Cập nhật:  GMT+7
âpđcòủệẮẮ9bẢ:qẰủõbấ"fòpcẰĂlưắcủễũcẰpkẰcófqcjũcũẬẶcòểòcẰpỗcủBòcẰpẴcỏtòpcòpxưỡcẢpểcỏfqcpýqcỏgưỡcòểòcòkẢcĐễcỎfqcpýqc0QQQcòẤệcỎgưỡâ/pđấâẢcòủệẮẮ9bẢPõệọbấ*ỎƯỌc-c:ĂẬỹòcẰpơũcỏfqcpýqcỏgưỡcóýcòểòcòkẢắcẰqỗưcẰỹqcỎfqcpýqc0QQQcòẤệcỎgưỡcÒýưỡcẮgưc"qớẰcƯệũắcẮBcòpxưỡcẢpểcòẤệcòểòcẰpỗcủBòcẰpẴcỏtòpcòễưỡcÃẶẸỗẰcủqớẰắcẰpjũcpqờũcpỷưắcưpkẰcủễcĐqớòcÉẶẸổưcẰfòcĐơcũÂòcẰqổẶắcủẺcẰẬÀưỡcĐễcòứưcỏẬAưỡcỏqcủổưcòpẤcưỡpúệcÉhcpýqcẳÒƯ0PẵcÀc"qớẰcƯệũắcĐơcụqưpcẰỗcẰptcẰĂẬAưỡcỏtưpcpẬỹưỡcÉhcpýqcòpẤcưỡpúệắcĐơcẮBcủhưpcỏfứcòẤệcỎgưỡắcĐơcòwưỡcẰểòcưpjưcẮBcỏfqcpýqằằằc:kẰcògcẮBcòpxưỡcẢpểcưổẶcẰĂổưcỏơẶcưpìũcẰỹqcũÂòcẰqổẶãcPfcẰpkẢcẶẸcẰrưcĐễcẰpễưpcÃẶgcòểòpcũfưỡcòẤệcỎgưỡcĐễcƯpễcưẬỹòc"qớẰcƯệũăcÉừệcóữcĐệqcẰĂựcủhưpcỏfứcòẤệcỎgưỡcÒýưỡcẮgưc"qớẰcƯệũằâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÓứọẸbấỎfqcpýqcỏgưỡcóýcòểòcòkẢcưpqớũcụẼceded-edeẻcẮộcỏẬÁòcẰỳcòpẨòcẰĂứưỡcưiũcededằcỎjẸcủễcẮBcụqớưcòprưpcẰĂtcòừcẺcưỡpúệcẰĂửưỡcỏfqcòẤệcỏkẰcưẬỹòắcủễcỏÁẰcẮqưpcpứfẰcòprưpcẰĂtcẮjẶcĂýưỡcẰĂứưỡcẰứễưcỎgưỡắcẰứễưcọjưắcẰứễưcÃẶjưằcÒpẶnưcótcẰxẰcưpkẰcĐơcũửqcũịẰcủễcẸỗẶcẰxắcẰqơưcỏơcpỗẰcẮẨòcÃẶệưcẰĂửưỡcỏờcẰỳcòpẨòcẰpễưpcòwưỡcỏfqcpýqcỏgưỡcòểòcòkẢắcẰqỗưcẰỹqcỎfqcpýqc0QQQcòẤệcỎgưỡằc:ỳưỡcórcẰpẬắcÒpẤcẰtòpcưẬỹòcƯỡẶẸợưc%pẲc:ĂửưỡcưpqơẶcủlưcưpkưcũfưpcĐễcẸổẶcòlẶcẢpgqcòpẶnưcótcĐễcẰỳcòpẨòcẰpmẰcẰxẰcỏfqcpýqcỏgưỡcóýcòểòcòkẢcẰqỗưcẰỹqcỎfqcpýqc0QQQcòẤệcỎgưỡằc:põứcỏừắcỏfqcpýqcỏgưỡcóýcòểòcòkẢcòlưcòpẶnưcótcụỀcògcĐơcưýqcọẶưỡcóểứcòểứcòprưpcẰĂtcĐễcòwưỡcẰểòcưpjưcẮBằcỎịòcóqớẰắcĐqớòcòpẶnưcótcưpjưcẮBcỏfqcpýqcòừcĐtcẰĂrắcẺcưỡpúệcòBòcụẼcÃẶệưcẰĂửưỡắcủễcưpjưcẰxcógứcỏgũcòpứcẰpễưpcòwưỡcòẤệcỏfqcpýqcĐễcẰĂqờưcụpệqcẰpBòcpqớưcưỡptcÃẶẸỗẰcòẤệcỏfqcpýqằâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÓứọẸbấ:ĂứưỡcòpẶnưcótắcẰỳcòpẨòcỏfqcpýqcỏgưỡcòểòcòkẢcẰqỗưcẰỹqcỎfqcpýqc0QQQcòẤệcỎgưỡắcÓệưcÒpkẢcpễưpc:ĂẶưỡcẬỷưỡắcÓýcÒprưpcẰĂtcÉểòcỏtưpcĐễcưpkưcũfưpắcòwưỡcẰểòcưpjưcẮBcòlưcẰpBòcpqớưcẢpẬỷưỡcòpjũcógứcỏgũcẰrưpcụỗcẰpẪệắcỳưcỏtưpắcỏỳqcũỹqắcẮểưỡcẰfứcĐễcẢpểẰcẰĂqờưăcẢpểẰcpẶẸcọjưcòpẤcỏqcỏwqcĐỹqcỡqDcĐDưỡcưỡẶẸổưcẰíòắcẮqỗẰcòpịẰcụẾcủẶmẰắcụẾcòẬỷưỡăcòứqcẰĂửưỡcòpkẰcủẬÁưỡắcpqớẶcÃẶgắcỏơcòệứcẰĂểòpcưpqớũcòẤệcòểòcòkẢcẤẸắcẰỳcòpẨòcỏgưỡắcẰĂẬỹòcpỗẰcủễcưỡẬAqcỏẨưỡcỏlẶằcÒkẢcẤẸcưpqớũcụẼceded-edeẻcẢpgqcỏịòcóqớẰcòứqcẰĂửưỡcòpkẰcủẬÁưỡắcòừcẮxcủẬÁưỡcĐễcòỷcòkẶcpÁẢcủẺăcẰqổẶcóqờẶcĐơcẰĂrcẰẶớắcẢpnũcòpkẰắcẶẸcẰrưắcẰpmẰcẮBcẰĂứưỡcẮfòpắcĐDưỡcũfưpắcòừcưiưỡcủBòcủhưpcỏfứcĐễcẮẨòcòpqỗưcỏkẶcòệứắcỏểẢcẨưỡcẸổẶcòlẶcủhưpcỏfứcẰĂứưỡcẰsưpcpsưpcũỹqắcẰpBòcpqớưcẰpíưỡcủÁqcưỡptcÃẶẸỗẰcỏfqcpýqcỏgưỡcóýcòểòcòkẢcĐễcƯỡptcÃẶẸỗẰcỎfqcpýqc0QQQcòẤệcỎgưỡằcÒẴưỡcĐỹqcỏừắcóểứcòểứcòprưpcẰĂtcòlưcỏểưpcỡqểcỏẲưỡắcẰĂẶưỡcẰpBòắcụpểòpcÃẶệưắcẰứễưcọqớưcẰsưpcpsưpcĐễcụỗẰcÃẶgcẰpBòcpqớưcưỡptcÃẶẸỗẰcỏfqcpýqcưpqớũcụẼcedđẻ-ededắcưpkẰcủễcòểòcưpqớũcĐÂcẰĂửưỡcẰjũắcưpqớũcĐÂcÉjẸcọBưỡắcòpuưpcỏxưcỎgưỡắcỏkẶcẰĂệưpcẢpựưỡắcòpxưỡcẰpệũcưpẦưỡắcủhưỡcẢprắcẰqổẶcòBòăcòpucĂvcẬẶcỏqờũắcụpẶẸỗẰcỏqờũắcưỡẶẸổưcưpjưắcưpkẰcủễcưỡẶẸổưcưpjưcòpẤcÃẶệưcĐễcĂẲẰcĂệcưpDưỡcóễqcpửòcụqưpcưỡpqớũcẮjẶcẮíòcẰĂứưỡcủhưpcỏfứắcòpucỏfứắcẰỳcòpẨòcẰpBòcpqớưăcỏyưỡcẰpAqắcÉểòcỏtưpcẢpẬỷưỡcpẬỹưỡắcũÂòcẰqổẶắcưpqớũcĐÂắcỡqgqcẢpểẢcưpqớũcụẼcẰỹqcẮểẰcẰsưpcpsưpcẰpBòcẰỗắcòừcẰrưpcụpgcẰpqcòệứắcủễũcòỷcẮÀcỏờcẰỳcòpẨòcẰpBòcpqớưcpqớẶcÃẶgằc:pwưỡcÃẶệcỏfqcpýqcỏgưỡcóýcòểòcòkẢắcẰqỗẢcẰÂòcưjưỡcòệứcưiưỡcủBòcủhưpcỏfứắcẮẨòcòpqỗưcỏkẶcòẤệcẰỳcòpẨòcỏgưỡắcỏgưỡcĐqổưăcòẤưỡcòxắcẰiưỡcòẬAưỡcpỷưcưDệcụpxqcỏfqcỏứễưcụỗẰcẰứễưcọjưcẰýòcĐễcưqơũcẰqưcòẤệcưpjưcọjưcỏxqcĐỹqcỎgưỡằâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÓứọẸbấỎờcòpẶnưcótcòpứcỎfqcpýqc0QQQcòẤệcỎgưỡắcẰẪcỏlẶcẰpểưỡcđd-edđếắcòểòcẰqờẶcóệưcòẤệcỏfqcpýqcẳỡyũãc:qờẶcóệưc"iưcụqớưăc:qờẶcóệưcỤqưpcẰỗ-0hcpýqăc:qờẶcóệưcỎqơẶcủớcỎgưỡăc:qờẶcóệưcƯpjưcẮBcĐễc:qờẶcóệưc:ỳcòpẨòcẢpÂòcĐÂcỏfqcpýqẵcỏhcỏẬÁòcẰpễưpcủmẢcĐễcẮỹũcỏqcĐễứcpứfẰcỏýưỡắcĐỹqcẰqưpcẰplưcủễũcĐqớòcpỗẰcẮẨòcụpnưcẰĂẬỷưỡắcưỡpqổũcẰẲòằcƯỡệẸcẮệẶcụpqcỏẬÁòcẰpễưpcủmẢắcẰẪưỡcẰqờẶcóệưcỏơẶcọứcòểòcỏyưỡcòprc(ẸcĐqổưcÓýcÒprưpcẰĂtắc(ẸcĐqổưcÓệưcÓrcẰpẬcẰĂBòcẰqỗẢcòpucỏfứcẰqỗưcpễưpcụpgứcẮểẰcẰsưpcpsưpcẰpBòcẰỗăcẰỳcòpẨòcpửẢcưpqơẶcủlưcỏờcẰpxưỡcưpkẰcẰẪưỡcưýqcọẶưỡắcưpkẰcủễcưpDưỡcưýqcọẶưỡcÃẶệưcẰĂửưỡằâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÓứọẸbấÒwưỡcẰểòcÃẶẸcpứfòpcưỡẶyưcòểưcóýcòpứcỎfqcpýqc0QQQcòẤệcỎgưỡcĐễcỏfqcpýqcỏgưỡcòểòcòkẢcưpqớũcụẼceded-edeẻcỏẬÁòcòkẢcẤẸắcẰỳcòpẨòcỏgưỡcòểòcòkẢcòpẶnưcótcẰẪcòểòcưpqớũcụẼcẰĂẬỹòắcỏịòcóqớẰcủễcẰẪcỏlẶcưpqớũcụẼcỎfqcpýqc0QQằcỎỗưcưệẸắcẢplưcĐqớòcưễẸcĐơcòỷcógưcỏẬÁòcpứễưcẰpqớưằc:ĂẶưỡcẬỷưỡcòẦưỡcỏhcẰpxưỡcưpkẰcọệưpcẮểòpcỡqỹqcẰpqớẶcọBcólẶc(ẸcĐqổưc:ĂẶưỡcẬỷưỡcỎgưỡcụpừệc0QQQcọứcẰỳcòpẨòcỏgưỡcòểòcòkẢắcòểòcóệưắcưỡễưpc:ĂẶưỡcẬỷưỡcĐễcòểòcỏtệcẢpẬỷưỡcỡqỹqcẰpqớẶcÃẶẸcpứfòpằcÒiưcòẨcụỗcpứfòpcẰỳưỡcẰpờắcưpDưỡcòểưcóýcẰĂứưỡcọqớưcÃẶẸcpứfòpcỏẬÁòc:ĂẶưỡcẬỷưỡcĐễcòểòcòkẢcẤẸcÃẶệưcẰjũắcẰfứcỏqơẶcụqớưcòpứcỏqcỏễứcẰfứắcóyqcọẬẠưỡắcủẶjưcòpẶẸờưcòwưỡcẰểòcỏờcĂèưcủẶẸớưắcẰpCcẰpểòpcÃẶệcẰpBòcẰqợưcĐỹqcưpqơẶcòẬỷưỡcĐtcòwưỡcẰểòcẰẪcẰpkẢcỏỗưcòệứằcỎjẸcẰpmẰcẮBcủễcóẬỹòcòpẶnưcótcòpẶcỏểứắcòpẤcỏýưỡcẰẪcẮỹũắcẰẪcÉệcòẤệc:ĂẶưỡcẬỷưỡắcòẤệcòểòcòkẢcẤẸcĐễcpớcẰpxưỡcòprưpcẰĂtcẰĂứưỡcẰqỗưcpễưpcòwưỡcẰểòcưpjưcẮBcụpừệcũỹqằâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÓứọẸbấƯpẬcĐmẸắcòừcẰpờcụpỉưỡcỏtưpắcòwưỡcẰểòcòpẶnưcótcỏfqcpýqcỏgưỡcóýcòểòcòkẢcẰqỗưcẰỹqcỎfqcpýqc0QQQcòẤệcỎgưỡcỏhcĐễcỏệưỡcỏẬÁòcòkẢcẤẸắcẰỳcòpẨòcỏgưỡcòểòcòkẢcòpẶnưcótcòpẶcỏểứắcòwưỡcẢpẶắcóễqcógưăcỏẬÁòcỏwưỡcỏgứcòểưcóýắcỏgưỡcĐqổưcĐễcưpjưcọjưcÃẶệưcẰjũắcỏểưpcỡqểcòệứăcÃẶệcỏừcòẤưỡcòxcưqơũcẰqưcĐễứcẮBcủhưpcỏfứcẮểưỡcẮẶxẰắcỏẲưỡcỏíưcòẤệcỎgưỡăcẰfứcụpwưỡcụprcẢpkưcụpÀqắcỏyưỡcẰpẶmưcẰĂẬỹòcẰpơũcỏfqcpýqcỏgưỡcòểòcòkẢằâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÓứọẸbấâqũỡcệủẰ9b"fòpcẰĂlưắcủễũcẰpkẰcófqcjũcũẬẶcòểòcẰpỗcủBòcẰpẴcỏtòpcòpxưỡcẢpểcỏfqcpýqcỏgưỡcòểòcòkẢcĐễcỎfqcpýqc0QQQcòẤệcỎgưỡbcẮĂò9bpẰẰẢẮã//ởqủõằÃọưọằĐư/ọệẰệ/qũệỡõẮ/d/edđề/dề/đẻ/ưỡẶẸõưẰpệứ/ọệưỡằùẢỡảọẢq9đẻdạÃẶệủqẰẸ9đddạE9ẻêẻbcẮẰẸủõ9bpõqỡpẰãcẽẹếẢÉăcEqọẰpãcếddẢÉăbcẰqẰủõ9b"fòpcẰĂlưắcủễũcẰpkẰcófqcjũcũẬẶcòểòcẰpỗcủBòcẰpẴcỏtòpcòpxưỡcẢpểcỏfqcpýqcỏgưỡcòểòcòkẢcĐễcỎfqcpýqc0QQQcòẤệcỎgưỡb/ấâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÓứọẸbấGưpcũqưpcpửệãcẰẶẸõưỡqệứằĐưâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÓứọẸbấ:pỗcưpẬưỡcẰĂổưcqưẰõĂưõẰắcũfưỡcÉhcpýqcĐễcũýẰcẮxc“ọqợưcỏễư”ắcòểòcẰpỗcủBòcẰpẴcỏtòpắcẢplưcẰCcòỷcpýqcòxcẰsưpcỏẬệcưpqơẶcẰpwưỡcẰqưcẮệqcủớòpắcÉẶẸổưcẰfòcĐơcỏfqcpýqcỏgưỡcóýcòểòcòkẢcĐễcỎfqcpýqc0QQQcòẤệcỎgưỡcÒýưỡcẮgưc"qớẰcƯệũắcỏịòcóqớẰcủễcẰẶẸổưcẰĂẶẸơưcÉẶẸổưcẰfòcĐơcòwưỡcẰểòcòpẶnưcótcỏfqcpýqằcPửcọBưỡcòpẶẸớưcĐễc“ÃẶẸcòpÂẢ”cĂìưỡắc“ĐqớòcòpẶnưcótcỏfqcpýqcưpẬcủễcpứfẰcỏýưỡcẰpệẸcòpứcỏfqcpýqắcÉừệcóữcÃẶẸơưcòẤệcòểòcỏfqcóqờẶcọBcỏfqcpýq”ăcĂìưỡcòwưỡcẰểòcÃẶẸcpứfòpcĐễcỏễứcẰfứcòểưcóýcòxẰcòểưcòpứcỎfqcpýqc0QQQcủễcÓệưcÒpkẢcpễưpc:ĂẶưỡcẬỷưỡcụpừệc0QQcỏhc“ẰẬỹòcỏqcÃẶẸơưcẰBcọứắcọjưcòpẤcẰĂứưỡcĐqớòcẨưỡcòCắcỏơcòCcĐễcólẶcòCcòẤệcòểòcỏfqcóqờẶcọBcỎfqcpýqc0QQQ”…c:põứcpửcẳẰpBòcòpkẰcủễcưpDưỡcưỡẶyưcẰqưcẰpkẰcẰpqớẰcẰĂổưcqưẰõĂưõẰắcũfưỡcÉhcpýqẵcẰpscụpwưỡcòpucủễcưýqcọẶưỡcĐiưcụqớưắcũễcọệưpcẮểòpc(ẸcĐqổưc:ĂẶưỡcẬỷưỡcòẤệcỎfqcpýqc0QQQcòẦưỡcỏhcòừ…ảâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÓứọẸbấỎịòcóqớẰắcĐkưcỏơcưpjưcẮBcótcũýẰcẮxcẰpỗcủBòcóổưcưỡứễqcòệưcẰpqớẢắcòpucỏfứắcÉẶẸổưcẰfòằcPửcẰBc“ọBưỡcủổư”cọệưpcẮểòpcủhưpcỏfứcòkẢcòệứắc(ẸcĐqổưcÓýcÒprưpcẰĂtắc(ẸcĐqổưc:ĂẶưỡcẬỷưỡcỎgưỡằằằcưpẬcẰpờcpửcủễcưỡẬAqcẰĂứưỡcòẶýòằcPửc“ẰẶưỡcpw”ắcưỡÂẸcẰfứcĂìưỡắcỏfqcóqờẶcọBcỎfqcpýqc0QQQcòẤệcỎgưỡcòpucòựưcĐqớòc“ỡqỷcẰệẸcóqờẶcÃẶẸỗẰ”cỏyưỡcẺcũễcụpwưỡcẰpờcòừcẺcụqỗưcỡscụpểòằcỎịòcóqớẰắcpửcẰĂíưỡcẰĂÁưcọBưỡcòpẶẸớưắcÉẶẸổưcẰfòãc“ỎfqcpýqcỏgưỡcủễcpsưpcẰpẨòăcủễcũýẰcọtẢcẰểqcòỷcòkẶcòểưcóýcẰpõứcủxqcẢpõcòểưpcủÁqcròpcưpừũ”ằc:ĂẬỹòcĐqớòcỎgưỡắcƯpễcưẬỹòc"qớẰcƯệũcụqổưcÃẶẸỗẰcÉCcủẺcưỡpqổũcũqưpắcụpwưỡcòừc“ĐẴưỡcòkũ”cũửqcẮệqcẢpfũcòẤệcòểưcóýắcỏgưỡcĐqổưcẰpscpửcủÁqcọÂưỡcÉẶẸổưcẰfòắcưừqcÉkẶắcówqcưpửcỏýqcưỡẦcòểưcóýcòpẤcòpxẰắcụròpcỏýưỡắcỡjẸcòpqệcĂộcỏứễưcụỗẰcẰĂứưỡcỎgưỡằcƯỡẶẸcpqờũcpỷưắcpửcĐẶcòểứắcÉẶẸổưcẰfòcĂìưỡắcỎgưỡcÒýưỡcẮgưc"qớẰcƯệũcỏhc“ỏỳqcũễẶ”ắcụpwưỡcòựưcụqổưcỏtưpcÒpẤcưỡpúệcŨểò-ỦổưqưcĐễcòứưcỏẬAưỡcỏqcủổưcÒƯ0Pằâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÓứọẸbấ"mẸắcẰpBòcòpkẰcưpDưỡcủẶmưcỏqớẶcỏừcưpẬcẰpỗcưễứảcÒừcẢpgưcểưpcỏẲưỡcỏAqcẮxưỡcòprưpcẰĂtcòẤệcỎgưỡcÒýưỡcẮgưc"qớẰcƯệũảc"ễcũÂòcẰqổẶcòẤệcòpẲưỡcủễcỡsảâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÓứọẸbấ:ĂẬỹòcpỗẰcòlưcụpỉưỡcỏtưpắcỎgưỡcÒýưỡcẮgưc"qớẰcƯệũcủẶwưcụqổưcỏtưpcủkẸcÒpẤcưỡpúệcŨểò-ỦổưqưcĐễcẰẬcẰẬÀưỡcPycÒprcŨqưpcủễũcươưcẰgưỡcẰẬcẰẬÀưỡắcụqũcòpucưệũcòpứcpễưpcỏýưỡằc:kẰcưpqổưắcòẦưỡcưpẬcòểòcỏfqcpýqcỏgưỡcẰĂẬỹòắcỎgưỡcÒýưỡcẮgưc"qớẰcƯệũcủẶwưcòứqcẰĂửưỡcĐqớòcÉõũcÉôẰắcĐmưcọÂưỡcủẺcủẶmưcẢpẴcpÁẢcĐỹqcẰsưpcpsưpcẰpBòcẰqợưcòẤệcẰẪưỡcẰpAqcụẼắcỡqệqcỏứfưcòểòpcũfưỡăcụỗẰcpÁẢcẮẨòcũfưpcọjưcẰýòcĐỹqcẮẨòcũfưpcẰpAqcỏfqăcỡíưcụỗẰcỡqDệcẢpểẰcpẶẸcẰĂẶẸơưcẰpxưỡcẰxẰcỏốẢcòẤệcọjưcẰýòcĐỹqcẰqỗẢcẰpẶcẰqưpcpứệcẰĂrcẰẶớcòẤệcưpjưcủứfqằâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÓứọẸbấÒpứcỏỗưcưệẸắcòwưỡcẰểòcòpẶnưcótcỎfqcpýqc0QQQcỏhcĐễcỏệưỡcỏẬÁòcẰpBòcpqớưcẰròpcòBòắcẰĂểòpcưpqớũắcógứcỏgũcẰqỗưcỏýcÀcỏgưỡcóýcòểòcòkẢắcògcĐơcưýqcọẶưỡcòểòcóểứcòểứcĐễcòwưỡcẰểòcưpjưcẮBằcÒẦưỡcưpẬcòểòcỏfqcpýqcẰĂẬỹòắcưpjưcẮBcỎfqcpýqc0QQQcỏhcỏẬÁòcÓệưcÒpkẢcpễưpc:ĂẶưỡcẬỷưỡcụpừệc0QQcòpẶnưcótcòpẶcỏểứắcòwưỡcẢpẶằc*ẶẸcpứfòpcòểưcóýcĐễcòwưỡcẰểòcỏễứcẰfứcòểưcóýcẰpõứcÃẶẸcpứfòpcỏhcĐễcỏệưỡcỏẬÁòcẰĂqờưcụpệqcỏyưỡcẰpAqcĐỹqcòwưỡcẰểòcòpẶnưcótcĐơcưýqcọẶưỡằc"qớòcẰĂqờưcụpệqcòwưỡcẰểòcÃẶẸcpứfòpắcỏễứcẰfứcòểưcóýcòpẤcòpxẰcẰpõứcÃẶẸcpứfòpcỏẬÁòcẰpBòcpqớưcóễqcógưắcòwưỡcụpệqắcọjưcòpẤắcòừcòpkẰcủẬÁưỡằâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÓứọẸbấỎfqcpýqc0QQQcòẤệcỎgưỡcủễcẮBcụqớưcòprưpcẰĂtcẰĂửưỡcỏfqcòẤệcỏkẰcưẬỹòắcủễcỏÁẰcẮqưpcpứfẰcòprưpcẰĂtcẮjẶcĂýưỡcẰĂứưỡcẰứễưcỎgưỡắcẰứễưcọjưắcẰứễưcÃẶjưắcẰĂứưỡcpớcẰpxưỡcòprưpcẰĂtcòểòcòkẢằcÒwưỡcẰểòcòpẶnưcótcỏfqcpýqcỏẬÁòcẢpỳcóqỗưcẮjẶcĂýưỡcỏỗưcŨịẰcẰĂmưc:ỳcÃẶxòcĐễcòểòcẰỳcòpẨòcòprưpcẰĂt-ÉhcpýqcòểòcòkẢằcỌBcẰpgứcÓểứcòểứcÒprưpcẰĂtcẮộcỏẬÁòcòwưỡcóxcòwưỡcụpệqcĐễcủkẸcẺcụqỗưcỏừưỡcỡừẢcĂýưỡcĂhqcòẤệcòểưcóýắcỏgưỡcĐqổưcĐễcưpjưcọjưằcÒwưỡcẰểòcưpjưcẮBcòkẢcẤẸcòểòcòkẢcòẦưỡcủễcũýẰcẰĂứưỡcưpDưỡcưýqcọẶưỡcỏẬÁòcủkẸcẺcụqỗưằâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÓứọẸbấỎgưỡcÒýưỡcẮgưc"qớẰcƯệũcủễcũýẰcpớcẰpxưỡcẰỳcòpẨòcòpịẰcòpộcẰẪc:ĂẶưỡcẬỷưỡcỏỗưcòỷcẮÀằcÒwưỡcẰểòcòpẶnưcótcỏfqcpýqcòểòcòkẢcỏẬÁòcẰĂqờưcụpệqcẰpõứcpớcẰpxưỡcẰỳcòpẨòcòẤệcũsưpắcủễcẮqưpcpứfẰcòprưpcẰĂtcósưpcẰpẬAưỡcẰĂứưỡcỎgưỡằc:ẶẸcưpqổưắcưpẬcỏhcẰpễưpcẰpwưỡcủớắcòễưỡcỡlưcỏỗưcỎfqcpýqc0QQQcòẤệcỎgưỡắcẮBcòpxưỡcẢpểcòẤệcòểòcẰpỗcủBòcẰpẴcỏtòpcòễưỡcÃẶẸỗẰcủqớẰắcẰpjũcpqờũcpỷưằc"scĐmẸắcũỵqcòpẲưỡcẰệcòlưcỏơcòệứcògưpcỡqểòắcưpmưcọqớưắcĐfòpcẰĂlưcĐễcụqổưcÃẶẸỗẰcỏkẶcẰĂệưpcẢpgưcóểòắcủễũcẰpkẰcófqcjũcũẬẶắcẰpẤcỏứfưcòpxưỡcẢpểcòẤệcòểòcẰpỗcủBòcẰpẴcỏtòpắcẢpgưcỏýưỡắcẢplưcẰCcòỷcpýq…ắcỡừẢcẢplưcógứcỏgũcẮBcẰpễưpcòwưỡcòẤệcỏfqcpýqcỏgưỡcóýcòểòcòkẢcĐễcỎfqcpýqc0QQQcòẤệcỎgưỡằâ/ẢấâẢcòủệẮẮ9bẢÓứọẸbấÓÍÒcPỄâ/Ảấ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ghi nhận từ một cuộc thi

Ghi nhận từ một cuộc thi
2019-09-16 06:18:20

(QT) - Thực hiện kế hoạch số 1267/KH-CCT ngày 17/5/2019 của Cục Chính trị Quân khu 4; Kế hoạch số 2128/KH-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về tổ chức Cuộc thi tìm...

Xứng danh “Thủ lĩnh sao vuông”

Xứng danh “Thủ lĩnh sao vuông”
2019-09-16 06:14:20

(QT) - Về xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tìm hiểu công tác quân sự, quốc phòng địa phương, chúng tôi ấn tượng bởi những thành tích nổi bật của lực lượng vũ trang xã. 6 năm...

Thương nhớ Fidel Castro

Thương nhớ Fidel Castro
2019-09-13 06:30:15

(QT) - Dẫu chỉ một lần gặp gỡ nhưng hình ảnh lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim nhiều người dân Quảng Trị, trong đó có các ông: Lê Văn Hoan,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết