4buvw6nDguG7p+G7rXTDqeG7rXRpw6nhurB0aMOCw6l04bqk4bq+w6nhu6104bq44butc8Opw4J0aeG7rXTDqcOCw7rDtHTDqeG7k+G7i8Op4buTw63DgsOp4buTQ8ODw7ThurXDqeG6ukPDgOG7rcOp4bur4bud4butw6nhu6tp4buxw6nDguG7tcOCw6l0w4Dhu63DqeG7reG6uGfDqeG7rXR14buh4buxw6nhurrhuqjDqcO0dMO64butdMOpw4LhurLhu6XDqcO04bqqZ8Op4buxw7nhu6104bq1w6nhu5No4bqww6lE4butc8Op4butc2fhu61zw6nDgsOz4buxw6nhur7hu53huqTDqcO0w7PhuqThurXDqeG7rXR14buh4buxw6nhurrhuqjDqeG7k2vDgsOp4bqyZ8Op4buT4bu1dcOp4bq64bqgdcOpw7Vo4buvw6nDtHTDusOpw7Row7R0w6nhu7HDreG7rXPDqeG7rXZ1w6nDtHThuqThu61zw6nhurppw6nhu5Phu7V1w6nhurrhuqB1w6nDtUPhuqDDtMOp4bqwdGjDgsOpw4LhurJ1cOG7rcOp4buxw63hu610w6nhu7Hhu5vDqcO04bqqZ8Opw7Vo4buvw6nDtHTDusOpO+G6pMOs4butc8OpIeG6suG7pcOp4butdnXDqeG6snXhu53hu61zw6nDguG6suG7r+G7rXPDqcOCdOG6onXDqeG7qeG7hsOp4bux4bqgdcOiw6nDlWfhu63DqcO1deG7neG7rcOpw4LDsuG6sMOpw5Vo4buvw6k74bqkw6zhu61zw6kh4bqy4bul4bq1w6nhu6vhu4vhu610w6nhu5PDreG7r8Op4buSaXXDqTohIVThurXDqVThu7l1w6nhu6x0acOpw7Vo4buvw6ky4busw6nDguG7p+G7rXTDosOiw6Lhu5Phu4vDqcO1aeG6vsOpw4J5w6nhu6114buf4buxw6nDtMOs4buxw6nDgOG7rcOp4bq0buG6pMOp4bq0xKnDtMOpw4LhurJD4bqgw7TDqeG6tEXDqeG6tuG6pGfhu63DqcOCbuG7scOpw7Thuqpnw6nDtGjDtMOp4buT4bu34butc8Opw7R0w7rDqeG7q+G7i+G7rXTDqeG7k8Ot4buvw6nDguG7p+G7rXThurXDqcO0aMO0w6kuxILhurXDqcO1Z+G7reG6tcOp4butc2nhu6104bq1w6nDtGjDtMOpdOG6pOG6vuG7oeG7reG6tcOpw4J04bul4bq1w6nDtGjDtMOpw7TDgMOp4bq24bqkZ+G7reG6tcOp4buTw4Dhu63DqeG6uuG7pcOpw4LhurLhu53hu63DqeG7k+G7pWfDqcO1aeG7rcOpw4Lhu6fhu610w6LDqeG7knDDqcOKROG7rXPDqeG7k2jhu61zw6nhurrhuqB1w6nhu6114buf4buxw6nDgnXhu63DqeG6vuG7neG6pMOpw7Thuqpnw6nhu6vhu4vhu610w6nhu5PDreG7r8Opw4Lhu6fhu610w6nhurppw6nhu5Phu7Phu61zw6nhu5PDrOG7r8Opw7XDreG7rcOp4buTeMO04bq1w6nDgnThuqJ1w6lzdWfhu63DqcOC4bqgdeG6tcOpw5Vo4buvw6k74bqkw6zhu61zw6kh4bqy4bul4bq1w6nhu5JpdcOpOiEhVMOpw4Lhu6fhu610w6nhurppw6nDtGjDtMOpw7TDgMOp4bq24bqkZ+G7rcOpw7Vo4buvw6nDtHTDusOpw4LhurLhu6/hu61zw6nDguG7p+G7rXTDqeG6tOG7m8Op4bupdOG7s+G7rXPDqeG7rXPEkOG7rXPDqcO0w6x1w6nDgnXhu6Phu63DqXTDgOG7rcOp4but4bq4Z8Op4bq64bufw6nhu63hu7l1w6nhu5HhuqThu61zw6nhurppw6l0w7nhu610w6nDgnREw7ThurXDqeG7rW7hu61zw6nDtGfhu6/DqcO0dG/DgsOp4burQ8OD4butc8Opw7R04bqk4bq+cOG7rcOpw4LDrHXDqcOCdOG7s+G7rXPDqcOCdeG7reG6tcOp4buTQ2fDqeG7k+G7o+G7rcOp4bq64bqgdcOpw7XDreG7rcOp4buTeMO04bq1w6nDtcOt4butw6nDiuG7meG7scOpw4LhurLhuqThur7hu5/hu63DqXTDueG7rXTDqeG7rXThurjhu61zw6nDgnThu7Phu61zw6nDgnXhu63DqcO1QcOpw7rDtHTDqeG6usSQZ8Op4buxZ+G7rXPDqcOCw7rhu610w6nhu5Phu6Xhu610w6l0Q+G6oOG7rXPDqcO0Z+G7r+G6tcOp4bq6xJBnw6nDtHbDqeG6tETDtMOp4burZ+G7rcOpw4Lhu6/DrMOp4butdGfhu610w6nhurppw6nhurLhu7nhu61z4bq1w6nhu5No4bqww6lE4butc8Op4bq+4bud4bqkw6nDtMOz4bqkw6nhu61zaeG6vsOpw7Rp4butc8Opw7Rn4buvw6nhu5Phu7V1w6nhurrhuqB1w6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nDtWjhu6/DqcO0dMO6w6nDgkPDqcOCQ8SC4butc8Opw4LhurLhu6/hu61zw6nDtOG7s+G7rXPDqcO04bqk4bu5w7TDqeG7k0F1w6nhu7HhuqB1w6nhu5Nvw4LDqeG7rUPhuqDDtMOiw6k6w6Iy


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh uỷ lần thứ 19

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh uỷ lần thứ 19
2008-06-23 10:30:25

Ngày 20/6/2008, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị đã tổ chức hội nghị báo cáo viên (BCV) Tỉnh uỷ lần thứ 19, nhiệm kỳ 2006-2010 và thông tin định kỳ cho cán bộ cao, trung cấp đã...

Thành lập công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị

Thành lập công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị
2008-06-23 08:24:21

Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, hợp nhất giữa Sở Công nghiệp và Sở Thương mại Du lịch để thành lập Sở Công...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết