Cập nhật:  GMT+7
4bqy4bueQ+G6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7oeG7oCbDmeG7jOG6qOG6tOG7oT8gxqDhu6bhuqrhuqUl4bq+euG7oMOZ4bqqW03hu6bhuqpO4buw4bqqJeG7suG7oOG6quG7o8Wo4bum4bq+w5nDk+G7oOG7puG7nsWo4bqyL+G7nkPhurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94buH4buM4bq+w5PhuqjhurThurDhu6nhu6bhuqsiPSXhu4wqKuG6tuG6qi3huqrhu4fhu4vhu6nhuqomJShA4bum4bui4bqq4bqtP+G7puG7ouG6vuG6qibhu6Dhu5g94bqqJixP4bqqTuG7sOG6qiQ/4bq+4bqqw5Mo4bqqw5k/S+G7psOD4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqomJeG7oOG7lj/huqomSz3huqoq4bug4buSP+G6qirhur7FqOG6qsOS4bq+4bum4bui4bqqw5nEqCDhuqrDmeG7guG7oOG6qj3hu57FqOG7puG7ouG6qsOSWOG6qkDhuqrhu4nhu6DDmeG6vuG7puG6qsOa4bue4bug4bqqw5nhu5Lhu6bhuqrDk+G6vuG7puG7nuG6qirhu4BP4bue4bqqT+G7nj9M4bum4bqqTlLhuqrDksSoP+G6quG7ouG7oOG6vsWo4bqq4buefT/huqpb4bu04bug4bqq4bqn4buH4bqq4buDJeG7jMOZ4bq+4bumw5Phuqom4buC4bug4bqq4buLxajhu6bDk8Wo4bum4bqq4bum4bui4buGIOG6qkQvxJDhuqom4bu04bugxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7i0rhu6bhuqrhu6JK4bum4bqq4bum4buexKgm4bqq4bujxajhu6bhur7DmcOT4bug4bum4buexajhuqoiP8SoJuG6quG7nuG7oOG7luG7puG6qiYlxajhu6bhu6Lhuqrhu6Thu4Y/4bqq4buAxajhuqomPyDGoOG7puG6quG6pSXhur564bugw5nhuqrDmeG7huG6quG7nlfhu6Dhuqom4bue4buA4bum4bui4bqqRS9EQkLDisOD4bqqw5rhu57hu6Dhuqrhur7hu6bhu57huqrDkijhu7hP4bqqJj/hu6bhu6Lhuqpb4buGxajhuqoq4buI4bum4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qkPEkOG6qj3hu546JuG6qk8/VuG7oOG6qiYlS+G7puG6quG7osONPeG6quG7m+G7jCU/4bqqQOG6qlvhu6jhu6bhu6LhuqrDmcWo4buC4bug4bqq4burxaglw5nDk+G6quG6pz894bqqREJDQsSC4bqq4buf4bq+P+G6qsOSxq/Dg+G6qsOTxajhuqo94buexajhu6bhu6LhuqrDkljhuqoq4bq+4bqqKjom4bqqJuG7luG6quG7nuG7guG7oOG6qkDhuqrhu4nhu6DDmeG6vuG7psOD4bqqTz4/4bqq4bqnSj/huqom4bueLuG6quG7nuG6viDhuqrhu6bhu57EqCbhuqom4bue4buY4bqq4bui4bug4bu04bug4bqqw5nhu6Dhu5Lhu6bhuqom4bug4buYPeG6qk5S4bqq4buH4buL4bup4bqqJiUoQOG7puG7ouG6quG6rT/hu6bhu6Lhur7huqrhu6Lhu57DlOG6qsOZ4buC4bum4bue4bqq4bukw53hu6DhuqrDmuG7nuG7oOG6qiY/IMag4bum4bqq4bqlJeG6vnrhu6DDmeG6qk/Gr+G6qsOZUk/hu57huqomSz3huqomJT/hu6bhu6LEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq0xKnhu54o4bum4bui4bqqJiUo4bu0T+G6qiYlS+G7puG6quG7ouG7oOG6vsWo4bqq4buefT/huqpb4bu04bug4bqq4bqn4buH4bqq4buDJeG7jMOZ4bq+4bumw5PhuqoqSD3huqom4bu04bugw4PhuqrDkyjhuqrDmT9L4bum4bqq4bqlJeG6vnrhu6DDmeG6qsOS4buUP+G6qk/hu57hu7bhuqrDkuG7uOG7oOG6qio+4bqqJiVA4bqqw5nhu4Lhu6DhuqpPLuG6vuG6quG7puG7ouG7ruG7oOG6qirhur7FqOG6quG7puG7hiDEguG6quG6qeG7iCDhuqrDmeG7huG6qibhu57hu7bhu6DhuqrDkuG7oMag4buk4bqq4bq+4bum4bue4bqqT+G7nuG7suG7oOG6quG7nuG6viDhuqrhu57hu7Lhu6bhuqrDmTpP4bqq4bum4buGxajhuqrhu57hu5gm4bqqJiXFqOG7puG7ouG6quG7pOG7hj/huqrhu4DFqOG6quG7ieG7oMOZ4bq+4bum4bqqW+G7huG6qibhu4Dhu6Dhuqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqo94bueSuG7puG6quG7puG7hsWo4bqq4bueUeG7puG7nuG6quG7hOG7puG7nuG6qk474bum4bui4bqq4bumWeG6qibhu57hu7bhu6DhuqrDklPhu6bhu57huqpP4bq+xajhuqpA4bqq4bql4bq+JU/hur7EguG6quG7n+G6vj/huqpEQ+G6qsOZSuG7puG6qiXhur7huqoq4buI4bum4bqqJuG7guG7oOG6quG7n+G7jCXhu6Dhu4zhuqo14bqq4bukO+G6vuG6quG7puG7hiDDg+G6quG7o8Wo4bum4bq+w5nDk+G7oOG7puG7nsWo4bqq4bue4bug4buW4bum4bqqw5nhu4bhuqpP4bue4buI4bum4bqqKjom4bqqKlbhuqrhu6RYJuG6qk8u4bq+4bqq4buJ4bugw5nhur7hu6bhuqpb4bu04bug4bqqw4rhuqpO4buG4bum4bqqJuG7nkjhu6bhu6Lhuqpb4buG4bqqw5nhu4bhuqpP4bue4buI4bum4bqqT+G7nj8g4buU4bum4bqqKlbhuqrhu6RYJuG6qk8u4bq+4bqqT+G7hOG6quG7n+G7jCXhu6Dhu4zhuqo14bqqW+G7tOG7oOG6quG6vOG6qj3hu57hur7huqrDmuG7oOG7mOG7puG6qibhu4LFqOG6qk/hu55Q4bum4bue4bqqIuG7gE/EguG6si894bq04bqyJuG6vk7DmeG7jOG6qiomIMOZ4buM4bu14bqo4buk4bq+JeG7ouG7oOG7puG6oEQ9IuG6quG6vj8mxajhuqjhurThurImJeG6tOG6sibDk+G6tOG6suG7oOG7pOG7ouG6quG7nuG7jOG7oOG7ouG7nibhu7XhuqjEkOG6vOG6vOG6qOG6quG6vsOZJuG7teG6qOG6qOG6ql3hu6DDkybhu57hu7XhuqhFw4pC4bqo4bqqTsWoJcOT4buMJeG7teG6qELhuqjhuqoqJU/hu7Xhuqjhu54mJj3huqAvL11dXcSCW+G7puG7jCI9JeG7jCoqxILhu6bhu4wmL+G6v+G7oMOZ4buMKi/hu58/TlXhu4xPJi/EkOG6pS81Qy/hurzhuqUvQuG6qy9ExIJVPeG7ouG6qC/hurThurIvJsOT4bq04bqyLyYl4bq04bqyJiXhurThurImw5PhurThu6PFqOG7puG6vsOZw5Phu6Dhu6bhu57FqOG6qk5S4bqq4bui4buCJuG6qltR4bqqPeG7nsWo4bum4bui4bqqw5JY4bqqJlfhu6DhuqpA4bqq4buJ4bugw5nhur7hu6bhuqpQJuG6qiYlS+G7puG6quG7okrhu6bhuqrDkuG7iCDEguG6qjnhu6bhu57huqDhuqrhu6Phu4w/JuG7jCUq4bqqxILhurIvJsOT4bq04bqyLyYl4bq04bqyLybhur5Ow5nhu4zhurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurTEqeG7nijhu6bhu6LhuqrDmuG7nuG7oOG6quG7h+G7i+G7qeG6qiYlKEDhu6bhu6Lhuqrhuq0/4bum4bui4bq+4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qk5W4bqqw5Phur7hu6bhu57huqoq4buAT+G7nuG6quG7nuG7ruG7pOG6qiQ/4bq+w4PhuqpP4buA4bug4bqqJuG7kuG7puG6quG7o8Wo4bum4bq+w5nDk+G7oOG7puG7nsWo4bqq4bukWCbhuqrDmUrhu6bhuqrhu6Z94bq+4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqoiP8SoJuG6quG7nuG7oOG7luG7psSC4bqq4bqo4bujxajhu6bhur7DmcOT4bug4bum4buexajhuqrDkuG6vuG7puG7ouG6quG7osONPeG6qsOa4buexq/huqrDmuG7nkfhu6bhuqpA4bqq4bqn4buL4bql4bqqTy7hur7huqpPSz/huqrEqCDEguG6quG6qeG7iCDhuqpP4bueU+G6qsOZ4buG4bqqJD8g4buYJuG6qsOSUuG7puG7nuG6quG7pOG6vuG7puG7ouG6qiZQ4bum4bue4bqqJuG7nuG7tuG7oOG6qsOS4bugxqDhu6TEguG6quG6p+G7qOG7puG6qibhu6Dhu5jhu6bhuqpb4buU4bqq4burxaglw5nDk+G6quG6pz894bqqREJDQsOD4bqqT+G7gOG7puG7nuG6qk974bq+4bqqW+G7hsWo4bqqJj8gxqDhu6bhuqrhuqUl4bq+euG7oMOZ4bqqw5k/4buu4bum4bqqJVjhu6bhu6Lhuqrhu6RA4bqqW+G7tOG7oOG6qibEqCbhuqpP4buE4bqow4Phuqrhu6bhu57hu4bhuqpPSuG7pOG6qiQ/4buI4bum4bqq4bum4buGIOG6qsOZMOG6quG7ouG7oOG7hOG7oMSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurTEqeG7nijhuqrhuq0/4bum4bui4bq+4bqq4bui4bug4buE4bug4bqqJuG7nlBP4buew4Phuqrhu67hu6bhu6LhuqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6quG7nsOM4bum4bqqw5JG4bqqW+G7ruG6qk/hu7ThuqrDmuG7nuG7oOG6qibhu6Dhu5g94bqqJixP4bqq4bui4buCJuG6quG7o8Wo4bum4bq+w5nDk+G7oOG7puG7nsWoxILhuqrhu5/hur4/4bqq4bukWCbhuqom4bue4bu24bug4bqq4bui4bug4bq+4bum4bqqw5Phu4bhu6Dhuqom4bueR+G7puG7ouG6quG7nsWo4bq+w4PhuqpPSj/huqom4bueLuG6qibEqOG7puG6qk/hu67hu6bhu6LhuqpEw4rhuqomP1nhu6DhuqrDkuG6vuG7puG7ouG6qiI/VuG7puG7ouG6qj3hu57FqOG7puG7ouG6qsOSWOG6quG7okrhu6bhuqrDkuG7iCDEguG6qsOsxqDhuqomPOG6qiYlS+G7puG6qsOT4buMJU4g4bqq4buk4buG4bqq4buJ4bugw5nhur7hu6bhuqom4bueP+G6vuG6quG7g+G7pibhu4wl4bqqQi1Ew4PhuqrDkkbhuqrEkOG6qiYlS+G7puG6qsOZ4bug4buS4bum4bqqJuG7oOG7mD3huqrhu6PFqOG7puG6vsOZw5Phu6Dhu6bhu57FqOG6qk/hu57hu7Lhu6Dhuqrhu6Thu7bhuqrhu6bhu57hu4Imw4PhuqpP4bueS+G7pOG6qk/hu57hu4I94bqqW+G7huG6quG7psON4bum4bui4bqq4bum4buUxILhuqo14bum4bue4bqqTyHhu6bhu6LhuqpQJuG6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqpPxq/huqrDk8SoP+G6quG7nuG7oOG7lj/huqomPuG6quG7pEbhu6bhuqrDmuG7nuG7oOG6qk7hu7DhuqpO4buS4bqqw5k/IOG7luG7puG6qiZLPeG6qsOSxqDhuqpOO+G6qsOa4bueOuG6qlvhu7Thu6DhuqpO4buC4bum4bqqTsOo4bqqKj9WJuG6qsSQ4bqq4bum4bui4buGIOG6qsOZ4bug4buU4bum4bqqJiUo4bu0T+G6qiYlS+G7puG6qsOT4buMJU4gxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7geG7gibhuqrhu6PFqOG7puG6vsOZw5Phu6Dhu6bhu57FqMOD4bqq4bum4bueKOG7puG7ouG6quG6rT/hu6bhu6Lhur7huqrDmeG7guG7oOG6quG7ouG7iCDhuqpOxKgm4bqq4bum4bui4bu24bqqw5rhu57hu6Dhuqom4bug4buYPeG6qiYsT+G6qiYl4bq+xajhuqpP4buy4bqq4bueWOG7oOG6qk/hu57FqOG6quG6v+G7jMOZ4bugPeG7jOG6quG7ieG7jMOZxajDg+G6qibhu6Dhu5Thu6bhuqpb4buW4bqqw5Lhu4Dhu6bhu57huqpP4buew43hu6bhuqrDkuG6vuG7puG7ouG6qk/hu57hu7Lhu6Dhuqom4buW4bqq4bue4buC4bug4bqqQOG6qsOtP1vhu4zhu6YmPyrhuqpb4buG4bqq4bum4bueS+G7puG6qiXEqCbhuqrhu6bhu57hu6Dhu5Q/4bqqT+G7nlPhuqomJVBP4bue4bqqJjzhuqrhu6Lhu6Dhu7Thu6DhuqpP4buePyDhu5Lhu6bhuqrhu6Thu67hu6bEguG6quG7oT8g4bqq4bum4bue4bug4buS4bum4bqqJuG7nuG7jMWo4bqqw5kw4bqq4bui4bug4buE4bug4bqqTy7hur7huqrhuq0/4bum4bui4bq+w4Phuqrhu4nhu4zDmcWo4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6Lhuqom4buw4bq+4bqqKuG7gOG7puG7ouG6qsOSKOG7uE/huqpA4bqqw60/W+G7jOG7piY/KuG6qltR4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6Lhuqo94bueO+G6quG7nuG7uD3huqpb4bu04bug4bqqT+G7nuG7oOG7mOG7puG6qibhu54/SybhuqpPLuG6vuG6quG6p+G7i+G6peG6quG7puG7hiDDg+G6qk/hu6jhu6bhuqpb4buU4bqqJj8gxqDhu6bhuqrhuqUl4bq+euG7oMOZ4bqq4bq+4bum4bue4bqqW03hu6bhuqpP4bue4buy4bug4bqqJiXhu6jhu6bhuqpb4bq+4bug4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qlvhur7hu6DhuqomJeG7qOG6qj3hu57hu6jhu6bhu6Lhuqrhu6bhu6I+4bqqQOG6qsOa4bueP+G6qls+T+G6quG7ouG7oH3hur7huqoq4buI4bumxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6rT/hu6bhu6Lhur7huqpPIeG7puG7ouG6qlAm4bqq4bum4bue4bug4buUP+G6quG7ouG7iCDhuqpOxKgm4bqq4bum4bui4bu24bqqw5rhu57hu6Dhuqrhu6Lhu6rhu6DhuqrDmeG7guG7oOG6quG6rcWo4bum4bugw4Phuqom4bueLuG6quG7pOG7ruG7puG6qsOS4bq+4bum4bui4bqqJuG7nsSoJuG6qiou4bum4bui4bqqQOG6quG7o8Wo4buk4bq+w4PhuqrDmeG7huG7pOG6qsOTPuG6qk5S4bqqT+G7nsWo4bqqw60/w5nhu6DFqOG6quG6p+G7jCrhur4lxILhuqrhu5vhu55K4bum4bqqT+G7qOG7puG6qsOZ4buC4bug4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qsOT4bq+4bum4bue4bqqKuG7gE/hu57huqpEROG6qiY/IMag4bum4bqqJuG7ni7huqrDkijhu7hP4bqq4buu4bum4bui4bqqJiXhu6Dhu5Y/4bqqJks94bqqw5lK4bum4bqq4bum4buGIOG6qsOS4buUP+G6qiLFqOG6viDhuqokP+G6vuG7puG7nuG6quG7puG7nn3hu6bhu6LhuqpP4buA4bug4bqqJuG7kuG7puG6qiY/WeG7oOG6qiQ/4buM4bum4bqqJuG7nj9YT8SC4bqqxKnhu5594bum4bui4bqq4bum4bui4buu4bug4bqqKuG6vsWo4bqqw5Lhur7hu6bhu6LhuqrDkuG7gibhuqo94buexajhu6bhu6LhuqrDkljhuqpP4bq+xajhuqpPxq/huqrhu4nhur7hu6BPxajhu6bDg+G6quG7iz9P4bugxajDg+G6qsOtP+G6vuG7psOD4bqq4buh4bue4bug4bq+4buixajhuqrhu5/hu6DDmVvhur7EguG6quG7oSXhu5Lhu6bhuqrhu57hu4bhu6bhu6LhuqpP4buu4bum4bui4bqq4bujxahO4bug4bum4buexajhuqrDkijhu7hP4bqqJiXhur7FqOG6qk/hu7Lhuqrhu55Y4bug4bqqKuG6vj/huqrhu6Thu4bhu6bhuqol4bq+4bqq4bukSCbhuqrEqOG7puG6qiYo4bu44bum4bui4bqqTzvhu6bhu6Lhuqrhu5/hur7hu6YmxagqxILhuqo1w5Ml4bug4bq+4bumxajhuqpPIeG7puG7ouG6qk/Gr+G6qio/xKgm4bqq4bum4bue4bu24bqqPeG7nsWo4bum4bui4bqqw5JY4bqqT+G7nsav4bug4bqqKuG7gOG7puG7ouG6qkDhuqrhur/DmeG6vuG7pOG7jOG7puG7osWoxILhurIvPeG6tOG6sibhur5Ow5nhu4zhuqoqJiDDmeG7jOG7teG6qOG7pOG6viXhu6Lhu6Dhu6bhuqBEPSLhuqrhur4/JsWo4bqo4bq04bqyJiXhurThurImw5PhurThuq3hur7hu6bhu57huqoq4buAT+G7nuG6qiY/IMag4bum4bqq4bqlJeG6vnrhu6DDmeG6si8mw5PhurThurIvJiXhurThurImJeG6tOG6sibDk+G6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7oeG7ni7huqrhu6Thu67hu6bhuqDhuqrDrT/DmeG7oMWo4bqq4bqn4buOKuG6viXhuqrhurDhu4Phu6Ym4buMJeG6tsOD4bqq4bqtxajhu6bhu6DhuqrhurDhu6PFqOG7pOG6vuG6tuG6quG7h0s/4bqqW+G7luG6oOG6quG7ieG6vuG7oE/FqOG7puG6quG6sOG7g+G7pibhu4wl4bq2w4Phuqrhuq3hur7hu6bhu6Dhu4zDmeG6qjXDmVvhu4wq4bqq4bqw4bql4bq+JU/hu4zDmcWo4bum4bq+4bq2w4Phuqrhu4Hhu6DDmU7hu4wlJsWo4bqq4bqw4bqnJT964buM4bugJcWo4bq2w4Phuqrhu4nhu6BP4bue4buMw5nhuqrhuqXhur4qJsWoKuG6quG6sOG7iyDFqOG7puG6tsOD4bqqw60/4bq+4bum4bqq4bqw4bujxajhu6Thur7hurbDg+G6quG7izpP4bugxajhuqrhurDhu4Phu6Ym4buMJeG6tsOD4bqq4buLP+G7oCpGxajhuqrhurDhuqXhu4zhu6bhu5zhu6BP4bq+4bq2w4Phuqrhu6Hhu57hu6Dhur7hu6LFqOG6quG7n+G7oMOZW+G6vuG6quG6sOG7ieG7oMOZ4bq+4bum4bq2xILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7oeG7oOG7lOG7puG6qlvhu5bhuqDhuqrhu4Hhu6DDmU7hu4wlJsWo4bqq4buf4bugw5lb4bq+4bqq4bqw4bub4bq+4bum4bq+JuG7nuG7oOG7puG6vuG7oMOaxagq4bq2w4PhuqrDrcWoKj/hu47huqrhurDhu6vFqMOZ4bucKk4/JeG7ouG6tsOD4bqq4bq/4buMw5nhu6A94buM4bqq4buJ4buMw5nFqOG6quG6sMOtP1vhu4zhu6YmPyrhurbDg+G6qsOs4bq+w5rhu4DhuqrhurDhu6Phu4zhur7DmeG6quG7ieG6vsOTJeG7oMOT4bq2w4Phuqrhu6Phur7hu6Thu6Al4buMKuG6quG6sOG6peG7jOG7puG7nOG7oE/hur7hurbDg+G6quG6q8OZ4bq+4bumxajhuqrhurDhu4Hhur7DmeG6vibhur4q4bq+JeG6viDhurbDg+G6qsOtP8OZ4bugxajhuqrhuqXhur49JuG7oCom4bq+4bqq4bqw4bujxajhu6Thur7hurbDg+G6qsOsw5nhu4xO4buMJSrFqOG7puG6quG6sOG6v8OZ4bq+4buk4buM4bum4buixajhurbEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04buh4bug4buU4bum4bqqw5Lhu4LFqOG6oOG6quG7o8WoTuG7oOG7puG7nsWo4bqq4bqw4buf4bq+4bumJsWoKuG6tsOD4bqqNcOTJeG7oOG6vuG7psWo4bqq4bqw4bq/w5nhur7hu6Thu4zhu6bhu6LFqOG6tsOD4bqqxKnhu6DDmeG7pOG6viXhuqrhurDhu6nhu6DDmcOZ4bq+JSXhu4zhur7DmeG6tsOD4bqq4buLP+G7oCrhuqrhur/hur5O4bug4bq+4bumxajhuqrhurDhu5/hu4xb4bugw5nDmeG6vuG6tuG6si894bq04bqyLybDk+G6tOG6si8mJeG6tOG6si8m4bq+TsOZ4buM4bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04buJ4bug4bum4bue4bqqw6zhu57hur7hurIvPeG6tA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội thao Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Hội thao Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
2024-05-23 11:04:00

QTO - Sáng nay 23/5, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc...

Kịch tết 2010: nhiều lựa chọn

Kịch tết 2010: nhiều lựa chọn
2010-02-10 15:25:06

(TTO) - Tết Canh Dần này khán giả mê xem kịch tại TP.HCM sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn bởi sự xuất hiện của các sân khấu mới và hơn 20 vở diễn được dàn dựng phục vụ tết.

Táo quân tâu gì với Ngọc Hoàng?

Táo quân tâu gì với Ngọc Hoàng?
2010-02-10 15:24:53

(TTO) - Táo quân trên truyền hình đã trở thành “đặc sản” không thể thiếu. Năm nay, các ông bà táo sẽ tâu giùm nỗi bức xúc nào của dân tình lên Ngọc Hoàng...?

Xiếc thú mừng xuân

Xiếc thú mừng xuân
2010-02-10 15:24:37

(TTO) - Đó là chương trình “Xiếc thú đặc biệt” của Liên chi hội Xiếc chuyên nghiệp VN lần đầu tiên biểu diễn tại rạp xiếc TP.HCM (công viên 23-9) từ mồng 1 đến mồng 8 tết (mỗi...

Đường hoa đã sẵn sàng

Đường hoa đã sẵn sàng
2010-02-10 15:23:56

(TTO) - Đường hoa Nguyễn Huệ và lễ hội Tết 2010 tại TP.HCM gồm sáu chương trình chính: Đường hoa Nguyễn Huệ, Ngày hội bánh tét, Pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán, Phố tỏa...

Con đường âm nhạc Trần Hoàn ấm áp tình xuân

Con đường âm nhạc Trần Hoàn ấm áp tình xuân
2010-02-09 09:19:56

(VnExpress) - Những ca khúc trữ tình và dân ca đặc sắc, đặc biệt là các giai điệu về mùa xuân, ngập tràn trong chương trình âm nhạc tôn vinh cố nhạc sĩ Trần Hoàn, diễn ra tối...

Quốc Tuấn và 7 năm giành giật sự sống cho con

Quốc Tuấn và 7 năm giành giật sự sống cho con
2010-02-09 09:19:32

(Gia đình & Xã hội) - 7 năm diễn viên Quốc Tuấn vắng bóng trên màn ảnh, 7 năm vợ chồng anh lao đao khắp mọi phương trời để giành giật sự sống cho con, khi chẳng may cháu...

Ông hoàng điệu valse Andre Rieu ghi dấu ấn lịch sử

Ông hoàng điệu valse Andre Rieu ghi dấu ấn lịch sử
2010-02-09 09:19:06

(TTO) - Nghệ sĩ vĩ cầm Hà Lan Andre Rieu, vốn được mệnh danh là ông hoàng mới của điệu valse, vừa lập kỳ tích đưa một album nhạc cổ điển leo lên vị trí thứ hai bảng xếp hạng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết