Cập nhật:  GMT+7
KGYgXeG6q2o4cXFAW+G7n1JncmpkWylMw6Ns4buFXWvhu5dnXXJw4bq7bF12bmtdbOG7hWbDqG0oL2YgKSjhu59d4bqrajhxcUBb4bufRmQ4YlspLlJSTSFdLV1SxrBdcnDhurtsXeG6q8Oic11sZmlsXXZzw7Vs4buFOl3huqnhurXhuqtd4buFZznhuqs6XWvhu5FyXWxmYWxmXWs4Z11jOGzhu4Vd4bqrw7Vd4but4bun4buVbF1q4bq7bF3EqWZtZF1rYXNd4butYWzhu4VdcOG7qeG6q11w4bujXeG7hWfhu7E4XeG6qcWp4bqrXXJwOGxmXcOga11jw6FrO13DlDpdYTpddnPhurNsXWM4bOG7hV3hu63Dql3huqnhurtsXXZua11s4bun4buX4bqrXWNkbCxd4bqqZnN34bq/bF3huqvDuThdZuG7lWxda+G7p8ahZ11s4bqja11ycOG7p+G7l+G6q+KApigv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WykocjjhuqlqZF1xcndqZEBbazhw4buFZ2wmMOG7n3ZdOHNybVspKHJwKShyYikoZ2vhu4Vd4bqrajhxcUBbakdrOOG7hWRbXThqckBbW11mceG7nzjhuqtkQFsiW13huqltcGJkcEBbIFtdZnfhu59kcGpnbMSpQFtbXW1s4bqramfhuqvEqUBbcGRyc3BsXXFmbeG7r0drOOG7hWQucmZncTtxcOG6qyFbXXFw4bqrQFtmcnLhu58mLy/hu59mZ2Rs4bqpOGzhuqtzO3JzbWdycGQ74butbC9yZzhsd21sL0drOOG7hWThu6xnZOG7rzs4ceG7n3YqUmZza+G6qWw4Z2pHQkAyIDI3MDRbLykoL3JiKSgvcnApKHJwKShyYik7xKhmc13hu5Nd4bqrZnPhu5FyXeG6qWfhur1sXWvhurVyXeG6q2ZtXeG6q21sXcSpZ2xmXXJmw7I4XXHFqeG6q11zw7VsXWrhu6fhu5tsXWxm4buxbOG7hV1j4bunxqFs4buFXeG6q21s4buFXWvhu6fhu5tyXWthXS7DoGxmXWs4bOG7hV1yaGxmXeG6q2bhurVyXWtnbGZdZsOzOCFdLV3DgGxmJl1SZnPhuqVsXVJmw6Ns4buFKC/hu58pKC9yYikoL3JwKSgvcjjhuqlqZCko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1sp4bqqc+G7keG6q11xw7Vs4buFXeG6q8O5OF1s4buF4bunxqFnXWLhurNsXXZua11y4buPZ13huqtm4bqlcl3hu63huqVyXeG7hWfhu7E4XWvDoGzhu4Vda2FzXXLDtWddcuG6o2tdbWddbMO0bOG7hV1yxrBdxKlmc13hu5Nd4bqrZnPhu5FyXeG7rWRsXeG6q21sXXDDoeG6q2Zdw5pd4bqq4bqzdztdTGbhu7Fs4buFXWs5Z11sZmFddmfhurtzXeG7rWVtOl124bql4bufXXbhur9dYzhsXWrhurV3XWxmOHNd4bqpxINs4buFXWvDs2ddcmbFqV3hu63huqVyXWpn4bq/c11rYV1s4buF4bunxqFnXXI4XeG6q25dcmbhu4Fd4but4buXXWPhu6fhu5vhuqs6XXLGsF1rw6BsZl1y4buPbF3huqnhu4E6XWvhu5dd4buFw6HhuqtmXeG7rcO6bF1j4bq9bF1jw7Vs4buFXeG6qWk4XeG6qznhuqstcuG7j2zhu4U7XeG7t2dd4bqr4bulbOG7hV1jw6JzXXLDo3Jda+G6r3JdcsO1Z13huqtmw6F3XWptXeG6q3Phu5HhuqtdccO1bOG7hV1yxrBs4buFXWzhu4VhdzsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spUTls4buFXeG6qThda+G7p+G7lWc6XeG7reG6rWxd4bqrZuG7pzhdcmbhurV3XXLhur1yO13huqpmZ8Oqc13huqk4XWvhu6fhu5VnOl1mw7Nda+G7l2dd4buFbWtd4buFbuG7n11j4bun4bub4bqrXWhyXXJnw6psXWtzOF3hu61hZ11qw6Fs4buFXXJmw61yOl1xw6NrXeG7rWFnXcSpaF3hu4XDoW1dbGFs4buFXXJm4buVa11j4buBXWJhbGZd4bqrZm1d4bqpOF1s4buFYXddY8Oic11s4bqjaztd4buEZzhtXXJmxrA4Ol1S4bq9cl1s4buF4bql4bufXWzhu4XGsGzhu4Vd4bqrZsOha11s4buF4buNXXJwbWzhu4VdbMSRbF1m4bun4buVbOG7hV1ycMOia13hu6Fzd+G6v2xdcnDhurtsXWvhurNrXWzhu4Xhu6Vd4buhc8OgXWPhu5VsXXHhu5U7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKVE5bOG7hV1rdWzhu4Vda+G7kXI6XWt1bOG7hV1mOGc6XeG7rcawOF1j4bq9bF1jw6JzXeG6q21sXWbDqWs6XXLhu6fhu51s4buFXWxm4bunXWzhu5VnXWPhurN3XeG6q2bDrF3huqtuXWrGoWdd4but4bqjbOG7hV1yw7rhuqtdcG1nXXBuZ11ycOG6u2xdY8Oic11r4buPZ13huqvDuThda+G6tXddOGxmXeG6q2ZhbOG7hV1ydGzhu4Vd4buhc+G6rWxdcnDhu6fhu5fhuqtdcnBvXWPDsl1jZGw6XcSpZnThuqtdbGbDoeG6q11xw6JzXWPGoWddOGddbTlsXeG6q+G6tXJdauG6u2xdcsawXWxm4buxbOG7hV3huqvhuq/hu59d4but4bubXeG6q2bDtGzhu4Vd4butxrA4XeG7oXM4XXJz4buTZ11yZmFsZl1sZ+G6u2xda2Fd4bqrbWxd4bqrOWddY+G6oV1sZmRtXWxmbuG6q11ycOG6u2xdcjh3Oygv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WylLdWzhu4Vd4bqpOF1y4bq9cjpd4bqrZsO5XWxmYV1sYW1dY25d4bqrZsOsXWvhu5dnXeG7oXM4d11q4bunbOG7hV3hu63hu5dnXWvhurNrXeG6q+G7lWtd4bqrdGzhu4Vdcmfhu4dsXeG7j2zhu4Vd4bqpYV1yZmld4bqrbWxd4buFYV1qc+G7keG6q11r4bujXWthbOG7hV1j4bqhXeG6qcOtXeG6q3Phu5lrXWNnXWvhurVyO11SZuG7j2ddY2FsZl1s4buF4bqla11jw6Ns4buFXWxzw7VyXeG6qzh3Ol04Z11qw6FnXXA4XWPhu6fGoWzhu4VdajhdbThs4buFXW054bqrXWzhu4Vhd11jw6JzXWzhuqNr4oCmXVLhur1yXXZua11s4buFZsOobTpdamFdanThuqtdbGbhu7Fs4buFXcSpZnPhu49sXWvhuq9yXXHDoWtdY2RsXWzDo2zhu4Vd4buFZ25dY+G7p+G7m+G6q11sxINrXWJhZ11yZuG7p8ahbF1yZuG7p+G7m3JdcThzXWvhu5FyXWzhuqNrXWJhZ11rw7JnXWvhur9yOl1qYV3EqWZnXWPDonNdbuG6q13EqWbhu49s4buFXXJm4buPZ13huqvhuqNs4buFXXJm4bqxbOG7hV3huqnhu51nXeG6q3Phu5HhuqtdcOG7p+G7m3JdY3Phu5NnXeG6q8O5OF3huqvhu49s4buFXThsXXJwc3dd4buhc8SRcl1y4buRZ13hu59mw6FrOl3hu4Vnw6BnXXI5bF3huqs54bqrXXFvbOG7hV3huqlhZ11ycG1s4buFXeG6q21sXWzhu4Xhu41dbGbDsl1ydV1rdTsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spTGbhu7Fs4buFXWPFqThdZsOz4bqrXXJwb13igJzhuqs5XeG6qWfhur9y4oCdXeG6q8O5OF1rZV1y4buPZzpd4bufZsOibF1q4buXbF1jw6pzXeG6q+G7p11s4buFw7pdcnBtbOG7hV12bmtdbOG7p+G7l+G6q11jZGxdbGF3O13huqpvbF1sZuG7lzpdbGZnw6pzXWrDomxdam9da29dcnBtbOG7hV3hu61vbOG7hV3hu63hurN3XWbDqWtdcsO1Z11y4bqjazpd4bqrc8O1Z13huqt1bOG7hV3EqWbhu49s4buFXXJpa11wOF1jw604XeG6q2bDrDpd4bufZsOgZ11sZsahXWZhbOG7hV12bmtd4oCccnDhu5td4buFZ3Thu5/igJ07XUvhurV3XWPFqThdZsOz4bqrXXJwb11q4buX4bufXTU6XWp04bqrXWxhbV1rZV1y4buPZ13huqvhu6Vs4buFXWPhu5Fs4buFXeG7rWfhurtsXeG6q2Z0bOG7hV3huqvDtV3hu4XDo2zhu4VdZsOz4bqrXWbhur1yXXJwc2zhu4VdZsOz4bqrXWPhu4Fdcmfhur3hu59dcsO64bqrXWbDs+G6q11j4bun4bub4bqrXeG6qzlnXWzhu4Vmw6o7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKVLhur1yOl1yZmRtXWtlXWNnXXJm4bqja13huqlhXeG6q21sXWZhbOG7hV12bms6XeG6qeG6tXJd4bqrZuG7m3Jd4buF4bqv4bufXWvhuq9yXeG6q2Z0bOG7hV1q4bqzbF1qOF1ycG1s4buFXWbDqWtd4but4buXZ11sw7pd4bqr4bunxqFnXeG7heG7p+G7m2zhu4Vd4buFw6FtXeKAnERrXWzhu4Vmw6xdZsOz4bqrXWPhu4FdY2ddamFrXXDDtGdd4bqr4buPXeG7lWc6XWRrXcSpZuG7j2zhu4VdZsOz4bqrXWzhu5NnXWzhu7E44oCmLOKAnTtdTGfDqmtd4butc2ddY8Oic11s4bqja11sw7VnXWJhZ13huqnEg2zhu4VdbOG7mWddcnDhuqNsXXJw4budXcSpZuG7j2xdbOG7hXPhu49nO11LOWddajld4bqrZuG6u2xmXeG7reG6u2xmOl3huqtz4buR4bqrXXHDtWzhu4Vd4bqp4bq14bufXeG6qeG6u2xmXeG6q8WpXWI4Z11i4bqxbOG7hV1yxrBdY8ahZ11sYXddcThs4buFXWPGoWddxKlmOeG6qzsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spJCQkKC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKUvhu6fGoWddbOG6o2tdcThzOl1s4buVZ11j4bqzd11j4bqhXXJw4budXXJmYWxmXWvhu5FyXeKAnMSpZnNd4bufZsO1XeG7reG6o2xdZm444oCdXWN0bOG7hV1s4buFZuG7izg7XeG7rOG6rWxd4bqrb2xdY25dxKlmc11sZmFdcWFsXWrDuuG7n112w7rhu586XWxm4bunbOG7hV1s4buF4bunxqFnXXI4XWPhuqFdcmbhurV3XWpkXWpuZ11yZzhdcTls4buFXeG6q8O5OF1sZ8Oqa11yZ2w7XUxmZ8Oqc11m4buRXWLhurNsXXJmbTlyXWzhu4Vmw6htOl1yaWxmXWZpbGZdOGxdbGdsZl1ycOG6pXJdcuG7qV1iw6JsXWLDomxd4buTbF1jw61sZjsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spRuG7j2tdbDh3Ol1ib2zhu4VdxKlnbGZdY2RsXXLGsF1yxrBdcnDhu51dbOG6u2xdcmbhu49s4buFXXJmbTls4buFOl3huqnDsl1qw6FnXWZpbGZdw6BsZl1ww7VnXXJzbOG7hV1ww7VnXWt1XcSpZmddY8WpbOG7hV1yxrBdcnDhurtsXeG6qzhtXWxmaWxddnPDtWzhu4UmXeG6q8OgXWNtw6FsXcSpZ2xmXWxm4bql4bufXWxmxINs4buFXWs5Z11qOV1qZ+G6u3NddmfhurtzOl3huqtmZGxdauG6tWxdduG7j11j4bqnd11sZjhzXWxm4bunXWvhu5FyXWvDoGxmXeG7rcOgZ11sZmFzO13EqGZzXeG7k13huqtmc+G7kXJd4bqpZ+G6vWxda+G6tXJd4bqrZm1d4bqrbWxdxKlnbGZdcmbDsjhdccWp4bqrXXPDtWxdauG7p+G7m2xdbGbhu7Fs4buFXWPhu6fGoWzhu4Vd4bqrbWzhu4Vda+G7p+G7m3Jda2E7XUvDoGxmXeG7rcOgZ13EqWc4XeG7hWfGoV1j4bqzd11j4bun4bub4bqrXeG7heG6teG7n11qw6FnXWrEg2xdbOG6veG7n13hu59m4bqxbOG7hV3hu59mZ3M6XeG7hcOzbF3hu4VhbOG7hTpdY2fhu4FrXXZzd+G6vXJdcmbhurtrXWZhbOG7hV3huqvhurN3XXY4bGZdcsOyOF3huqlubOG7hV1qdOG6q11r4bqvcl1ycMahZ11q4bq7bF3hu61hXeG6q2ZuOF1jw6hsXWpzbOG7hV1qZ2xmXcSpZmddY+G6u2tddnPDtWzhu4U7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKVZz4bqzbF1j4bq9bDpdY21hbF12c8O0bOG7hV3hu4VmZF3huqtm4budXWPDonddZm04XXJwOWddxKlmbTnhuqtdauG6u2xd4bqrZm1dYm9s4buFXcSpZ2xmXXLhurVrXTltXWvhu5dnXWPDonddccWp4bqrXXHDtWzhu4U7XUvhuq9yXWzhu6fhu5fhuqtdcmZtOWzhu4VdY+G6oWzhu4VdZ2xd4bqpbmzhu4Vda+G6s3ddcnDGoWddZm84XXJwbWzhu4VdZmlsZl3DoGxmXXDDo2xdcMOyZ13huqvDuThdbGbhu7Fs4buFXcSpZnNdcjlnXWPDrWxmXeG6q+G7p11ww6FtXXDhu6nhuqtd4but4bun4buVbF1q4bq7bDtdTOG7heG7p8ahZ11i4bqzbF12bmtdcuG7j2ddYzhs4buFXeG6q25da+G7kXJdY2fhu4FrXXLhu6k4XXJmbTlyXcSpZsOyZ11jbmddbOG7hWbDqG06XeG6qcOzbF1ycMOpXWxmw7Jdcmfhur3hu59dcsO64bqrXWPhu6fhu5vhuqtdZsOz4bqrXWZhbGZdY+G6vWxd4bqrZsO1bDsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spTOG6o2tdbDh3Ol3EqWbhu49s4buFXcSpZmhdY25sXVLhur1yXXDhu5FsXXBhbOG7hV1qZGxdasOyZ11j4bq9bF1yxrBs4buFXeG7hWc4XWNpbGY7XcSoZuG7j2zhu4Vd4bqrb2xd4bqrw6BsZl1r4buRcl1sZmFsZl1rOGdd4bqr4buPXWPhu5HhuqtdY8WpbOG7hV3huqnhurVyXWrhu6nhuqtdbGhzXeG7hWfhu7Fda3U4XXZz4bqzbF3igKYoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spS0dMRl1S4bqySygv4bufKQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Henry Cavill vào vai Superman

Henry Cavill vào vai Superman
2011-02-03 10:52:16

(TTO) - Sau gần năm năm chờ đợi, người hâm mộ sẽ được gặp lại vai diễn kinh điển Superman (siêu anh hùng) với sự diễn xuất của nam diễn viên người Anh Henry Cavill trong phần...

Siêu mẫu Thái Hà đi lễ chùa đầu xuân

Siêu mẫu Thái Hà đi lễ chùa đầu xuân
2011-02-03 10:51:54

(VnExpress) - Thướt tha áo dài đỏ, nâng niu nhành mai vàng, Siêu mẫu phong cách 2009 vản cảnh chùa Bà Thiên Hậu, quận 5, TP HCM để xin lộc đầu năm.

Mister Việt Nam du xuân trên đất sen hồng

Mister Việt Nam du xuân trên đất sen hồng
2011-02-03 10:51:37

(VnExpress) - Xúng xính áo dài đỏ dạo chơi xuân, Hoa vương Việt Nam cùng nhiều tình nguyện viên trẻ mang đến hình ảnh thân thiện, hiếu khách cho lễ hội Tết Tân Mão ở Cao Lãnh,...

Luis Suarez lập công trong trận ra mắt Liverpool

Luis Suarez lập công trong trận ra mắt Liverpool
2011-02-03 10:51:06

(VnExpress) - Trận đấu đầu tiên thời hậu Fernando Torres diễn ra khá suôn sẻ ở sân Anfield, khi đội chủ nhà giành chiến thắng 2-0 khi tiếp đón Stoke City ở vòng 25 Ngoại hạng...

Real hội ngộ Barca trong trận chung kết

Real hội ngộ Barca trong trận chung kết
2011-02-03 10:50:17

(VnExpress) - Tối thứ tư, trong hai trận bán kết lượt về Cup Nhà vua, hai đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha đều giành quyền đi tiếp bằng kết quả thuyết phục.

Bi, đừng sợ! giành giải Phim đầu tay châu Âu

Bi, đừng sợ! giành giải Phim đầu tay châu Âu
2011-02-02 10:50:18

(TTO) - Tin vui đầu năm 2011 tiếp tục đến với tác phẩm đầu tay “Bi, đừng sợ!” của đạo diễn trẻ Phan Đăng Di. Bộ phim về cuộc sống của 1 gia đình người Hà Nội qua con mắt ngây...

Nhà nghiên cứu Nguyễn Tôn Nhan đã ra đi

Nhà nghiên cứu Nguyễn Tôn Nhan đã ra đi
2011-02-02 10:50:03

(TTO) - Nhà nghiên cứu Nguyễn Tôn Nhan vừa đột ngột qua đời sau một tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai - TPHCM - lúc 16g ngày 31-1, ngay khi sắp bước qua ngày...

Selina rơi nước mắt vì tủi thân

Selina rơi nước mắt vì tủi thân
2011-02-02 10:49:48

(VnExpress) - Nữ ca sĩ xinh đẹp của nhóm SHE đã ra khỏi viện nhưng trận chiến cảm xúc của cô vẫn tiếp diễn. Từ "một người may mắn nhất thế giới", sau tai nạn ngôi sao xứ Đài...

Hoa hậu Diễm Hương đi bán bong bóng

Hoa hậu Diễm Hương đi bán bong bóng
2011-02-02 10:49:33

(VnExpress) - Tự thổi và cầm bong bóng đi bán dạo cho du khách trên đường hoa Nguyễn Huệ, Hoa hậu thế giới người Việt cho biết muốn có một hoạt động thiết thực gây quỹ từ thiện...

10 vụ chuyển nhượng đáng chú ý nhất đầu năm 2011

10 vụ chuyển nhượng đáng chú ý nhất đầu năm 2011
2011-02-02 10:49:19

(VnExpress) - 5 thương vụ đắt giá nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay đều thuộc về Ngoại hạng Anh. Danh sách dưới đây được xếp theo thứ tự tăng dần về giá trị chuyển nhượng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết