Cập nhật:  GMT+7
4buj4bq4w7p04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kOG6u+G6uuG7lkbhurRz4buf4buJw4Lhu5Z04bukVHTDmuG7onTigJxhdkd0w4nhurp4dOG7lnbhurp0RuG6ukPGoHThurDhu57hu6104bqww5N04buSxqDhu61I4buVdOG7lk504bqw4bq4UeG6sOKAneG7oy/hurjDuuG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQMeG6tOG7reG6tnPhu5/hu5tl4bq74buddC104bq74busw6A7dOG7luG7gEjhurh0ZcageEjDiXThurvhu5jhur50w5pS4butdOG6slDhu6104buY4butdOG7pMOC4buWdOG7pFR04buUw5N04buW4bq4w4NHdMOa4buidOG7r0h04bq4w4pI4bq4dOG7lFN04bqyS+G6unTDmsOS4bq6dOG6sOG7r+G6sHThuq7hur504bqw4buvSXQxSXZIw4l0OeG6ukd0LMO9SMOJdOG7m+G7lOG6ukjhurh0SMO9R3TDuuG7seG7qcWpdOG7lnfhurp0OuG7rUd0YU3hu53hu5V0w6DDicag4bumxJBIdOG6u+G6uuG6qkh0OeG6uEnhu6104bub4buU4bq6SOG6uHRIw71HdMO64bux4bupdXThu5Z34bq6dDrDg0d04buJxqDhu6bhuqhI4buVdDF2dOG6u+G7hkjhurjhu53hu5V0w6zhu6B0xJHhurhQw5NIw4l0w6Dhu61HdOG7m+G7lOG6ukjhurh0SMO9R3TDuuG7seG7q8O54bud4buVdGHhuqh04bq74buY4bqgSHThurvhurjhu61I4bq4dD/Dikjhurh04bub4buU4bq6SOG6uHRIw71HdMO64buxxanhu6d04buWd+G6unQ5xq904busSOG6uOG7lXQxdnThurvhu4ZI4bq44bud4buVdDFJdkjDiXThurvhu5jhu4pIw4l0Zcagxah04bub4buU4bq6SOG6uHRIw71HdMO64buxxrDhu6fhu53hu5V0MUl2SMOJdOG6u+G7mOG7ikjDiXRlxqDhu61Iw4l04bub4buU4bq6SOG6uHRIw71HdMO64buxxanhu6vhu5104buWd+G6unThurvhurjhu57hu6Z0P+G6ukLGoOG7lXThu5bhurh2SOG6uHThu5DhurhLdDHGoOG6quG7lXThu5bhu4BI4bq4dOG6u+G6uFLhu6104bq74bq44bq64bqoSHQxxqDhuqrhu5104bqu4bq+dMOsOeG6ucOgO3Thu5bhu4BI4bq4dOG7luG7mMag4bumdOG7lkt0w5pCdOG7lk3hurp04oCcYXZHdMOJ4bq6eHThu5Z24bq6dEbhurpDxqB04bqw4bue4butdOG6sMOTdOG7ksag4butSOG7lXThu5ZOdOG6sOG6uFHhurDigJ3hu5d04bq74bq44bq0SXThu4Thuqrhu5Z04buSxqB4dOG6suG6ukLGoHThu5bhu5jhu63hu5V0w5p2SXThu4ThurhJeEjDiXThurDGoEvhurp04buW4bq44buvSMOJdMWpL8O5dXXhu6vhu5V0w6DDicag4bumxJBIdOG6u+G6uuG6qkh0OeG6uEnhu6104bub4buW4buY4buadOG7lnfhurp0LOG7s+G6sHRh4buz4bqw4buddOG6snl04bqy4bq6Q0h04buW4bq4SXfhurp04bqw4bq4SXQxSXZIw4l0OeG6ukd0LMO9SMOJdOG7m+G7luG7mOG7mnThu5Z34bq6dOG7luG6uOG6vnThu5bhu5jDgEh0OeG6uOG6tHThurnhu61I4bq44buVdDFQw5JIw4l0McON4but4buddOG6skR04bq44buI4bq6dMOadnThuq52SHThuq534bqwdMOa4bq6Q+G6sHRGdkd0w4nhurp4dOG6sOG7r+G6sHRGSXfhurp0w4nhurrDgOG7pnThu5bhu4x0w5p2dOG6ruG6ukRIdOG7lEt04buk4bq0dEp04buWSnThurDhu57hu610w6zhurpD4buWdMOg4butR3ThurDhurhJdOG6sOG7r+G6sHThu6ThurR0SnThu5ZKdOG6sMONdEjDicagTEh0w4lL4bqwdMOadnTDieG6usOA4bumdOG7luG7jHRIUMOS4bqwdGF2SeG7l3ThurvhurjhurRJdOG7luG6uOG7iOG7rXThu5bhurjGoOG6okjhu5V0R0/hurp04bquTXThurhMdOG7lMOTdEZ2R3Thu6RJSMOJdCzDvUjDiXThu5Dhurh44bq6dOG7luG7mHh04bqw4bq4SXQ54bq4SeG7rXTDucO5dOG7luG7mOG6ukPGoHThurJMSMOJ4buXdMOg4bq44bqiSHThurhMdOG7lMOTdOG7llJ0LMO9SMOJ4buVdDnhurhJ4butdOG6snl04bqyUOG7rXThurDhurhJdD/Dikjhurh04bqyRHQ/w4pI4bq4dEZ2R3TDieG6unh0xal04bquTXThurhMdOG7lMOT4buVdMOJ4bq6w4Dhu6Z04buW4buMdMOadnTDunV04bqu4bq6REh04buUS3Thu6ThurR0SnThu5ZKdOG6sOG6uEl0OeG6uEnhu63hu5V0R0/hurp04bquTXQ/w4pI4bq4dOG6slDhu47hurB04buW4buYeHTDunV04buW4buY4bq6Q8agdOG6skxIw4nhu5d04bq74bq8SOG6uHThurLhuqpIdOG7luG6uOG7jOG6unThurLhurpER3Thuq7hur504bqww5N04buSxqDhu61IdOG6sOG6uFHhurB0SMO9SMOJdOG7kOG6uOG7r+G7lnThurjhurpDSHThu5V0LMO9SMOJdOG6snl04bqww4DGoHThu4Thuqrhu5Z0w5rDkuG6unQ54bq4SeG7rXTDmnZ0w6Dhu61HdOG6skR0RnZHdOG7qXThuq5NdOG6uEx04buUw5N0w4nhurrDgOG7pnThu5bhu4x0w5p2dOG6ruG6ukRIdOG7lEt0w6zhurpD4buWdMOg4butR3ThurDhurhJdEjhurhVSMOJdEjDiVDhu4zhurp04bqww4104buk4bq0dEp04buWSnRHxqDhu6104buWUnRhdkl04bq2UMOS4bq6dOG6uMOKSOG6uHThu5bhurhR4bqwdOG7lndHdEjhurjhuqLhu5Dhu5V04buW4buv4bq6dOG7pMagw4Dhu5Z04bqyRHThu5bhurjGoHRG4buO4bq6dOG6rsOA4buWdOG6sOG6uOG6vEjhurjhu5d0w6DDiUl24bq6dOG7mOG7reG7lXQ54bq4SeG7rXThurJ5dEZ2R3TDieG6unh0w7l0w4nhurrDgOG7pnThu5DhurjDguG7kHRG4buv4bq6dOG7pOG6tHThurh3SMOJdD/DuXThurDhurhJdGXGoMWodMOadnQx4bucSMOJ4buXdOG6uUt04buW4bq6Qkh0LMO9SMOJdEjhurjhuqJIdOG7llJ04bqw4buv4bqwdOG6sOG6uOG7nnThu6ThurR0YXZJdEZ2dMO6xal1dOG7luG7mOG6ukPGoHThurJMSMOJ4buVdOG7luG7mElIw4l04bqyw410LMO9SMOJdMOJ4bq64butSXThu5bhu5h4dOG6sOG6uEl0OeG6uEnhu610RnZ04bur4buldOG7luG7mOG6ukPGoHThurJMSMOJ4buVdMOg4butR3RGdnTFqXThu5bhu5jhurpDxqB04bqyTEjDieG7l3Thurvhu5hJSMOJdMOa4buidEh24bum4buVdMOg4butR3RGdnRIw4lQ4buM4bq6dOG6snl0w4nhurrhu5rhu5B04buUUeG6sHThurDhurhJdDnhurhJ4butdMOadnQsw71Iw4l04buW4buYSUjDiXTDmuG6ukPhurB0RnZHdEZ34bq6dOG6sOG7r+G6sHTDieG6usOA4bumdOG7luG7jHThuq7hur504buU4but4bq6dMOadnThu5bhu5hT4bqwdOG7luG6uuG6quG7kHRGdkd0w4nhurp4dOG6sOG6uEl0LMO9SMOJdMO5dOG6rk104bq4THThu5TDk3TDieG6usOA4bumdOG7luG7jOG7lXThu6d04bqu4bq6REh04buUS3Thu6ThurR0SnThu5ZK4buXdMOp4bq64bqoSMOJdOG6skvhurp0w5rDkuG6unThurDhu6/hurB04bqu4bq+dOG6sOG7r0l0MUl2SMOJdOG6u+G7mOG7ikjDiXRlxqDFqOG7lXQxSXZIw4l04bq74buY4buKSMOJdGXGoOG7rUjDiXThurJ5dEbhu47hurp04bq24buiSMOJdOG6sOG6uOG6vEjhurh04buU4buv4bqw4bq4dOG6sOG7nuG7rXTDoOG6uHZ0SFDDkuG6sHTDmkJ04buWd0d0SOG6uOG6ouG7kHThu5bhu6/hurp04bukxqDDgOG7lnThu6ThurR0SnThu5ZKdOG6snl04buE4bq4SkjDiXThu5bhu6/hurp04bukxqDDgOG7lnThu6ThurR0SnThu5ZKdOG7lOG7rUjDiXRhdkl04buW4bq44bq0SXThu5LGoOG7pnThurLhur5I4bq4dOG6sOG7nuG7rXThu5Dhurjhu6/hu5B0Rsag4bqi4buWdEd2dOG6snl0SOG6uOG7jHQsw71Iw4l0RnZHdMOJ4bq6eHTDieG6usOA4bumdOG7luG7jOG7lXThuq7hurpESHThu5RLdMOs4bq6Q+G7lnTDoOG7rUd04bqyRHThu5RUdOG6tuG7okjDiXThu5bhu5jhuqhIdEZ5SOG6uHThu5bhurhOdMOs4bq6Q+G7lnTDoOG7rUfhu5d0Zcagxah04bqww4xIdEjhurjhu4x0OeG6uEnhu610RnZHdMOJ4bq6eHRHTeG7lnTDieG6usOA4bumdOG7kOG6uMOC4buQdEbhu6/hurp04buk4bq0dOG6uHdIw4l0P8O5dOG6skR04buUVHThurbhu6JIw4nhu5d0MXZI4bq4dMOa4bq6dOG6sOG7nuG7rXThurDhu6/hurB04bqu4bq+dOG6sOG7r0l04bqyeXThu6TDgUd04buQ4bq4d0d04bqy4bqqSHThu5bhu5jhuqLhu5Z04buWU3Thu5LGoHhIdEbFqHThurDhu57hu610w6Dhurh2dEhQw5LhurB0w5pCdOG6uHZI4bq4dOG6sOG6uOG6vEjhurjhu5V0w4nDgeG7pnR4SOG6uHThurhQw5VIw4l04bukw4DGoHThurLhuqpIdMOa4bq6Q+G6sHThu5bhurhT4bqwdOG6uOG6ukNIdOG6sOG6uOG6vEjhurh04buU4buv4bqw4bq4dOG7lndHdEjhurjhuqLhu5Dhu5V04buW4buv4bq6dOG7pMagw4Dhu5Z04buk4bq0dEp04buWSnThurDhu57hu6104bq44but4bq6dEhQw5LhurB0w6zhurpD4buWdMOg4butRy1hdknhu5d0OsO9SHThurBRdMOadkl04bqw4buv4bqwdOG7lnbhurp0RuG6ukPGoOG7lXThurDhurhRSMOJdOG6sFF04buW4bq4xqB04buW4bq44bqi4buQdOG7lnfhurp04buQ4bq44bq64bqoSHThu5bDjOG7reG7lXThu5bhu5jhuqhIdOG6sMOTdOG7lMOVdOG7pOG6tEd04bukw4Lhu5Z04bqy4bqg4bumdOG6suG7nuG7lXThu5ZJdkh04bq24bq6Q0h0xah04buE4bq64bqqSHThurDhu57hu610SOG6uFVIw4l0SMOJUOG7jOG6unThu5bhurjhu61HdMOJ4bq64butdOG7lkt04buW4buiSMOJ4buVdDEs4buJ4buJdOG6snl04buv4buQdOG6tuG7okjDiXThurDhu6/hurB0LOG6ukLGoHTDucaw4bup4buVdOG7p8aw4buVdOG7p+G7qeG7lXTGsHXhu5V04buldXQ/YTHhurl04buWxqDhu6bhuqhIdMOgw4nGoOG7psSQSHThurvhurrhuqpIdDnhurhJ4butdMO54bundOG7luG6uOG7r0jDiXThu5bhu5x0w4nhurrhu61H4buVdMOs4bugdMSR4bq4UMOTSMOJdMOg4butR3TDusO6dOG7luG6uOG7r0jDiXThu5bhu5x0w4nhurrhu61H4buVdDFJdkjDiXQ54bq6R3Qsw71Iw4l0w7rFqXThu5bhurjhu69Iw4l04buW4bucdOG6sOG6uEl04bq4UMOVSMOJdOG7r0h04buW4buY4bq0SXThu5vhu5bhurjhu4zhurp0w4nhurrhu61IdOG7luG6uFR04buW4bq44buv4bqw4bq4dEZ2dMO5dXThu5bhurjhu69Iw4nhu5V0w7rDuXRIw4l24bum4bud4buVdGHhuqh04bq74buY4bqgSHThurvhurjhu61I4bq4dD/Dikjhurh0w7rDuXThu5bhurjhu69Iw4l04buW4bucdOG7luG7mOG6tEl04bub4buW4bq44buM4bq6dMOJ4bq64butSHThu5bhurhUdOG7luG6uOG7r+G6sOG6uHRGdnThu6t04buW4bq44buvSMOJ4buVdMO64bundEjDiXbhu6bhu53hu5V04buQ4bq4d+G7lnThu5bhurpCSHTDuXV04buW4buY4bq6Q8agdOG6skxIw4l04bqyS+G6unTDmsOS4bq6dDFJdkjDiXThurvhu5jhu4pIw4l0Zcagxah0w5p2dMO6xal04buW4buY4bq6Q8agdOG6skxIw4l04bqyS+G6unTDmsOS4bq6dDFJdkjDiXThurvhu5jhu4pIw4l0Zcag4butSMOJ4buXdMSR4buXMeG7lzHhu6Mv4buQ4buf


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bắt ổ nhóm gây ra 12 vụ chặt cây sưa

Bắt ổ nhóm gây ra 12 vụ chặt cây sưa
2009-09-22 11:53:25

Sau nhiều ngày đêm triển khai lực lượng, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, mai phục trên các tụ điểm và khu vực nghi vấn, đêm 19 rạng sáng 20/9, PC14 và PC36 - Công an TP Hà...

Chủ quán cà phê bị sát hại

Chủ quán cà phê bị sát hại
2009-09-21 12:18:27

Theo thông tin ban đầu, ngày 19/9, nhiều khách quen của quán cà phê Khánh Hà thấy quán đóng cửa, bên ngoài được khóa bằng ổ khóa. Cùng lúc này, con gái của bà chủ quán (tên Hà,...

Bi kịch từ những vụ cưới nhầm” trẻ em

Bi kịch từ những vụ cưới nhầm” trẻ em"
2009-09-20 10:49:27

1. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh vừa có quyết định đình chỉ điều tra vụ án và bị can đối với anh Ngô Minh Thuận về tội hiếp dâm trẻ em. Tháng 5/1998, được sự tác thành của...

Bình yên cho thị trấn Cửa Việt

Bình yên cho thị trấn Cửa Việt
2009-09-19 12:13:14

(QT) - Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị) được xem là một thị trấn trẻ và năng động, nằm án ngữ trên nhiều tuyến giao thông huyết mạch: đường Xuyên Á, tuyến quốc phòng, du lịch Cửa...

Truy tố “Tổng giám đốc xài sang”

Truy tố “Tổng giám đốc xài sang”
2009-09-19 11:44:32

Trần Văn Khánh (bên trái) lên xe về cơ quan điều tra.Theo cáo trạng, từ năm 2002 - 2006, ông Trần Văn Khánh đã gây thiệt hại tài sản cho Tổng Công ty. Cụ thể năm 2002 và 2003,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết