Cập nhật:  GMT+7
RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+w4nhu7dU4buAYTbhu4BYw6Dhu4Dhu5w6w53hu4DGoDDhu4jhu4A9w53hu6bhu4DDucWo4buIw53hu4Dhu7dOw53hu4Bqxq9TW+G6quG7gH3FqD3DneG7gGpK4buAxrA+W8Od4bum4bqq4buAYU3hu4DEqcav4buy4buA4bq9xajDlVvhuqrhu4DFqFvDoVXDneG7gMSpxq/hu7Lhu4Dhu4/Gr8Odxajhuqzhu4Dhur3FqOG7qMOdxajhu4A8W8OhVMOd4buA4buc4buIw53hu6bhu4Bh4buiWeG7gGHhu5594buAxqDDlCnhu4Dhu6bGr8OUw6Hhu4Dhur3DtOG7pcWpw6rhu4Dhu5zDlH3hu4DGoMWo4buy4buA4bumxq/hu4jhu4Dhu5zhu6rDncWo4buAPcOd4bum4buAw7nFqOG7iMOd4buAaiLDneG7pkUvxajhu4LDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pauG7ouG7iOG7muG6vsOJ4bubw53hu6bhu4DDucWo4buIw53hu4Dhu7dOw53hu4Bqxq9TW+G7gEThu5xN4buA4bucMi7GoOG7gMagxajhu4jhu4BYSuG7gD3DneG7puG7gMO5xajhu4jDneG7gGoiw53hu6bhu4Aww6Hhu4A8W8OhVMOdxJDhuqrhu4B9Pl3hu4B9S8av4buAfcWoPcOd4buAakrhu4DGsD5bw53hu6bhuqrhu4BhTeG7gMSpxq/hu7Lhu4Dhur3FqMOVW+G6quG7gMWoW8OhVcOd4buAxKnGr+G7suG7gOG7j8avw53FqOG6quG7gMOd4bumSsOh4buA4buCRi9HL+G7hOG7huG7hOG7guG7gMag4bu04buA4bucOsOd4buAV8avU8Od4buAw53hu6bFqOG7sOG7gOG7pjbGr+G7gOG6u8So4buy4buA4bulW0zDneG7puG7gMawPuG7sOG6quG7gMOdKsav4buA4buaW8Od4bum4bqsRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nDtE5Z4buA4buE4buG4buC4buE4bqq4buA4bumxq/hu4jhu4Dhu5zhu6rDncWo4buAPcOd4bum4buAw7nFqOG7iMOd4buAaiLDneG7puG7gMag4bu04buA4bucOsOd4buA4bumNsav4buA4bup4bq7w7TDquG7gGFN4buAxKnGr+G7suG7gOG6vcWow5Vb4buA4bucw5rhu4Bhxq/DneG7gMagw5Qp4buA4bumxq/DlMOh4buAxqDFqDPDneG7puG7gMOdxajhu5LDneG7gDxbw6FUw53hu4B7NuG7gOG7miDDneG7puG7gEThur3DtOG7pcWpw6rEkOG7gOG7nMOUfeG6quG7gMOdxagyw53hu6bhu4BYTcOdxajhu4Dhu5xL4buy4buA4bup4bq7w7TDquG7gGFN4buAxKnGr+G7suG7gOG6vcWow5Vb4buAV8WoPcOd4bum4buAxagyO8Od4bum4buA4bua4buUw53huqrhu4BXxag9w53hu6bhu4B9xq9TKeG7gMOdxajhu5LDneG7gOG7psavTMav4buAPFvDoVN94buAxagl4buAezpCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nDtOG7pkrDoeG7gOG7hOG7ii/hu4Lhu4Qv4buE4buG4buC4buK4bqq4buAPcOd4bum4buAw7nFqOG7iMOd4buAaiLDneG7puG7gMag4bu04buA4bucOsOd4buAfSThu4DGoMSo4buy4buAezXhu4A4xq9VxqDhu4BY4buQw53hu4B9xagz4buAw53FqMOUfeG6quG7gHvhu4hb4buAV8Woxq/hu4B9xq9TKeG7gMOdxajhu5LDneG7gOG7nDrDneG6quG7gOG7psav4buI4buA4buc4buqw53FqOG7gD3DneG7puG7gOG7nDIuxqDhu4Dhu6nhurvDtMOq4buAxahbw6FVw53hu4DEqcav4buy4buA4buPxq/DncWo4buAWSzGr+G7gFhKWeG7gDjGr1XGoOG7gDhK4buAxagz4buI4buAe1Hhu4Dhu6bGr0zGr+G7gDxbw6FTfeG7gMWoJeG7gHs64buAxqDFqOG7suG7gOG7psav4buI4buA4buc4buqw53FqOG7gD3DneG7puG7gH0+4buyw53hu6bhu4B9xagsxq/hu4Dhu6bGr+G7iMOd4buA4buCSOG7gMOd4bumSsOh4buAWErhu4DGoOG7tOG7gOG7psavw5TDoeG7gOG6vcO04bulxanDquG7gOG7nMOUfULhu4Dhu7fhu6rhu4A44buSw6Hhuqrhu4A8W+G7iOG7gOG7llsmxq/hu4BYSlnhu4A4xq9VxqDhu4A9w53hu6bhu4DDucWo4buIw53hu4BqIsOd4bum4buA4bucTeG7gD5dfeG7gOG7nDrDneG7gH0k4buAxqDEqOG7suG7gOG7nMOa4buAxqDFqCzhu4Dhu5wyLsag4buAxqDDlCnhu4Dhu6bGr8OUw6Hhu4Dhur3DtOG7pcWpw6rhu4Dhu5zDlH1C4buAxrBbw6Hhu4DDncWoxq9Sw53hu4B74buIW+G7gOG7nOG7tOG7gOG7qeG6u8O0w6rhu4BhTeG7gMSpxq/hu7Lhu4Dhur3FqMOVW+G7gDjhu5TDneG7gFfFqD3DneG7puG7gOG7psavTMav4buAPFvDoVN9QkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJw7Thu6ZKw6Hhu4Dhu4JJL+G7gi/hu4Thu4bhu4Thu4Lhuqrhu4A9w53hu6bhu4DDucWo4buIw53hu4BqIsOd4bum4buAxqDhu7Thu4Dhu5w6w53hu4B9JOG7gMagxKjhu7Lhu4BY4buQw53hu4B9xagz4buAxajhu4jGr+G7gMOdxagyw53hu6bhu4Dhu6nhurvDtMOq4buAxahbw6FVw53hu4DEqcav4buy4buA4buPxq/DncWo4buAOOG7lMOd4buAxqDFqDLhu4jhu4DGoOG7tOG7gFdTfeG7gDxbTOG7gOG7psavTMav4buAPFvDoVN94buA4bumNsav4buAxqDFqOG7suG7gD3DneG7puG7gMO5xajhu4jDneG7gGoiw53hu6ZC4buAasavVcOd4buAfUvGr+G7gMWoJeG7gHs64buA4bucVOG7gMOd4bumxajhu7Dhu4DGoMOUKeG7gOG7psavw5TDoeG7gOG6vcO04bulxanDquG7gOG7nMOUfeG7gMagMOG7iOG7gOG7psav4buI4buA4buc4buqw53FqOG7gD3DneG7puG7gMO5xajhu4jDneG7gGoiw53hu6bhu4A44buUw53hu4Dhu5zhu4jDneG7puG7gCHhu4B9xag9w53hu4A4SuG7gGFN4bqq4buAWEpZ4buAxqDFqOG7suG7gOG7psav4buI4buA4buc4buqw53FqOG7gD3DneG7puG7gCnFqEzGr+G7gOG7lkDhu4DDncWoxq9UW+G7gH3FqCzGr+G7gOG7psav4buIw53hu4Dhu5zGr+G7gFhLxq/huqrhu4BMw53FqOG7gMWoMiHDneG7puG7gOG7nFPDneG7gFfGr8Odxajhu4B9U+G7gOG7psav4buI4buA4buc4buqw53FqEJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG7pVvhu4jhu4B7NeG7gDjGr1XGoOG7gMOdUlvhu4B9PlLDneG6quG7gD3DneG7puG7gMO5xajhu4jDneG7gOG7t07DneG7gGrGr1Nb4buAV8avU8Od4buAw53hu6bFqOG7sOG7gOG7qeG6u8O0w6rhu4DFqFvDoVXDneG7gMSpxq/hu7Lhu4Dhu4/Gr8Odxajhu4BhNuG7gFjDoOG7gMOdKsav4buA4buaW8Od4bum4buA4bucOsOd4buAfSThu4DGoMSo4buy4buAxqAw4buI4buAPcOd4bum4bqo4buAYcSoxqDhu4BZxq/DncWo4bqq4buAWEpZ4buAPiPhu4DDneG7plslw53hu4Dhu6YkxqDhu4A4SuG7gH3FqCzGr+G7gOG7nMavw5pZ4buAezbhu4Dhu5ogw53hu6bhu4DGoDDhu4jhu4B9xag24buI4buA4bucw5R94buA4bumxq/hu4jhu4Dhu5zhu6rDncWo4buAPcOd4bum4buAw7nFqOG7iMOd4buAaiLDneG7puG7gOG7nOG7iMOd4bum4buAezbhu4Dhu5ogw53hu6bhu4Dhu5zDmuG7gMagw5Qp4buA4bumxq/DlMOh4buA4bq9w7Thu6XFqcOq4buA4bucw5R9QkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJQTbhu4BYw6Dhu4Dhu5w6w53hu4DGoDDhu4jhu4DGoD3DneG7puG7gOG7msOVw53huqjhu4B9xag1xqDhu4DFqMavVcOd4buAxqDFqDPGoOG7gMOdTsOd4bum4bqq4buAw53FqMavVVnhu4A4IOG7gMagMOG7iOG7gMagOuG7gDxb4buIw53hu4Dhu5bEqOG7suG7gMagxajhu6jhuqrhu4DhurvEqOG7suG7gOG7pVtMw53hu6bhu4DGsD7hu7Dhu4Dhu5xN4buAxqDhu7Thu4A4TsOd4buA4buWTMOd4buA4bucVOG7gMOd4bumxajhu7Dhu4Dhu6nhurvDtMOq4buAxahbw6FVw53hu4DEqcav4buy4buA4buPxq/DncWo4buAxqDhu7Thu4Dhu5bGr1XDneG7gCnFqMSoKeG7gOG7psavTMav4buAPFvDoVN94buAOCDhu4A4xq9VxqDhuqrhu4B9Pkzhu4BYLMav4buA4bq7xKjhu7Lhu4Dhu6VbTMOd4bum4buAxrA+4buw4buAfcWo4bui4buy4buAPFvDoeG7gOG7nOG7sMOdxajhu4DGoDDhu4jhu4ApxajEqCnhu4BYW+G7kn1CRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nDtOG7pkrDoeG7gOG7gsOML0gv4buE4buG4buE4buC4bqq4buA4bup4bq7w7TDquG7gMWoW8OhVcOd4buAxKnGr+G7suG7gOG7j8avw53FqOG7gMag4bu04buA4bq7xKjhu7Lhu4DGoMSo4buy4buAeyThu4Dhu4Lhu4Thu4Iv4bq74bq9LeG7qeG6u8O0w6rhu4Dhu6Y2xq/hu4DhurvEqOG7suG7gOG7pVtMw53hu6bhu4DGsD7hu7Dhuqrhu4Dhu5bEqOG7suG7gMagxKjhu7Lhu4A4VOG7gDjGr1XGoOG7gOG7psavTMav4buAPFvDoVN94buA4bucOsOd4buAxqAw4buI4buAPcOd4bum4buAw7nFqOG7iMOd4buA4bu3TsOd4buAasavU1tC4buAxrDFqOG7ouG7suG7gOG7nOG7tOG6quG7gDhU4buAw50qxq/hu4Dhu5pbw53hu6bhu4A9w53hu6bhu4DDucWo4buIw53hu4Dhu7dOw53hu4Bqxq9TW+G7gOG7nFThu4DDneG7psWo4buw4buAWEpZ4buAPiPhu4DDneG7plslw53hu4Dhu6YkxqDhu4A4SuG7gH3FqCzGr+G7gOG7nMavw5pZ4buAezbhu4Dhu5ogw53hu6bhu4DGoDDhu4jhu4B9xag24buI4buA4bucw5R94buA4bumxq/hu4jhu4Dhu5zhu6rDncWo4buAPcOd4bum4buAw7nFqOG7iMOd4buAaiLDneG7puG7gOG7nOG7iMOd4bum4buAezbhu4Dhu5ogw53hu6bhu4Dhu5zDmuG7gMagw5Qp4buA4bumxq/DlMOh4buA4bq9w7Thu6XFqcOq4buA4bucw5R94buA4buc4buIw53hu6bhu4Dhu5wyLsag4buA4bup4bq7w7TDquG7gGFN4buAxKnGr+G7suG7gOG6vcWow5Vb4buAYeG7olnhu4Bh4buefeG6quG7gOG7psavTMav4buAPFvDoVN94buAfcWo4bui4buy4buA4bucXcOd4bum4buAfcWo4buYWeG7gDxbw6FUw51CRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nhu7dU4buAw50qxq/hu4Dhu5pbw53hu6bhu4B9JOG7gMagxKjhu7Lhu4DGoDDhu4jhu4A9w53hu6bhu4DDucWo4buIw53hu4Dhu7dOw53hu4Bqxq9TW+G7gOG7nE3hu4Dhu5wyLsag4buAfcWoIOG7gFjDoOG6quG7gOG7psavTMav4buAPFvDoVN94buAfcWo4bui4buy4buA4bucXcOd4bum4buAfT7hu6rDncWo4buAfTXhu4DGoDDhu4jhu4ApxajEqCnhu4BYW+G7kn3hu4B9S8av4buA4buNU33hu4BYW+G7ksOd4buAeyThu4BH4buK4buGL+G7jeG7jy3hu6nhurvDtMOq4buAw53hu6ZKw6Hhu4Dhu4RGL0cv4buE4buG4buE4buC4buAxqAw4buI4buA4bq9xagw4buAfeG7sMagxajhu4Dhu6nhurvDtMOq4buAxahbw6FVw53hu4BE4bucTeG7gOG7pjbGr+G7gD3DneG7puG7gGrGr1NbxJBCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nhu7fhu5LDoeG6quG7gOG6u8So4buy4buA4bulW0zDneG7puG7gMawPuG7sOG7gH3FqD3DneG7puG7gH3Gr8Od4buA4bucw5rhu4A9w53hu6bhu4DDucWo4buIw53hu4Dhu7dOw53hu4Bqxq9TW+G7gDhK4buA4buWS8Od4buA4buc4bu4xqDhu4Dhu5wyLsag4buAPiNCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nhurvhurHhu5Hhu4Dhu6Xhu6nhurXDtMSp4buAxrDhu6duRS8pw4k=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đốt rơm rạ gây cháy trạm biến áp

Đốt rơm rạ gây cháy trạm biến áp
2021-05-19 17:06:49

QTO - Chiều nay 19/5/2021, Giám đốc Điện lực Cam Lộ Mai Văn Lợi cho biết vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, Trạm biến áp Hiếu Bắc 160 KVA (thôn Định Xá, xã...

Buôn lậu thuốc lá và đường cát tăng mạnh

Buôn lậu thuốc lá và đường cát tăng mạnh
2021-05-17 22:56:16

QTO - Từ cuối tháng 3 đến hết tháng 4/2021, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tăng mạnh, đặc biệt là buôn lậu mặt hàng thuốc lá và đường...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết