Cập nhật:  GMT+7
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6teKAnFvhuq7hur/huqvhu6Xhuq7DveG7p+G7o+KAneG6qybhuqJq4bun4bqrJOG6ruG6v+G7p+G7o+G6q+G7nuG7heG7oeG6sy/hu59j4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOA4bue4buN4bq/w7PhuqnhurXhurEmJsWo4bq34bqrLeG6q0/hu59z4bqrQ+G7teG7oeG6q+G7n+G6v+G7oeG6q2/hu5/hu6Hhu5lv4bqr4bul4bquw73hu6fhu6PDo+G6q+G7o+G7oeG7gcWp4bqrw4PhuqThuqvEguG7oeG7meG7p+G6q8ODdOG6qybhuqJq4bun4bqrJOG6ruG6v+G7p+G7o+G6q+G7nuG7heG7oeG6q8OyZuG6q8SC4buDxanhuqvhu6fhu5Phu6fhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5Xhuq7huqvEguG7oeG7mcSC4bqrxILEqeG6rsOj4bqr4buJ4bul4bqrxILhu5/hur/hu6fhu5/huqvEguG7n+G6sOG6q0NyxIPhuqsm4buh4buZ4bun4buj4bqr4bqpw7Lhu4fhu6fhuqvhu6Xhuq7DveG7p+G7o+G6qeG6q2/hurbhu6fhu6Phuqvhu6Phu6Hhu4HFqeG6q8OD4bqk4bqr4bqpb+G7n+G6ruG6q8Oz4bqu4bqp4bqrw7rhu59ow4Dhuqvhu6fhu7Phu6HhuqtD4buH4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6Phuqvhu6fhu6Phuqzhu6fhu6PhuqvDueG7h+G7peG6q+G7peG7q+G7oeG6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8SC4buf4bqw4bqrQ3LEg+G6qybhu4Phu6Hhuqtb4buh4buXxILhuqvhu6bhur/hu6XDo+G6q+G7r+G7p+G7o+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6qybhuqLhuq7hu6fhu6PhuqvEguG7ieG7peG6qyrhu4Fv4buf4bqrw7rhurzhuqvDueG6sm/huqtb4buh4buXxILhuqvhu6bhur/hu6XhuqvEkOG7gW/huqvDuWvDgOG6q8O64bq84bqrw7nhurJv4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrxILhu5/GoeG6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q8SC4buh4buZxILhuqvEgsSp4bqu4bqrLeG6q+G7ieG7peG6q8SC4buf4bq/4bun4buf4bqrw7Lhur/huqvDs+G7g+G7p+G7o+G6q+G7p+G7n8SpxILhuqvEguG6rOG6q+G7p+G7o+G7n+G7l+G6q8SC4buf4bqua8SC4bqr4buj4but4bqr4bul4bquw73hu6fhu6PEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG6s8SC4bq/bsO54buN4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqnhu6Xhur/huqLhu6Phu6Hhu6fhuqFkw4DEkOG6q+G6v+G6rsSCxanhuqnhurXhurPEguG6ouG6teG6s8SCw7PhurXhurPhu6Hhu6Xhu6Phuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcO54bug4bul4bq/4buj4buN4bqp4bqr4bq/w7nEgjfhuqnhuqnhuqvhu5/Dg8OA4bq/b+G7jTfhuqli4bqp4bqrbsWp4bqiw7Phu43huqI34bqpY+G6qeG6q+G7n0XDgOG7jeG6osO54buh4bunw7o34bqp4bqp4bqrxanhu6dvw7nhu6Fvw7o34bqp4bqi4buNxILhuq7huqLhu6fhuqvDg+G7n8WpROG7oOG7peG6v+G7o+G7jeG6scSC4buf4buhw4PEg8OD4bqib+G6t+G6qeG6q8OD4bqibzfhuqnhu5/EgsSCw4DhuqEvL8OA4buf4buh4buN4bunbuG6v+G7p2/huq7Eg8SC4bquxanhu6HEguG6ouG7jcSDQ+G7py/EguG7oeG6v+G7p0XFqeG7py/hu6Dhu6Xhur/hu6Phu41b4buh4buNRMSD4bq/w4PDgMSQw6Am4buf4bqu4bulbuG7p+G6v+G7ocO54bugw5M3ZeG6u+G6uWPhur1i4bqpL+G6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq14bui4buh4buBxanhuqvDg+G6pOG6q8SC4buh4buZ4bun4bqrw4N04bqrJuG6omrhu6fhuqsk4bqu4bq/4bun4buj4bqr4bue4buF4buh4bqrbuG7ocah4bqu4bqrw7Phu6Hhu5vhu6fhuqvhuqnDsuG7h+G7p+G6q+G7peG6rsO94bun4buj4bqp4bqrLeG6q+G7hOG7p+G7n+G6oeG6qybhuqLhuq7hu6fhu6Phuqs/ReG7k+G7p+G6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzL8SC4bq/bsO54buN4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1IuG7jeG7peG6q+G7o+G7oeG7gcWp4bqrw4PhuqThuqvEguG7oeG7meG7p+G6q8ODdOG6qybhuqJq4bun4bqrJOG6ruG6v+G7p+G7o+G6q+G7nuG7heG7oeG6q27hu6HGoeG6ruG6q8Oz4buh4bub4bun4bqrw7Lhu4fhu6fhuqvhu6Xhuq7DveG7p+G7o+G6q+G6scO54bqk4bqu4bqrw4nhuqtu4buD4bun4bqrw7Lhu6tv4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6Phuqvhu6fhu5Phu6fhuqvDueG7h+G7peG6q8SC4buf4buNxanhuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqrw7J44bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7p+G7n+G7g2/huqvDg3ThuqvDuuG7n+G7oeG6q2/hu5/huqThur/huqvDueG6rkXhu5fhu6fhuqvEgmvDgOG6q0Phu4fhuqvhu6do4bul4bqrbmjEguG6q8O6w4rhuqvEguG7n+G6rmvEguG6t+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSbhuqzhuqvEguG7oeG7meG7p+G7o+G6q+G7o+G7reG6q+G7peG6rsO94bun4buj4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8SC4bq04bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bukeMSC4bqrbuG6rnnhu6HhuqvEgnbhu6Hhuqvhu6Xhurbhur/huqvhu5/DqMOj4bqrb+G7n+G6sOG6q27hu4/huqvhurnhuqvEguG6rnnhu6Hhuqsm4bqiauG7p+G6qyThuq7hur/hu6fhu6Phuqvhu57hu4Xhu6HhuqvEgnHhu6fhu5/huqtv4bu34bqrxILhu5/EqUXhuqvhu6V4xILhuqvhu6fhu5/GsOG7peG6q2/hu4Fv4bqrb+G7n+G7oeG7meG7p+G6q8ODdOG6q8O64buf4buB4bun4buj4bqrb+G7n+G7oeG7meG7p+G6q+G6oOG6ruG7iUXhuqvhuqDhuq5q4bun4bqrb+G6v+G6q+G7n+G7gcSC4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4buf4bqrw7J24bun4buj4bqrw7nhuqrhur/Eg+G6q+G7pHjEguG6q2/hu5/hu6Hhu5nhu6fhuqvDg3ThuqvDsuG7geG7p+G7n+G6q+G7p+G7n3LDgOG6q25p4bun4buj4bqr4buf4bq/4buh4bqrb+G7geG7oeG6q+G7peG6rsO94bun4bujxIPhuqtP4buf4bqw4bqrbuG7j+G6q+G7nuG7heG7oeG6q8SC4bufcG/hu5/huqvEguG7n+G6sOG6q8O54buh4buV4bun4bqr4bulxanhu6fhuqvhu6Xhu43hu6fhuqvDsuG7meG7p+G6q+G7n+G7seG7oeG6oeG6q+G6qU/hu5/hurDhuqvhu7Phu6HDo+G6q2/hu5/hurDhuqvDsuG7geG7p+G7n+G6q+G7n+G6v+G7oeG6q2/hu4Hhu6Hhuqvhu6Xhuq7DveG7p+G7o+G6q8OD4bq/xanhuqvhu6Xhu4fhuqvhu6fhu6Phu5/hu43huqvhu6Phu6Hhu6nhu6fhuqtD4buH4bqr4buf4bq/ReG6q+G6oOG6ruG7gcOg4bqrT+G7n+G6sOG6q2/hu59z4bqrw7Phurbhu6Xhuqtv4buf4buB4bqu4bqrQ+G7teG7oeG6qcSD4bqr4bum4buj4bqk4bu34buh4bqrb+G7n+G7oeG7meG7p+G6q8ODdOG6q+G7ieG7p+G6q29q4bun4bqh4bqr4bqpT+G7n+G6sOG6q+G7n+G7q2/huqvDsuG6pOG7uW/huqvDuuG7n+G7oeG6q0HhuqvDmeG7oeG7k+G7p+G6qyLhu6/Do+G6q2/hu5/hu4Hhuq7huqtvxrDhuqvEguG7n8ah4bqrxILhu5/huqrhuqvDueG7h+G7peG6q25p4bun4buj4bqrb+G7gW/hu5/huqtuw7Thuqtvxanhu6fhu6Phuqvhu5/hur/hu6Hhuqtv4buB4buh4bqr4bul4bquw73hu6fhu6PDo+G6q+G6sMOA4bqr4bun4buj4bqk4bu5b+G6q0Phu4fFqeG6q+G7p+G7n+G6v+G6rsOj4bqrw7LDrcSC4bqr4bun4bujxrDhu6fhuqvEguG6v0XhuqvEguG6ouG7seG6q0Phu4fFqeG6q+G7o+G7oULhur/huqvhu5/hur/hu6Hhuqtv4buB4bun4bqr4bul4bquw73hu6fhu6PhuqvDg+G6v8Wp4bqrb+G7n8Wp4bqr4buf4bq/4buh4bqrb+G7geG7p+G6q+G7peG6rsO94bun4buj4bqrb+G7gW/hu5/huqvhu6fhu5/hur/huq7huqvDuuG7n8Wp4buF4bun4buj4bqrZOG6q8O54buh4bqr4bqi4bqkw4Hhu6HhuqvhuqJ34buh4bqrw7Lhu4Hhu6fhu5/huqvhu6Xhuq7DveG7p+G7o+G6q8O54buT4bun4bqrw7Lhurbhu6HDo+G6q8O54buT4bun4bqrxILhur9F4bqrxILhu5/hu43FqeG6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6Phuqvhu6fhu59yw4DhuqvhuqDhuq7hu43hu6fhuqvEguG7n+G6rnhv4bqr4buf4bq/ReG6q8SC4bqo4bqrw4Phu4Hhu6fhu6PhuqvEguG7g8Wp4bqrxILhu5/hu5Phu6XhuqnEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG6s8SC4bq/bsO54buN4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqnhu6Xhur/huqLhu6Phu6Hhu6fhuqFkw4DEkOG6q+G6v+G6rsSCxanhuqnhurXhurPEguG6ouG6teG6s8SCw7PhurXhurPhu6Hhu6Xhu6Phuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcO54bug4bul4bq/4buj4buN4bqp4bqr4bq/w7nEgjfhuqnhuqnhuqvhu5/Dg8OA4bq/b+G7jTfhuqli4bqp4bqrbsWp4bqiw7Phu43huqI34bqpY+G6qeG6q+G7n0XDgOG7jeG6osO54buh4bunw7o34bqp4bqp4bqrxanhu6dvw7nhu6Fvw7o34bqp4bqi4buNxILhuq7huqLhu6fhuqvDg+G7n8WpROG7oOG7peG6v+G7o+G7jeG6scSC4buf4buhw4PEg8OD4bqib+G6t+G6qeG6q8OD4bqibzfhuqnhu5/EgsSCw4DhuqEvL8OA4buf4buh4buN4bunbuG6v+G7p2/huq7Eg8SC4bquxanhu6HEguG6ouG7jcSDQ+G7py/EguG7oeG6v+G7p0XFqeG7py/hu6Dhu6Xhur/hu6Phu41b4buh4buNRMSD4bq/w4PDgMSQw6Am4buf4bqu4bulbuG7p+G6v+G7ocO54bugw5M3ZeG6u+G6uWPhurvDquG6qS/hurXhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6teG7ouG7oeG7gcWp4bqrw4PhuqThuqvEguG7oeG7meG7p+G6q8ODdOG6qybhuqJq4bun4bqrJOG6ruG6v+G7p+G7o+G6q+G7nuG7heG7oeG6q27hu6HGoeG6ruG6q8Oz4buh4bub4bun4bqrw7Lhu4fhu6fhuqvhu6Xhuq7DveG7p+G7o+G6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqtv4buf4bqk4buz4bun4buj4bqrxILhuqJx4bun4buf4bqr4bueeOG7oeG6q+G7p+G7o3jhuqvDuuG6vOG6q8O54bqyb+G6q+G7o+G7oeG6v+G6q8O5auG7p+G6q8SC4buf4bqm4bqrZGLhuqtD4buHxanhuqvhu6Phu6FC4bq/4bqrxILhu5/hu4Hhu6fhu6PhuqtjZC1kYmNi4bqrxILhu4Phu6HhuqsmPcSD4bueT+G7pOG6qy3huqvhu4Thu6fhu5/huqHhuqvhu57FqeG7h+G7p+G7o+G6qybhu5/hu4Nv4buf4bqrW+G7ieG7p+G6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzL8SC4bq/bsO54buN4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1W+G7leG6q8Oy4buZ4bun4bqr4bun4buf4buHw6Phuqtv4buf4bqw4bqrbuG7j+G6q+G7nuG7heG7oeG6q8SQ4buh4bun4bqrbuG7h+G6q+G7p+G7o8Wp4buD4buh4bqr4buf4bq/4buh4bqrb+G7geG7oeG6q+G7peG6rsO94bun4bujw6Phuqtuw7Thuqtvxanhu6fhu6Phuqtv4buB4bun4bqr4bul4bquw73hu6fhu6PhuqvhuqJ34buh4bqrw4Phur9F4bqrw4PhuqThur/huqvhu6Phu63huqvDsuG7meG7p+G6q8OD4bqk4bun4buj4bqrxILhur9FxIPhuqvhu6bhu6PhuqThu7fhu6Hhuqvhu6fhu5/hu4fhuqvDgOG7n+G7heG7p+G6q8OyduG7oeG6q0Nx4bqr4bun4buj4buf4buN4bqr4bqi4buh4buZxILhuqvhu6Xhuq524bun4bqrw7Lhu6Hhu5lv4bqrxILhur/hu6Hhuqvhu6fhu5Phu6fhuqtv4buf4bqw4bqrbuG7j+G6q8O54buh4buV4bun4bqrb+G7n+G6ruG7oeG6q0Phu4fFqeG6q8SC4bq04bqrw7LGoeG6q+G7o+G7reG6q+G7peG6rsO94bun4bujxIPhuqvhu6bhu5/huqThu6fhu6PhuqvhuqJ34buh4bqrxILhu5/hurDhuqtD4bqu4buh4bqrxKlF4bqrb8OC4bun4buj4bqrw7Nq4bun4bqrxILhuqLhu6/hu6HhuqvEguG7n+G7jcWp4bqrxILhuq554buh4bqrxILhu5/hu7PEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG7pmfhu6Xhuqtj4bq74bqrxILhuq554buhw6PhuqvDuuG7n+G7oeG6q8Oy4bq/4bun4buj4bqrQeG6qz3hu5/hu4HDgMOj4bqrxILhu6Hhu5nhu6fhu6Phuqvhu6Xhuq7DveG7p+G7o+G6q8SC4bqueeG7oeG6q8SC4buf4buz4bqrw7nhu4Phu6HhuqtD4bq/4bun4buj4bqrQ+G7q+G7p+G7o+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvEguG7ieG7peG6q8SC4bqkQeG7p+G7o+G6q8O64buf4buh4bqrJuG6omrhu6fhuqsk4bqu4bq/4bun4buj4bqr4bue4buF4buh4bqrxILhu5/EqUXhuqvhur/hu6fhu5/huqtv4buf4buH4bun4buj4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqr4bukw4rhuqvEguG7k+G7p+G6qyXFqeG7o+G7jeG6ouG6q+G7pOG6v8ODxanhu6fhuqtv4buf4buz4buh4bqrw7Lhu4Hhu6fhu5/huqvhu6Xhuq7DveG7p+G7o8SD4bqrJOG6ruG6v+G7p+G7o+G6q+G7nuG7heG7oeG6q+G6oOG6rkXhu5nEguG6q8OycuG7p+G7n+G6q27hu7HhuqvhuqLhur/huqvEkeG6q8SC4buf4buB4bun4buj4bqrw7LGoeG6q8O54bquReG7l+G7p+G6q8SCa8OA4bqrw7rDiuG6q8SC4buf4bqua8SC4bqrw7Lhu4Hhu6fhu5/huqvhu6Xhuq7DveG7p+G7o8Oj4bqrw4Phu4Hhu6fhu6PhuqvEguG7g8Wp4bqr4bqi4bq/4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q8O6w4rhuqvEguG7n+G6rmvEguG6q8Oy4buB4bun4buf4bqr4bul4bu14buhw6PhuqvEgmvhu6fhuqvDs+G6suG7p+G7o+G6q+G7n+G7mcSC4bqrb+G7gW/huqtv4buf4buh4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqtv4buz4bqrxILhu5/GocSD4bqrw5Lhu5nhu6fhuqvDuuG7n+G7oeG6q+G7o8Otw4DhuqvDueG7g+G7oeG6qyXFqeG7o+G7jeG6ouG6q+G7pOG6v8ODxanhu6fDo+G6qyThuq7hur/hu6fhu6Phuqvhu57hu4Xhu6Hhuqvhu6Xhu7fhu6Hhuqvhur/hu6fhu5/huqtv4bq24bun4buj4bqrw7Lhu4Hhu6fhu5/huqvhu6Xhuq7DveG7p+G7o+G6q8O64buhxqHhuq7huqvhuqnDsnbhu6HhuqvEguG7n8Wp4buD4buh4bqp4bqrQ+G7h+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6qyXFqeG7o+G7jeG6ouG6q+G7pOG6v8ODxanhu6fhuqtv4bq24bun4buj4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqrw7rhu5/hu4Hhu6fhuqvhu6Phu6Hhu4XhuqvDuuG7n+G7jeG7p+G6q8SCw63hu6fhu6PhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7tcSCxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXDkuG7meG7p+G6q+G6qUPhuq7hur/huqvhu6Xhuq7DveG7p+G7o+G6qeG6q0Phu4fhuqvhu6V4xILhuqvhuqThu7Vv4bqr4bulxanhu6fhu6PhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXDk+G6v+G7p+G7n+G6q+G7n+G7oeG7l+G6ruG6q+G6qUPhuq7hur/huqvhu6Xhuq7DveG7p+G7o+G6qeG6q8Oy4buZ4bun4bqrQ+G7teG7oeG6q+G7o+G7oeG7gcWp4bqrw4PhuqThuqvEguG7oeG7meG7p+G6q8ODdOG6qybhuqJq4bun4bqrJOG6ruG6v+G7p+G7o+G6q+G7nuG7heG7oeG6q8O64buf4buh4bqr4buv4bun4buj4bqrb+G7n+G7oeG7meG7p+G6q8SC4bufaOG7p+G7o+G6q8SC4buD4buh4bqr4buleMSC4bqrb+G6rnhv4bqrxILhu5/hu6Hhuqvhu6Phu63huqvhu6Xhuq7DveG7p+G7o+G6q8O64buf4bqu4buv4bun4bqrw7rhu59B4bqrw5Lhu4Phu6Hhuqvhu6fhu5/hu4Nv4bqr4bufeOG7oeG6q8Oz4buJ4bun4bqr4bun4buf4buDb+G6q8SC4buD4buh4bqrT+G6v+G7pW7huqLhu6HDs+G7o+G7jcOj4bqr4bq+4bun4buf4bqrQ+G7h8Wp4bqr4bunZ+G7peG6q2PDquG6ueG6u8SD4bqr4bum4buZ4bqu4bqrxIJw4bun4buf4bqrxILhuqzhuqvDuWrhu6fhuqvDsmrhuq7huqvEguG7oeG7k+G7p+G6q8Oy4buZ4bun4bqrQ+G7teG7oeG6q+G7o+G7reG6q+G7peG6rsO94bun4buj4bqrxILhuqzhuqvEguG7n+G6pEHhuqtu4buP4bqrxILhu5/hu7PDo+G6q8Oy4buZ4bun4bqr4bun4bq/RcOj4bqr4buj4buh4buBxanhuqvDg+G6pOG6qybhuqJq4bun4bqrJOG6ruG6v+G7p+G7o+G6q+G7nuG7heG7oeG6q8OyZuG6q2/GsOG6q+G7n+G7s+G7p+G6q+G6uWLhuqvhu6dn4bul4bqr4bujaOG7p+G6q27GsOG6q0Phu7Xhu6Hhuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqr4buj4buh4bq/4buh4bqrw7Lhu6Hhu5fhuq7huqvEguG6rOG6q+G7peG6rsO94bun4bujxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhurPEguG6v27DueG7jeG6q8ODxIJFw7nhu4034bqp4bul4bq/4bqi4buj4buh4bun4bqhZMOAxJDhuqvhur/huq7EgsWp4bqp4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq14bqz4buh4bul4buj4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDueG7oOG7peG6v+G7o+G7jeG6qeG6q+G6v8O5xII34bqp4bqp4bqr4bufw4PDgOG6v2/hu4034bqpYuG6qeG6q27FqeG6osOz4buN4bqiN+G6qWPhuqnhuqvhu59Fw4Dhu43huqLDueG7oeG7p8O6N+G6qeG6qeG6q8Wp4bunb8O54buhb8O6N+G6qeG6ouG7jcSC4bqu4bqi4bun4bqrw4Phu5/FqUThu6Dhu6Xhur/hu6Phu43hurHEguG7n+G7ocODxIPDg+G6om/hurfhuqnhuqvDg+G6om834bqp4bufxILEgsOA4bqhLy/DgOG7n+G7oeG7jeG7p27hur/hu6dv4bquxIPEguG6rsWp4buhxILhuqLhu43Eg0Phu6cvxILhu6Hhur/hu6dFxanhu6cv4bug4bul4bq/4buj4buNW+G7oeG7jUTEg+G6v8ODw4DEkMOgJuG7n+G6ruG7pW7hu6fhur/hu6HDueG7oMOTN2XhurvDqcOpw6rhur3huqkv4bq14bqzL8SCw7PhurXhurMvxILhuqLhurXhurPEguG6ouG6teG6s8SCw7PhurXhurPhu6Hhu6Xhu6Phuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcO54bug4bul4bq/4buj4buN4bqp4bqr4bq/w7nEgjfhuqnhuqnhuqvhu5/Dg8OA4bq/b+G7jTfhuqli4bqp4bqrbsWp4bqiw7Phu43huqI34bqpY+G6qeG6q+G7n0XDgOG7jeG6osO54buh4bunw7o34bqp4bqp4bqrxanhu6dvw7nhu6Fvw7o34bqp4bqi4buNxILhuq7huqLhu6fhuqvDg+G7n8WpROG7oOG7peG6v+G7o+G7jeG6scSC4buf4buhw4PEg8OD4bqib+G6t+G6qeG6q8OD4bqibzfhuqnhu5/EgsSCw4DhuqEvL8OA4buf4buh4buN4bunbuG6v+G7p2/huq7Eg8SC4bquxanhu6HEguG6ouG7jcSDQ+G7py/EguG7oeG6v+G7p0XFqeG7py/hu6Dhu6Xhur/hu6Phu41b4buh4buNRMSD4bq/w4PDgMSQw6Am4buf4bqu4bulbuG7p+G6v+G7ocO54bugw5M3ZeG6u8Opw6nDqsOq4bqpL+G6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq14bqz4buh4bul4buj4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDueG7oOG7peG6v+G7o+G7jeG6qeG6q+G6v8O5xII34bqp4bqp4bqr4bufw4PDgOG6v2/hu4034bqpYuG6qeG6q27FqeG6osOz4buN4bqiN+G6qWPhuqnhuqvhu59Fw4Dhu43huqLDueG7oeG7p8O6N+G6qeG6qeG6q8Wp4bunb8O54buhb8O6N+G6qeG6ouG7jcSC4bqu4bqi4bun4bqrw4Phu5/FqUThu6Dhu6Xhur/hu6Phu43hurHEguG7n+G7ocODxIPDg+G6om/hurfhuqnhuqvDg+G6om834bqp4bufxILEgsOA4bqhLy/DgOG7n+G7oeG7jeG7p27hur/hu6dv4bquxIPEguG6rsWp4buhxILhuqLhu43Eg0Phu6cvxILhu6Hhur/hu6dFxanhu6cv4bug4bul4bq/4buj4buNW+G7oeG7jUTEg+G6v8ODw4DEkMOgJuG7n+G6ruG7pW7hu6fhur/hu6HDueG7oMOTN2XhurvDqeG6uWJi4bqpL+G6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq14bqz4buh4bul4buj4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDueG7oOG7peG6v+G7o+G7jeG6qeG6q+G6v8O5xII34bqp4bqp4bqr4bufw4PDgOG6v2/hu4034bqpYuG6qeG6q27FqeG6osOz4buN4bqiN+G6qWPhuqnhuqvhu59Fw4Dhu43huqLDueG7oeG7p8O6N+G6qeG6qeG6q8Wp4bunb8O54buhb8O6N+G6qeG6ouG7jcSC4bqu4bqi4bun4bqrw4Phu5/FqUThu6Dhu6Xhur/hu6Phu43hurHEguG7n+G7ocODxIPDg+G6om/hurfhuqnhuqvDg+G6om834bqp4bufxILEgsOA4bqhLy/DgOG7n+G7oeG7jeG7p27hur/hu6dv4bquxIPEguG6rsWp4buhxILhuqLhu43Eg0Phu6cvxILhu6Hhur/hu6dFxanhu6cv4bug4bul4bq/4buj4buNW+G7oeG7jUTEg+G6v8ODw4DEkMOgJuG7n+G6ruG7pW7hu6fhur/hu6HDueG7oMOTN2XhurvDqeG6uWJj4bqpL+G6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq14bqz4buh4bul4buj4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDueG7oOG7peG6v+G7o+G7jeG6qeG6q+G6v8O5xII34bqp4bqp4bqr4bufw4PDgOG6v2/hu4034bqpYuG6qeG6q27FqeG6osOz4buN4bqiN+G6qWPhuqnhuqvhu59Fw4Dhu43huqLDueG7oeG7p8O6N+G6qeG6qeG6q8Wp4bunb8O54buhb8O6N+G6qeG6ouG7jcSC4bqu4bqi4bun4bqrw4Phu5/FqUThu6Dhu6Xhur/hu6Phu43hurHEguG7n+G7ocODxIPDg+G6om/hurfhuqnhuqvDg+G6om834bqp4bufxILEgsOA4bqhLy/DgOG7n+G7oeG7jeG7p27hur/hu6dv4bquxIPEguG6rsWp4buhxILhuqLhu43Eg0Phu6cvxILhu6Hhur/hu6dFxanhu6cv4bug4bul4bq/4buj4buNW+G7oeG7jUTEg+G6v8ODw4DEkMOgJuG7n+G6ruG7pW7hu6fhur/hu6HDueG7oMOTN2XhurvDqeG6uWJk4bqpL+G6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq14bqz4buh4bul4buj4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDueG7oOG7peG6v+G7o+G7jeG6qeG6q+G6v8O5xII34bqp4bqp4bqr4bufw4PDgOG6v2/hu4034bqpYuG6qeG6q27FqeG6osOz4buN4bqiN+G6qWPhuqnhuqvhu59Fw4Dhu43huqLDueG7oeG7p8O6N+G6qeG6qeG6q8Wp4bunb8O54buhb8O6N+G6qeG6ouG7jcSC4bqu4bqi4bun4bqrw4Phu5/FqUThu6Dhu6Xhur/hu6Phu43hurHEguG7n+G7ocODxIPDg+G6om/hurfhuqnhuqvDg+G6om834bqp4bufxILEgsOA4bqhLy/DgOG7n+G7oeG7jeG7p27hur/hu6dv4bquxIPEguG6rsWp4buhxILhuqLhu43Eg0Phu6cvxILhu6Hhur/hu6dFxanhu6cv4bug4bul4bq/4buj4buNW+G7oeG7jUTEg+G6v8ODw4DEkMOgJuG7n+G6ruG7pW7hu6fhur/hu6HDueG7oMOTN2XhurvDqeG6uWLEkeG6qS/hurXhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6teG6s+G7oeG7peG7o+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw7nhu6Dhu6Xhur/hu6Phu43huqnhuqvhur/DucSCN+G6qeG6qeG6q+G7n8ODw4Dhur9v4buNN+G6qWLhuqnhuqtuxanhuqLDs+G7jeG6ojfhuqlj4bqp4bqr4bufRcOA4buN4bqiw7nhu6Hhu6fDujfhuqnhuqnhuqvFqeG7p2/DueG7oW/DujfhuqnhuqLhu43EguG6ruG6ouG7p+G6q8OD4bufxalE4bug4bul4bq/4buj4buN4bqxxILhu5/hu6HDg8SDw4PhuqJv4bq34bqp4bqrw4PhuqJvN+G6qeG7n8SCxILDgOG6oS8vw4Dhu5/hu6Hhu43hu6du4bq/4bunb+G6rsSDxILhuq7FqeG7ocSC4bqi4buNxIND4bunL8SC4buh4bq/4bunRcWp4bunL+G7oOG7peG6v+G7o+G7jVvhu6Hhu41ExIPhur/Dg8OAxJDDoCbhu5/huq7hu6Vu4bun4bq/4buhw7nhu6DDkzdl4bq7w6nhurliZeG6qS/hurXhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6tU/hu4Fv4bqrw7J44bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqrw7rhu5/hu6Hhuqtu4buhxqHhuq7huqvDs+G7oeG7m+G7p+G6q+G6qcOy4buH4bun4bqr4bul4bquw73hu6fhu6Phuqnhuqtv4bq04bq/4bqr4buj4buh4buBxanhuqvDg+G6pOG6q8SC4buh4buZ4bun4bqrw4N04bqrJuG6omrhu6fhuqsk4bqu4bq/4bun4buj4bqr4bue4buF4buh4bqrLeG6q+G7hOG7p+G7n+G6oeG6qybhuqLhuq7hu6fhu6Phuqs/ReG7k+G7p+G6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzL8SC4bq/bsO54buN4bq1JuG7oeG7meG7p+G7o+G6q+G7o+G7reG6q+G7peG6rsO94bun4buj4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7o+G7oeG7gcWp4bqrw4PhuqThuqvDsmbhuqtD4bq/4bun4buj4bqrw7nhu5Phu6fhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqr4buf4buz4bun4bqrY8SDw6liYuG6q2/hu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqvEguG6onHhu6fhu5/huqtu4buhxqHhuq7huqvDs+G7oeG7m+G7p8Oj4bqrbuG6rnnhu6HhuqvDg+G7oeG7p+G7n+G6q+G7n8Wp4buDxILhuqvhu4nhu6Xhuqvhu6fhu5/hu4Nv4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqr4buf4burb+G6o+G6q8OyZuG6q8Oy4buh4bqr4bqg4bqu4bq/4bqr4buf4buz4bun4bqr4bq7YuG6q+G6oOG6rnZv4bqr4buj4buh4bq/w6PhuqtD4bq24bun4buj4bqrw7lm4bun4buf4bqrxILhu595xIPhuqsm4buD4buh4bqrPeG7n+G7gcOAw6Phuqtv4buBb+G6q+G7jeG7peG6q+G7n+G7q2/huqvDg+G7oeG7p+G7n+G6q8O64buf4buh4bqr4buf4burb+G6q+G7o+G7reG6q+G7peG6rsO94bun4buj4bqrw4Phu5Hhuqtv4bq24bun4buj4bqrbuG7ocah4bqu4bqrw7Phu6Hhu5vhu6fhuqvhu6fhu5/huqThuqvhu6V4xILhuqvDs+G7h+G7p+G6q+G7p+G7n+G7g2/huqtD4bu14buh4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqrw7nFqeG7g+G7oeG6q+G7peG6rsO94bun4buj4bqrw7rhu5/hu4Fv4bqrQ+G7leG6q2/hu5/EqcSC4bqrw7nhu6Hhu5fhuq7Do+G6q8O6cG/hu5/huqtvw4HEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG7ouG7oeG7gcWp4bqrw4PhuqThuqtv4bufxanhuqtu4buh4buZxILhuqHhuqvhuqlP4buf4buz4buh4bqrQ+G7teG7oeG6q+G7peG6rsO94bun4buj4bqrw4Phu5Hhuqvhu6Phu6HhurDDgOG6q2/hu4Fv4bqr4buN4bul4bqr4bun4buf4bux4bqr4bun4bufa+G7p+G6q+G6ouG6v+G6q+G6omnhu6fhu6Phuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqrQ2vEguG6q8Oz4bqy4bun4buj4bqr4bujauG7p+G6q+G7o8OC4buh4bqr4bun4bufxKnEguG6q2/DguG7p+G7o+G6q2/GsOG6q8SC4bufxqHhuqvEguG7g8Wp4bqr4bun4buT4bun4bqrxILhu6Hhu5nEguG6q8SCxKnhuq7huqvhu6Phu6Hhur/hu6HhuqvDsuG7oeG7l+G6ruG6q0Phu4fhuqtv4buBb+G6q+G7jeG7peG6q+G7n8Wp4buH4bun4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q2/GsOG6q8SC4bufxqHhuqvDg+G7geG7p+G7o+G6q8SC4buDxanhuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqrb+G7gW/hu5/huqvDsuG7geG7p+G7n+G6q+G7peG7teG7oeG6q+G7n+G6v0XhuqvEguG7oeG7mcSC4bqrxILEqeG6ruG6q+G7peG7teG7ocSD4bqrJuG7r+G7oeG6q+G7pcWp4bun4buj4bqr4bun4buj4buf4buX4bqrxILhu5/huq5rxILhuqvhu6Phu63huqvhu6Xhuq7DveG7p+G7o+G6q+G7p+G7h0Xhuqtvw4Lhu6fhu6PhuqtvxrDhuqvEguG7n8ah4bqrw7LhuqThu7lv4bqr4buj4buh4buF4bun4buj4bqrw7Phu4NF4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8SC4bqi4bqk4bu34bun4buj4bqrb+G7n8Wp4bqrb+G7gW/huqvEguG7n+G7oeG7meG6ruG6q+G7p+G7n+G7oeG6q1vhu6Hhu5fEguG6q+G7puG6v+G7peG6qcSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1w5rhu5/hu6/hu6fhu6Phuqtv4bufc+G6q2/GsOG6q2/hu4Fv4buf4bqrw7Lhu4Hhu6fhu5/huqvhu6Xhuq7DveG7p+G7o+G6q8OA4bufduG7oeG6q+G7n+G7ucOA4bqrxILhur9F4bqrQ+G7teG7oeG6q8Oy4bq24buhw6PhuqvEguG6ouG6pOG7ucSC4bqr4bul4bquw73hu6fhu6PhuqvEguG6ouG7k+G7p+G6q2/hu4Hhu6fhu5/huqvEguG6v0XDo+G6q8Oy4buB4bun4buf4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvhu6Xhuq7huqtu4buH4bun4bqrxILhur9Fw6PhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrw7nhu6nhu6fhu6Phuqtu4buH4bun4bqrxILhur9Fw6PhuqvEguG6ouG7k+G7p+G6q2/hu4Fv4bqrw7rhu5/hu7XDgOG6q+G7p+G7o8aw4bun4bqrxILhur9FxIPEg8SD4bqr4bul4buH4bqrb+G7qeG7p+G6q2/hu4Xhuqtv4buBb+G7n+G6q8Oy4buB4bun4buf4bqr4bul4bquw73hu6fhu6PhuqtuaeG7p+G7o+G6q+G7peG7oeG7l+G7p+G7o8Oj4bqrw4Dhu5924buh4bqr4buf4bu5w4Dhuqvhu6Xhu6Hhu5fhu6fhu6PhuqtD4bu14buh4bqrxILhur9FxIPhuqvDmuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q3DEguG6q8O5auG7p+G6q0Nx4bqrw7Lhu4Hhu6fhu5/huqvhuqDhuq7hu4HhuqvDg+G6v0Xhuqvhu6Xhu5Phuqvhu6Xhu4fhuqvhu6Phu6Hhu4HFqeG6q8OD4bqk4bqrw7Lhu4Hhu6fhu5/huqvDsuG7meG7p+G6q2/hu5/hu4VF4bqrb+G7heG6q+G7peG7geG6ruG6q+G6omfhu6fhu6PhuqtD4buH4bqrbnLhuqvhu6fhu5/hur/huqvDg3ThuqtvxKnhu6XhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q8Oz4bq24bun4buj4bqr4bul4buh4buX4bun4buj4bqrb+G7n+G7s+G7oeG6q8Oy4buH4bun4bqr4bul4bquw73hu6fhu6Phuqvhu6dC4bq/xIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhurPEguG6v27DueG7jeG6q8ODxIJFw7nhu4034bqp4bul4bq/4bqi4buj4buh4bun4bqhZMOAxJDhuqvhur/huq7EgsWp4bqp4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq14bqz4buh4bul4buj4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDueG7oOG7peG6v+G7o+G7jeG6qeG6q+G6v8O5xII34bqp4bqp4bqr4bufw4PDgOG6v2/hu4034bqpYuG6qeG6q27FqeG6osOz4buN4bqiN+G6qWPhuqnhuqvhu59Fw4Dhu43huqLDueG7oeG7p8O6N+G6qeG6qeG6q8Wp4bunb8O54buhb8O6N+G6qeG6ouG7jcSC4bqu4bqi4bun4bqrw4Phu5/FqUThu6Dhu6Xhur/hu6Phu43hurHEguG7n+G7ocODxIPDg+G6om/hurfhuqnhuqvDg+G6om834bqp4bufxILEgsOA4bqhLy/DgOG7n+G7oeG7jeG7p27hur/hu6dv4bquxIPEguG6rsWp4buhxILhuqLhu43Eg0Phu6cvxILhu6Hhur/hu6dFxanhu6cv4bug4bul4bq/4buj4buNW+G7oeG7jUTEg+G6v8ODw4DEkMOgJuG7n+G6ruG7pW7hu6fhur/hu6HDueG7oMOTN2Xhurvhurlk4bq94bq54bqpL+G6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq1w5rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqtwxILhuqvDuWrhu6fhuqtDceG6q+G6oOG6ruG7geG6q8OD4bq/ReG6q+G7peG7k+G6q8Oy4buB4bun4buf4bqr4bul4bquw73hu6fhu6Phuqvhu6Xhu4fhuqvhu6Phu6Hhu4HFqeG6q8OD4bqk4bqrJuG6omrhu6fhuqsk4bqu4bq/4bun4buj4bqr4bue4buF4buh4bqrbnLhuqvDsuG6v+G6ruG6q+G6omfhu6fhu6Phuqst4bqr4buE4bun4buf4bqh4bqrJuG6ouG6ruG7p+G7o+G6qz9F4buT4bun4bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurMvxILhuqLhurXhurMvxILhur9uw7nhu43hurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhu6bhu59C4bun4buj4bqrxILhu6Hhu5nEguG6q8SCxKnhuq7huqtv4bq04bq/4bqr4buJ4bul4bqr4bun4buf4buDb+G6q2954bqrxILhuqLhuq5F4buV4bun4bqrW+G7oeG7l8SC4bqr4bum4bq/4bul4bqrw7LhuqThu7lv4bqr4buj4buh4buBxanhuqvDg+G6pOG6q+G7gcOA4bqrw7PhurLhu6fhu6PhuqtD4buHxanhuqvDsuG7h+G7p+G6q+G7peG6rsO94bun4bujxIPhuqvDkmbhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q3DEguG6q8O5auG7p8Oj4bqrxILhu6Hhu5nhu6fhu6Phuqvhu6Phu63huqvhu6Xhuq7DveG7p+G7o+G6q8SpReG6q8OyZuG6q+G7p+G7o23huq7huqvhu5/huqbhu6fhu6Phuqvhu5/hu6nhur/huqtv4bq24bun4buj4bqrxILhu6Hhu5nhu6fhu6PhuqvDsuG7h+G7p+G6q8Oy4buh4buT4bqu4bqrw7nhuq5F4buX4bun4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7o+G7oeG7gcWp4bqrw4PhuqThuqvEguG7oeG7meG7p+G6q8ODdOG6qybhuqJq4bun4bqrW2fhu6fhuqvDmuG7n+G7k+G6qy3huqvEguG7n+G7ieG7p+G6q8OA4buf4bqy4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7o+G7oeG7gcWp4bqrw4PhuqThuqsm4bqiauG7p+G6qyThuq7hur/hu6fhu6Phuqvhu57hu4Xhu6HEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSDhu5Phuq7huqvEguG7oeG7meG7p+G7o+G6q8Oy4buH4bun4bqr4bul4bquw73hu6fhu6Phuqvhu6fhu5Phu6fhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8O64bufxrDhuqvhu5/hu6HGoeG6ruG6q8O64buf4buh4bqr4buj4buh4buBxanhuqvDg+G6pOG6qybhuqJq4bun4bqrJOG6ruG6v+G7p+G7o+G6q+G7nuG7heG7oeG6q2/GsOG6q2/hu4Xhuqvhu6V4xILhuqtueOG6q8OD4bqk4bqu4bqrxIJrw4Dhuqvhu6Xhuq7DveG7p+G7o+G6q8O54buT4bun4bqrw7Lhu5nhu6fhuqvhu5/hu7Phu6fhuqtlYmLhuqtv4buB4buhw6PhuqvDgOG7n2rhu6fhuqvDsuG6pOG7uW/huqvhu6Xhuq7hur/Do+G6q8OA4bufauG7p+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8Oz4buJ4bun4bqrw7rhu59ow4Dhuqvhu6fhu7Phu6HhuqvEguG6ouG6v8Wp4bqrxILDreG7p+G7o8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bqzxILhur9uw7nhu43huqvDg8SCRcO54buNN+G6qeG7peG6v+G6ouG7o+G7oeG7p+G6oWTDgMSQ4bqr4bq/4bquxILFqeG6qeG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6teG6s+G7oeG7peG7o+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw7nhu6Dhu6Xhur/hu6Phu43huqnhuqvhur/DucSCN+G6qeG6qeG6q+G7n8ODw4Dhur9v4buNN+G6qWLhuqnhuqtuxanhuqLDs+G7jeG6ojfhuqlj4bqp4bqr4bufRcOA4buN4bqiw7nhu6Hhu6fDujfhuqnhuqnhuqvFqeG7p2/DueG7oW/DujfhuqnhuqLhu43EguG6ruG6ouG7p+G6q8OD4bufxalE4bug4bul4bq/4buj4buN4bqxxILhu5/hu6HDg8SDw4PhuqJv4bq34bqp4bqrw4PhuqJvN+G6qeG7n8SCxILDgOG6oS8vw4Dhu5/hu6Hhu43hu6du4bq/4bunb+G6rsSDxILhuq7FqeG7ocSC4bqi4buNxIND4bunL8SC4buh4bq/4bunRcWp4bunL+G7oOG7peG6v+G7o+G7jVvhu6Hhu41ExIPhur/Dg8OAxJDDoCbhu5/huq7hu6Vu4bun4bq/4buhw7nhu6DDkzdl4bq74bq5ZOG6veG6veG6qS/hurXhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6teG7ouG7oeG7gcWp4bqrw4PhuqThuqsm4bqiauG7p+G6qyThuq7hur/hu6fhu6Phuqvhu57hu4Xhu6Hhuqtu4buhxqHhuq7huqvDs+G7oeG7m+G7p+G6q8Oy4buH4bun4bqr4bul4buv4buh4bqrLeG6q+G7hOG7p+G7n+G6oeG6qybhuqLhuq7hu6fhu6Phuqs/ReG7k+G7p+G6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzL8SC4bq/bsO54buN4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1IuG7jeG7peG6q+G7o+G7oeG7gcWp4bqrw4PhuqThuqvEguG7oeG7meG7p+G6q8ODdOG6qybhuqJq4bun4bqrJOG6ruG6v+G7p+G7o+G6q+G7nuG7heG7oeG6q27hu6HGoeG6ruG6q8Oz4buh4bub4bun4bqrw7Lhu4fhu6fhuqvhu6Xhu6/hu6HhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhu6bhu6PFqeG7h+G7oeG6q8Oy4buH4bun4bqr4bul4bquw73hu6fhu6PDo+G6q+G7o+G7oeG7gcWp4bqrw4PhuqThuqvEguG7oeG7meG7p+G6q8ODdOG6qybhuqJq4bun4bqrJOG6ruG6v+G7p+G7o+G6q+G7nuG7heG7oeG6q2/hu6nhu6fhuqvDs+G7h+G7p+G7n+G6q+G7p+G7n+G7oeG7leG6ruG6q8SC4buf4bu34buh4bqr4buj4buh4bq/4bun4bqrw4Phur9F4bqr4bul4buT4bqr4bun4buj4buf4buh4buT4bun4bqrb+G6puG6ruG6q8OA4buf4buBxILhuqvEguG6ouG7ocah4bun4bqrw7rDiuG6q8SC4buf4bqua8SC4bqrw7Lhu4fhu6fhuqvhu6Xhu6/hu6HhuqtD4buH4bqrw7rDiuG6q8SC4buf4bqua8SC4bqr4buf4buBxILhuqvDsnfhu6fhu6PhuqvDg8Wp4bun4buj4bqrxILhu5/hur/hu6fhu5/huqvhurHDusOK4bqrxILhu5/huq5rxILhuqvhu5/hu4HEguG6q8OA4buf4buBxILhuqvhuqLhur/huqvhu5/hur/hu6Hhuqvhu6Phu6Hhu6vhu6fhu6Phuqtv4bq24bun4buj4bqrw7nhurBv4bqrQeG6q+G7n+G6v+G7oeG6q2/hur/FqeG6q8OyeOG6q8O64buf4buBb+G6q+G7p+G7n+G6v+G6ruG6t8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1JiU/4bum4bui4bqrPyDhu5Lhu6bhurMvw4DhurU=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

Đào nương trước tuổi trăng tròn

Đào nương trước tuổi trăng tròn
2011-02-04 11:06:09

(TTXuân) - Trong cấu trúc tam giác độc đáo của ca trù, nghệ thuật uyên bác nhất của nhạc thính phòng Việt cổ, gồm bộ ba: nhạc sĩ đàn đáy, trống chầu và đào nương hát thì ngôi...

Thiên Lý thấp thoáng mai vàng đón xuân

Thiên Lý thấp thoáng mai vàng đón xuân
2011-02-04 11:04:01

(VnExpress) - Trước khi quay về Mỹ tiếp tục việc học, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam thực hiện bộ ảnh mừng xuân Tân Mão. Khoác áo dài tươi sắc vàng, người đẹp e ấp tựa cửa ngắm bóng...

Palermo gieo sầu cho Juventus

Palermo gieo sầu cho Juventus
2011-02-04 11:03:44

(VnExpress) - Với chiến thắng trực tiếp tối thứ tư, Palermo vượt qua Juventus để vươn lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Serie A.

Gary Neville giải nghệ

Gary Neville giải nghệ
2011-02-04 11:03:27

(VnExpress) - Hậu vệ kỳ cựu người Anh đã quyết định chia tay sân cỏ sau hơn 20 năm thi đấu cho MU và đội tuyển quốc gia, thông báo hôm thứ tư cho biết.

Nắng mới trên xóm nghèo

Nắng mới trên xóm nghèo
2011-02-03 10:52:29

(TTO) - Từ trên cầu nhìn xuống, bấc giác, một nhành mai đang cố vươn lên khoe màu vàng rực rỡ giữa bức tranh ảm đạm. Ồ, à, xuân đang về bên xóm nước đen! Chuyện của hơn mười năm trước…

Henry Cavill vào vai Superman

Henry Cavill vào vai Superman
2011-02-03 10:52:16

(TTO) - Sau gần năm năm chờ đợi, người hâm mộ sẽ được gặp lại vai diễn kinh điển Superman (siêu anh hùng) với sự diễn xuất của nam diễn viên người Anh Henry Cavill trong phần...

Siêu mẫu Thái Hà đi lễ chùa đầu xuân

Siêu mẫu Thái Hà đi lễ chùa đầu xuân
2011-02-03 10:51:54

(VnExpress) - Thướt tha áo dài đỏ, nâng niu nhành mai vàng, Siêu mẫu phong cách 2009 vản cảnh chùa Bà Thiên Hậu, quận 5, TP HCM để xin lộc đầu năm.

Mister Việt Nam du xuân trên đất sen hồng

Mister Việt Nam du xuân trên đất sen hồng
2011-02-03 10:51:37

(VnExpress) - Xúng xính áo dài đỏ dạo chơi xuân, Hoa vương Việt Nam cùng nhiều tình nguyện viên trẻ mang đến hình ảnh thân thiện, hiếu khách cho lễ hội Tết Tân Mão ở Cao Lãnh,...

Luis Suarez lập công trong trận ra mắt Liverpool

Luis Suarez lập công trong trận ra mắt Liverpool
2011-02-03 10:51:06

(VnExpress) - Trận đấu đầu tiên thời hậu Fernando Torres diễn ra khá suôn sẻ ở sân Anfield, khi đội chủ nhà giành chiến thắng 2-0 khi tiếp đón Stoke City ở vòng 25 Ngoại hạng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết