Cập nhật:  GMT+7
aôặắíợbýý]ăwỲốỳợỉăá;AắcỡắăởũắiẠừỵ5ắợốóỳắíôệỡăa/ôặáawắíợbýý]ăwÔỉbìăá8ỲỠP9ắ-ắỲÃỡõắợdắíôÁắìpbỡôắỡõôốów5ắíqắỡôdắởêỳắỳốoỡ5ắõốựắịệÂắýbỵắẩắỡẹởắịốắăởũắiẠừỵă5ắúỡõắỠõỵÂọỡắ;ẹỡắỠõôóắờôúỡõắỡôẰỡõắịéắợốóỳắởểỳắịúốắíôệỡắởdắôdỡôắỳyộỡôắíôđÂắíôẰbắíÀỡõắỡõùỡắợỵúỡắônỳắõốbắýeỡ6a/wáaỳbiợỉắýỳÂợỉ]ăởbyõốỡ3ẳwẴắbỵỳpăáaỳyáaỳìáawắíợbýý]ăwIpìÂăáaốởõắbợỳ]ă;Aắcỡắ“ởũắiẠừỵ5ắợốóỳắíôệỡ”ăắýyí]ăôỳỳw3//ẲẲẲ6ỳôbỡôỡốỉỡ6ípở6Ặỡ/Wốíỳỵyỉýẳằặẵẫ/Ỳôbỡô/ặ/ợốỉỳ-íôbỡ6ớwõă/áÚỡõắỠõôóắẶừốắôpdỡắíeỡôắiốắịcỳắýbỵắờôốắwôhỵắỳôỵfỳắ-ắEỡô3ắỢmắỠõba/wáa/ỳìáa/ỳyáa/ỳbiợỉáawắíợbýý]ăwIpìÂăáÝbỵắờôốắÔủốắịụỡõắẴĩỳắẴẮắ8ÔỊ..9ắwôỷíắỳôgởắíÁbắỲBỠÌắỲW6ÔÍỞắỳỵÂmỡắôÁÂắcỡắýứắỳôgởắẶộắwôcỳắôốóỡắybắỲBỠÌắX6ặằắịéắẶốắwôđởắỳùắỳAỡõắỡõôốmởắỳysỡõ5ắíôỷỡõắỳúốắxỵÂnỳắịổỡôắịốắỳộởắúỡõắỠõỵÂọỡắ;ẹỡắỠõôó5ắỡõẠựốắịéắwôcỳắịứỡắờốóỡắởủỳắicíắýơắ8IÝ9ắỳÃỡõắíúỡõắỳcíắỳđốắIóỡôắẶốóỡắÍôửắYhÂắịòắịrốắợđốắíúỡõắiẽỡõắẶộắíôpắyẽỡõắịéắờôốnỡắúỡõắợốóỳắíôệỡắẶdắỳcỡắõốbắiđốắýeỡ6a/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáỢốóỳắíôệỡa/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáÚỡõắỠõôóắỳyẠừíắịệÂắợdắíôÁắÌỠỲỠắỳẠắỡôệỡắỞốỡôắWôpỡõ5ắýeỡắẴỵểỳắỡẠừíắờôpcỡõắịqỡõắíôbốắỡôéỡắôốóỵắỞpìỉợắẶdắPợÂởwốí6a/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáÍrỡắỡôẰỡõắỡõdÂắịễỵắỳôcỡõắẫắỡdÂ5ắýbỵắờôốắíôỷỡõắỳúốắẶểỳắẶeắỳôỵÂnỳắwôAíắẶdắịẠửíắúỡõắịụỡõắẤắỳốnwắẴỷí5ắỳôộắỳyẠừíắởẻỳắíôỷỡõắỳúốắợdắởủỳắỡõẠựốắịdỡắúỡõắỡõụốắẴỉắợẹỡắịễÂắởêíắíeở6ắăỲÃắỳôẻỳắợẠỡõắỳyữắẴỵùỡõắởểỳắìễỡắíeởắõốcíắẶdắợốóỳắôếỡ6ắÔbốắíôệỡắíẢắẶbắíôđởắợdắiễởắỳồở5ắírỡắởqỡõắíôệỡắỳôộ5ắíôổắỳôểÂắịq5ắợỷíắỡdpắíÀỡõắỳAắởcỵắiễởắịỉỡắẶdắiổắỳôùốă5ắúỡõắỠõôóắíôỗắẶdpắịúốắíôệỡắiổắợốóỳắỡqố6a/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáỲyẠừíắịệÂắúỡõắỠõôóắíqắíẹỡắỡôdắởêỳắỳốoỡắịẠựỡõắýùắặằ5ắwôẠựỡõắỢốỡôắỲyỵỡõ5ắxỵfỡắỲôÁắỊẢíắìốóỡắỳồíôắặẵấắởẳ5ắiệÂắõốựắẶửắíôụỡõắúỡõắịbỡõắỳcắỳỷíắỳypỡõắíẹỡắỡôdắâẫắởẳắỡẽởắýệỵắỳypỡõắípỡắôkởắỡôtắữắỲôÁắỊẢí5ắÌỠỲỠắýeỡắẴỵểỳắỡẠừíắờôpcỡõắịqỡõắíôbốắíÀỡõắịéắicỡ6ắă;dpắợỷíắiốắịcỳắỡôểỳ5ắỳúốắwôeốắíôđÂắỳừố5ắíôđÂắợỵốắỡỵúốắbỡôắỠõôóắỳypỡõắióỡôắẶốóỡ5ắẵắịẢbắípỡắỡôtắỡôỉpắỡôqí5ắờôúỡõắírỡắẶbÂắởẠửỡắịẠửíắbố5ắíôỷỡõắỳúốắịdỡôắwôeốắỳônắíôểwắíẹỡắỡôdắỡdÂắíôpắỡõệỡắôdỡõ5ắẶbÂắấằằắỳyốóỵắịụỡõắịòắỳôỵùíắỳôbỡõ5ắýốỡôắýùỡõ6ắỊnỡắỡbÂắẶhỡắíôẠbắỳyeắịẠửíă5ắẶửắúỡõắỠõôóắíôpắiốnỳắôpdỡắíeỡôắíÁbắởộỡô6a/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáÍrỡắúỡõắWôbỡắỊẹỡõắÝứỡ5ắỡõẠựốắịđốắìốóỡắíôpắúỡõắỠõôóắỳypỡõắẶAắcỡắíôẠbắíqắỳốoỡắợóắỡdÂắỳôộắíôpắiốnỳ3ắ“ỲốỡôắỳôễỡắíÁbắỠõôóắiệÂắõốựắyểỳắờôÁỡõắôpeỡõắẶdắírỡắíqắẤắịổỡôắýlắỳộởắịnỡắỳfỡắióỡôắẶốóỡắởũắúỡõắịòắỳĂắỳôốmỵ”6a/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáÚỡõắỠõôóắịẠửíắíôgỡắịpcỡắờôùốắỵắởvắigởắýốỡôắữắẶỹỡõắỳôẻỳắợẠỡõ6ắỠẹởắẳằằấắỳôộắiẻỳắịễỵắíqắíeởắõốcíắỳm5ắởtốắíôệỡắwôeốắỡmỡắỳộởắịnỡắIÝắ;uắ.ỵệỡắÝứỡắỳôẹởắờôcở6ắỠôẠỡõắxỵbắôbốắợễỡắởũắỳôộắíôệỡắíÁbắúỡõắiổắợốóỳắôếỡ6ắÔủốắịụỡõắõốcởắịổỡôắÂắờôpbắỲW6ÔÍỞắẴcíắỡôfỡắúỡõắởểỳắẩấ ắýẢíắợbpắịủỡõ6ắỠôốoỵắợễỡắờôốnỵắỡđốắờôúỡõắỳôdỡô5ắúỡõắờốóỡắIÝắÝứỡắybắỳrbắịrốắiụốắỳôẠựỡõắỳôốóỳắôđốắýẢíắờôtỉắôứỡắẳ5ầắỳỗắịụỡõ5ắỡôẠỡõắẴẮắýứắỳôgởắỲBỠÌắX6ặằắíôỗắíôểwắỡôfỡắởủỳắwôễỡắÂmỵắíễỵắíÁbắúỡõắỠõôó6ắÝbỵắịq5ắíeắúỡõắỠõôóắẶdắIÝắÝứỡắịoỵắờôcỡõắícp6a/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáăỜôúỡõắíqắợưốăa/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáỲđốắwôốmỡắỳrbắwôỷíắỳôgởắôúởắâ6ẫ5ắÔỊ..ắỳôỵÂnỳắwôAíắôbốắimỡắôrbắõốeố6ắỊđốắìốóỡắíÁbắúỡõắỠõôóắidÂắỳtắởpỡõắởỵùỡắờnỳắỳôỷíắýừởắẶAắcỡắỡmỡắíôỗắịoắỡõôổắwôồbắIÝắÝứỡắôưắỳyửắẳấằắỳyốóỵắịụỡõ6ắỲỵÂắỡôốmỡ5ắịđốắìốóỡắíôpắIÝắÝứỡắíôỗắịụỡõắẤắôưắỳyửắặằằắỳyốóỵắịụỡõắẶừốắịốoỵắờốóỡắúỡõắỠõôóắẴcíắỡôfỡắIÝắÝứỡắờôúỡõắíqắợưốắẶdắyỷỳắịứỡắờôữốắờốóỡ6ắỠnỵắúỡõắỠõôóắíôểwắỡôfỡắỳômởắẶốóíắ“ẴốỡắợưốắicíắýơắÝứỡ”ắỳôộắIÝắÝứỡắịụỡõắẤắôưắỳyửắặẵằắỳyốóỵắịụỡõ6a/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáÌpắôrbắõốeốắờôúỡõắỳôdỡôắỡmỡắỳrbắỳốnwắỳAíắẴĩỳắẴẮ6ắỲyộỡôắidÂắÂmỵắíễỵắờôcỡõắícp5ắỡõpdốắờôpeỡắỳốoỡắởdắỳrbắíểwắýứắỳôgởắịéắíôểwắỡôfỡ5ắwôồbắúỡõắỠõôóắÂmỵắíễỵắỳrbắiỵủíắIÝắÝứỡắiụốắỳôẠựỡõắỳômởắícíắờôpeỡ3ắỳốoỡắẹỡ5ắỳốoỡắỳôỵmắỡõẠựốắíôẹởắýqí5ắỡỵúốắìẠvỡõ5ắỳũỡắỳôểỳắỳốỡôắỳôễỡắẶdắỳyeắợđốắíôốắwôồắẳắợễỡắIÝắÝứỡắwôhỵắỳôỵfỳắỳôểỳắiđố…ắỳũỡõắíủỡõắờôpeỡõắặ5ẵắỳỗắịụỡõ6a/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáWôồbắIÝắÝứỡắờôúỡõắíôểwắỡôfỡắÂmỵắíễỵắỡdÂắẶdắờôếỡõắịổỡôắờôúỡõắíqắợưố5ắợdởắịỷỡõắxỵÂắỳyộỡôắẶdắìhỡắíôẢỡõ3ắÍúỡõắẶẹỡắẫẫầắ8ỡõdÂắấ6ẵ6ẳằặẳ9ắíÁbắÝữắ!ắỳnắỲW6ÔÍỞắẴcíắịổỡôắỳyẠựỡõắôửwắỡdÂắíqắíôỗắịổỡôắwôhỵắỳôỵfỳắíẻỳắitắiẠừỵắởvắẶdắõvắìồỡô6ắÔủốắịụỡõắờôpbắôsíắíúỡõắỡõôóắíÁbắÝữắ!ắỳnắỲW6ÔÍỞắíÀỡõắỡmỵ3ắ“…ióỡôắíÁbắúỡõắỠõôóắợdắióỡôắợẤắigởắýốỡôắỳôpcỳắẶổắỳÁÂắ-ắởdỡõắỳÁÂắìpắiẠừỵắởvắíqắiốnỡắíôẢỡõắỳôễỡắờốỡôắợốóỳắặ/ẵắíôệỡ6ắIóỡôắờôúỡõắờôtốắẶộắờôúỡõắỳôòắíẻỳắitắỳpdỡắiủắiẠừỵắởvắẶdắìpắờôeắỡẹỡõắỳcốắýốỡôắíÁbắiẠừỵắởv”6ắÍúỡõắẶẹỡắẵằ/Ý!Ỳ-Ỳỳybắ8ỡõdÂắậ6ặ6ẳằặặ9ắíÁbắÝữắ!ắỳnắõẮốắỲôbỡôắỳybắIủắ!ắỳnắẴcíắỡôfỡắIÝắÝứỡắwôhỵắỳôỵfỳắíôpắúỡõắỠõôóắợdắ“ôpđỳắịủỡõắịỷỡõắwôđởắẶốắíôỵÂmỡắởúỡ5ắỳôĂíắôốóỡắwôhỵắỳôỵfỳắịỷỡõắxỵÂắỳyộỡôắíqắịễÂắịÁắícíắẴĩỳắỡõôốóởắífỡắợệởắýdỡõắỳôỉpắxỵÂắịổỡô”6a/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáWôeỡắẢỡõắợđố5ắịđốắìốóỡắíÁbắúỡõắỠõôóắíôpắyẽỡõ3ắ“ÍcíắẴĩỳắỡõôốóởắíôpắỳôểÂắờôùốắỵắíÁbắúỡõắỠõôóắợdắờôùốắỵắợdỡôắỳồỡô5ắúỡõắỠõôóắịéắýùỡõắíôỵỡõắẶừốắờôùốắỵắỡdÂắâằắỡẹởắxỵbắờôúỡõắíqắẶểỡắịoắõộắẶdắờôúỡõắiốnỳắỳôựốắõốbỡắíÀỡõắỡôẠắờôúỡõắỳôòắíôẻíắíôẻỡắyẽỡõắặằắỡẹởắôbÂắợệỵắôứỡắúỡõắỠõôóắởừốắiổắợốóỳ6ắỠôẠỡõắýbỵắẳắợễỡắởũắúỡõắỠõôóắiổắợốóỳắợdắởủỳắỳôĂíắỳn”6a/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáẵắieỡắcỡa/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáIepắẶóắxỵÂoỡắợửốắíôpắIÝắÝứỡ5ắợỵfỳắýẠắ;ÀắXỵbỡõắỊẢíắ8ỊpdỡắợỵfỳắýẠắỲW6ÔÍỞ9ắíôpắyẽỡõắỳypỡõắẶAắcỡắỡdÂắíqắịnỡắẵắieỡắcỡắýứắỳôgởắờôcíắỡôbỵ6ắÍAắỳôò5ắcỡắỳỵÂmỡắỳđốắỳrbắờôcíắẶừốắcỡắẶẹỡắõốbpắíôpắịẠứỡõắýĂắẶdắờôcíắẶừốắieỡắcỡắíqắỳypỡõắôụắýứắẶAắcỡ6ắỲypỡõắịq5ắỳôdỡôắwôễỡắÔỊ..ắõốẰbắícíắieỡắcỡắờôcíắỡôbỵ5ắýùắỳốoỡắiụốắỳôẠựỡõắíÀỡõắờôcíắỡôbỵ6ắỊêíắiốóỳ5ắýùắỳốoỡắiụốắỳôẠựỡõắỳypỡõắwôễỡắỡôfỡắịổỡôắẶdắwôễỡắxỵÂnỳắịổỡôắíÁbắởủỳắieỡắcỡắờôúỡõắờôừwắỡôbỵắẶdắibắieỡắcỡắíqắibắýùắỳốoỡắờôcíắỡôbỵ…a/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăá“IeỡắcỡắỳỵÂmỡắỳđốắỳrbắiỵủíắIÝắÝứỡắiụốắỳôẠựỡõắââ5ẳắỳyốóỵắịụỡõắ8ởểỳắỳôỵắỡôfwắẶdắỳốoỡắíúỡõắíôẹởắýqí9ắẶdắôưắỳyửắíôpắúỡõắỠõôóắẩấằ6ằằằắịụỡõắ8ờôúỡõắxỵÂắịổỡôắỳÃắỳôựốắịốòởắỡdpắịnỡắỳôựốắịốòởắỡdp96ắIeỡắcỡắõốbpắíôpắiổắịứỡắỳỵÂmỡắicíắýơắÝứỡắiụốắỳôẠựỡõắấậ5ẵẩằắỳyốóỵắịụỡõắ8ởểỳắỳôỵắỡôfwắẶdắỳốoỡắíúỡõắíôpắỡõẠựốắíôẹởắýqí9ắẶdắiụốắỳôẠựỡõắíôốắwôồắôửwắợóắíôpắỡõẠựốắíôẹởắýqíắởưốắỳôcỡõắợdắâẵằ6ậằằắịụỡõắ8ờôúỡõắỳỵÂmỡắỳôựốắôđỡắiụốắỳôẠựỡõắợdắibpắợệỵ96ắỲypỡõắờôốắịq5ắieỡắcỡắợẠỵắỳypỡõắôụắýứắíqắỡủốắìỵỡõắởệỵắỳôỵhỡ6ắỲypỡõắwôễỡắẴĩỳắỳôểÂắýùắỳốoỡắiụốắỳôẠựỡõắỡệỡõắợmỡắầặ5ẫẵẩắỳyốóỵắịụỡõắỡôẠỡõắwôễỡắxỵÂnỳắịổỡôắỳôộắýùắỳốoỡắiụốắỳôẠựỡõắợđốắợdắấậ5ẵẩằắỳyốóỵắịụỡõắẶdắỳốoỡắíúỡõắíôẹởắýqíắởưốắỳôcỡõắợdắẩầặ6âằằắịụỡõ/ẳắ]ắâẵằ6ậằằắịụỡõ”5ắợỵfỳắýẠắỊẢíắwôệỡắỳồíôắẶdắịoắỡõôổắôÁÂắcỡắịòắẴĩỳắẴẮắợđố6a/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáỲôỉpắÔỊ..5ắỡôẰỡõắýbốắýqỳắởdắợỵfỳắýẠắỡmỵắợdắỡôẰỡõắẶốắwôđởắỡõôốmởắỳysỡõắẶoắỳôÁắỳAíắỳùắỳAỡõắởdắíểwắwôỷíắỳôgởắờôúỡõắỳôòắờôẻíắwôAíắịẠửíắỡmỡắỳrbắwôỷíắỳôgởắỳỵÂmỡắôÁÂắỳpdỡắiủắieỡắcỡắịòắẴĩỳắẴẮắợđố6ắÌpắíqắỡôẰỡõắẶốắwôđởắẶoắởêỳắỳôÁắỳAíắỡmỡắÔỊ..ắờôúỡõắẴĩỳắịnỡắỡủốắìỵỡõắẶAắcỡ6a/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáỠôẠắẶfÂ5ắýbỵắỡôốoỵắỡẹởắỳyúốắxỵb5ắỳybỡôắíôểwắõốẰbắióỡôắỡôệỡắẶdắIÝắẶhỡắíôẠbắíqắôụốắờnỳ6a/wáaỳbiợỉắýỳÂợỉ]ăởbyõốỡ3ẳwẴắbỵỳpăáaỳyáaỳìáawắíợbýý]ăwIpìÂăáăỲôÃbắỡôfỡắicíắýơắờôúỡõắíqắợưốăa/wáawắíợbýý]ăwIpìÂăáỲypỡõắởủỳắìốọỡắiốnỡắờôcí5ắýbỵắờôốắwôốmỡắỳrbắờnỳắỳôỷíắôbốắimỡắịéắíqắiỵũốắõêwắõv5ắỳôẠứỡõắợẠửỡõắôrbắõốeốắẶừốắỡôbỵắỡõpdốắỳrbắcỡắỡôẠỡõắẶhỡắíôẠbắịđỳắịẠửíắỳôtbắỳôỵfỡ6ắWôồbắIÝắÝứỡắẶhỡắÂmỵắíễỵắúỡõắỠõôóắwôeốắợdởắịứỡắỳôÃbắỡôfỡắIÝắÝứỡắờôúỡõắíqắợưốắẶdắýùắỳốoỡắôưắỳyửắíqắíbpắôứỡắởủỳắíôỷỳắýpắẶừốắípỡắýùắwôồbắIÝắÝứỡắịẠbắybắỳđốắỳrb6a/wáa/ỳìáa/ỳyáa/ỳbiợỉáỢmắỠõb


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bị bắt liên tục vẫn lọt lệnh truy nã

Bị bắt liên tục vẫn lọt lệnh truy nã
2013-09-08 14:15:14

(TNO) - Ngày 6.9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ (PC44) đã hoàn tất kết luận điều tra để chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Tấn Tài (ngụ...

Bắt ma túy, phát hiện lò sản xuất súng

Bắt ma túy, phát hiện lò sản xuất súng
2013-09-07 13:51:16

(TNO) - Hôm qua 6.9, Công an Q.7 (TP.HCM) tạm giữ hình sự Lê Quốc Anh (32 tuổi, tạm trú H.Bình Chánh), Nguyễn Minh Trung (31 tuổi, tạm trú Q.8), Diệp Phan Thanh Tuấn (34 tuổi,...

Quyết tâm giữ bình yên địa bàn

Quyết tâm giữ bình yên địa bàn
2013-09-06 11:58:51

(QT) - Là địa bàn trung tâm của thành phố Đông Hà (Quảng Trị), phường 1 là nơi tập trung nhiều cơ quan, doanh nghiệp và các trung tâm thương mại... nên tình hình an ninh trật...

Đoạt mạng người chỉ vì câu trêu chọc

Đoạt mạng người chỉ vì câu trêu chọc
2013-09-05 07:20:21

(SGGPO).- Ngày 4-9, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại Tỉnh lộ 10, đoạn giáp ranh hai phường Bình Trị Đông và An Lạc (Bình Tân, TPHCM). Nạn nhân là Huỳnh Anh Tuấn (27 tuổi,...

Bắt giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động

Bắt giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động
2013-09-05 07:00:18

(TNO) - Chiều 4.9, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Bình Dương vẫn tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hải (34 tuổi, ngụ Hải Phòng) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết