Cập nhật:  GMT+7
Ỡ3ỤÚ,àVẽẽỎUéÊ4êà(UPÊ3gẫả2Úả3bÚv4.(àÚsVẽêẻãỠ/3ỤPỠéÚ,àVẽẽỎUéx(V.UPỢẸÊỞÚ-Út:ếÚ,38ÚạầêÚà*ảÚ2@éÚ2eÚả3gả2Ú36ả3ÚÝả3ÚàỲả3ÚêểÚsế;VÚv4.(àÚsVẽêẻãÚ!ỲÚ! ÚàY4Ú.%ếÚ%ảÚẽ$ếÚ!&ạÚêẻãả2ÚêẻW4Úê4ạÚả34]ếÚả2gc4Ú.$ảÚẸếÝả2ÚÊẻ7ƠÚêẻãả2Ú!ăÚ,ăÚ,W,Úẵả2ỔÚÀ}ÚỈỴảÚxãVảƠÚtgẫả2ÚÊềÚòả3ƠÚxấÚẼóÚẼẵÚỉXÚ;XÚẢ2ếk0ảÚÊ37Úxgẫả2ỚÚxXả2Ú,3ể,ÚảỴạÚêẻẵ4ÚẹếVƠÚê6ả3Ú,ÝạÚ,ễVÚ3ằÚ.Xả3Ú,3ãÚỉ7ÚàỲả3ÚêểÚsế;VÚ!ỲÚạỲ4ÚạỲ4Ú!4ÚjVÚỉ:ảÚ,ắảÚả2ếk}ảÚỉ<ảỚỠ/éPỠêV;à(Úẽêkà(ỎUạVẻ24ảỔỦéjÚVếêãUPỠêẻPỠê.PỠ4ạ2Úẽẻ,ỎU//,Ớ;VãẹếVả2êẻ4Ớỉả/.(ẽáêãé/ả(ĩẽ/ỤỮŨỪ/ƯỬ.ỨÙỪŨÙỤỨêỤƯỦỦỪỮàỤỚaé2UÚ/PỠ/ê.PỠ/êẻPỠêẻPỠê.PỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPrXÚẢ2ếk0ảÚÊ37Úxgẫả2ÚàgếÚ24ịÚả3ịả2Ú36ả3ÚÝả3Úỉ]ÚàỲả3ÚêểÚv4.(àÚsVẽêẻãÚỉXÚả3ịả2Úả2gc4Ú;YảÚ![ảÚêiÚ!%êÚảgb,Úsế;VỠ/éPỠ/ê.PỠ/êẻPỠ/êV;à(PỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPẠầêÚ;ếậ4ÚẽWả2Ú!<éÚêẻc4ÚỉXãÚê3Wả2ÚỮ/ỤỮỰŨƠÚả2gc4Ú.$ảÚẽâả2ÚêY4Ú3ếk"ảÚsVạÚÀầƠÚw4ãÚÀ4ả3ÚỉXÚê37ÚjỲÚuẵả2ÚxXÚêẻgb,Ú!$kÚ!gd,Úê3ẵả2Ú;WãÚê&éÚêẻếả2ÚđÚ3V4Ú;}ảÚ!gcả2ÚêiÚá3ếÚỉí,ÚsỴảÚ,hÚtâ,ÚẠ4[ếÚ![ảÚẸếWảÚẢ2Vả2ƠÚđÚêẻểÚẽđÚÊ8ả3ÚễkÚỉXÚsỴảÚ,hÚỦƯỤÚ! Ú!ăảÚ!ãXảÚ!Y4Ú;4 ếÚẹếâ,Úê[ỚÚÁ34Úê]ÚêíếÚ!ẵả2Ú!ễƠÚ;XÚ,ãảÚạb4Ú!gd,Úê3ẵả2Ú;WãÚ“!Y4Ú;4 ếÚẹếâ,Úê[”Ú,35ả3ÚàXÚs3ễÚê7,3Úsế;VÚv4.(àÚsVẽêẻãỚÚẢ2VkÚà&éÚêh,ƠÚê4[ả2Ú3ắÚẻ(ãÚỉVả2Ú.ầ4Úả3gÚé3ềêÚ24$kÚả3&ảÚê4ảÚê3Ỷả2Úêẻ&ảỚÚÊiÚà$ếƠÚê6ả3Ú,ÝạƠÚẽíÚ24ềéÚ!eÚ,35Úê$ạƠÚ,35Úê6ả3Ú,ễVÚàỲả3Ú!YãÚỉXÚả3$ảÚ.$ảÚ!%êÚảgb,Úsế;VÚVả3Ú(ạÚ.Xả3Ú,3ãÚỈ4"êÚẢVạÚ!ỲÚ!gd,Úả2gc4Ú.$ảÚỈ4"êÚẢVạÚảă4Ú,3ếả2ƠÚẸếÝả2ÚÊẻ7Úảă4Úẻ4}ả2Ú234Úá3Ỷ,ỚÚò4Ú,fả2Úạãả2ÚạầêÚà*ảÚ!gd,Úê3%kÚàỲả3ÚêểÚv4.(àÚ;Ỹả2Újgẫả2ƠÚ;Ỹả2Úê37êỚỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPÀỲả3ÚêểÚv4.(àÚsVẽêẻãÚàXÚả2ếk}ảÚê3ễÚẹếâ,Ú24VÚảgb,Úả2ãX4Ú!*ếÚê4}ảÚ![ảÚê3ỴạÚỉệả2Ú24Ý4Úé3ăả2Úạ4]ảÚẢVạÚỈ4"êÚẢVạỚÚÁ3ẵả2Úả2Y4Ú;ãạÚ!YảÚ,ắảÚẽăêÚàY4Úả2ẩảÚả2Vả2ÚđÚạÝả3Ú!%êÚỉiVÚạb4Ú24VãÚêẻVả3ÚW,Úà4"êƠÚv4.(àÚsVẽêẻãÚ!4ÚẹếVÚtâ,ÚẠ4[ếƠÚảẫ4Ú,ăÚ3Xả2ÚẻXãÚ!4"ảÚêìÚẠỶ,ÚảVạVẻVƠÚê3ỴạÚuẵả2ÚxXƠÚẻấ4Úả2gd,Úà}ảÚ!gcả2ÚỮÚ![ảÚÁ3ếÚs35ả3Úé3ễÚ,W,3ÚạYả2Úà$ạÚê3c4Úsầả2Ú3ắVÚạ4]ảÚẢVạÚỈ4"êÚẢVạÚỉXÚẽVếÚ!ăÚê3VạÚ.íÚà0Úạ5êÚê4ả3ỚÚÊY4ÚsVãÚ!4 ạÚỦƯỤÚả2ậảÚả2Vả2ÚjW,Új(ÚêỴả2ƠÚ!YảÚé3WãƠÚs3ễÚê7,3Úsế;VÚé3%êÚ,VãÚàWÚ,cÚ,ễVÚẠ@êÚêẻ&ảÚt$ảÚêầ,Ú24Ý4Úé3ăả2Úạ4]ảÚẢVạÚỈ4"êÚẢVạƠÚ34}ảÚả2Vả2Ú!YéÚà}ảÚảắả2Úé3WãÚ!gd,Úạ"ả3Ú.Vả3ÚàXÚ“ỈếVÚ,34[ảÚêẻgcả2”Ú,ễVÚẹế$ảÚ!ầ4ÚẠóỚÚu@,Ú;4"êƠÚêẻãả2Ú;ếậ4Úạ5êÚê4ả3ƠÚv4.(àÚsVẽêẻãÚ!ỲÚ;XkÚêặÚẽíÚỉế4Úạiả2Úá34ÚỉgdêÚảìVÚỉắả2ÚêẻW4Ú!%êÚ![ảÚê3ỴạÚỉệả2Ú24Ý4Úé3ăả2Úạ4]ảÚẢVạÚỈ4"êÚẢVạỚÚỈb4Ú,3%êÚ24ằả2Ú3XãÚẽÝả2ƠÚẵả2Úảă4ỔÚ“uãXảÚ!Y4Ú;4 ếÚuÝả2ÚỉXÚs35ả3Úé3ễÚsế;VÚ![ảÚạ4]ảÚẢVạÚỈ4"êÚẢVạÚỉXãÚạầêÚả2XkÚ!<éÚêẻc4ỚÚọả3Úạ@êÚêẻc4Ú,3ă4Úàằ4ÚđÚé3gẫả2Úuẵả2Ú,34[ếÚẽWả2Úảề4Ú!ấ4ƠÚ!ấả2Úẻếầả2ỚÚọả3ÚảỶả2Ú;VảÚạV4ÚàXạÚ,3ãÚêẵ4Úả239Ú![ảÚêgẫả2ÚàV4ÚỈ4"êÚẢVạÚ,fả2Ú!<éÚỉXÚẻYả2ÚẻeÚả3gÚả2XkÚ3ẵạÚảVk”ỚỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPu[ảÚ24cƠÚả3ịả2Úá5Úh,Úỉ]Ú,3ếk[ảÚê3ỴạÚà7,3ÚẽìÚ,ễVÚàỲả3ÚêểÚsế;VÚv4.(àÚsVẽêẻãÚỉ:ảÚ3ỸảÚẽ$ếÚêẻãả2Úê$ạÚêẻ5Úả34]ếÚả2gc4Ú.$ảÚẸếÝả2ÚÊẻ7ƠÚêẻãả2Ú!ăÚ,ăÚẵả2Útgẫả2ÚÊềÚòả3ƠÚ;%kÚ24cÚàXÚÉ3ăÚr5Úê3gÚxếk"ảÚễkÚsVạÚÀầÚỉXÚẵả2ÚÀ}ÚỈỴảÚxãVảƠÚàề,Ú!ăÚ!ÝạÚả3&ảÚêẻằả2ÚêẻW,3Úr5Úê3gÚxếk"ảÚễkÚxÝ4ÚÀỴả2ỚÚẴả2Útgẫả2ÚÊềÚòả3Úá ỔÚ“u Ú!ÝạÚ;ÝãÚVảÚêãXảƠÚêẻgb,Ú!ăƠÚ,38ÚạầêÚẽâÚàỲả3Ú!YãÚ,âêÚ,WảÚ,ễVÚê8ả3ƠÚ3ếk"ảÚ;4[êÚê3ẵả2Úê4ảÚàỲả3ÚêểÚv4.(àÚsVẽêẻãÚ![ảÚỉệả2Ú24Ý4Úé3ăả2ÚẸếÝả2ÚÊẻ7ỚÚu}ạÚ%kƠÚV4Ú,fả2Úêẻẵả2Úêẻc4ÚạVếÚẽWả2ỚÚu[ảÚ24cƠÚêẵ4Úỉ:ảÚá3ẵả2Úẹế}ảÚ36ả3ÚÝả3Ú!ãXảÚj(Ú,ễVÚàỲả3ÚêểÚv4.(àÚsVẽêẻãÚỉXÚÊ3ễÚêgbả2ÚÉ3YạÚỈỴảÚuấả2Ú!4Ú24ịVÚẻiả2Ú,cÚ3ãVÚ,ệả2Úê4[ả2Úẻ(ãÚ3ắÚá3ẵả2Ú.hê”ỚÚỈ]Úé3*ảÚạ6ả3ƠÚẵả2ÚÀ}ÚỈỴảÚxãVảÚ%ảÚêgdả2ÚạỲ4Úỉb4Ú;X4Ú.40ảÚê3ếk[êÚ,ễVÚàỲả3ÚêểÚsế;VÚv4.(àÚsVẽêẻãỚÚ“Ẵả2Úảă4Ú;ầÚả3gả2Úẻ%êÚá3ề,Ú,34[êƠÚẻXả3ÚạY,3ỚÚw4ằả2Ú,ễVÚẵả2Ú3XãÚẽÝả2Úả3gÚ,3YạÚỉXãÚêẻW4Úê4ạÚạẩ4Úả2gc4ỚÚò4ÚV4Ú,fả2Úà@ả2Ú!4Úỉ6Újề,Ú!ầả2ỚÚÁ3ẵả2Ú24VảÚê3í,ÚẽíÚỉeÚắVÚá34Úv4.(àÚảă4Úà}ảÚả4]ạÚê4ảÚ,ễVÚạ6ả3Úỉ]Úêgẫả2ÚàV4Ú!%êÚảgb,ÚỈ4"êÚẢVạ”ƠÚẵả2ÚxãVảÚ,34VÚẽ>ỚỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPÁ3W,Úỉb4Úẵả2Útgẫả2ÚÊềÚòả3ÚỉXÚÀ}ÚỈỴảÚxãVảƠÚả2ãX4Úá5Úh,ƠÚẵả2ÚxấÚẼóÚẼẵÚỢỰỮÚêếậ4ỞƠÚ34"ảÚẽâả2ÚêY4ÚjỲÚỈ9ả3Úw4Vả2ƠÚ3ếk"ảÚỈ9ả3ÚÀ4ả3ÚạVkÚạỶảÚỉ:ảÚ,ắảÚàgếÚàY4Úả3ịả2Ú36ả3ÚÝả3Ú%ảÚêgdả2Ú,ễVÚv4.(àÚsVẽêẻãỚÚÊ3(ãÚ.ắả2Úá5Úh,ƠÚẵả2ÚẼóÚẼẵÚá Úỉ]Úả34"ạÚỉểÚ!@,Ú;4"êÚ!gd,Úr5Úê3gÚÊ8ả3ÚễkÚê3c4Ú;%kÚ24cÚé3$ảÚ,ẵả2ỔÚ“![ảÚ!$ếƠÚ2@éÚV4Úê36Úàề,Úà}ảÚ!gcả2Úẽ{Ú;4[ê”ỚÚẼVếÚỨÚả2XkÚ;ấảÚ,3ấảÚ,3cÚ!d4ƠÚả34[éÚÝả3Ú24VÚẼóÚẼẵÚả3&ảÚê3ẵả2Ú;WãÚà}ảÚ!gcả2ÚỉXãÚạầêÚ;ếậ4ÚẽWả2ÚảỶả2Ú%ạỚÚÁ34Ú!ãXảÚ![ảÚuấảÚòảÚả4ả3Úr4}ảÚé3ắả2ƠÚẵả2Újếâả2Új(ÚỉXÚá3WÚ;%êÚả2cÚỉ6Úê3%kÚạằ4Úả2gc4Ú!ỲÚ,3ế?ảÚ;7Ú,cÚ3ãVƠÚ!ăảÚ,3XãÚẽíÚá4"ảÚ26Ú!ăỚÚrẩả2Ú,ăÚạầêÚ!ãXảÚj(ÚêiÚẸếÝả2Úr6ả3Ú,3YkÚỉXãƠÚ,W,ÚàỲả3Ú!YãÚê8ả3Úê4[ảÚ2*ảÚ,34[,Új(Úê3hÚ;VỚÚxV4Ú,Wả3Ú,ìVÚ,ệả2ÚạđƠÚả34[éÚÝả3Ú24VÚẼóÚẼẵÚả2Y,Úả34}ảÚỉẵÚ,ệả2Úá34Úê3%kÚs3ễÚê7,3Úsế;VÚv4.(àÚsVẽêẻãÚỉXÚÊ3ễÚêgbả2ÚÉ3YạÚỈỴảÚuấả2Ú;gb,Újếâả2ỚÚ“ợảÚêgdả2Ú!*ếÚê4}ảÚ,ễVÚêẵ4ÚàXÚv4.(àÚsVẽêẻãÚ,ăÚ!ẵ4ÚạỶêÚẻ%êÚẽWả2ÚỉXÚ%ạÚWéỚÚẢ36ảÚỉXãÚ!ăƠÚV4Ú,fả2Ú,ăÚê3 Ú,ÝạÚả3&ảÚê%ạÚàắả2Úỉ7ÚàỲả3ÚêểỚÚÊẵ4Úé3Ý4ÚêíÚả3Ỷ,Úạ6ả3Úá4]ạÚ,3[ÚẽíÚjề,Ú!ầả2Ú! ÚàgếÚ24ịÚê3c4Úá3Ỷ,Úà7,3ÚẽìÚảXk”ƠÚẵả2ÚẼóÚẼẵÚ;ấ4Ú3ấ4Úá ỚỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPÊẻãả2Ú,W,Úả3$ảÚ,3hả2Úà7,3ÚẽìÚêiả2Ú2@éÚv4.(àÚsVẽêẻãƠÚ;XÚẢ2ếk0ảÚÊ37Úxgẫả2ÚỢỪỦÚêếậ4ỞƠÚ34"ảÚêẻềÚêY4ÚÉ3gcả2ÚỤƠÚê3Xả3Úé3âÚuẵả2ÚxXÚ,ăÚà{ÚàXÚả2gc4Ú!@,Ú;4"êÚả3%êỚÚs35ả3ÚàỲả3ÚêểÚsế;VÚ!ỲÚ,hếÚẽâả2Ú;XỚÚr%kÚ24cƠÚ;XÚxgẫả2Ú!Vả2ÚàXÚạầêÚ!ãXảÚỉ4}ảÚêếậ4ÚỤỰƠÚ,ệả2Úạằ4Úả2gc4ÚẽVảÚà%éÚ3âÚ;ãạÚêẻ}ảÚêếk[ảÚẸếâ,ÚàầÚỤỚÚẢểÚ,gc4Úêẻ}ảÚạẵ4Ú;XÚỉểêÚêỶêÚá34Úàge4Ú,ếâ,ÚỉVÚỉXãÚẹếÝÚ;ãạÚ;4Úé3WêÚảậỚÚÊẻãả2Ú24$kÚé3ềêÚ!VếÚ!bảƠÚ3ãÝả2ÚàãYảƠÚ;XÚxgẫả2ÚàcÚạcÚê3%kÚạầêÚả2gc4Ú,VãÚàbảÚ![ảÚ2*ảÚ3ặ4Úê3ỴạỚÚẠỲ4Ú![ảÚá34Úê8ả3Ú.&kÚêẻãả2Ú;"ả3Úỉ4"ảƠÚ;XÚạb4Ú;4[êÚê3c4Ú!4 ạÚ%kÚ!ãXảÚj(Ú,3đÚs3ễÚê7,3Úv4.(àÚsVẽêẻãÚỉXÚÊ3ễÚêgbả2ÚÉ3YạÚỈỴảÚuấả2Ú!4Úả2Vả2ỚÚs3ễÚê7,3Úv4.(àÚ!ỲÚ,3ãÚj(Ú.iả2Ú;Wả3ƠÚjếâả2Ú!gcả2Ú! Ú!gVÚ;XÚxgẫả2Ú![ảÚr"ả3Úỉ4"ảÚòÚỈ9ả3ÚÀ4ả3ỚÚÀề,Ú3VkÚê4ảÚ;"ả3Úỉ4"ảÚ3[êÚạWếÚ.íÚêẻịƠÚẵả2Úà4]ảÚ!4]ếÚ!ầả2ÚẵÚêẵÚẻVÚẸếÝả2Úr6ả3ÚạVả2ÚạWếÚỉ]Ú! Ú,hếÚẽâả2Ú;XỚÚÊẻđÚỉ]Úả3XÚẽVếÚ2*ảÚạầêÚê3Wả2Ú!4]ếÚêẻ7ƠÚ;XÚxgẫả2Úá3ẵả2Úê3 Úê4ảÚỉXãÚạỶêÚạ6ả3Úá34Úả3&ảÚ!gd,ÚạăảÚẹếXÚêiÚs3ễÚê7,3Úv4.(àÚsVẽêẻãỚÚẢ34]ếÚé3W4Ú!ãXảÚsế;VÚẽVả2Úê3ỴạÚỈ4"êÚẢVạÚ,fả2Ú23)Úả3XƠÚê3ỴạÚ3ặ4ƠÚê@ả2ÚẹếXÚ,ễVÚs3ễÚê7,3Úv4.(àÚsVẽêẻãÚ,3ãÚ24VÚ!6ả3Ú;XỚÚẢỴạÚỤỮỬỨƠÚỉ7ÚàỲả3ÚêểÚ!Wả2Úá5ả3Úạc4Ú;XÚxgẫả2ÚẽVả2Úsế;VÚ! Úá4 ạÚêẻVÚẽh,Úá3ặ(ỚÚỈ6Ú,ãảÚ,ắảÚẹếWÚả3ặÚả}ảÚ;XÚ!Xả3Ú;ặÚàeÚ,ẫÚ3ầ4Ú.4"ảÚá4[ảƠÚêẻí,Úê4[éÚ2ì4Úàc4Ú,ÝạÚẫảÚả2gc4Ú!ỲÚ“êW4Úẽ4ả3”Úạ6ả3ỚỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPÊ3c4Ú24VảÚê3%ạÚê3ãWêÚêẻẵ4ƠÚ.:ếÚêẻÝ4ÚẹếVÚ;VãÚê3Ỵả2Úêẻ*ạÚả3gả2Úả3ịả2Úả2gc4Ú.$ảÚẸếÝả2ÚÊẻ7ƠÚêẻãả2Ú!ăÚ,ăÚ,W,Úẵả2ÚÀ}ÚỈỴảÚxãVảƠÚtgẫả2ÚÊềÚòả3ƠÚxấÚẼóÚẼẵÚỉXÚ;XÚẢ2ếk0ảÚÊ37Úxgẫả2Úỉ:ảÚá3ẵả2Úẹế}ảÚả2XkÚàỲả3ÚêểÚsế;VÚv4.(àÚsVẽêẻãÚ![ảÚỉệả2Ú24Ý4Úé3ăả2Úạ4]ảÚẢVạÚỈ4"êÚẢVạỚÚẼíÚá4"ảÚảXkÚạVả2ÚlÚả239VÚẹếâ,Úê[ÚảXkÚá3ẵả2Ú,38Úá3#ả2Ú!7ả3Úỉ7Úê3[Ú,W,3ÚạYả2ÚỈ4"êÚẢVạÚạXÚ,ắảÚàXÚê3ẵả2Ú!4"éÚ!<éÚỉ]Úê6ả3Ú3ịếÚả237ỚÚÊiÚ!$kƠÚạâ4ÚẹếVảÚ3"ÚỈ4"êÚẢVạÚ-Úsế;VÚả2XkÚ,Xả2Ú;]ảÚ,3@êỚÚr5Úê3gÚxếk"ảÚễkÚxÝ4ÚÀỴả2ÚÀ}ÚỈỴảÚxãVảÚẽVếÚảXkÚ24ịÚ,3h,ÚỉểÚs3ễÚê7,3ÚẾrẠÊÊẸỈẢÚê8ả3ƠÚs3ễÚê7,3Úxầ4ÚxịếÚả237ÚỈ4"êÚẢVạÚ-Úsế;VÚẻ%êÚỉế4Úạiả2Úá34Ú,ăÚ,ẫÚ3ầ4ÚỉếảÚ!ỶéÚạâ4Úê6ả3Ú3ịếÚả237Ú%kỚÚw34ÚàY4Úả3ịả2Ú36ả3ÚÝả3Ú!<éÚỉ]Ú,3ếk[ảÚê3ỴạÚ,ễVÚàỲả3ÚêểÚsế;VƠÚảỴạÚỦÙỤỤƠÚả34[éÚÝả3Ú24VÚẼóÚẼẵÚ!ỲÚêậÚ,3h,Úê3Xả3Ú,ẵả2Úêẻ4 ảÚàỲạÚÝả3Úỉ]Ú,3ếk[ảÚê3ỴạÚà7,3ÚẽìÚ,ễVÚàỲả3ÚêểÚv4.(àÚsVẽêẻãỚÚs3gVÚ!*kÚỦÚảỴạÚẽVếƠÚẵả2ÚẻVÚạỶêÚ,ếâảÚẽW,3ÚÝả3Ú“v4.(àÚsVẽêẻãÚ-ÚẸếÝả2ÚÊẻ7ÚạầêÚả2XkÚà7,3ÚẽìÚỤỮỰŨ”ỚÚỈb4Úê%êÚ,ÝÚẽíÚêẵảÚá5ả3ƠÚẵả2ÚẼóÚẼẵÚ!ỲÚ2ì4Ú,ếâảÚẽW,3ÚÝả3Ú,3ãÚàỲả3Ú!YãÚrầÚẢ2ãY4Ú24VãÚsế;VÚ! Úê@ả2ÚàỲả3ÚêểÚảgb,Ú;YảỚÚẢ2XkÚv4.(àÚsVẽêẻãÚẹếVÚ!c4ƠÚêiÚẸếÝả2ÚÊẻ7ƠÚ;XÚẢ2ếk0ảÚÊ37Úxgẫả2ÚẻVÚxXÚẢầ4Új4ảÚỉXãÚuY4ÚẽhÚẹếWảÚsế;VÚêY4ÚỈ4"êÚẢVạÚê3ỶéÚả)ảÚ3gẫả2ỚÚrXÚxgẫả2Úá ỔÚ“Ả23(Ú,Ýả3Úỉ"Ú;WãÚ,ăÚả2gc4Ú!gd,ÚàỲả3ÚêểÚv4.(àÚsVẽêẻãÚ,hếÚẽâả2Úêẻgb,Ú!$kÚêiÚẸếÝả2ÚÊẻ7ÚẻVÚj4ảÚỉXãÚỉ4[ả2ƠÚ,W,Ú,WảÚ;ầÚ,ẵả2ÚêW,ÚđÚuY4ÚẽhÚẹếWảÚsế;VÚêY4ÚỈ4"êÚẢVạÚẻVÚ!ăảÚêẵ4Úẻ%êÚ!ẵả2ỚÚxằÚ$ảÚ,*ảÚ!gVÚêẵ4ÚỉXãÚê3ỶéÚả)ảÚ3gẫả2Úê3ẫạÚ,3ãÚả2gc4Ú,hếÚẽâả2Úạ6ả3ÚỉXÚạc4Úỉ4[êÚ!ẵ4Ú.ắả2ỚÚJề,Ú,ÝạÚêẻXãÚ.$ả2Úá34[ảÚêẵ4Úả2%êÚ!4Úêẻãả2Úỉắả2ÚêVkÚ,ễVÚạằ4Úả2gc4ỚÚẼVếÚảXkƠÚỉ]Úả3XƠÚêẵ4Ú!ỲÚà&éÚ;XảÚê3cÚ! Ú3gẫả2Úá3ă4Ú,3ãÚs3ễÚê7,3Úsế;VÚv4.(àÚsVẽêẻã”ỚỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPu[ảÚảVkƠÚ2*ảÚŨÚảỴạÚ!ỲÚêẻẵ4ÚẹếVÚá ÚêiÚả2XkÚv4.(àÚsVẽêẻãÚạỲ4ÚạỲ4Ú!4ÚjVÚả3gả2Ú36ả3ÚÝả3Ú,ễVÚẵả2ÚàếẵảÚ4ảÚẽ$ếÚêẻãả2ÚêẻW4Úê4ạÚả34]ếÚả2gc4Ú.$ảÚẸếÝả2ÚÊẻ7ỚỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPÊ$kÚÀãả2Ỡ/éP


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thị xã soi bóng dòng Thạch Hãn

Thị xã soi bóng dòng Thạch Hãn
2019-09-12 14:03:15

(QT) - Thị xã Quảng Trị không chỉ là một phần quan trọng của lịch sử tỉnh Quảng Trị, mà còn với cả dân tộc Việt Nam. 210 năm qua, dù mang tên gọi nào, lị sở Quảng Trị hay thị...

Giữ bình yên trên đất Thành Cổ

Giữ bình yên trên đất Thành Cổ
2019-09-11 13:34:42

(QT) - Ra đời trong hào khí thắng lợi sau Cách mạng tháng 8/1945, đến nay, Công an thị xã Quảng Trị đã trải qua chặng đường 74 năm xây dựng và trưởng thành. Luôn nêu cao tinh...

Những tấm gương làm theo lời Bác

Những tấm gương làm theo lời Bác
2019-09-11 13:30:41

(QT) - Từ nhiều năm nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết