Cập nhật:  GMT+7
UjbGr+G7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3hu4Y34buHw6M+4bukU+G7hjZh4bumbeG7uOG7psOK4buD4bu24bqvNeG7puG7huG6v2Etw7k34bum4buB4bu24bqv4bum4buH4bq/4buDbjDhuq/hu6bhu4c24bqt4bqvNeG7pmvhu7Lhu6bhuqM2w53hu4fhu6Zr4bq14bqvNeG7puG6vTbDneG7h+G7puG7h+G6vzcy4bqvUi82xq9TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3hu7M+WSnhu6RTUjfEgzXhu6bhu4Hhur8o4buQ4bukLy8o4bueIVnhurHDquG7g1nhuq814buH4bq/N+G7nmvhuq8vKT7hu4HhuqPhu4fhurHhur0v4bqvPmzhu4Evxq9Y4buq4buuL+G7sFcp4busxajhu67hu6xW4buoxq/hu4fGr+G7sOG7qOG7qFbhu6rDo8av4bue4bqh4bq9NeG7pOG7pi9TUMOK4buGUeG7pi3hu6bhu4Y2w53huq814bum4buzWTfhu6bhuq9AxIPhu6bhuqLhu43hu6bhu4bDsuG7pi3hu6bGr1fFqFjhu6Lhu6Zr4buDWeG7psO9N1nhu6bDg+G6seG6rzXhu6YoNuG6seG7pillN+G7pik34bqvNuG7psOjYeG7psOK4buD4bu24bqvNeG7puG7huG6v2Hhu6bhurnhu6bDo+G7suG6rzXhu6bhu4Y3MOG6r+G7puG6ojci4bqv4bui4bumNuG7g24x4bqv4bum4bulQOG6rzXhu6ZNw61k4bqvNeG7puG7h8SRN+G7psOj4buy4bqvNeG7puG7hjbhu7QoNuG7puG7s+G7uOG6r+G7ouG7pjbhu4NuMeG6r+G7puG7s+G7tjfhu6bDg0Dhuq814bumLeG7pmth4bum4buH4bq/OOG7pihoWeG7puG7hzZh4bumbeG7uOG7psOK4buD4bu24bqvNeG7puG7huG6v2Hhu6bhuq814buybuG7puG6r1lu4bumLeG7pmvhu7Lhu6Y8JOG7h+G7psOj4buyxIPhu6bhu4fhur/hu4Phuq814bum4buHJsSD4bumKDY44bqvNuG7puG7h+G6v2Hhu6Y24buy4bqvNuG7pig2OOG6rzbhu6bhu4fDoeG6rzbhu6bDiuG7g+G7tuG6rzXhu6bhu4bhur9h4bue4bum4buA4buJ4bum4bqjNzHhuq/hu6bGr1fFqFjhu6Y8w63DqSjhu6Y1Njfhu6Zr4buy4bqx4bum4buBxKnhu6bhu4HDnSg24bumw6Phu7Lhu6bhu4c2ZTfhu6Y8NzLEg+G7pig2OOG6rzbhu6bhu4c2w6wo4bumNjnhuq824bum4buHNuG7suG6rzbhu6bDo2Hhu6bhu4Hhurnhu6bDiuG7g+G7tuG6rzXhu6bhu4bhur9h4bui4bumxIPhurnhu6Y8OuG7g+G7pig24bqx4bum4buB4buJ4bum4bq9NsOd4buH4bum4buH4bq/NzLhuq/hu6YoaFnhu6bhu4c2YeG7pm3hu7jhu6bDiuG7g+G7tuG6rzXhu6bhu4bhur9h4bue4bum4bulIOG6r+G7puG6r0DEg+G7psavWMWo4buu4bui4bum4buG4bqx4buy4bqv4bumw6rhu4NuMOG6r+G7puG6vDbDneG6veG7puG6ueG7puG7peG6p+G6rzXhu6bDucOtZOG6rzXhu6bhur9Z4bum4bquNTZh4bumPGHhuq824bum4buHNuG7suG6rzbhu6bDozvhur3hu6bhu4c2YeG7pm3hu7jhu6bDiuG7g+G7tuG6rzXhu6bhu4bhur9h4buma+G7suG7puG7hzcg4bq94bum4buHZyjhu6Y8JOG7h+G7psOj4buyxIPhu6bDo2Hhu6bhu4Hhurnhu6bDiuG7g+G7tuG6rzXhu6bhu4bhur9h4bue4bumS2bhuq814bumPD/hu4fhu6bhuq/hu7Ju4bum4buHNyDhur3hu6bhu4dnKOG7psOj4buy4bum4buHw6Hhuq824bumw6Nh4bumKGhZ4bum4buHw6Hhuq824bumw4rhu4Phu7bhuq814bum4buG4bq/YeG7pig24bqx4bumPCDhuq/hu6bhuq814buybuG7psSDNzDhuq/hu6bhuq5ZxIPhu6Y24bqx4buy4bqv4bum4buH4bqx4buy4bqv4bumNTfhu7Y34bum4bq9NuG6t+G6rzXhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhu6jGr8Wo4bum4bqvQMSD4bumw6rhu4NZ4bui4bumKMOdKOG7puG7hzYg4bumNjHhu6bhuq81w61lN+G7pikm4bqv4bum4buHNmHhu6Zt4bu44bumPOG7uOG7pjzhurfhuq814bumNeG6t+G6veG7pijhuqfhuq814bum4buBw6wo4bui4bum4buH4bq/OOG7puG7h+G7gzHhu6Y8MuG7pm0mbuG7pinhu4nhuq814bui4bumIeG7tuG6seG7pmsx4bumw6rhu4Mi4bumNsOtZOG6rzXhu6Lhu6bDo+G7ssSD4bum4bqvIuG6r+G7pijDnSjhu6Y1N8Od4bum4buH4bq/YeG7pms74buH4bumKDY/4buH4bui4bum4buHN+G6rzbhu6bhu4c2OuG6r+G7pjzDneG6rzXhu6bhu4fhu4nhu6Y24buy4bqx4bui4bum4buH4bu04bqx4bum4bqvMOG6r+G7puG7h+G7tuG6rzXhu6Y8MuG7puG7hzZh4bumbeG7uOG7psOK4buD4bu24bqvNeG7puG7huG6v2Hhu6ZrauG6rzXhu6Yhw63EkSjhu6bhu4c3IOG6r+G7pmvhu7LhurHhu6bhu4fDrWThuq814bumw6NZN+G7nuG7puG7huG6v+G6seG6rzXhu6bhu4Hhu4nhu6bhuq81Njcx4bq94bumPD/hu4Phu6bhu4fhur9Z4bqvNuG7pjU34bu2N+G7puG6vTbhurfhuq814bumKSbhuq/hu6bhu4fhuqso4bui4bum4bul4bu24bqvNeG7piHhuqvhu6Lhu6bhuq82JuG6r+G7pikm4bqv4buma+G7suG7psOj4buJKOG7psOjw63DqeG6rzXhu6ZraeG7puG7h+G6v1nhuq814bum4buHNmHhu6Zt4bu44bumw4rhu4Phu7bhuq814bum4buG4bq/YeG7pjzhu7jhu6bhur02w53hu4fhu6Y24buDbuG7pig2aOG7puG6rzU2w6BZ4bumWeG6rzbhu6Y2ZuG6rzXhu6Yow50oNuG7psSD4bu04bqvNeG7ouG7pmvDrcOp4buH4bumw6rhu4NZ4bumxIPhurU34bum4buHNsSp4bum4buHNsOdKDbhu6Lhu6YoZuG6rzXhu6ZrxJE34bumw6rhu4Mm4bqv4buma+G7suG7pikm4bqv4bumKOG7tuG7puG6r8OtxJEo4bumPOG6t+G6rzXhu6Y14bq34bq94bumbcOs4bqvNeG7pjzDneG6rzXhu6Zr4buy4bqx4bum4buB4buJ4bum4bqvNTY3MeG6veG7pjw/4buD4bum4buH4bq/WeG6rzbhu6Y1N+G7suG6rzbhu6Y84bqrKOG7psOjO+G6veG7nuG7puG7huG6v+G6seG6rzXhu6Y84bq34bui4bumKDY3IOG6r+G7pijhuqfhuq814bumIeG7tuG6seG7pmsx4bum4buGNuG7suG6rzbhu6bDumLhu6ZXxq/hu6bhuq814buybuG7pjwixIPhu6bhuq9AxIPhu6bGr1hW4buo4bumPOG7uOG7pjU2N+G7pmvhu7LhurHhu6bDo2EoNuG7puG7gcSp4bumKSbhuq/hu6bhu4fhuqso4bum4buH4bq/WeG6rzXhu6Zr4buy4bqvNeG7pig24bq3N+G7psOj4bq1N+G7ouG7puG7h+G7tCjhu6bhuq8i4bqv4bum4buHw63DqeG6rzXhu6Y84buyN+G7pig2NyDhuq/hu6bhu4c2I+G6rzXhu6Lhu6bhu4fhur/hurnhu6bhu4c24buy4bqvNuG7piE3MuG7g+G7puG7h8Otw6nhuq814bumKGhZ4bumKDZo4bum4bqvNTbDoFnhu6ZZ4bqvNuG7pjZm4bqvNeG7pijDnSg24bumxIPhu7Thuq814bum4buHNmU34bumPOG7tDfhu6bhu7Phuqnhu6bDujY44bumxII34bqvNuG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G7s+G6seG7suG7piE54bqvNuG7psOjO+G6veG7psOj4bu0N+G7ouG7puG7hzZh4bumbeG7uOG7psOK4buD4bu24bqvNeG7puG7huG6v2Hhu6bDozrhuq/hu6bDo8Otw6nhu4fhu6bhu4fhur/hurnhu6bhu4c24buy4bqvNuG7pjbhu4NuMeG6r+G7psOjYeG7pihoWeG7pjbhu4NuMeG6r+G7puG7huG6vzcx4buD4bum4bq8NuG6seG6rzXhu6Lhu6bEg+G6q+G7h+G7puG6vTY64bqv4bumKGhZ4bumNuG7g24x4bqv4bum4buz4bu2N+G7psODQOG6rzXhu6Zr4buy4bum4buBWeG7g+G7puG6r+G7sm7hu6bDo+G7suG7pjbhu4NuMeG6r+G7puG7huG6vzcx4buD4bum4buz4bu2N+G7ouG7puG7h8Oh4bqvNuG7pnU54bqvNuG7puG7huG6v2Hhu6bhu4Y2NyLhuq/hu57hu6bhuq414buybuG7psav4buuL1gvxq9YV1jhu6Lhu6bhu4c2YeG7pm3hu7jhu6bDiuG7g+G7tuG6rzXhu6bhu4bhur9h4bumPMOtw6ko4bum4buHNuG7suG6rzbhu6bDozvhur3hu6bDo+G7tDfhu6bhu4c2PuG6seG7psOK4buDbiDhu4fhu6Y8YeG6rzbhu6YoaFnhu6bhu7Phuqs34bumPOG6qeG6rzXhu6Z14bqr4bum4buH4bq/w63hurnhuq814bue4bum4bquNeG7sm7hu6bGr1gv4buqL+G7qMWoxahX4bui4bum4buHNmHhu6Zt4bu44bumw4rhu4Phu7bhuq814bum4buG4bq/YeG7pjzDrcOpKOG7psSD4bq54bum4bq/4bqr4bqvNeG7pjxhWeG7pjU3xJE34bumNuG7suG6rzbhu6YoNjjhuq824bum4buHNj7hurHhu6bhuq41NmHhu6Y8YeG6rzbhu6bhu4Hhuq3hu6bhu6rGry/hu6jFqMWoVy/huq7hu6Utw7rhurzhu6YoaFnhu6bDujY44bqvNuG7puG6vTZo4bue4bum4bulJm7hu6bDo+G7suG7puG6rzZq4bqvNeG7pik/4buD4bumxIPhuq0o4bumw6rhu4NZ4bqv4bum4buH4bq/4bq14bqvNeG7ouG7psSD4bq54bum4bq/WeG7puG7hzZlN+G7pihk4buma+G7suG7pms74bqv4bumNuG6qzfhu6bEg8SRN+G7pjwy4bum4buHNmHhu6Zt4bu44buma2rhuq814bumIcOtxJEo4bumPDfhu6bDoyLhuq/hu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhu4bhur/hu7Y34bumw6rhu4NZ4bum4buqxajhu6bhuq9AxIPhu6ZtJm7hu6Yp4buJ4bqvNeG7pmvhu7Lhu6bhur02w53hu4fhu6bhu4fhur83MuG6r+G7ouG7puG6vTbDneG7h+G7pjbhu4Nu4bumxIPhu7QoNuG7puG6rzXhu4Phuqnhuq/hu6bhu4fhur/hu4NuMOG6r+G7puG7hzbhuq3huq814bumw6NhKDbhu6bhu4HEqeG7pmtA4bqv4bumNuG6t1nhu6Zr4buy4bumKMOdKDbhu6bEg+G7tOG6rzXhu6Lhu6bhuqMg4bum4buHNuG7i1nhu6bhu4c24buy4bqvNuG7psOq4buD4bu24bumw6rhu4NZ4bqv4bum4buH4bq/4bq14bqvNeG7pihoWeG7pjbhu4NuMeG6r+G7puG7huG6vzcx4buD4bum4buz4bu2N+G7ouG7pjzDrcOpKOG7puG7geG7ieG7psOj4bu44bqvNuG7pjzhu7ThurHhu6Lhu6YoNsOh4bumPOG7tOG6seG7ouG7pjU34buF4bq94bumPOG6u+G7pihoWeG7puG7huG6v+G7g+G6rzXhu6bDrWThuq814bui4bumKGhZ4bum4buHw6Hhuq824bui4bumKMOdKOG7puG7h2Lhu6YoNsOsKOG7ouG7pinhurFZ4bqvNuG7puG6rzU2NzHhur3hu6Lhu6bhu4Hhu4nhu6Y1N+G7heG6veG7pjzhurvhu6YoaFnhu6Yow50o4bumPGFZ4bum4bq9NsOtZOG6rzXhu6Yh4bu04bqv4bui4bum4bul4bu24bqvNeG7piHhuqvhu6Lhu6bhuq42JuG6r+G7pikm4bqv4bui4bumw6Phu4ko4bumw6PDrcOp4bqvNeG7pmtp4bum4buH4bq/WeG6rzXhu6bhu4c2YeG7pm3hu7jhu6bDiuG7g+G7tuG6rzXhu6bhu4bhur9h4bumPOG7uOG7puG6r2Phu6bDo+G7iSjhu6bhur02P+G6r+G7pjw/4buD4bum4bqjNuG6p+G6rzXhu6bhuq814buL4bqvNeG7ouG7pjzhu7Thu4fhu6Y8w63DqSjhu6bhuq82auG6rzXhu6bhu4c24buy4bqvNuG7puG7h+G7ieG7g+G7psOq4buDWeG6r+G7puG7h+G6v+G6teG6rzXhu6Lhu6bhuqM2w53hu6bhu4fhurHhu7Lhuq/hu6YpNzHhuq/hu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhuqI34bqvNuG7puG7hyDhu6bhu4dA4bqvNeG7puG7h+G6v8Ot4bq54bqvNeG7puG6ozbDneG7pmvhu7Lhu6YoNuG7g24y4bqv4bumKWEoNuG7puG7hzY+4bqx4bumNsOtxJHhuq814bum4buHOCg24bumKOG7iSjhu57hu6bhu4Y2w61k4bqvNeG7psSD4bu0N+G7pilhKDbhu6ZrZ+G7pig2NyDEg+G7puG7rMWo4buY4bui4bumKOG6p+G6rzXhu6bhuq81Njcx4bq94bumbSZu4bumKeG7ieG6rzXhu6YoNjcgxIPhu6bhu7Dhu7Dhu5jhu6Zr4buy4bum4bqv4bqn4bqvNeG7puG6rzU2NzHhur3hu6YoNjcgxIPhu6bhu67hu5jhu6bhu4fhur/hurHhuq814bumKGThu6YoP+G7g+G7puG6ozfhuq824bum4buHIOG7nuG7puG7gOG6seG7pmvEkTfhu6bhuq9AxIPhu6bGr1hYxajhu6Lhu6bhu4di4bqvNeG7pjU3w53hu6bhu4fhur9h4bumNuG7suG6rzXhu6Y24bq3WeG7piHDneG6r+G7psOjW+G7puG7h0Dhuq814bum4buH4buL4bum4buu4bum4buHw6Hhu6bDoyLhuq/hu6bGr1hXxajhu6bhu4fDoeG7pjzhuqnhuq814buc4bumNTfDneG7puG7h+G6v2Hhu6bhu4Hhu7bhuq/hu6Zt4buDP+G7h+G7pijhuqfhuq814bum4bqvNTY3MeG6veG7pi3hu6ZtJm7hu6Yp4buJ4bqvNeG7puG7h0Dhuq814bum4buH4buL4bum4buq4bui4buw4bum4buHw6Hhu6bDoyLhuq/hu6bhu7Dhu67hu6zhu6bhu4fDoeG7pjzhuqnhuq814bue4bum4buGNuG7g+G7puG6rzUm4bqv4bum4buBw50oNuG7puG7h+G6vyLhuq/hu6Y8YVnhu6Yh4buy4bqv4bum4buHQOG6rzXhu6bhu4fhu4vhu6bFqOG7ouG7sFjhu6zhu6bhu4fDoeG7psOjIuG6r+G7pjU64bqv4bumxq/hu6jFqOG7puG7h8Oh4bumPOG6qeG6rzXhu6bhuq9AxIPhu6bhu6jFqMavV+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G7hjbDrWThuq814bumxIPhu7Q34bui4bumKWEoNuG7pmtn4bui4bumKeG7g+G7psOjYSg24bum4bqvNeG7sm7hu6Yo4buy4bqvNeG7puG6vTbDneG7h+G7puG7h+G6vzcy4bqv4bui4bumNTdq4buma1k34bum4buH4bq/4bqz4bumKDZo4bumPOG7tOG6seG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6YoZOG7pig/4buD4bum4bqjN+G6rzbhu6bhu4cg4bui4bumPOG6t+G6rzXhu6Y14bq34bq94bum4bq9Njrhuq/hu6bDo8SR4bqv4bum4bqvNSbhuq/hu6bhu4HDnSg24bumPGFZ4bum4bq9NsOtZOG6rzXhu6Zr4buy4bumNTfhu7Y34bumw6rhu4NuIOG7h+G7pms3MSjhu6bDo+G7ssSD4bumKDbhurHhu6bhuq81w61lN+G7psOjWeG6seG7pjzhuqvhuq814bue4bum4buA4bqt4bumKGThu6bhu4Hhurnhu6bhu4c2w61k4bqvNeG7psSD4bu0N+G7ouG7pilhKDbhu6ZrZ+G7puG7h0Dhuq814bum4bqvNlnhuq824buma+G7suG7pmvDrWThuq/hu6Yp4buyN+G7puG7h+G6vyLhuq/hu6Yow50o4bum4buH4buDbiDhuq/hu6bhur024bqt4bui4bumPGFZ4bumIeG7suG6r+G7pikm4bqv4bumKMOt4bue4bumw7o2w6nhu6bhu4c2YeG7pm3hu7jhu6bhu4c3IOG6veG7puG7h2co4bumw6Phu7Lhu6bhu4fhur/hu4Phuq814bum4buHJsSD4bumIcOd4bqv4bumIeG7g+G6p+G6r+G7ouG7piHDneG6r+G7psOjW+G7pihoWeG7puG6ozbhu4Phu6Zr4buJKOG7puG6vTY4WeG7puG6r1nEg+G7puG7h8Oh4bqvNuG7nuG7puG7s+G7suG6rzXhu6Y24bq3WeG7puG6vTbhurHhuq814bum4bq9NuG7heG7ouG7pjxZ4bumKeG7tOG6rzXhu6Y8w53hur3hu6bDrOG6rzXhu6bhuq824buD4bumKDrhu4Phu6bhu4c3IuG7g+G7pilm4bqvNeG7pihoWeG7puG6rzYm4bqv4bumKSbhuq/hu57hu6bhu4Zi4bqvNeG7pjU3w53hu6bhu4fhur9h4bum4bqvNeG7suG6rzbhu6bhu4Y2w61k4bqvNeG7psSD4bu0Ny3hu6bDuWEoNuG7pmtn4bumLeG7psO54buD4bumw6NhKDbhu6bhu4dA4bqvNeG7puG7quG7qsWo4bumw6M64bqv4bum4buB4bqx4buma8SRN+G7puG6r0DEg+G7psavWFjFqOG7nlIv4bq9U1Lhu4dZIcOjPuG7puG7geG7h27Doz7hu5Dhu6TEg1nhur81N+G6r+G7muG7qOG6vW3hu6ZZ4buD4buH4bqx4bukU1Lhu4fhur9TUuG7hylTUjfEgzXhu6bhu4Hhur8o4buQ4bukLy8o4bueIVnhurHDquG7g1nhuq814buH4bq/N+G7nmvhuq8vKT7hu4HhuqPhu4fhurHhur0v4bqvPmzhu4Evxq9Y4buq4buuL+G7sFcp4busxajhu67hu6xW4buoxq/hu4fGr+G7sOG7qOG7qFbhu6rDo+G7qOG7nuG6oeG6vTXhu6Thu6YvU1Iv4buHKVNSL+G7h+G6v1NS4buH4bq/U1Lhu4cpU1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU8O6OuG7g+G7puG7hjbhu7Lhuq824bumw7pi4bum4bqv4bqtN+G7pjzhuqc34bumIWXhu6bhu4Hhuqfhuq814bum4buGNuG7tCg24bum4buz4bu44bqv4bue4bum4buZ4bqvNuG7muG7puG7huG6vzrhuq/hu6bhu4bhu4NuMOG6r1Iv4bq9U1Iv4buHKVNSL+G7h+G6v1NSL+G7h1khw6M+U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G6rjZq4bqvNeG7puG6rzXhu7Ju4bumPDrhu4Phu6bEg8SRN+G7psOjO+G6veG7psOj4bu0N+G7ouG7puG7hzZh4bumbeG7uOG7psOK4buD4bu24bqvNeG7puG7huG6v2Hhu6YoNsOh4bumKOG6t+G7psSD4bqr4buH4bum4buB4bqt4bumKGThu6bhu4Hhurnhu6bhu4Hhu7bhuq/hu6Zt4buDP+G7h+G7puG7hzcy4buD4bum4buHNmjhu6Yo4bqn4bqvNeG7puG6rzU2NzHhur3hu6Lhu6Y8IOG6r+G7puG6r1lu4bumKMOdKOG7puG6rzXhu7Lhuq824bumw7rhuqfhuq814bum4bqvNTY3MeG6veG7pig2IOG7piE3IOG6r+G7puG6r+G6p+G6rzXhu6bhu4Hhu7bhuq/hu6Lhu6YoZOG7puG6ozY44bui4bumNTdZ4bumKOG6p+G6rzXhu6bhuqM3xIPhu6bDo+G6seG7tDfhu6Lhu6YoNiDhu6YhNyDhuq/hu6Y1Y+G7puG6vTbDneG7h+G7puG7h+G6vzcy4bqv4bumxIPhu7Thuq824buma+G7suG7pig2NyDEg+G7puG7h8Oh4bum4buH4bq/4bq14bqvNeG7pihZ4bqx4buc4bumKOG6p+G6rzXhu6bhuq81Njcx4bq94bum4buB4bu24bqv4bumbeG7gz/hu4fhu6ZrO+G7h+G7psOjNzHhu4Phu6ZtJm7hu6Yp4buJ4bqvNeG7ouG7puG6ozZZN+G7puG7hzbDnSjhu6Yow53hu4fhu6bhu4HDojfhu6bhur02w53hu4fhu6bhu4fhur83MuG6r+G7pjzhu7bEg+G7piHhu7bhurHhu6bDquG7g27hu6Y24bqx4bu0KDbhu5zhu6bEg+G6q+G7h+G7puG7geG6reG7puG7geG7tuG6r+G7puG6vTYsxIPhu6bhuqM24bqn4bqvNeG7pig2w6Hhu6Yo4buD4bqvNeG7psOs4bqvNeG7pig24bqx4bum4bqvNuG7g+G7pig64buD4bum4buH4bq/IuG6r+G7pjxhWeG7piHhu7Lhuq/hu6bEg+G7suG7pijhurPhuq/hu6Y8w63DqSjhu6Zt4buDP+G7h+G7puG6ozYs4buD4bue4bumw7rDnSjhu6YoZ8SD4bumKOG6p+G6rzXhu6bhuq81Njcx4bq94bumw7o64buD4bumw4PhurPhuq/hu6Lhu6Z14buy4buD4bumw7k+4bui4bum4buz4bu2N+G7psODMeG7pjzDrcOpKOG7pm0mbuG7pinhu4nhuq814buma+G7suG7puG7hzbhu4Phu6Y24buF4buH4bumKMOdKOG7pinhu4nhu6bDneG6r+G7pjw64buD4bum4buHw63hu57hu6bDujbDoeG7puG7geG6reG7puG7h0Dhuq814bum4buH4bq/w63hurnhuq814bum4bqvNeG7suG6rzbhu6Yo4bqn4bqvNeG7puG6rzU2NzHhur3hu6ZtJm7hu6Yp4buJ4bqvNeG7puG7h0Dhuq814bumxq/hu67hu5jhu6bhuq9AxIPhu57hu6bhu4DhurHhu6ZrxJE34bum4bqvQMSD4bumxq9YWMWo4bui4bumNTfDneG7puG7h+G6v2Hhu6bhu4Hhu7bhuq/hu6Zt4buDP+G7h+G7pijhuqfhuq814bum4bqvNTY3MeG6veG7pm0mbuG7pinhu4nhuq814bum4buHQOG6rzXhu6bGr+G7quG7ruG7psOjOuG6r+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G7gOG7tuG6r+G7pm3hu4M/4buH4bum4bqv4bqn4bqvNeG7pi3hu6bDoybEg+G7pi3hu6bhu4c2aG7hu6bhu4Hhu7bhuq/hu6Yo4bq34bum4buB4buJ4bumKDbhu4NuMuG6r+G7piE3IOG6r+G7puG6v+G6peG7puG6vzHhu4fhu6Lhu6bhuq82P+G7h+G7psOj4buy4bum4buBWeG7g+G7puG6ozY34bum4buHNmHhu6Zt4bu44bumPMOtw6ko4bumxIPhurnhu6bhur/huqvhuq814bumPGFZ4bumNTfEkTfhu6Y24buy4bqvNuG7pig2OOG6rzbhu57hu6bhuq5A4bqvNeG7puG7geG7gz/hu4fhu6bDo+G7hVnhu6YhOeG6rzbhu6bDquG7gybhuq/hu6bhu4dA4bqvNeG7puG7h+G7i+G7puG7quG7sOG7ouG7rOG7puG7h+G7tC82WS9rZ+G7psOjIuG6r+G7puG7rOG7quG7puG7h+G7tC82WS/hu6ZrZ+G7ouG7puG7h2Lhuq814bum4buB4bu24bqv4bumw6PDrcOp4bqvNeG7psOjw61k4bqvNeG7puG7hzbhu4ko4bumKOG6t+G7pjbhu7Thu4fhu6bhu4fhu4vhu6bhu67Gr1bhu6bhu4c/4bqv4bum4bqvQMSD4bumxq9YWMWo4bum4buHQOG6rzXhu6bDoyLhuq/hu6bhu6rhu57hu6rhu6jhu6zhu6bhu4c/4bqv4bum4bqvQMSD4bum4buoxajGr1fhu57hu6bhuqI34bqvNuG7puG7hyDhu6bhur/hu4vhuq814bum4bq9NsOd4buH4bum4buH4bq/NzLhuq/hu6Lhu6bEg1nhuq814bumw6Phu7Q34bum4bqvNeG7g+G6qeG6r+G7puG7hzbhu4Phu6bhuq82O+G6veG7psOjxJHhuq/hu6YoNuG6seG7puG6rzYm4bqv4bumKSbhuq/hu57hu6bDvTfDneG7puG7h+G6v2Hhu6bhu4Hhu7bhuq/hu6Zt4buDP+G7h+G7puG6r+G6p+G6rzXhu6bhuq81Njcx4bq94bum4buHQOG6rzXhu6YhOeG6rzbhu6bDquG7gybhuq/hu6bhu7Dhu6Lhu6zhu5jhu6bhuq9AxIPhu57hu6ZNJm7hu6Yp4buJ4bqvNeG7puG6r+G6p+G6rzXhu6bhu4c24bqn4bqv4bumxIPEkTfhu6Y84bu44bumPOG7tOG7h+G7pjzDrcOpKOG7psSD4bqr4buH4bum4buB4bqt4bum4bqjIOG7h+G7psOq4buD4bu24bumPMOd4bqvNeG7puG6ozY4KDbhu6bDozHhu6Lhu6Yh4bqr4bumxIMk4buH4bum4bqv4bqn4bqvNeG7puG7hzbhuqfhuq/hu6Y8Yjfhu6bEg8SRN+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU8OK4buDbuG7psSD4bqn4bumKTcx4bqv4bum4buHOCg24bum4buH4buJ4bum4bqvNjci4bqv4bum4buHQOG6rzXhu6Y1P+G6veG7psavxq/hu6bDozrhuq/hu6bhu4HhurHhu6ZrxJE34bum4buHNmHhu6Zt4bu44bum4buH4bq/w63EkSjhu6bhuqM2N+G7pjzDrcOpKOG7psSD4bq54bum4bq/4bqr4bqvNeG7puG6r0DEg+G7puG7qMWoxahX4bue4bumw4rhu4Nu4bumNuG6seG7tCg24bui4bumbSZu4bumKeG7ieG6rzXhu6Lhu6bDquG7g+G7tuG6r+G7psOjOOG7pmvhu7Lhu6bhur02w53hu4fhu6bhu4fhur83MuG6r+G7pjzhuqfhu6bhu4c2YeG7ouG7piHhu7bhurHhu6ZrMeG7psSD4bqnN+G7puG7h+G6v8OtZeG6rzXhu6Y8w63DqSjhu6YoNuG7heG7puG7h+G6v+G6teG6rzXhu57hu6bhu4bhu4vhu6bEg+G6q+G7h+G7puG7hzZh4bumbeG7uOG7pjbhurFZ4bqvNeG7puG7h+G7suG6r+G7pjxi4bum4bqvw53hu4fhu6Lhu6Y8IOG6r+G7puG6r1lu4bumNuG7tOG7puG7hzrhuq814bum4bqjw6Dhu6bhu4c24buDO+G7h+G7ouG7pm3hu7jhu6Y24bqrN+G7puG7h+G7i+G6rzXhu6Yhw63EkSjhu6Y8w63DqSjhu6Y8OuG7g+G7puG7h8Ot4bui4bumKGThu6Yh4bu24bqv4bumPMOd4bq94bumw6zhuq814bumbiLhu4Phu6YoOuG7g+G7pihoWeG7psOq4buDw53hu6bhu4fhur854bqvNuG7pjzhuqfhu6bhu4c2YeG7pjbhurdZ4bui4bumIeG6q+G7psSDJOG7h+G7pjzhuqfhu6bhu4c2YeG7pjzDrcOpKOG7pijhu7Y34bum4buHNjcx4bqv4bum4bq/4bql4bum4bqve+G7h+G7nuG7puG7szHhu6bhu4c24bqt4bqvNeG7pjU3WeG6seG7puG7hzbhuqfhuq814bumPOG6p+G7puG7hzZh4bumPMOtw6ko4bum4bqvJuG6rzXhu6YoP+G6veG7ouG7pm0mbuG7pinhu4nhuq814bumxIPEkTfhu6ZrxJE34bumNuG7suG6rzXhu6YoNmco4bum4bqjN8Oj4bqxxIM+4buH4bumPMOtZeG6rzXhu6Y8w63DqSjhu6bEg+G6ueG7puG6v+G6q+G6rzXhu6Lhu6bhu4c24bu2xIPhu6bhuq824buJWeG7pjbhurEkKOG7piEi4bum4buH4bqn4bqvNeG7pjbhurdZ4bue4bumw703WeG6seG7puG7hzbhuqfhuq814bumPOG6rTfhu6bhuq814bqx4bu0N+G7pjzDrcOpKOG7puG7h0Dhuq814bumKMOtZeG6rzXhu6Lhu6bEg+G6ueG7puG6v1nhu6Y2w63EkeG6rzXhu6bhur02w53hu4fhu6bhu4fhur83MuG6r+G7psSDxJE34bumKDbhurHhu6bhu4c2YeG7pm3hu7jhu57hu6bhuq42auG6rzXhu6YoJm7hu6YoOuG7g+G7piEjKOG7psOq4buDWeG7puG7geG6p+G6rzXhu6bhu4Y24bu0KDbhu6bhu7Phu7jhuq/hu6bDozfhuq824bum4buHNjci4bqvNeG7pmvhu7Lhu6Y24buDbjDhuq/hu6bhu4c24bqx4bu0N+G7puG6ozbhuqfhuq814bumKDbDoeG7puKAnOG6r+G6rTfhu6bhuq82YeG6veG7piFl4buma+G7gzfigJ3hu6bEg+G7suG7pijhurPhuq/hu6bDo+G7suG7pig2w6zhuq814bum4bqvNibhuq/hu6YoaFnhu6bhu4Hhu4nhu6bhur02w53hu4fhu6bhu4fhur83MuG6r+G7nuG7psSC4bqr4buH4bum4buB4bqt4bumPDcyxIPhu6bhuq82P+G6r+G7puG6ozcg4bqv4bum4buH4bq/4buFKOG7pmvhu7Lhu6Yow50o4bum4bqjNuG7g+G7pjzhuqfhu6bhu4c2YeG7ouG7puG6ozbhu4Phu6YpJuG6r+G7pijDreG7psSDxJE34bumPMOtw6ko4bumNjnhuq824bum4buHNuG7suG6rzbhu6Lhu6Y14bq34bq94bum4bq9Njrhuq/hu6bhu4c24buD4bumNuG7heG7h+G7pijDreG7pikm4bqv4buma+G7suG7puG6vTbDneG7h+G7puG7h+G6vzcy4bqv4bum4bqjNuG6p+G6rzXhu6Y1N1nhuq/hu6Y84bqn4bum4buHNmHhu57hu6bhuq42NzDhu4Phu6Yo4bqn4bqvNeG7puG7geG6ueG7ouG7puG7h+G6v8OtZeG6rzXhu6Y24bq1KOG7ouG7pihk4bum4buB4bq54bumbuG7puG7hyDhu6Lhu6bhu4c2w61k4bqvNeG7psSD4bu0N+G7pilhKDbhu6ZrZ+G7ouG7puG7hzY3IOG7h+G7pig2IOG7pmtA4bqv4bumNuG6t1nhu6bhu4c2MuG7puG7hzZZ4bqx4bui4bum4bqvNuG7suG7puG6ueG7pihoWeG7puG6rzYm4bqv4bumKSbhuq/hu6Y8w63DqSjhu6bhu4HEqVnhu6YoNmpZ4bui4bumbSZu4bumxIPEkTfhu6bhuqM2WeG6rzXhu6bhu4fhur9Z4bqvNeG7nuG7puG7szHhu6bhu4c24bqt4bqvNeG7pjw3MeG6r+G7puG7gTfhuq824bumNuG6seG7tOG7h+G7ouG7pjw3MeG6r+G7pig2NyDhu4Phu6bhu4HDneG6rzXhu6bhur02aOG7puG6ozbDneG7pjww4buD4bum4bqjNiPhur3hu6Lhu6Y8NzHhuq/hu6bhu4fhur9Z4bqvNeG7puG7h+G6vzjhu6Y8w61l4bqvNeG7puG6vTbhuq3hu6Y8WeG6rzXhu6Y8w63DqSjhu6Y8OuG7g+G7puG7h8Ot4bui4bum4bqvNjcw4buD4bum4buH4buDbiDhuq/hu6bhur024bqt4bumPMOtw6ko4bumKDbDoeG6rzbhu6bhu4fhur9Z4bqvNeG7nuG7psO6w50o4bumKTfhu6bhu4c4KDbhu6bDo2EoNuG7puG7gcSp4bumLeG7pmtA4bqv4bumNuG6t1nhu6Y8w63DqSjhu6bhu4fhur9m4bqvNeG7puG7h+G7g+G7puG6rybhuq814bumKD/hur3hu6Lhu6Y2MeG7puG7hzbhuq3huq814bumKMOdKOG7pijhuqfhuq814bum4buH4bq/OeG6rzbhu6bhu4fDreG6ueG6rzXhu6bhuq83McSD4bumPMOtw6ko4bumbSZu4bumKeG7ieG6rzXhu6Lhu6Zr4buLWeG7pjzDneG6veG7psOs4bqvNeG7pm4i4buD4bumKDrhu4Phu6bhu4fhur834bumJuG6r+G7pihoWeG7puG6rzYm4bqv4bumKSbhuq/hu6Lhu6Zr4buLWeG7puG6oyDhu4fhu6bhuq/huq034bum4bq9NsOd4buH4bum4buH4bq/NzLhuq/hu6Yp4buD4bumw6NhKDbhu6Zr4buy4bumPMOtWeG7puG7hzZh4bumbeG7uOG7puG7h+G6v+G6ueG7puG7hzbhu7Lhuq824bumPDcyxIPhu6Y2feG6r+G7puG7hybEg+G7psOjN+G6rzbhu6YoaFnhu6Y84bqp4bqvNeG7piHhu7LhurHhu6Lhu6YoNjcg4bqv4bum4buBw6Dhu6Yo4bu24bum4bqvw63EkSjhu6bhu4fhur/hurHhuq814bumNuG7suG6rzbhu6bhu4fhur854bqvNuG7pjbhurHhu7I34bum4bqvNzHEg+G7pig2NyDhuq/hu6bhu4fhur/DrWXhuq814bumbcOtWeG7pmvhu7Lhu6Y84bqp4bqvNeG7pjzhuqs34oCmUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTS0Dhuq/hu6Y24bq3WeG7pm3hu7jhu6Y24bqrN+G7pijhurfhu6bhuq82NzDhu4Phu6bhu4c3IOG6r+G7piHhuqvhu6Lhu6ZZ4bqv4bum4buBN+G6rzbhu6Zt4bu44bumNuG6qzfhu6Y8w63DqSjhu6Y84bu2xIPhu6Yh4bu24bqx4bui4bumPGU34bum4buB4bqt4bqvNeG7pms74buH4bumKDY/4buH4buma+G7suG7puG7hzfhuq824bum4buHNjrhuq/hu6YoaFnhu6bhuq82JuG6r+G7pikm4bqv4bumPMOtw6ko4bum4bqvJuG6rzXhu6bDoyLhuq/hu57hu6bDusOdKOG7pjU3w53hu6bhu4fhur9h4buma0Dhuq/hu6Y24bq3WeG7puG7h+G6v+G7g24w4bqv4bum4buHNuG6reG6rzXhu6Y8w63DqSjhu6bhuqM2ZDfhu6YpO27hu6Zr4buy4bum4bq9NsOd4buH4bumNuG7g27hu6Lhu6Yow50o4bumNTfDneG7puG7h+G6v2Hhu6bEg8SRN+G7pmsw4buma0Dhuq/hu6Y24bq3WeG7pijhurHhuq/hu6bhuq81w61lN+G7pihoWeG7puG7hzZlN+G7puG6oznhu6Y24bqrN+G7puG6rzY74bq94bumKTrhuq/hu6Y2OeG6rzbhu6bhu4c24buy4bqvNuG7pmvhu7Lhu6bhu4fhu4vhuq814bumIcOtxJEo4bum4bqjNiXhuq814bumPGHhuq824bue4bumw4Mz4bumNuG6qzfhu6Y24bqxWeG7pjxA4bqvNeG7puG7h+G6vzfhu6Ym4bqv4bumKMOdKOG7plnhuq824bumNmbhuq814bumw6M3MeG7h+G7puG7gcOg4bum4buH4bq/IuG6r+G7puG7geG6p+G6rzXhu6bhu4Y24bu0KDbhu6bhu7Phu7jhuq/hu6bhu4fhur/hurnhu6bhu4c24buy4bqvNuG7puG6r3vhu4fhu6ZrQOG6r+G7pjbhurdZ4bum4bq/NyLhuq814bumKOG6t+G7pihoWeG7puG7hzZh4bumbeG7uOG7nuG7puG7pSDhuq/hu6bhuq9ZbuG7ouG7pljhu7Dhu6JX4buu4buY4bumNTdZ4bumPDnhuq824bui4bumWOG7ruG7ouG7ruG7ruG7mOG7pihk4bumw6rhu4NZ4bqv4bumPGThuq/hu6ZrYeG7pmvhu7Lhu6bGr8Woxajhu5jhu6bhuqM24buD4bum4bq9NuG6reG7ouG7puG7hzbhuqfhuq/hu6Y8w63DqSjhu6Yo4bqn4bqvNeG7puG6rzY74bqv4bumKVnhuq824bumNjcx4buD4buma0Dhuq/hu6Y24bq3WeG7nOG7puG7hzZh4bumbeG7uOG7psOK4buD4bu24bqvNeG7puG7huG6v2Hhu6bDo+G7suG7pjxk4bqv4buma2Hhu6Y8OuG7g+G7puG7hzci4bqv4bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7puG7h8Oh4bqvNuG7pjzDrcOpKOG7pijhuqfhuq814bum4bqvNjvhuq/hu6Y8NzLhuq/hu6Y2OeG6rzbhu6ZrQOG6r+G7pjbhurdZ4bue4bumw703w53hurHhu6YpZyjhu6Zr4buy4bumPOG7suG6seG7puG7h+G7tOG6seG7puG6vTbDneG7h+G7puG7h+G6vzcy4bqv4bum4buH4bqx4buy4bqv4bumKTcx4bqv4bui4bumKDY/4buH4bumw6PDrcOp4bqvNeG7psSD4bqr4buH4bum4buB4bqt4bumxIMk4buH4bumKFnhurHhu6Y2ZOG6r+G7puG7geG6seG7pmvEkTfhu6bEgyThu4fhu6YhPeG6rzXhu6YoNuG7g+G6rzXhu6YoaFnhu6bhu4fhurHhu7Lhuq/hu6bhu4fDoeG6rzbhu57hu6bDumThu6bhu4Hhurnhu6ZrO+G7h+G7pig2P+G7h+G7puG7h+G6v8OtZeG6rzXhu6bDo8SR4bq94bumNuG6tSjhu6Y8w63DqSjhu6Y8OuG7g+G7puG7h8Ot4bumPOG6qeG6rzXhu6Yh4bqr4bue4bum4buG4buL4bum4buHNuG7suG6rzbhu6bhu4c4KDbhu6Y84bu04buH4bumKDbhu4Ms4bqv4bumw4rhu4Phuq0o4bumNTdZ4bumazDhu6Zt4bq3WeG7psSDZuG7pig2auG7ouG7puG6vTZi4bumKDvhur3hu6Y1N8Od4bqx4bumKWco4bum4buHNzLhu4Phu6Y24bq1KOG7puG6r0DEg+G7psavWFjGr+G7pmvhu7Lhu6bhur02YuG7pig74bq94bum4buG4buzw7rhu4Dhu6bhuq9AxIPhu6bGr1hYV+G7ouG7pjwg4bqv4bum4bqvWW7hu6bhu6wv4bus4bum4bq9NsOtZeG6rzXhu6Lhu6Zt4bu44bumPOG7uOG7pjbhurHhu7Lhuq/hu6bhu4c24buy4bqvNuG7puG6vTZi4bumKDvhur3hu6YhOyjhu6bhu4fhur/hu4Phuq814bumNuG6tSjhu5zhu6bGr+G7qC/Gr+G7quG7puG7h+G6v8OtZeG6rzXhu6Y84bu04buH4bum4buHNyLhu4Phu6YoNuG7gyzhuq/hu6YoNj/hu4fhu6bDo8Otw6nhuq814bumNTfDneG6seG7pilnKOG7pmvhu7Lhu6YoNuG7gyzhuq/hu6bDquG7g+G6rSjhu6Y1N1nhu5zhu6ZrNzEo4bum4bqjNzHhuq/hu6bhu4fhurHhu7Lhuq/hu6Lhu6bhu4Ej4bq94bumbSDhur3hu6Lhu6bhuq8m4bqvNeG7pihZ4bqx4bumKDY/4buH4bumw6PDrcOp4bqvNeG7pjzhuqs34bum4bqvNWnhu6Lhu6YoNj/hu4fhu6bDo8Otw6nhuq814bumNTfDneG6seG7pilnKOG7pjzDrcOpKOG7pig2QMSD4bumw6PhurHhu5zhu6bhu4c2YeG7pm3hu7jhu6bDiuG7g+G7tuG6rzXhu6bhu4bhur9h4bumKOG6t+G7pjbhurUo4bum4buBN+G6rzbhu6Y84bu04buH4bumNTfhu7Y34bumIVnhu6Y24bqrN+G7puG7hzY34bum4buBw53huq814bum4buH4bu04bqx4bum4buH4bq/W+G7psOq4buD4bqtKOG7puG7hyDhu6Lhu6Y84bu04buH4bumw6rhu4PDneG6r+G7psOq4buDJuG6r+G7ouG7psOd4bumw6rhu4Mm4bqv4bumKOG7g+G6qyjhu6bhu4c2N+G7pjzDrWXhuq814bumw6Mi4bqv4bumPMOh4bqvNuG7puG6sMOjbsSD4bq9N1nhu57hu6bDumThu6bhu4Hhurnhu6ZrO+G7h+G7pig2P+G7h+G7puG7hzY3IOG7h+G7piFh4bumbuG7puG7hyDhu6bhu4fhu4vhuq814bumIcOtxJEo4bumPMOtw6ko4bumPDrhu4Phu6bhu4fDreG7pjzhuqnhuq814bumIeG6q+G7pmvhu7Lhu6Y2NzHhuq/hu6Y84bu0N+G7nOG7pjzhuqs34bum4bqvNWnhu6Zu4bui4bumIcOdKOG7puG7geG7j+G7pjzDneG6veG7psOs4bqvNeG7pm4i4buD4bumKDrhu4Phu6bhuqM2w53Eg+G7pig2alnhu6YhMeG6rzbhu6Lhu6YoNj/hu4fhu6bDo8Otw6nhuq814bumKDZAxIPhu6bhu4Hhurco4bum4buBw6wo4bum4bqjNsOiPuG7pig24bqx4bum4bqvNibhuq/hu6YpJuG6r+G7pjzDrcOpKOG7puG6rybhuq814bumw6Mi4bqv4buc4bum4busL+G7rOG7puG6vTbDrWXhuq814bui4bumbeG7uOG7pjzhu7Thu4fhu6YoNuG7gyzhuq/hu6bDquG7g+G6rSjhu6Y1N1nhu6ZrMOG7pm7hu6bhu4cg4bue4bumw4NZ4bqx4bumPOG6q+G6rzXhu6Lhu6ZrNzEo4bumw6Phu7LEg+G7ouG7pig2QMSD4bumw6PhurHhu6Yow50o4bumPOG6rTfhu6bhu4fDrcOp4bqvNeG7pig2OOG6rzbhu6bhu4HDnSg24buma+G7suG7pjzhu7bEg+G7piHhu7bhurHhu6ZZ4bqv4bum4buBN+G6rzbhu6Zt4bu44bumNuG6qzfhu6Y8w63DqSjhu6YoNuG7heG7puG7h+G6v+G6teG6rzXhu57hu6bhurw24bqx4bqvNeG7puG7h+G6v+G7suG6seG7pjww4bqv4bumZOG6r+G7pjzDneG6veG7puG6rzU2w6BZ4bumPMOtw6ko4bum4buH4bqx4buy4bqv4bumKSbhuq/hu6Y2w63hurnhuq814bumw6zhuq814bum4buHOCg24bumKOG7iSjhu57hu6bDuuG6p+G6rzXhu6bhu4fDnSjhu6bhu4c5xIPhu6bhuqM3IMSD4bui4bumw6rhu4Nu4bum4buHO+G6veG7pjbhu7I34bumKOG6reG7h+G7psOjNzHhu4fhu6bhu4HDoOG7puG7hzbhu4ko4bumNjcx4bqv4bum4buH4bqt4buH4buc4bumKOG6p+G6rzXhu6bhu4fDnSjhu6Y1N+G7tsSD4bum4bqvNTbDqOG6seG7piEw4bqv4buma2rhuq814bum4buH4bq/NzLhuq/hu6bhuqM2WTfhu6bDquG7g24g4buH4bumw6M3MeG7h+G7nuG7puG7hsOh4bumw6Mx4bumNuG6q+G7puG6rzU2w6jhurHhu6Y1N+G7tsSD4bum4buH4buL4bumxq9W4bui4bus4buY4bum4bqvQMSD4bumxq9YWMWo4bumbeG7g+G6reG6rzXhu6ZX4bui4buo4buw4buY4bum4bqvQMSD4bum4buoxajFqFfhu6Zr4buy4bumKOG6s+G6r+G7puG7qOG7ouG7rFbhu5jhu6bhuq9AxIPhu6bhu6jFqMavV+G7nlIv4bq9U1Lhu4dZIcOjPuG7puG7geG7h27Doz7hu5Dhu6TEg1nhur81N+G6r+G7muG7qOG6vW3hu6ZZ4buD4buH4bqx4bukU1Lhu4fhur9TUuG7hylTUjfEgzXhu6bhu4Hhur8o4buQ4bukLy8o4bueIVnhurHDquG7g1nhuq814buH4bq/N+G7nmvhuq8vKT7hu4HhuqPhu4fhurHhur0v4bqvPmzhu4Evxq9Y4buq4buuL+G7sFcp4busxajhu67hu6xW4buoxq/hu4fGr+G7sOG7qOG7qFbhu6rDo+G7quG7nuG6oeG6vTXhu6Thu6YvU1Iv4buHKVNSL+G7h+G6v1NS4buH4bq/U1Lhu4cpU1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G7hjbhu7Lhuq824bumw7pi4bumw4rhu4Phu7bhuq814bum4buG4bq/YeG7nuG7puG7meG6rzbhu5rhu6bhu7Phuqnhu6bhu4Y2WeG6rzbhu6bhu4Y24bqxWeG6r1Iv4bq9U1Iv4buHKVNSL+G7h+G6v1NSL+G7h1khw6M+U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU8O64bqn4bqvNeG7puG7h8OdKOG7pm0mbuG7pinhu4nhuq814bum4bul4bu24bqvNeG7ouG7pm0mbuG7pinhu4nhuq814bumNjHhu6bhu4c24bqt4bqvNeG7pig2OOG6rzbhu6bhu4fhur9h4bumPMOtw6ko4bumPCxu4bumxIPhu7Thuq824bue4bum4buzNzHhu4Phu6bDo+G7iSjhu6Lhu6Y2NzHhu4Phu6bDquG7g+G7tuG7psOq4buD4bu24bqv4bumw6M44bumKGhZ4bumKDY44bqvNuG7psOq4buDbjDhuq/hu6Yow50o4bumKD/hur3hu6Y8w63DqSjhu6bhuq8m4bqvNeG7psOjIuG6r+G7nuG7puG7hjZh4bumbeG7uOG7psOj4buD4bqn4bqv4bum4bqjNuG7g24g4bqv4bum4bqjNjgoNuG7pjxiN+G7psSDxJE34buma+G7suG7puG7gcOd4bqvNeG7puG7h+G7tOG6seG7nOG7puG7h0Dhuq814bumKMOtZeG6rzXhu6Y84bqx4buy4bqv4bum4bqjIOG7h+G7ouG7puG7hzbhuq3huq814bum4bqvNj/hu4fhu5zhu6YpJuG6r+G7pig2aOG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6Yh4buy4bqv4bumIeG7tCjhu6Zr4buy4bumw6rhu4NuIOG7h+G7pjxh4bqvNuG7nOG7puG6o8Oh4bumKMOtZOG6rzXhu6Zr4buy4bum4buH4bq/w50oNuG7puG6rzY3McSD4bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7puG7h2Lhu6YoNsOsKOG7puG7hzbhu4ko4bumNjcx4bqv4buc4bum4bqjNyLhuq/hu6bDquG7g24g4buH4bui4bum4bqjNyLhuq/hu6bhu4fhur854bum4buHNuG7iSjhu6Y2NzHhuq/hu6bhu4c34bqvNuG7pjXhurXhuq/hu6Yh4bqr4bumxIPDnW7hu6Lhu6Yo4bu2N+G7pijDnSg24bumNuG7suG6rzbhu6YoNjjhuq824bui4bumKOG7tjfhu6bhu4c2NzHhuq/hu6bEg+G6pzfhu6bhu4fhur/DrWXhuq814bumPDrhu4Phu6bhu4fDreG7puG6ozfhuq824bumKeG6sVnhuq824bui4bum4bqjNuG6uTfhu6bhuq81Njcx4bq94bui4bumbSZu4bumKeG7ieG6rzXhu6YoNjjhuq824bumw6rhu4NuMOG6r+G7puG6ozcg4bqv4bum4buH4bu04bqx4bumLeG7pjbhu7Lhuq824bumPOG6q+G6rzXhu6Yt4bumKDbhu4NuIuG6r+G7puG6rzU2NzHhur3hu6Lhu6bhur02Zyjhu6ZrZ+G7puG7h2Lhu6YoNsOsKOG7pmvhu7Lhu6Yo4bqn4bqvNeG7pikm4bqv4bue4bumw7km4bqv4bumKDZo4bumbeG7uOG7pjbhuqs34bumPMOtw6ko4bum4bq9NsOd4buH4bumNuG7g27hu6Lhu6bhuqM24bqtN+G7pjzhu7Q34bumPOG6seG7suG6r+G7puG6oyDhu4fhu6bhu4fhurHhu7Lhuq/hu6YpJuG6r+G7pjzDrcOpKOG7puG7h0Dhuq814bumKMOtZeG6rzXhu6Lhu6bhuq83MMSD4bum4buHN+G6r+G7pihoWeG7puG6rzYm4bqv4bumKSbhuq/hu6Zr4buy4bqx4bumPOG7tuG6rzXhu6Yh4bqr4buma+G7suG7pig2OOG6rzbhu6bDquG7g24w4bqv4bum4bqvNeG7sm7hu6Yo4buy4bqvNeG7pjzDrcOpKOG7puG6rybhuq814bumKFnhurHhu57hu6bDiuG7g+G6rSjhu6bhur024bqz4bqvNeG7plnhuq/hu6bhuq834bqvNuG7pmvhu7Lhu6bhu4fhur874buH4bum4buH4buJ4bumWeG6r+G7puG7h+G6seG7suG6r+G7pm3hu7jhu6Y24bqrN+G7pjzhu4lkKOG7pjU3auG7pmtq4bqvNeG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU8O9Njfhu6bhuq82O+G6r+G7puG6rzZq4bqvNeG7puG7hzbhu7Lhuq824bum4buH4buJ4buD4bumPOG7tOG7h+G7pjzDrcOpKOG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6bhu6rFqOG7puG6r0DEg+G7ouG7pihp4bqvNeG7puG6rzbDreG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6bhu4Hhu4nhu6bhuq81Njcx4bq94bumbSZu4bumKeG7ieG6rzXhu6Zr4buy4bumIeG7tuG6seG7pmsx4bum4buGYuG7psOq4buD4bqtKOG7ouG7puG7hzZh4bumbeG7uOG7psOK4buD4bu24bqvNeG7puG7huG6v2Hhu6ZrN+G6rzbhu6Yp4buJ4bumPMOtw6ko4bum4bul4bu24bqvNeG7ouG7puG6rjbhu7Lhu6bhuq/DrcSRKOG7puG7hyThuq814bumKVnhuq824bumNjcx4buD4bumw7Xhuq824bumNmbhuq814bumw4Phu4ko4bumw6PDrcOp4bqvNeG7pmtp4bum4buH4bq/WeG6rzXhu6bhuq82JuG6r+G7pikm4bqv4bum4bqvQMSD4bum4buoxajFqOG7rOG7ouG7puG7s+G7gybhuq/hu6YoNsOtZOG6rzXhu6bDo1nhurHhu6Y84bqr4bqvNeG7pjbhu7Thuq814bum4bquNjnhu6bhuq9AxIPhu6bhu6jFqMWoWOG7nuG7puG6rjYm4bqv4bumKWHhur3hu6bhuqPDoeG7puG6rzcxxIPhu6bhu6jGr8Wo4bum4bqvQMSD4bumw6Nh4bum4buB4bq54bumw4rhu4Phu7bhuq814bum4buG4bq/YeG7pmvhu7Lhu6bhu6rFqOG7puG6r0DEg+G7psOjO+G6veG7psOj4bu0N+G7puG7hzZh4bumbeG7uOG7ouG7puG6rzXhu7Ju4bumxq/hu6gvVy/hu6jFqMavWOG7ouG7psO6Nmjhu6bhu4dhKDbhu6bhuq/DrcSRKOG7psO64buzTeG7s8O64bqu4bumSzcx4buH4bum4bquWcSD4bumPOG7uOG7piFZ4bqv4bumNuG7suG6rzbhu6bDquG7g24g4buH4bumPGHhuq824bum4buHJOG6rzXhu6bhu4c2w63hurnhuq814bum4buz4buDJuG6r+G7pig2w61k4bqvNeG7psOjWeG6seG7pjzhuqvhuq814bumNuG7tOG6rzXhu6bhuq42P+G7h+G7pig24bqx4bum4bul4bu24bqvNeG7piHhuqvhu6Lhu6YoNjjhuq824bumw6rhu4NuMOG6r+G7pmvhu7Lhu6bhuq82JuG6r+G7pikm4bqv4bum4buHNmHhu6Zt4bu44bumw4rhu4Phu7bhuq814bum4buG4bq/YeG7nuG7puG7pSZu4bumw6Phu7Lhu6bhuq814buD4bqp4bqv4bumKGLhu6ZraeG7ouG7pjzhuqvhuq814bumazci4bqv4bum4buH4bqx4bumw6PEkeG6r+G7pjwy4bumKMOd4bqv4bumIeG6q+G7pmvhu7Lhu6bhuq82JuG6r+G7pikm4bqv4bum4buHNmHhu6Zt4bu44bum4buHNyDhur3hu6bhu4dnKOG7puG6vTbDneG7h+G7pjbhu4Nu4bumxIPhu7QoNuG7puG6rzXhu4Phuqnhuq/hu6bhu4fhur/hu4NuMOG6r+G7puG7hzbhuq3huq814bui4bum4bq9Nj/huq/hu6Y8P+G7g+G7pmvDrWThuq/hu6bDoyLhuq/hu6Lhu6Y84bu04buH4bumPOG7iWQo4bum4bqvNjcw4buD4bum4buHNuG7suG6rzbhu6bhu4c4KDbhu6YoWeG6seG7pjZk4bqv4bum4bqvalnhu6bhu4fhur/hurHhuq814bumKDYk4bqvNeG7pjzDrWXhuq814bum4buBI+G6veG7puG7h8SRN+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G7huG7ieG7pjbhu7LhurHhu6ZrxJE34bum4bqvNmrhuq814bum4bqjIOG7h+G7psOq4buD4bu24bumPOG7tOG7h+G7pjzDrcOpKOG7ouG7puG6rzbDreG6rzXhu6bhuq81NjcixIPhu6bhu4fhu4Uo4bum4bqvNjnhuq/hu6bDo+G7tDfhu6Lhu6bhu4c2YeG7pm3hu7jhu6bDiuG7g+G7tuG6rzXhu6bhu4bhur9h4bumKGnhuq814bumKOG6s+G6r+G7puG6rzZq4bqvNeG7pjbhu7Thuq/hu6YoNiDhu6Lhu6bhu4fhuqnhuq/hu6bhu4fhu7Q34bue4bum4bqiN+G6rzbhu6bhu4cg4bum4bq9NsOd4buH4bum4buH4bq/NzLhuq/hu6YoNsOtWeG7puG7h8OtZOG6rzXhu6Ztw6zhuq814buma8SRN+G7puG7hzcwxIPhu6bhuq9A4bqvNeG7ouG7psOjw6k34bum4buHNiDhu5zhu6ZrWTfhu6bhu4fhur/hurPhu6bhu4fhur/hu4Phuq814bum4buHJsSD4bui4bumPOG6q+G6rzXhu6bDo+G7iSjhu6Lhu6bhu4HDrCjhu6bDo1nhuq/hu6bhu4fDolnhu6Y84bqtN+G7pmvEkTfhu6bhuqM24buD4buma+G7iSjhu6bhur02OFnhu6bhuq5ZxIPhu6YoaFnhu6bhu4fDoeG6rzbhu6YoNsOtWeG7pjzDrcOpKOG7puG6vTbDneG7h+G7pjbhu4Nu4bum4bq/4bql4bum4bqve+G7h+G7nOG7pjbDrcSR4bqvNeG7puG6vTbDneG7h+G7puG7h+G6vzcy4bqv4bumKMOdKOG7puG6rzXhu7Lhuq824bum4bqjN+G6rzbhu6bhu4cg4bumKDZo4bumw6Phu4ko4buma+G7suG7puG7geG7tuG6r+G7puG6vTYsxIPhu6YoNmjhu6ZuIOG7g+G7pig2w61Z4bum4bq/4bql4bui4bumw6rhu4Nu4bumxIPhuqfhu6bhuq82w6Lhu5zhu6YpYSg24buma2fhu6Yp4buD4bumw6NhKDbhu6bhur02w53hu4fhu6bhu4fhur83MuG6r+G7pig2w61Z4bum4buHw61k4bqvNeG7pm3DrOG6rzXhu6ZrxJE34bum4buHNzDEg+G7puG6r0Dhuq814buc4bumw6rhu4Nu4bumNuG6seG7tCg24bui4bumw6rhu4Phu7bhuq/hu6bDozjhu6Y84bqn4bum4buHNmHhu6Lhu6Y8P+G7h+G7pjxZN+G7pijhurPhuq/hu6YhP+G7h+G7pig74bq94buc4bum4bqvNeG7g+G6qeG6r+G7psOj4buJKOG7pm0mbuG7pinhu4nhuq814bumKGThu6bhu4Hhurnhu6Y24bu04bum4buHOuG6rzXhu6Y84bqn4bum4buHNmHhu6Zr4buy4bum4bqv4bqn4bqvNeG7puG7hzbhuqfhuq/hu6bEg8SRN+G7pijhurPhuq/hu6Y24bu04bqv4bumNn3hur3hu5zhu6ZrQOG6r+G7psSDN+G6rzbhu6Y84bqn4bum4buHNmHhu6YoNuG7g24y4bqv4bumITcg4bqv4bumKDY7xIPhu6Lhu6bhu4fhuqs34bum4bq9NuG7tMSD4buma+G7suG7puG7hzHhu6bhuq/hu7Thuq/hu6Zt4bu44bumNuG6qzfhu6ZrLuG6r+G7pijhurPhuq/hu6YpNzPhuq/hu6YhNyDhuq/hu6bhur02w6wo4bum4buH4bu04bq94bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4bulMuG7puG7hzcg4bq94bum4buHZyjhu6ZtJm7hu6Yp4buJ4bqvNeG7puG7hzZh4bumbeG7uOG7puG6rzXhu7Ju4bumKOG7suG6rzXhu6bhur02w53hu4fhu6bhu4fhur83MuG6r+G7ouG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6bhu4c2ZTfhu6Y1N1nhuq/hu6bhu4fEkTfhu6bhu6Xhu7bhuq814bumIeG6q+G7ouG7pig2OOG6rzbhu6bDquG7g24w4bqv4buma+G7suG7puG6rzYm4bqv4bumKSbhuq/hu6bhu4c2YeG7pm3hu7jhu6bhur02P+G6r+G7pjw/4buD4bum4buHNuG7iSjhu6Y2NzHhuq/hu6bhu4fhuq3hu4fhu6Yow50o4bum4bqvNjcxxIPhu6ZrZ+G7puG7gVnhu4Phu6Y8Jm7hu5pSL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhu4Y2w6zhu6bhuq82P+G7h+G7ouG7puG7hzvhur3hu6bhu4fhur/hu4Phuq814bum4buHNuG7iSjhu6Y2NzHhuq/hu6Y84bqp4bqvNeG7piHhuqvhu6Yow50o4bumNTfhu7Y34bum4bq9NsOd4bq94bui4bumNTdq4buma2rhuq814bumYuG6r+G7pjxh4bqvNuG7puG6vTbDneG7h+G7puG7h+G6vzcy4bqv4bum4bqjN+G6rzbhu6bhu4cg4bui4bumKOG7tjfhu6bhu4c2NzHhuq/hu6bEg+G6pzfhu6bhu4fhur/DrWXhuq814bumPDrhu4Phu6bhu4fDreG7puG6ozfhuq824bumKeG6sVnhuq824bui4bum4buH4bu04bqx4bumPOG6s+G6r+G7piEsbuG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6YoNuG7g24y4bqv4bumKWEoNuG7pihk4bumKD/hu4Phu6bhuqM34bqvNuG7puG7hyDhu57hu6bhu6UsbuG7psSD4bu04bqvNuG7puG6vTbDneG7h+G7puG7h+G6vzcy4bqv4bumKeG7g+G7psOjYSg24bui4bumPMOtWeG7pinhu4Phu6bDo2EoNuG7puG7h+G6v+G6ueG7puG7hzbhu7Lhuq824bum4bqvNeG7suG6rzbhu6bhuqM34bqvNuG7puG7hyDhu6bDquG7g1nhuq/hu6bhu4fhur/hurXhuq814bue4bumTSZu4bumKeG7ieG6rzXhu6Zr4buy4bum4buHYuG7pig2w6wo4bum4buHNuG7iSjhu6Y2NzHhuq/hu6bhu6Uw4bumw53huq/hu6bhur02w53hu4fhu6bhu4fhur83MuG6r+G7pijDnSjhu6bhu4Hhu7bhuq/hu6bhur02LMSD4bumKeG7g+G7psOjYSg24bue4bum4bqiIuG7g+G7pjXhurU34bui4bum4buHNuG7g+G7pjbhu4Xhu4fhu6Yow50o4bumKeG7ieG7psOd4bqv4bumPDrhu4Phu6bhu4fDreG7pmvhu7LhurHhu6Y8YVnhu6Yh4buy4bqv4bum4buH4bq/IuG6r+G7pihk4bum4buB4bq54bum4buHNyDhur3hu6bhu4dnKOG7pjbhurHhu7Lhuq/hu6bhu4c2NzHhuq/hu6Y84bqp4bqvNeG7piHhuqvhu6Y24bu04bum4buHOuG6rzXhu6YoZ8SD4bumKOG6p+G6rzXhu6bhuq81Njcx4bq94bum4buz4bu2N+G7psODMeG7pmvhu7Lhu6Yp4buy4bqvNuG7psOq4buD4buP4bumPD/hu4fhu6bhurnhu6bhuq82auG6rzXhu6ZrYeG7puG7h+G6vzjhu6bhu4E34bqvNuG7psOjw6k34bumKFnhurHhu6YoNuG6seG7puG7hzbDrWThuq814bumxIPhu7Q34bumKWEoNuG7pmtn4bue4bum4buGYuG7pig2w6wo4bum4buHNuG7iSjhu6Y2NzHhuq/hu6Yo4bq34bumNjcx4buD4bumw6rhu4Phu7bhu6bhu6Uw4bumw53huq/hu6bhu4fDnTfhu6YoZOG7pig/4buD4bum4bqvNeG7suG6rzbhu6bhuq7huqfhuq814bum4bqvNTY3MeG6veG7puG7hzZh4bumbeG7uOG7pjUj4bqv4buma8SRN+G7puG6vTbDneG7h+G7puG7h+G6vzcy4bqv4bum4bqv4bqn4bqvNeG7puG6rzU2NzHhur3hu6Zr4buy4bumbSZu4bumKeG7ieG6rzXhu6bhuq/huqfhuq814bum4buHNuG6p+G6r+G7psSDxJE34bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4buGNsOs4bumNlk34bui4bum4buHNuG7iSjhu6Y2NzHhuq/hu6bhu4fhuq3hu4fhu6Yo4bqn4bqvNeG7puG7h8OdKOG7psOq4buDbuG7pjbhurHhu7QoNuG7puG7hzY+4bqx4bumPGHhuq824bumNsOtxJHhuq814bumw6Mm4buD4bumKeG7sjfhu6Zr4buy4bum4bqvJuG6rzXhu6YoWeG6seG7pjY3MeG7g+G7psOq4buD4bu24bumw6rhu4Phu7bhuq/hu6bDozjhu6Y84bqn4bum4buHNmHhu6Lhu6bhu4fhu7I34bum4bqvNeG7g24i4bqv4bui4bumxIPhuqc34bum4buH4bq/w61l4bqvNeG7nuG7puG7s+G6seG7suG6r+G7puG7hzbhu7Lhuq824bumw6rhu4Nu4bumNuG6seG7tCg24bum4bqjNuG7g+G7pjzhuqfhu6bhu4c2YeG7pkvhuqXhu6bhu4Y2YeG7puG7gMOd4buD4bumNTdZN+G7pjzhurHhu7Thuq/hu6bhu6rhu6Lhu6Y84bqn4bqvNeG7puG6rjXhu4NuM+G6r+G7puG7huG6v+G7uDfhu6Zr4buy4bumw6rhu4Nu4bumNuG6seG7tCg24bumbSZu4bumKeG7ieG6rzXhu6bhu4c2YeG7pm3hu7jhu6bDiuG7g+G7tuG6rzXhu6bhu4bhur9h4bum4buH4bq/4bq54bum4buHNuG7suG6rzbhu6Y84bqn4bum4buHNmHhu6bhu7PhurNZ4bumITnhuq824bue4bumw7o24buF4bum4buH4bq/4bq14bqvNeG7puG6vTbDneG7h+G7puG7h+G6vzcy4bqv4bum4bqjNuG6p+G6rzXhu6Y1N1nhuq/hu6Y84bqn4bum4buHNmHhu57hu6bhu7Phu4Nu4bumPOG6q+G6rzXhu6bEg+G6tTfhu6bhuq814buD4bqp4bqv4bumw6Phu4ko4bumKDbhurHhu6Y8OuG7g+G7puG7h8Ot4bum4bq9NsOd4buH4bum4buH4bq/NzLhuq/hu6Lhu6ZtJm7hu6Yp4buJ4bqvNeG7pjYx4bum4buHNuG6reG6rzXhu6Y24bu04bum4buHOuG6rzXhu6Y84bu2xIPhu6Yh4bu24bqx4bumPOG6qeG6rzXhu6Yh4bqr4bui4bumKOG6t+G7puG7h+G6v+G6teG6rzXhu6Y8NzLEg+G7ouG7puG7h+G7i+G6rzXhu6Yhw63EkSjhu6Y2NzHhuq/hu6Y84bu0N+G7pjUj4bqv4buma8SRN+G7pig2w6Hhuq824bum4buH4bq/WeG6rzXhu6Y84bqn4bum4buHNmHhu6Lhu6ZtJm7hu6Yp4buJ4bqvNeG7puG7hzZh4bumbeG7uOG7psOK4buD4bu24bqvNeG7puG7huG6v2Hhu6bhu4HDneG6rzXhu6Yt4bumbVnhuq824bumLeG7puG7geG7tCg24bumLeG7pjx94bq94bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4buGNsOs4bumIVnhu6Lhu6YoNuG7heG7puG7h+G6v+G6teG6rzXhu6bhur02w53hu4fhu6bhu4fhur83MuG6r+G7pmtA4bqv4bumNuG6t1nhu6Lhu6Zt4bu44bumNuG6qzfhu6Lhu6bhuq8m4bqvNeG7pihZ4bqx4bumPGU34bum4buB4bqt4bqvNeG7pms74buH4bumKDY/4buH4bui4bum4buHN+G6rzbhu6bhu4c2OuG6r+G7pmvhu7Ih4bu24bqx4bumazHhu6Lhu6YoNkDEg+G7puG7geG6tyjhu6bhu4HDrCjhu6bhuqM2w6I+4bumKDbhurHhu6bhuq82JuG6r+G7pikm4bqv4buc4bum4buHNuG7iSjhu6Y2NzHhuq/hu6bhu4fhuq3hu4fhu6Yo4bqn4bqvNeG7puG7h8OdKOG7pjww4bqv4bumZOG6r+G7pjzDneG6veG7puG6rzU2w6BZ4bui4bumNTfhu7bEg+G7puG6rzU2w6jhurHhu6Lhu6Y1N+G7tjfhu6bDquG7g24g4buH4bumazcxKOG7psOj4buyxIPhu6Zr4buy4bumIeG7tuG6seG7pjzhu7bEg+G7plnhuq/hu6bhu4E34bqvNuG7pm3hu7jhu6Y24bqrN+G7nuG7puG7huG7tOG6seG7pig24buDbjLhuq/hu6YhNyDhuq/hu6bhu4c24buJKOG7pig2P+G7h+G7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6ZtJm7hu6Yp4buJ4bqvNeG7pmvhu7Lhu6bhur02w53hu4fhu6bhu4fhur83MuG6r+G7pmtA4bqv4bumNuG6t1nhu6Lhu6Yo4bqx4bqv4bum4bqvNcOtZTfhu6bhu4c2YeG7pm3hu7jhu57hu6bhu4Y3IOG6veG7puG7h2co4bumKeG7g27hu6bhu4fhur854bui4bum4bqvJuG6rzXhu6YoWeG6seG7pig2P+G7h+G7psOjw63DqeG6rzXhu6Y1N8Od4bqx4bumKWco4bui4bumPOG7suG6seG7puG7h+G7tOG6seG7nuG7puG7hjbDrWXhuq814bumbeG7g24i4bqv4bumPOG6rTfhu6bhu4c24bqx4bu0N+G7ouG7puG7hzcg4bq94bumKOG6p+G6rzXhu6YpJuG6r+G7nOG7puG6o2Hhur3hu6bhu4c2ZTfhu6Y1N+G7tjfhu6bDquG7g24g4buH4bumPGThuq/hu6bhu4c2w63hu6Zr4buy4bum4bqvNmrhuq814bumaz/huq/hu6Y8MOG7piHDrCjhu6Zt4buFKOG7pihoWeG7puG6rzYm4bqv4bumKSbhuq/hu57hu6bhuq4m4bqvNeG7pihZ4bqx4bumNjcx4buD4bumw6rhu4Phu7bhu6bhur024bqz4bqvNeG7ouG7pig24bqt4bqvNeG7puG7hzZZxIPhu6bhuq82aeG6rzXhu6Lhu6bDo+G7uOG6rzXhu6bhur02OOG7nuG7pks74bqv4bumPOG6q+G6rzXhu6bhuq82JuG6r+G7pikm4bqv4bum4buHNuG7iSjhu6Y2NzHhuq/hu6bhu4fhuq3hu4fhu6ZtJm7hu6Yp4buJ4bqvNeG7pmtA4bqv4bumxIM34bqvNuG7pjzhuqfhu6bhu4c2YeG7pmvhu7Lhu6bhuq/huqfhuq814bum4buHNuG6p+G6r+G7psSDxJE34bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4buGNsOs4bum4buHw63hu6Lhu6bhuqM24buDbiDhuq/hu6bhuqM2OCg24bum4buBw53huq814bum4buH4bu04bqx4buma+G7suG7puG7h+G6v+G6teG6rzXhu6YpZ+G6rzXhu6bhuq81w61lN+G7pjY3MOG6r+G7puG7h+G7sjfhu5zhu6bhu4dA4bqvNeG7pijDrWXhuq814bum4bqjw6Hhu6bDo+G7gzvhu4fhu6Lhu6bhuqPDoeG7pijDrWThuq814bumNuG7suG6rzbhu6YoNjjhuq824buc4bum4bqvJuG6rzXhu6YoWeG6seG7pm/hu6bhu4c2w6wo4bui4bum4buH4bq/w50oNuG7puG6rzY3McSD4buma+G7suG7puG6r0Dhuq814bumw6Phu4ko4bumKGhZ4bumKMOd4bqv4bumIeG6q+G7ouG7pijhuqfhuq814bumKDbDrCjhu6bhu4fhur/hurHhuq814bum4buHNuG7iSjhu6bhu4c2N+G7pijhuqfhuq814buma2fhu5zhu6ZtJm7hu6Yp4buJ4bqvNeG7pig2OOG6rzbhu6bDquG7g24w4bqv4bum4bqjNyDhuq/hu6bhu4fhu7ThurHhu6Yt4bumNuG7suG6rzbhu6Y84bqr4bqvNeG7pi3hu6bhur02Zyjhu6ZrZ+G7ouG7pjzhuqfhuq/hu6Y84bqtKOG7pjU34bu2N+G7psOq4buDbiDhu4fhu6bhuqNh4bq94bum4buHNmU34bumKMOdKOG7pm4i4buD4bumKDrhu4Phu6Lhu6bhuqM3IOG6r+G7puG6rzU2YeG7pig2OOG6rzbhu6Y8w53huq814bumKGhZ4bum4bqvNibhuq/hu6YpJuG6r+G7pmvhu7Lhu6Yp4bqxWeG6rzbhu6bhuq81Njcx4bq94bue4bum4buGNuG7iSjhu6Y2NzHhuq/hu6Yo4bu2N+G7pijDnSg24bumNuG7suG6rzbhu6YoNjjhuq824bui4bum4bqvNj/hu4fhu6bDo+G7suG7puG7hzZo4bum4buHZyjhu6Y24buy4bqvNuG7pig2OOG6rzbhu6ZrxJE34bumxINnKOG7puG7hzci4buD4bumKOG6p+G6rzXhu6bhuqM2WTfhu6Yt4bumxIM34bqvNuG7piHhu7QoNuG7pi3hu6YoNj/hu4fhu6bDo8Otw6nhuq814bumLeG7pjzhu4Xhuq814bumNn3huq/hu57hu6bhu4Y74bq94bum4buH4bq/4buD4bqvNeG7puG6ozYjKOG7puG6vTZnKOG7puG6rzZq4bqvNeG7pjbhu7Thuq/hu6YoNiDhu6Lhu6ZuIOG7g+G7puG6o3vEg+G7ouG7puG6rzY/4buH4bumw6Phu7Lhu6bhu4fhur/hurHhuq814bum4bqjNibhu4Phu6bhu4di4bumKDbDrCjhu6bhu4c24buJKOG7pjY3MeG6r+G7nuG7puG7hkDhuq814bumKMOtZeG6rzXhu6bhuqM3MsSD4bum4buH4bq/WeG7ouG7pjzhuqfhuq/hu6Y84bqtKOG7pms3MSjhu6bhu4c24buJKOG7pjY3MeG6r+G7pijDnSjhu6bEg2co4bum4buHNyLhu4Phu6Lhu6bhuq82NzHEg+G7pmtn4bui4bumNTfhu7Y34bum4bq9NsOd4bq94bumPOG7uOG7pjww4bum4bq/WeG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6bhuq41NmHhu6bDquG7g24g4buH4bum4bul4bu0N+G7pjbhuqs34bum4bul4bu24bqvNeG7piHhuqvhu6bhu4c2YeG7pm3hu7jhu6bDozrhuq/hu6bhu4c2w6zhu6ZL4bu14buma+G7suG7pijDnSjhu6bhuqMg4buH4bumw6Phu4M74bqv4bui4bum4bqvNTZh4bumw6rhu4NuIOG7h+G7pig24buDbiLhuq/hu6Y8MOG7pihoWeG7puG7huG6v+G7g+G6rzXhu6bDrWThuq814bui4bum4buGw6Hhuq824bum4buD4buN4bui4bum4buGNmHhu6bhu4Phu43hu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhu4Y2w6zhu6bhuq9AxIPhu6Lhu6bhuqMg4buH4bumNsOp4bq94bumKDYk4buH4bumKDZd4bumNTdqWeG7puG6vTbDneG7h+G7puG7h+G6vzcy4bqv4bum4bqjN+G6rzbhu6bhu4cg4bumbeG7uOG7pjbhuqs34buma8SRN+G7piho4bqvNeG7pijhuq3hu6bDquG7g+G6rSjhu6bhur024bqz4bqvNeG7plnhuq/hu6bhuq834bqvNuG7nuG7puG7pT/hu4Phu6bhu4fhur9Z4bqvNuG7ouG7puG6rzVA4bqv4bumKDYk4bqv4bumKOG6t+G7pjY3MeG7g+G7psOq4buD4bu24bumPOG6rTfhu6ZrxJE34bumKMOdKOG7psOj4bqx4bu0N+G7puG7h+G6qzfhu6bhur024bu0xIPhu6Lhu6bhuq82P+G7h+G7psOj4buy4bumxINZ4bum4buH4buFbuG7pmvhu7Lhu6bhu4c44bqv4bumKWfhuq814bumPD7huq/hu6bhu4fhur8i4bqv4bumPGFZ4bumIeG7suG6r+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G7qsWo4bum4bqvQMSD4bumPMOtw6ko4bumw6M74bq94bumw6Phu7Q34bum4buH4bq/4bqx4bqvNeG7puG7hzcg4bqv4bum4buH4bq/OeG6rzbhu6bDo2EoNuG7puG7gcSp4bum4buoxq/FqOG7puG6r0DEg+G7pjw6buG7piE3IOG6r+G7pjzhuqvhuq814bum4buHNkDhuq814bum4buH4bq/OsSD4bui4bum4bqvNmrhuq814bumNTfDneG7puG7h+G6v2Hhu6ZrQOG6r+G7pjbhurdZ4bumw6NhKDbhu6bhu4HEqeG7pjbhu4Phuq/hu6Y84buFKOG7ouG7pjY54bqvNuG7puG7hzbhu7Lhuq824bum4buH4buJ4bumIVnhurHhu6Y8ZTfhu6Y84bu44bumPMOtw6ko4bum4buHNkDhuq814bumNuG6sVnhu6Lhu6bhu4fhu7ThurHhu6bhuq8i4bqv4bumKT/hu4Phu6Y/4bqv4bumazDhu6bEg+G6q+G7h+G7pjzhuqfhu6bhu4c2YeG7pjbhuqk34bum4buBN+G6rzbhu57hu6bhu4bhur/hu4NuMOG6r+G7puG7hzbhuq3huq814bumP27hu6Lhu6bhu4c24buy4bqvNuG7psOq4buD4bu24bumP27hu6bDo+G7suG7pik34bum4buB4bu24bqv4buma+G6p+G7pihm4bqvNeG7psOq4buDb+G7pjU3w53hu6Lhu6bDo+G7suG7puG6rzcwxIPhu6bhu4fhu4nhu6Y24buy4bqx4bui4bum4bqvNeG7g+G6qeG6r+G7pihi4buma2nhu6Y84bqr4bqvNeG7pms3IuG6r+G7puG7h+G6seG7psOjxJHhuq/hu6Lhu6bDo+G7suG7pjbhu7Lhuq824bum4buH4bq/WeG6rzXhu6Y8MuG7puG7peG7tuG6rzXhu6Yh4bqr4buma+G7suG7puG6rzYm4bqv4bumKSbhuq/hu6bhu4c2YeG7pm3hu7jhu6bDiuG7g+G7tuG6rzXhu6bhu4bhur9h4bum4buHNyDhur3hu6bhu4dnKOG7pmtq4bqvNeG7piHDrcSRKOG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6Y24buy4bqvNuG7puG7h+G6vznhuq824bumPGI34bumxIPEkTfhu6ZtJm7hu6Yp4buJ4bqvNeG7pmvhu7Lhu6Yh4bu24bqx4bumazHhu6bDquG7gyLhu6Y2w61k4bqvNeG7nuG7psSCWeG6rzXhu6bhu4fhur/hurHhuq814bumxIM54bqvNuG7puG6ozbDneG7h+G7pmvhurXhuq814bum4bq9NsOd4buH4bum4buH4bq/NzLhuq/hu6Lhu6Y84bu24bqvNeG7piHhuqvhu6Lhu6YoNjjhuq824bumw6rhu4NuMOG6r+G7ouG7puG6rzYm4bqv4bumKSbhuq/hu6Zr4buy4bumw6Phu4ko4bumw6PDrcOp4bqvNeG7pmtp4bum4buH4bq/WeG6rzXhu6bhu4c2YeG7pm3hu7jhu6Zrw63DqeG7h+G7psOq4buDWeG7puG6ozbhurfhu6bhuqM2QOG6r+G7puG7hzbDnSg24bum4buHNsOsKOG7ouG7puG6vTbDneG7h+G7pjbhu4Nu4bum4bqv4bqrN+G7psOj4buJKOG7ouG7puG7h+G6v1nhuq824bum4buHNmjhu6bhu4Hhu4nhu6bDquG7g1nhuq/hu6bhu4cmxIPhu6bDo+G7uOG6rzbhu6Y84bu04bqx4bui4bumNTfhu4Xhur3hu6Y84bq74bumKGhZ4bum4buHw6Hhuq824bui4bumKGhZ4bum4buH4bq/4buD4bqvNeG7psOtZOG6rzXhu6Lhu6YoaFnhu6Yh4bu04bqv4bumIcOo4bumWeG6rzbhu6Y+xIPhu6bhu4fhur/hurHhuq814buma+G7suG7puG6rzXhurHhu7I34bum4buHw6Hhuq824bumw6rhu4NuIOG7h+G7puG7hybEg+G7pm0mbuG7pinhu4nhuq814bum4buHNmHhu6Zt4bu44bumw4rhu4Phu7bhuq814bum4buG4bq/YeG7pmtA4bqv4bumxIM34bqvNuG7ouG7pjU34buy4buD4bumPH3hur3hu6Lhu6bhuq81NsOgWeG7puG7hznhuq824bui4bum4buH4buL4bqvNeG7piHDrcSRKOG7pjY3MeG6r+G7pjzhu7Q34bui4bum4buH4bq/4bq54bum4buHNuG7suG6rzbhu6Y84bqn4bum4buHNmHhu6bDo+G6seG7tDfhu6bhu7Xhu7Xhu7Xhu6Zr4buy4bqx4bum4bqvQMSD4bum4buoxajhu6jhu6zhu6Lhu6Y8w53hur3hu6bDrOG6rzXhu6bDo+G6s+G6rzXhu6bEg+G6seG6rzXhu6Y8w6k34bumKGhZ4bum4bqvNibhuq/hu6YpJuG6r+G7ouG7pjzhuqnhuq814bumIeG7suG6seG7pmvhu7Lhu6YoNjcg4bqv4bum4buBw6Dhu6Yo4bu24bum4bqvw63EkSjhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFNLQOG6r+G7puG6rjXhurUo4bumw4Phu7jEg1Iv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU8O6Nmjhu6bhu4dhKDbhu6bhu4J14bquw7nhu6bhu4c2YeG7pm3hu7jhu6bDiuG7g+G7tuG6rzXhu6bhu4bhur9hUi/hur1T


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thương nhớ Fidel Castro

Thương nhớ Fidel Castro
2019-09-13 06:30:15

(QT) - Dẫu chỉ một lần gặp gỡ nhưng hình ảnh lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim nhiều người dân Quảng Trị, trong đó có các ông: Lê Văn Hoan,...

Thị xã soi bóng dòng Thạch Hãn

Thị xã soi bóng dòng Thạch Hãn
2019-09-12 14:03:15

(QT) - Thị xã Quảng Trị không chỉ là một phần quan trọng của lịch sử tỉnh Quảng Trị, mà còn với cả dân tộc Việt Nam. 210 năm qua, dù mang tên gọi nào, lị sở Quảng Trị hay thị...

Giữ bình yên trên đất Thành Cổ

Giữ bình yên trên đất Thành Cổ
2019-09-11 13:34:42

(QT) - Ra đời trong hào khí thắng lợi sau Cách mạng tháng 8/1945, đến nay, Công an thị xã Quảng Trị đã trải qua chặng đường 74 năm xây dựng và trưởng thành. Luôn nêu cao tinh...

Những tấm gương làm theo lời Bác

Những tấm gương làm theo lời Bác
2019-09-11 13:30:41

(QT) - Từ nhiều năm nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết