Cập nhật:  GMT+7
ỳÒÃẠFỖẦVVủÀỰọỌWỖIÀỵọẬỜẠỬXẼỚẠWẼXẠÓÕẠ*ỦỌẠêÓỠFẠẩỜẨỚÓựỳ/ÒÃỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰẩIẦGÀỵyọọếýẠ-ẠọẬỜẠỬXẼỚẠWỮĨỚẠWỮX:KỚẠÒÕỚÒẠHCẠWỮỨẠWÒẨỚÒẠ“HÉFẠVBỚ”ẠỔÒRỚÓẠWÒMẠWÒỌJXwẠêDƠẠỚẦ:vẠFẬFẠRỚÓẠỄẨẠWẬỜẠVỈẠWẼXẠÓỌÝƠẠỚÙỌẠỄ@FẠ?YFẠỚẨỜẠFỴẦẠGẼỚẠWÕỚÒẠỖĨỚẠêÓỠFẠẩỜẨỚÓwwwựỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵỳWẦỄỖIẠVW:ỖIủÀƠẦỮÓỌỚửĂỰ?ẠẦXWỜÀỵỳWỮỵỳWGỵỳỌƠÓẠẦỖWủÀÀẠÒVỰẦFIủÀẢÀẠỄỜỮGIỮủÀÃÀẠÒ:ỰIỮỖỌỚỔủÀÀẠVỮFủÀÒWWỰử//&&&wWXỜỌWỮIwFỜƠw*Ớ/ọỌẦỚ:ỜỚ/ẫƠẦÓIởỌI&wẦVỰ?ựọÒXƠỄỚẦỌỖẫáủẮẤẴẰÂẶÀ/ỵỳ/WGỵỳ/WỮỵỳWỮỵỳWGỵêòổọẠ9BỜẠoXSFẠy*ẦỌẠọẬỜẠỬXẼỚývẠỚÓÒLẠVỒẠọÊỚẠ9IỜẠy*ẦỌẠọÒỌĨỚẠV@ýẠ*ẨẠỚÓÒLẠVỒẠẩẨẠẻỌỚÒẠy*ẦỌẠọẬỜẠÒBỌẠHBỜýẠWỮỜỚÓẠỔÔFÒẠọÒỌĨỚẠV@ẠWXỚÓẠÒỜẨỚÒẠFỴẦẠàẨỌẠWỮX:KỚẠÒÕỚÒẠọnwẩaẽẠ-Ạ}ỚÒửẠẻỌỚÒẠàỜẦỚỳ/Ựỵỳ/WGỵỳ/WỮỵỳ/WẦỄỖIỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵaÒỜẬỚÓẠ*ỦỌwwwẠẦỚẠWỜẨỚẠWÒ=FẠỰÒỆƠỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵaÒX:LỚẠ*LẠVỌỚÒẠẦỚẠWỜẨỚẠWÒ=FẠỰÒỆƠẠHCẠWỮỨẠWÒẨỚÒẠỚÙỌẠÒCỌẠÒÝỚÓẠỔÒỌJỚẠaRỚÓẠW:ẠÓỌBỌẠWỮỎẠàỐỚÒẠaẦỜẠỬX:JWẠHÔỚÒẠG=ỚÓẠ*ỨẠỔÔFÒẠFỢẠFẬỌẠWĨỚẠỔÒẬẠỚÓUẠỚÓÒỒỚÒẠọJWẠỚẨ:ẠWẬỜẠFỢẠWÒMẠDỚẠyWẬFẠÓỌBửẠởỸỤỚÓẠẩX:KỚẠaỤvẠHẪỜẠGỌNỚửẠoXSFẠọÒXỀỚýwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵàẪỜẠGỌNỚẠoXSFẠọÒXỀỚẠFÒỜẠỄỌJWẠ*ỨẠỔÔFÒẠGẨỌẠẰẶẠỰÒYWẠỚẨ:ẠFÒỐẠ?ỜẦ:ẠỬXẦỚÒẠƠÙỌẠ*ÊỚẠHKẠỚỢỚÓẠỖẨẠ*LẠVỌỚÒẠẦỚẠWỜẨỚẠWÒ=FẠỰÒỆƠwẠẹÔFÒẠỄĐWẠHẾXẠ*ỦỌẠỚÙỌẠỄ@FẠ?YFẠFỴẦẠ*ƯẠFÒTỚÓẠọẬỜẠỨẠỚÒEƠẠƠUWẠÓỌẦẠHÕỚÒẠFÒỐẠFÒX:ĨỚẠỄẬỚẠÒẨỚÓẠÓỌẦỚvẠÒẨỚÓẠỔÍƠẠFÒÊWẠỖỸƯỚÓwẠẩIỜẠỬXẦ:ẠHỸƯFẠỖẨƠẠW#ẠÒIỜẠFÒJWvẠWÒÔWẠƠSFẠWÒÕẠỖẨƠẠFÒBwwwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵẹÒÚẠỚÙỌẠỚÒẨẠÊ:ẠFYỚÓẠRỚÓẠọẬỜẠWỜẨỚẠỚÒ%ỚÓẠ“FẼ:ẠỚÒẨẠỖẬẠ*ỸŨỚ”ẠỚĨỚẠỬXẦỚÒẠỚDƠẠVXSWẠWÒẬỚÓẠ*ƯẠFÒTỚÓẠọẬỜẠỄÔwwwẠọẨỜẠọÒẬỜẠỮỸƯWxẠoXẬẠÊƠẠ@FvẠƠUWẠỚÓẨ:ẠỔỌẦẠọẬỜẠỬX:JWẠỮẦẠWẦ:ẠGẨỚẠFBỚÒvẠWẪỜẠV=ẠỚÒẾƠẠỖỂỚẠỔÒỌJỚẠFÒTỚÓẠ*ẨẠFỜỚẠÓỌẦẠFÒỴẠDỚẠỰÒBỌẠVBỚẠỰÒỆƠẠỚÒẨẠỖẨƠvẠỮSWẠFXUFẠÒỠẠỰÒBỌẠ*RẠỄLỚÒẠ*ỌLỚwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵởẨẠỨẠHỢẠÒỠẠỔÒRỚÓẠFÒỐẠỄÔẠÒẨỚÒẠ?ẬFẠƠẨẠFỞỚẠỄÔẠỚÓÒIẠỚÒ%ỚÓẠỖŨỌẠỚÓX:KỚẠỮỴẦvẠWỀỚẠƠĐWẠFÒ@ỚÓẠỔỌJỚẠỚÒ%ỚÓẠÒỀXẠỬXBẠỔỌỚÒẠÒỜẨỚÓẠGỜẠWÒ=FẠỰÒỆƠẠỔÍƠẠ*LẠVỌỚÒvẠỔÒRỚÓẠẦỚẠWỜẨỚẠÓẼ:ẠỮẦwwwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵọJWẠỚẨ:ẠWẬỜẠFỢẠWÒMẠDỚẠFỢẠV=ẠWÒẦƠẠÓỌẦẠFỴẦẠFẬFẠỚÓÒLẠVỒửẠ9BỜẠaÒXỚÓvẠẩTỚÓẠọỤvẠnÒỸỤỚÓẠáXỚÓvẠẻĨẠậỌẦỚÓvẠnÒỸỤỚÓẠ9ÕỚÒwwwẠVỈẠHỸƯFẠỰÒẬWẠVỢỚÓẠWSỌẠẮẢẠWJWẠWỮĨỚẠFẬFẠHẨỌẠnọ-ọẩẠàTỚÓẠêẦỌvẠởỒỚÒẠẻỜỚÓvẠọẼ:ẠêỌỚÒvẠêỌỚÒẠọÒXỀỚwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵọÒỌĨỚẠV@ẠFỶỚÓwwwẠỄỢẠWẦ:xỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵaÝỚÓẠỚÒÊỚẠƠẪỚÒẠFÒX:LỚẠ*LẠVỌỚÒẠẦỚẠWỜẨỚẠWÒ=FẠỰÒỆƠẠỖẨẠỔÔFÒẠọÒỌĨỚẠV@ẠWXỚÓẠÒỜẨỚÒẠyWẬFẠÓỌBẠ*ẨẠHẪỜẠGỌNỚửẠọỮẾỚẠởDỚẠòẬXvẠỄỌĨỚẠWỀỰửẠẽỌỚÒẠẩBỌýẠFỴẦẠàẨỌẠWỮX:KỚẠÒÕỚÒẠọnwẩaẽwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵọỮỜỚÓẠỔÔFÒẠỄBỚẠỚẨ:vẠêÓỠFẠẩỜẨỚÓẠVỈẠVẦỌẠọÒỌĨỚẠV@ẠWÒẦ:ẠRỚÓẠ?XSỚÓẠWỮẾỚẠWÒÔẠVẬWwẠọÒỌĨỚẠV@ẠHCẠWÒÊWẠỔỌỚÒẠỔÒỌẠỚÓÒIẠƠUWẠỚÓỸŨỌẠGẼỚẠWÊXẠWỮÕỚÒẠ*ÕẠWÒ=FẠỰÒỆƠẠỔÒRỚÓẠẦỚẠWỜẨỚẠƠẨẠRỚÓẠỰÒBỌẠỚÒỀỰẠ*ỌLỚẠHJỚwwwẠVẬXẠỖẾỚẠWỮỜỚÓẠỚDƠvẠHJỚẠỚÙỌẠỄẼ:ẠÓỌŨẠỚÒÕỚẠWÒÊ:ẠƠỢỚẠỚẨỜẠFỶỚÓẠVƯvẠỔÒRỚÓẠỄỌJWẠDỚẠÓÕẠHMẠVSỚÓwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵọÒỌĨỚẠV@ẠỔÒX:ĨỚẠRỚÓẠWẦẠDỚẠFÒẬỜẠFÒỜẠỖẨỚÒvẠRỚÓẠỄBỜửẠaÒẬỜẠFỢẠFÒÊWẠỄBỜẠỬXBỚwẠọÒỌĨỚẠV@ẠỚỢỌửẠọÒRỌẠDỚẠỮẦXẠFÒỜẠƠẬWvẠRỚÓẠỖĐFẠHẾXửẠóẦXẠỚÒỌNƠẠFÒÕxẠọÒỌĨỚẠV@ẠỚÓÒLFÒẠƠÉWwwwẠỄỢẠWẦ:xỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵọÒỌĨỚẠV@ẠWXỚÓẠÒỜẨỚÒẠGẨỌẠỔÒỜBỚÓẠÃẢẢẠỰÒYWvẠHẬỚÒẠGÊXẠV=ẠWỮỨẠỖẪỌẠVẦXẠỚDƠẠỚDƠẠÓỌẬỚẠHỜẪỚẠỔÒRỚÓẠỖẨƠẠỔÔFÒẠọẬỜẠỬXẼỚẠFỴẦẠHẪỜẠGỌNỚẠỔ,ẠF=XẠọỮẾỚẠởDỚẠòẬXẠyRỚÓẠW#ỚÓẠỖẨƠẠỔÒỜBỚÓẠĂẢẠ*ỨẠọẬỜẠỬXẼỚẠFẬFẠỖỜẪỌẠFÒỜẠàẨỌẠWỮX:KỚẠÒÕỚÒẠọnwẩaẽýwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵgỚÓẠòẬXẠFÒỜẠỄỌJWẠỚÓỜẨỌẠFÒX:LỚẠWÒ=FẠỰÒỆƠvẠ*ỨẠFỞỚẠHKẠFỀỰẠỚÒỌKXẠ*ÊỚẠHKẠỚỢỚÓẠỚÒỸẠỄỌJỚẠHÚỌẠỔÒỎẠÒỀXvẠƠRỌẠWỮỸŨỚÓẠVỌỚÒẠWÒẬỌvẠỚÓỀỰẠỖỲWvẠÝỚẠWĐFẠÓỌẦỜẠWÒRỚÓvẠ“ỖRẠFSW”ẠFBỚẠWỮỨwwwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵêÍWẠƠỦỌẠỖẨẠỖẾỚẠỚẨ:ẠFỢẠV=Ạ?XÊWẠÒỌLỚẠFỴẦẠọẬỜẠÒBỌẠHBỜẠyẩẨẠẻỌỚÒýẠFÒỨẠỚÙỌẠỚỌKƠẠFỴẦẠFẬFẠFÒỌJỚẠVỒẠHẦỚÓẠFẦỚÒẠÓỌ%Ạ*ÝỚÓẠWỮŨỌẠỄỌMỚẠỔÒỤỌẠHJỚẠ*ỦỌẠỄẨẠFỜỚẠHÊWẠỖỌKỚẠWỮỜỚÓẠGÔỰẠỚDƠẠƠỦỌwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵởẦỌẠGỌNỚẠ“*Ụ-HÍW”ẠyọÒỌĨỚẠV@ýẠỚDƠẠỚẦ:ẠHỸƯFẠÓỌẦỜẠFÒỜẠỚÓÒLẠVỒẠọÊỚẠ9IỜwẠêÓỜẨỌẠỮẦẠFỞỚẠFỢẠV=ẠÓỢỰẠƠÉWẠFỴẦẠFẬFẠỚÓÒLẠVỒửẠ9BỜẠoXSFvẠ)ỚÒẠởỶvẠẽỌỚÒẠ9ÍỜvẠẩ%XẠêÓÒỒẦvẠẩTỚÓẠọỤvẠnÒYẠoX;vẠẽ(ẠaÒỌvẠnÒỌẠêÓẦwwwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵọÒỌĨỚẠV@ẠWXỚÓẠÒỜẨỚÒẠVỈẠHỸƯFẠỰÒẬWẠVỢỚÓẠWỮĨỚẠỔĨỚÒẠẩọởẤẠWSỌẠẮẢẠWJWwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵêÙỌẠỔÒÚẠFỴẦẠGẼỚẠỚÓÒèỜỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵàỸƯFẠG=ỚÓẠWÒIỜẠÒÕỚÒẠWÒ@FẠFBỌẠỖỸỤỚÓẠÒẨỌvẠaÒX:LỚẠọẬỜẠỚDƠẠáẾỚẠyWẬFẠÓỌBửẠáỌLỰẠởẨƠẠaPvẠHẪỜẠGỌNỚửẠẩỜẨỚÓẠáXỆỚýẠGẨỌẠẲẢẠỰÒYWẠFỴẦẠàẨỌẠnọ-ọẩẠẻỜỚÓẠ)ỚẠVỈẠỖẨẠFẼXẠFÒX:LỚẠ*KẠV=ẠWÒẦ:ẠHÚỌẠFỴẦẠ*ÝỚÓẠàTỚÓẠọÒẬỰẠẽỸŨỌẠÒRƠẠỚẦ:wỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵàẪỜẠGỌNỚẠẩỜẨỚÓẠáXỆỚẠỚÒÊỚẠƠẪỚÒẠV=ẠỔÒẬFẠỄỌLWẠWỮỜỚÓẠHŨỌẠVSỚÓẠÓỌ%ẦẠọẬỜẠFỴẦẠỚÓỸŨỌẠỚRỚÓẠGẼỚẠyỄJỰẠFỴỌýẠ-ẠọẬỜẠWÒẨỚÒẠWÒÔẠyỄJỰẠÓẦVýẠ-ẠọẬỜẠỔÒXẠFRỚÓẠỚÓÒỌLỰẠyỄJỰẠ?ẨỌẠỔÒỎẠỄỌỜÓẦVýwẠêÓỜẨỌẠỮẦvẠ*ỨẠFỞỚẠHKẠFỀỰẠ*ÊỚẠHKẠRẠỚÒỌNƠẠƠRỌẠWỮỸŨỚÓvẠFÒX:LỚẠÒYWẠWÒXSFẠỚỤỌẠFRỚÓẠFUỚÓwwwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵaÒX:LỚẠọẬỜẠỚDƠẠáẾỚẠFỢẠV=ẠWÒẦƠẠÓỌẦẠFỴẦẠFẬFẠỚÓÒLẠVỒửẠ9BỜẠoXSFvẠọỌMXẠ9BỜẠoXSFvẠẩTỚÓẠẻỜẦỚvẠẽỌỚÒẠ9ÍỜvẠ9BỜẠọỮỎvẠởỶẠọÒẦỚÒwwwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵêÓÒLẠVỒẠẽỌỚÒẠ9ÍỜẠỚDƠẠỚẦ:ẠWỌJỰẠWỲFẠHỸƯFẠàẨỌẠnọ-ọẩẠ9ÕỚÒẠáỸỤỚÓẠWỎỚẠỚÒỌLƠẠƠŨỌẠỖẨƠẠHẪỜẠGỌNỚẠ*ỨẠêÓỠFẠẩỜẨỚÓẠ*ỌẠÒẨỚÒẠyWẬFẠÓỌBửẠêÓX:ĨỚẠọÒẦỚÒýwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:Àỵ)ỚÒẠFÒỜẠỄỌJWẠ*ỨẠọẬỜẠỚDƠẠỚẦ:ẠFỴẦẠ9ọởẠ“ỔÒKX”ẠƠÊ:ẠFÒX:LỚẠWỌĨXẠF=FẠFỢẠ*ỊẠỚÉỚÓẠHRẠÒỤỚẠỚDƠẠỚÓỜẬỌwẠêÓỠFẠẩỜẨỚÓẠHCẠ“ỄĐWẠỄẨỌ”ẠFÒX:LỚẠFẬFẠọẬỜẠWBỚÓẠỖŨẠỚÒ%ỚÓẠỚÒỌNXẠỚÒỸỤỚÓẠỨẠWỮẾỚẠÓỌẦỚvẠWÒỀƠẠFÒỎẠFỢẠọẬỜẠFỞỚẠỚÒỀỚẠHYWẠỖỢWẠHMẠỄẬỜẠFẬỜẠVẦỌwẠàỎFÒẠWÒẼỚẠRỚÓẠ?XSỚÓẠWỮẾỚẠWÒÔẠVẬWẠỚÒỸỚÓẠỔÒRỚÓẠƠẦ:ẠỖẪỌẠỮỤỌẠWỮYỚÓẠÚẠFÒDỚẠGĐWẠ*ẨẠFÒỎỚÒẠRỚÓẠFỶỚÓẠỄÔẠỄỠỚẠỄÊWẠỖỸỤỚÓẠỄĐWẠỰÒBỌẠHỌẠDỚẠ?ỌỚwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:Àỵọ#ẠWÒẼỚẠỰÒỀỚẠFỤẠF=FẠỚẨ:vẠRỚÓẠỔÒẬƠẠỰÒẬẠFÒX:LỚẠỚÒ%ỚÓẠVỌỚÒẠ*ỌĨỚẠÓỌPỌẠỚÒỸỚÓẠ*ÕẠỔÒRỚÓẠWÒẼỚẠWÒJẠỰÒBỌẠỖỜỚÓẠHỜỚÓẠWÕƠẠ*ỌLFvẠWÕỚÒẠWỮẪỚÓẠ?Ẽ:ẠG=ỚÓẠỖÊỚẠFÒỌJƠvẠ“ỖRẠFSW”ẠƠỠFẠỖĨỚẠỔÒĐỰẠỚỤỌvẠFẬFẠỚÒẨẠƠẬ:Ạ?BẠỚỸỦFẠWÒBỌẠÒỴ:ẠÒỜẪỌẠƠRỌẠWỮỸŨỚÓvẠỚẪỚẠỰÒẬẠỮ#ỚÓvẠVỢỚÓẠWÒẾỚvẠWÒỌĨỚẠWẦỌwwwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵởỨẠFỢẠV=ẠÓỢỰẠƠÉWẠFỴẦẠ9BỜẠoXSFvẠẩ%XẠêÓÒỒẦvẠ9BỜẠaÒXỚÓvẠọÊỚẠẩỜẨỚÓvẠ9BỜẠậỌẦỚÓwwwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵỳWẦỄỖIẠVW:ỖIủÀƠẦỮÓỌỚửĂỰ?ẠẦXWỜÀỵỳWỮỵỳWGỵỳWẦỄỖIẠVW:ỖIủÀƠẦỮÓỌỚửĂỰ?ẠẦXWỜÀỵỳWỮỵỳWGỵỳỌƠÓẠẦỖWủÀÀẠÒVỰẦFIủÀẢÀẠỄỜỮGIỮủÀÃÀẠÒ:ỰIỮỖỌỚỔủÀÀẠVỮFủÀÒWWỰử//&&&wWXỜỌWỮIwFỜƠw*Ớ/ọỌẦỚ:ỜỚ/ẫƠẦÓIởỌI&wẦVỰ?ựọÒXƠỄỚẦỌỖẫáủẮẤẴẰÂẴÀ/ỵỳ/WGỵỳ/WỮỵỳWỮỵỳWGỵỳỰỵáỌNỚẠ*ỌĨỚẠÒẨỌẠoXẦỚÓẠọÒĐỚÓẠ*ẦỌẠọẬỜẠ“ọỌKỚẠ*ẨỚÓ”Ạ*ẨẠẩỌLỰẠ“ÓẨ”Ạ*ẦỌẠậỌẦẠaẬWẠá=ẠWỮỜỚÓẠọẬỜẠỬXẼỚẠĂẢÃẢẠFỴẦẠởọởẠ-Ạ}ỚÒửẠọXÊỚẠẩỸỚÓỳ/Ựỵỳ/WGỵỳ/WỮỵỳ/WẦỄỖIỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵọẬỜẠỬXẼỚẠĂẢÃẢửẠỚÒỌKXẠẬỰẠỖ=FẠÒỤỚỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵêDƠẠỚẦ:vẠỚÓỜẨỌẠọẬỜẠỬXẼỚẠỰÒẬWẠVỢỚÓẠHĨƠẠÓỌẦỜẠWÒ#ẦvẠởọởẠFỞỚẠỰÒẬWẠVỢỚÓẠFÒỸỤỚÓẠWỮÕỚÒẠậẦỖẦẠFỸŨỌẠ?XẼỚẠ*ẨỜẠWSỌẠƠTỚÓẠĂẠWJWwẠậỌẬƠẠHSFẠọỮXỚÓẠWẼƠẠVBỚẠ?XÊWẠỰÒỌƠẠWỮX:KỚẠÒÕỚÒẠởọởẠyởầaýẠàÙẠọÒẦỚÒẠẩBỌẠ-ẠHỤỚẠ*ÔẠVBỚẠ?XÊWẠÒẦỌẠFÒỸỤỚÓẠWỮÕỚÒẠ-ẠFÒỜẠỄỌJWửỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:Àỵ-ẠọẬỜẠỬXẼỚẠĂẢÃẢẠ*ỂỚẠHỌẠWÒIỜẠỔÒXRỚẠƠỂXẠƠẨẠĨỔỌỰẠW#ỚÓẠWÒ=FẠÒỌLỚvẠHỢẠỖẨẠFẬFẠỄBỚẠWÊXẠWỮÕỚÒẠFỴẦẠFẬFẠọẬỜẠỰÒỲẠWỮẬFÒẠỚÒ%ỚÓẠỖỒỚÒẠ*=FẠHẦỚÓẠFỢẠỚÒỌKXẠ*ÊỚẠHKẠỚÚỌẠFUƠẠWỮỜỚÓẠ?CẠÒUỌẠỚDƠẠỬXẦwẠọX:ẠỚÒỌĨỚvẠỚDƠẠỚẦ:ẠFÒYỚÓẠWRỌẠỔÒẦỌẠWÒẬFẠỔ(ẠÒỤỚẠÒẨỚÒẠWỮÕỚÒẠFẬFẠọẬỜẠỖĨỚẠFÒẾXẠWỮŨỌẠWÒRỚÓẠỬXẦẠV=ẠFSẠỖĨỚẠọÒỌĨỚẠHÕỚÒẠỄEỚÓẠỰÒỸỤỚÓẠWỌLỚẠƠẬ:ẠỄẦ:ẠỄÔẠFÒỀƠẠFÒX:JỚwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵaỶỚÓẠFỢẠWÒĨƠẠƠUWẠWÒ$ẠỚÓÒỌLƠẠƠỦỌẠ*KẠÒÕỚÒẠWÒ@FẠỖẨẠV=Ạ?XÊWẠÒỌLỚẠFỴẦẠƠUWẠÓỌẦẠHÕỚÒẠọẬỜẠFÝỚÓẠ*ẨỜẠỄẬỜẠFẬỜẠƠUWẠỖYFẠ*ỦỌẠêÓỠFẠẩỜẨỚÓwẠọÒŨỌẠỖỸƯỚÓẠFÒỸỤỚÓẠWỮÕỚÒẠGẨỌẠẤẢ-ÃẢẢẠỰÒYWẠ*ẨẠỰÒẬWẠVỢỚÓẠW#ẠĂẢÓẠHĨƠẠẮẢẠWJWwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵứẠàỸƯFẠỄỌJWvẠởọởẠVỈẠỰÒẬWẠÒẨỚÒẠHỒẦẠáởáẠọẬỜẠỬXẼỚẠỚDƠẠỚẦ:wẠnÒẬWẠÒẨỚÒẠáởáẠƠUWẠFÒỸỤỚÓẠWỮÕỚÒẠHCẠỰÒỴẠVỢỚÓẠFBẠỚỸỦFẠFÒ@ỚÓẠWPẠV@FẠÒYWẠFỴẦẠọẬỜẠỬXẼỚẠHSỌẠ*ỦỌẠỔÒẬỚẠÓỌBẠỮÊWẠFẦỜwẠ)ỚÒẠ*ẨẠĨỔỌỰẠWÒ=FẠÒỌLỚẠFỢẠỄÔẠẬỰẠỖ=FẠWỮỸỦFẠ*ÊỚẠHKẠỚẨ:ẠỔÒRỚÓựỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:Àỵ-ẠởẨỌẠỚDƠẠWỮỸỦFvẠVẦXẠỔÒỌẠFÒỸỤỚÓẠWỮÕỚÒẠậÉỰẠỚÒẦXẠFXSỌẠỚDƠẠ-ẠọẬỜẠỬXẼỚẠỰÒẬWẠVỢỚÓvẠ*ỂỚẠFỢẠỮÊWẠỚÒỌKXẠỔÒẬỚẠÓỌBẠHKẠỚÓÒÔẠàẨỌẠọẩởêẠỌỚẠHỒẦẠHMẠỄẬỚvẠFÒỸẦẠỔMẠƠUWẠVSẠỖỸƯỚÓẠỖỦỚẠỔÒẬỚẠÓỌBẠỨẠỚỸỦFẠỚÓỜẨỌẠỮÊWẠƠXSỚẠ?IƠẠỖẪỌẠFÒỸỤỚÓẠWỮÕỚÒẠỚĨỚẠởọởẠWÒ$ẠỚÓÒỌLƠẠỰÒẬWẠÒẨỚÒẠƠUWẠỖỸƯỚÓẠHỒẦẠỰÒỲFẠ*ỲẠỔÒẬỚẠÓỌBwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵởỌLFẠỚẨ:ẠGỜẠHỤỚẠ*ÔẠỬXBỚÓẠFẬỜẠFỴẦẠởọởẠỰÒỲẠWỮẬFÒwẠaÒYỚÓẠWRỌẠFÒỐẠWỀỰẠWỮXỚÓẠ*ẨỜẠỚUỌẠGXỚÓẠ*ẨẠFẬFÒẠWÒMẠÒỌLỚẠFÒỸỤỚÓẠWỮÕỚÒwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵêÒỸẠƠỠỌẠỚDƠvẠỔMẠW#ẠỔÒỌẠỄĐWẠHẾXẠỖỀỰẠỔJẠÒỜẪFÒẠWỮỌMỚẠỔÒẦỌẠỖẨƠẠọẬỜẠỬXẼỚẠỖẨẠWÊWẠFBẠĨỔỌỰẠ*ẨẠỚÓÒLẠVỒẠHKXẠ*#ẦẠÒẨỜẠÒ@ỚÓvẠ*#ẦẠỖỜẠỖĐỚÓwẠaÒYỚÓẠWRỌẠỄỌJWẠỔÒẬỚẠÓỌBẠỮÊWẠFÒŨẠHƯỌẠFÒỸỤỚÓẠWỮÕỚÒẠ*ÕẠWỎỚÒẠFỀỰẠỚÒỀWẠWÒŨỌẠV=ẠÒEỚÓẠỚDƠẠ*ẨẠFBẠV=ẠƠỜỚÓẠHƯỌẠ?IƠẠGỌNỚẠ*ỌĨỚvẠHẪỜẠGỌNỚẠVỈẠỖẨƠẠÓÕvẠGỌNỚẠÓÕẠWỮỜỚÓẠƠUWẠỔÒXỚÓẠỔÔFÒẠỄBỚẠ*ỦỌẠFẬFẠ*ẦỌẠGỌNỚẠFSẠHÔỚÒẠƠẨẠẦỌẠFỶỚÓẠỄỌJWwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵêDƠẠỚẦ:ẠWRỌẠFBƠẠỚÒỀỚẠọẬỜẠỬXẼỚẠFỢẠỚÒỌKXẠẬỰẠỖ=FẠÒỤỚẠ*ẨẠFÒỎỚÒẠỄBỚẠWÒẼỚẠWRỌẠFỶỚÓẠW=ẠÒPỌửẠẻỌLXẠỔÒỌẠFÒỸỤỚÓẠWỮÕỚÒẠỰÒẬWẠVỢỚÓẠVỈẠỚÒỀỚẠHỸƯFẠV=ẠHẬỚÒẠÓỌẬẠWÒJẠỚẨỜẠW#ẠỔÒẬỚẠÓỌBẠWỮX:KỚẠÒÕỚÒựỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵứẠ9ĨỚẠFẪỚÒẠọẬỜẠỬXẼỚẠvẠởọởẠFỶỚÓẠVỈẠỰÒẬWẠVỢỚÓẠFÒỸỤỚÓẠWỮÕỚÒẠÓẦỖẦẠFỸŨỌẠỬX:ẠWỲẠGẨỚẠGỌNỚẠ*ỌĨỚẠÒẨỌẠƠỌKỚẠêẦƠẠ*ẨẠƠỌKỚẠ9ĐFwẠàẼ:ẠFỢẠỰÒBỌẠỖẨẠƠUWẠV=ẠỔÒỨỌẠHẾXẠFÒỜẠỔJẠÒỜẪFÒẠỔÒRỌẠỰÒỲFẠFÒỸỤỚÓẠWỮÕỚÒẠậÉỰẠỚÒẦXẠFXSỌẠWXẾỚẠW#ỚÓẠWẪỜẠHỸƯFẠV=ẠỬXẦỚẠWẼƠẠFỴẦẠHRỚÓẠHBỜẠỔÒẬỚẠÓỌBựỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:Àỵ-ẠẹÒẬFẠ*ỦỌẠọẬỜẠỬXẼỚẠvẠậẦỖẦẠFỸŨỌẠ?XẼỚẠĂẢÃẢẠỖẨẠFÒỸỤỚÓẠWỮÕỚÒẠÓỌBỌẠWỮỎẠÒẨỌẠÒỸỦFẠ*ỦỌẠỚÒ%ỚÓẠWỌJỚÓẠFỸŨỌẠÓĐỚẠ*ỦỌẠFẬFẠWỌMXẠỰÒỆƠẠÒẨỌẠFỢẠWÒRỚÓẠHỌLỰẠỚÒÌẠỚÒẨỚÓwẠàẼ:ẠỔÒRỚÓẠỰÒBỌẠFÒỸỤỚÓẠWỮÕỚÒẠFSẠHÔỚÒẠƠẨẠFÒỐẠỖẨẠƠUWẠFÒỸỤỚÓẠWỮÕỚÒẠHÉFẠỄỌLWẠGẨỚÒẠỮỌĨỚÓẠFÒỜẠpXẼỚẠaẦỚÒẠáẾỚwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵậẾỚẠHẼ:vẠởọởẠFỶỚÓẠFỢẠỄẨỚẠỄẪFẠ*ỌLFẠ?Ẽ:ẠG=ỚÓẠỖẪỌẠƠUWẠFÒỸỤỚÓẠWỮÕỚÒẠÒẨỌẠWỮĨỚẠWỮX:KỚẠÒÕỚÒvẠWX:ẠỚÒỌĨỚẠHỢẠƠỦỌẠFÒỐẠỨẠÓỌẦỌẠHỜẪỚẠỄẨỚẠỄẪFvẠFỞỚẠỰÒỲẠWÒXUFẠỚÒỌKXẠ:JXẠWSẠỔÒẬFẠỚ%ẦẠƠỦỌẠFỢẠWÒMẠỬX:JWẠHÔỚÒẠHỸẦẠFÒỸỤỚÓẠWỮÕỚÒẠỖĨỚẠVỢỚÓwỳ/ỰỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵẩỜẨỚÓẠẻĨẠWÒ=FẠÒỌLỚỳ/Ựỵỳ/WGỵỳ/WỮỵỳ/WẦỄỖIỵỳỰẠFỖẦVVủÀỰ9ỜG:ÀỵẻẫêẩẠàế)êỳ/Ựỵ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Xiếc thú mừng xuân

Xiếc thú mừng xuân
2010-02-10 15:24:37

(TTO) - Đó là chương trình “Xiếc thú đặc biệt” của Liên chi hội Xiếc chuyên nghiệp VN lần đầu tiên biểu diễn tại rạp xiếc TP.HCM (công viên 23-9) từ mồng 1 đến mồng 8 tết (mỗi...

Đường hoa đã sẵn sàng

Đường hoa đã sẵn sàng
2010-02-10 15:23:56

(TTO) - Đường hoa Nguyễn Huệ và lễ hội Tết 2010 tại TP.HCM gồm sáu chương trình chính: Đường hoa Nguyễn Huệ, Ngày hội bánh tét, Pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán, Phố tỏa...

Con đường âm nhạc Trần Hoàn ấm áp tình xuân

Con đường âm nhạc Trần Hoàn ấm áp tình xuân
2010-02-09 09:19:56

(VnExpress) - Những ca khúc trữ tình và dân ca đặc sắc, đặc biệt là các giai điệu về mùa xuân, ngập tràn trong chương trình âm nhạc tôn vinh cố nhạc sĩ Trần Hoàn, diễn ra tối...

Quốc Tuấn và 7 năm giành giật sự sống cho con

Quốc Tuấn và 7 năm giành giật sự sống cho con
2010-02-09 09:19:32

(Gia đình & Xã hội) - 7 năm diễn viên Quốc Tuấn vắng bóng trên màn ảnh, 7 năm vợ chồng anh lao đao khắp mọi phương trời để giành giật sự sống cho con, khi chẳng may cháu...

Ông hoàng điệu valse Andre Rieu ghi dấu ấn lịch sử

Ông hoàng điệu valse Andre Rieu ghi dấu ấn lịch sử
2010-02-09 09:19:06

(TTO) - Nghệ sĩ vĩ cầm Hà Lan Andre Rieu, vốn được mệnh danh là ông hoàng mới của điệu valse, vừa lập kỳ tích đưa một album nhạc cổ điển leo lên vị trí thứ hai bảng xếp hạng...

Nga gặp Mỹ ở bán kết Fed Cup

Nga gặp Mỹ ở bán kết Fed Cup
2010-02-09 02:46:28

(VnExpress) - Sự kết hợp giữa hai ngôi sao đánh đơn, Jelena Jankovic và Ana Ivanovic, đã không tạo ra phép cộng cho đội tuyển nữ Serbia. Ngày 7-2 họ để thua cặp Svetlana...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết