Cập nhật:  GMT+7
4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqi4bq3JlZS4buS4bqy4buYU8SQ4bqySuG6vOG6suG7tuG7hFLhurLhu7bDiVLhu5LhuqAv4buYw4LhuqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdw6lLxJDEqOG6tuG6osOB4buV4buVaMOA4bqyLeG6suG6tyZWUuG7kuG6suG7mFPEkOG6smfhu5JAPMOUUuG6ssOpQOG7juG6siHDieG6slDDlOG6suG7mOG7qOG7lOG6suG7lcOS4bu44bqy4bqk4bq0w4LhurThurLhu7jhurjhu5ThurLhu5XDtOG7ucOp4bqvZuG6suG7ksavUeG6suG7tkVA4bqy4buI4buYJuG7rFLhu5LhurLhu7jhu7TGoFLhu5jhurLhu4jhu5jhu5ZS4buY4buz4bqy4bq3JlZS4buS4bqy4buYU8SQ4bqyZ+G7kkA8w5RS4bqyw6lA4buO4bu34bqyZ+G7ksOJPOG6suG7mOG7qOG7lOG6suG7ikVS4buY4bqy4bu4TOG7uOG7t+G6ssO04buYRVPhurLhu5hTxJDhurJKw5NR4bqy4buS4buUxJBT4bqy4bu44buYOsSQ4bqy4buVw5Lhu7jhurJn4buSQDzDk1LhurJKRVLhu7fhurLDtOG7mMWo4bqy4bu4w5nEkOG6suG7tkVS4buS4bu34bqy4buD4buYU+G6ulLhu5jhurLhu6Dhu5jhur7hu4jhurJKVFLhurJSw4pR4bqyUeG7ruG7lOG7t+G6smbhu4bhu7jhurLDneG7mMWo4bqy4bu4w5Lhu7jhurIt4bqy4buK4buUw5VA4bqyxKjhu5TDlFLhurLEqFNT4bu04bqy4bu24buYUyjhu7bhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4bqg4bu4xJDhu4pQS+G6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tlHEkOG7tOG7kuG7lFLhu7PhuqTDnSnhurLEkEDhu7hT4bq24bqi4bqg4bu44bu04bqi4bqg4bu4xKjhuqLhuqDhu5RR4buS4bqyxJBQ4bu44buv4bq24bq24bqy4buY4bu2w53EkOG7iEvhu6/hurbhurThurbhurLhu4pT4bu0xKhL4bu04buv4bq2w4LhurbhurLhu5g8w51L4bu0UOG7lFLhu6Dhu6/hurbhurbhurLhu7bhu7Thu4jhu6/hurbhu5jhu7jhu7jDneG7sy8vKCgo4bu54bu4QFPhu5Thu7jhu7RL4bu54buIU1Hhu7khUi/hu5Xhu5TEkFI8U1Iv4bq5UcSQ4buSS3Xhu5RLKOG7ucSQ4bu2w50pw73hu5Xhu5hAUeG7ilLEkOG7lFDhurnhurHhu6/huqZEQuG6qEPDguG6ti/huqLhuqAv4bu4xKjhuqLhuqAv4bu44bu04bqi4bqg4bu44bu04bqi4bqg4bu4xKjhuqLhuq/hu5hAw41S4bqy4buK4bua4bqyUuG7mC5S4buS4bqyw53hu5hIUuG6siHhu5Thu47hu4jhurLhu4hAxajhu5ThurLhu4g9UuG7kuG6suG7iOG7mFPhurJKJlZS4buS4bqy4buYU8SQ4bqyZ+G7kkA8w5RS4bqyw6lA4buO4bqyLeG6sjJS4buY4buz4bqy4buFw5PhurJnxJBR4bqgL8Od4bqi4bqgL+G7uMSo4bqi4bqgL+G7uOG7tOG6ouG6oC/hu7jEkOG7ilBL4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG6oOG7uMSQ4buKUEvhurLhu7bhu7g8UEvhu6/hurZRxJDhu7Thu5Lhu5RS4buz4bqkw50p4bqyxJBA4bu4U+G6tuG6ouG6oOG7uOG7tOG6ouG6oOG7uMSo4bqiQuG6skrhu5TDlVHhurLhu4rhur5S4bqyw53hu5hFU+G6suG7mFPEkOG6skrDk1HhurLhu5Lhu5TEkFPhurLhu7jhu5g6xJDhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqieOG6suG6rOG6skrhu5TDlVHhurLhu4rhur5S4bqyw53hu5hFU+G6suG7mFPEkOG6suG7uEhR4bqy4buIxJBT4buz4bqy4bug4buYQOG6siE74buI4bqy4buYJuG7rlLhu5LhurJQw5NS4bqySiZWUuG7kuG6suG7mEhR4bqy4buV4buYJeG6suG7leG7mOG7lMOTUeG7t+G6suG7keG7ueG6pOG7teG6suG7iOG7plLhu5LhurIh4buUw5NS4bqyxIPGoFLhu5jhurLDtOG7mCPhu7fhurLhu5Hhu7nhuqrhu7XhurLEqDvhurJFUuG6suG7iOG7plLhu5LhurIh4buUw5NS4bqyIcOKUuG6suG7mFTEkOG6suG7keG7uWVV4bqydUfDneG7teG6suG7g+G7mEDhurLhu4jhu6ZS4buS4bqyUuG7kuG7mOG7lOG7jsOd4bqy4buVRlLhurLEg8agUuG7mOG6ssOB4buR4bu5xIPGoFLhu5jhurLhu5VGUsOA4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6onjhurLhuqbhurJK4buUw5VR4bqy4buK4bq+UuG6ssOd4buYRVPhurLhu5hTxJDhurLhu7hIUeG6suG7uOG7mEfDneG7s+G6suG7iOG7plLhu5LhurIh4buUw5NS4bqyUOG7muG7iOG7mOG6suG7tizhurIhw4pS4bqy4buYVMSQ4bqyxKhGUuG6suG7uOG7qOG7iOG6suG7keG7uUThu7fhurJK4buMUuG6suG7uCZYUuG7kuG6slLhu5Thu45R4bqyUOG7lOG7juG7uOG6suG7tuG7ouG6ssSDw5JS4bqy4bqxJlfhu4jhurLDgeG7mEA84buOUuG6suG6ryXhurLhuq/hu5jhu5TDgOG7teG6suG7tkZS4bqy4buKVFLhu5LhurJKReG6suG7mEA84buOUuG6suG6r0hS4bqyZeG7lFbhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqieOG6suG7leG7mFbhu5ThurLhu5Lhu5TEkFLhurLhu4rhur5S4bqyw53hu5hFU+G6suG7mFPEkOG6suG7iuG6vuG7uOG6skpIQOG6slAj4buI4bqy4bq04buSLeG6tOG7ksOC4bqo4bqyUuG7ksOJPOG6ssOC4bqsLeG6pOG6ssOBUcavUuG7kuG6ssOC4bqy4bu4w5Lhu7jDgOG7ueG6oC/DneG6ouG6oC/hu7jEqOG6ouG6oC/hu7jhu7ThuqLhuqAv4bu4xJDhu4pQS+G6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhurcmVlLhu5LhurLhu5hTxJDhurJSw4pR4bqyUsSQPOG6slFY4bqy4buILMSQ4bqyw53hu5gk4buI4bqyISThurLhu4jhu6ZS4buS4bqy4buI4buYI1Lhu5LhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7iuG6ujzhurJS4buSw4k84bu34bqyxKjDieG7lOG6suG7mOG7rFLhurJS4buYLlLhu5LhurJSw4pR4bqy4bu44bu0JuG7ruG7iOG6slHhu6jhu7jhurJS4buSw4k84bu34bqy4bug4buYxJDhu5ThurJR4bq44buI4bqyUCPhu4jhurLDgkThu5LhurJS4buSw4k84bqyw4LDgi3huqThurLDgeG6pEPhurLhu7jhu5hFUuG7kuG6suG7iOG7mOG6uMOdw4Dhu7fhurLhu4rDkuG6slHhurjhu4jhurJQI+G7iOG6suG6pOG6pOG7kuG6skrDk1HhurLDgkIt4bqk4bqyw4FRxq9S4buS4bqy4bqs4bqy4bu4w5Lhu7jDgOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhu5lFUuG7kuG6skQt4bqk4bu34bqy4bumUuG7kuG6suG6r+G7mOG7lMOTUeG6suG7leG7mMOJUuG7mOG6suG7heG7lMOTUeG7t+G6suG7uOG7qlLhu5LhurLhu4jhu5jhu5zhurLhu5hAPOG6suG7iOG7plLhu5LhurLhu7jhu7TGoFLhu5jhurJKJlZS4buS4bqy4buYU8SQ4bqyZ+G7kkA8w5RS4bqyw6lA4buO4bu34bqy4buI4buYU+G6suG7iuG7lMOS4bu44bqy4buIReG7iOG6suG7iOG7plLhu5LhurJKU+G6uFLhurLhu5hTw4lS4bqy4bu44buY4buU4buOUuG6skpT4bq4UuG6ssOC4bqyw4Hhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7uOG7qlLhu5LhurLhu7bFqOG6suG7tkVA4bqySlPhurhSw4DhurLhu4glxJDhurJKJlZS4buS4bqy4buYU8SQ4bqySuG6vOG6suG7mFPDiVLhurLhu7jhu5jDiVLhu5jhu7fhurLhu4jhu5jhu5zhurLhu4hVUuG6suG7iOG7mFbhurLhu5hTxJDhurLhu7gm4bus4buU4bqySsOV4bqyUOG6vsOd4bqy4bu44bu0w5NS4bqy4buIxJBT4bu54bqy4bqvReG7iOG6skpT4bq4UuG6suG7iFVS4bqyUOG6uOG7lOG6suG7iCXEkOG6skomVlLhu5LhurLhu5hTxJDhurLhu4hF4buI4bqySsWo4buU4bqy4bu4ReG7iOG6slLhu5gm4bqy4bqv4bumUuG7kuG6suG7uDzhurLhuq/hu6ZS4buS4bqyIeG7lMOTUuG6suG7iEY84bqyKcSQUuG7mOG7t+G6suG6t+G7lOG7jlLhurJQO+G7iOG6siHDjFLhurJKxJBS4buS4bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu7JAReG6suG7uOG7tMagUuG7mOG6suG7mFPDiVLhurLhu7jhu5jhu5Thu45S4bqyUOG6vsOd4bqy4bu0RcOd4bqy4buIReG7iOG6suG7uOG7lMOVQOG6suG7iOG6ulLhu5jhu7fhurLhu5hTxJDhurLhu7gm4bus4buU4bqyIcOJ4bqySsOoUuG7ueG7ueG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLEqVLhu5LhurLhu4Xhu5TDk1HhurLhu4jhu5hT4bqy4buK4buUw5Lhu7jhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7iOG7mOG7lOG7jEDhurLhu7jFqOG7lOG6ssOC4bq0LeG6pOG6ssOB4bqkQuG6suG7uOG7mEVS4buS4bqy4buI4buY4bq4w53DgOG6suG7tk/hurLhu5hTw4lS4bqy4bu44buYw4lS4buY4bqy4bu4U8OJUuG6suG7iuG7qOG6suG7iOG7plLhu5LhurLhu7jhu7TGoFLhu5jhurJKJlZS4buS4bqy4buYU8SQ4bu34bqyxKjDmlLhurLhu7QsxJDhurLhu4hTUuG6skomVlLhu5Lhu7nhurLhu5lFUuG7kuG6ssOCw4It4bqk4bqyw4HhuqRD4bqy4bu44buYRVLhu5LhurLhu4jhu5jhurjDncOA4bu34bqy4buKxJBS4bqy4bu44buq4bqy4buI4buYP+G7iOG6suG7tk/hurLhu4jhu5hT4bqy4buI4buYJMOd4bqy4buYxqBS4buY4bqy4bu4JuG6slDhu5Thu45A4bqySiZWUuG7kuG6suG7mFPEkOG7t+G6suG7oOG7lMOVUeG6suG7uOG7tMSQ4bqyUEhS4bqy4buIQMWo4buU4bqy4bu4U8OJUuG6suG7iuG7qOG6suG7iFNS4bqySiZWUuG7kuG6skrDleG6ssOCROG7kuG6suG7iD1S4buS4bqyUuG7ksOJPOG6suG7tk/hurLhu4rhur7hu7jhurJKSEDhurJQw5ThurLhu6Dhu5jEkOG7lOG6slHhurjhu4jhurJKJlZS4buS4bqy4buYU8SQ4bu34bqySlRS4bqy4bug4buYReG7iOG7mOG6suG7uOG7mMSQUeG6suG7skDEkFLhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqixIPEkFLhurLhu7jhu6rhurLhu4jhu5g/4buI4bqy4buI4buYU+G6suG7iuG7lMOS4bu44bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurJS4buSw4k84bqyRC3huqThu7fhurJKxq9S4buS4bqyUFPhurjhu7jhurLhu4hF4buI4bqy4buyQElS4bqy4buYQDzhu45S4bqy4bu44bq44buU4bqy4buVw7ThurJK4bq84bqy4bu44buq4bqy4buI4buYP+G7iOG6suG7mOG7qOG7lOG6suG7uOG7mOG7lOG6slJHQOG6suG7ikVS4buY4bqy4bu4TOG7uOG7ueG6smbhu7Dhu5ThurLhu7JASVLhurLhu5hAPOG7jlLhurLhu4jhu5jDmlLhurLhu7hF4buI4bqyw53hu5jDjVHhurJKU+G6uOG7uOG6suG7kuG7lOG6uuG7lOG6slLhu5hH4bu44bqy4bu44buYxJBR4bqy4buS4buUxJDhurIhVVLhu5LhurLhu4jhu5hAUuG7kuG6suG7oMOS4bu44bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu5jhu6jhu5ThurLhu7jhu5jhu5ThurJSR0DhurLhu4pFUuG7mOG6suG7uEzhu7jhu7nhurJ1VVLhu5LhurLhu4jhu5hAUuG7kuG6suG7oMOS4bu44bqyxKhT4bqy4buV4buqUuG7kuG6suG7iOG7plLhu5LhurLhu7g84bqy4bqxQOG6slDhu5rhu4jhu5jhurLhu5nDieG7lOG6smVVUuG6ssOd4buYxajhu5ThurLhu5hXw53hurIh4buu4buU4bqyw6nhu6jhu5ThurLhu4Xhu5TDk1LhurLhu5jhu5Thu47DneG6ssOd4buYJOG6slIu4bqy4buVw7Thu7fhurLhuq/hu6ZS4buS4bqy4bu4POG6suG6sXXhurHhu4XhurLDtOG7mCPhurLhu5Xhu5jDmuG6siHDieG6suG7iOG7plLhu5LhurIh4buUw5NS4bqyIcOKUuG6suG7mFTEkOG6suG6t0hR4bqy4buZS1LhurLhu7jhu6rhurLhu4jhu5g/4buI4bqy4bu44bq44buU4bqy4buI4bumUuG7kuG6siHhu5TDk1LhurIhw4pS4bqy4buYVMSQ4bqy4bq3SFHhurLhu5lLUuG6slLhu5LDiTzhurLDguG6tC3huqThurLDgeG6pELhurLhu7jhu5hFUuG7kuG6suG7iOG7mOG6uMOdw4Dhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4bqvReG6slLhu5hGUuG6suG7mFPhu4bhu4jhurLhu7hJw53hurLhu7jhu5jDleG6suG7iFThurLhu7hF4buI4bqyw53hu5jDjVHhurJKU+G6uOG7uOG6suG7kuG7lOG6uuG7lOG6slLhu5hH4bu44bqyIVVS4buS4bqy4buI4buYQFLhu5LhurLhu6DDkuG7uOG6skomV+G7iOG6siHhu5RS4buY4bqyxKg74bqy4bu44buYO+G7iOG6suG7mOG7lOG7jlLhurJRRlHhurLhu4pFUuG7mOG6suG7uEzhu7jhurLEqEZS4buS4bqy4buII1Lhu5LhurLhu7jhu6rhurLhu7jhu5TDk1LhurIhw4lT4bqy4bu2RVLhu5LhurLhuqRE4bqy4bu4w5Lhu7jhurLDgcOC4bqkLeG6pMOA4bqy4bu44bq44buU4bqySuG7jFLhurLhu7gmWFLhu5LhurJS4buU4buOUeG6suG7iEXhu4jhurIhQMSQ4bqyw6k9UuG7kuG6ssOB4buR4bu5RMOA4bu34bqyxIPhurpT4bqy4bu4w4lS4buS4bqyw6nGr+G6suG6r+G7mOG7luG6smbhu5RS4buY4bqyIcOJ4bqyxIPhurpT4bqy4bu4w4lS4buS4bqy4buV4bumUuG6suG6tz/hu4jhurLhu5Xhu5jhur5S4buS4bu54bqyxINA4buq4buU4bqy4buI4buYQFLhu5LhurLhu6DDkuG7uOG6skomV+G7iOG6suG7oMOS4bu44bqy4buYV8Od4bqyIeG7ruG7lOG6siHhu5Thu47hu4jhurLhu7jhu7TEkFPhurLhu7jhu4ZS4buS4bqy4buKRVLhu5jhurLhu7hM4bu44bqy4buI4buYU+G6suG7uOG7tE7hurJLUeG6suG7iEXhu4jhurJRReG7lOG6skdR4bu34bqyUuG7mMOJ4bqyUVjhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqiZ+G7klPDieG7lOG6suG7tMSQ4bu34bqyUeG7qOG7uOG6suG7tsWo4bqy4bug4buYReG7iOG7mOG6suG7tuG6uFLhurLhu7jhu5hA4buo4buI4bqy4buZxJDhu5Thu5JTUuG7uFNA4bu04buU4bu24bu44bqy4bu44bq44buU4bqy4bu44bu0QFLhu5LhurLhu7hGUeG6suG7lcO04bu5w6nhuq9m4bqy4bu44buq4bqy4buI4buYP+G7iOG6suG7iEXhu4jhurLhu4jhu5gm4busUuG7kuG6suG7uOG7tMagUuG7mOG6ssSoU1Phu7ThurLhu7bhu5hTKOG7tuG7t+G6sijhu5RSxKhTKOG6suG7tuG7mFMo4bu24bu34bqy4buI4buYJeG6sjzDkkDhurJQw4nhurLhu4hF4buI4bqy4bu44buUw5Lhu7jhurJRJOG7iOG6suG7iuG7lMOVQOG6ssSo4buUw5RS4bqyIcOKUuG6slLhu5Lhu5jhu47hurLhu7jhu7RAPOG7jFLhurLhu7jhu5jFqFLhu5LhurLEqEZS4bqy4bu44buo4buI4bqydWfhu7fhurLDneG7mCThu4jhurIhJOG6ssSoQOG6suG7oOG7mEXhu4jhu5jhu7nhurLhu5Xhu5hW4buU4bqy4buS4buUxJBS4buz4bqy4bu4OuG6slLhu5LDiTzhurLDgsOC4bqySsOSUuG6ssOC4bqqLeG6pOG6ssOB4bqkQ+G6suG7uOG7mEVS4buS4bqy4buI4buY4bq4w53hurJKw5JS4bqyUcavUuG7kuG6suG6puG6suG7uMOS4bu4w4Dhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4buF4bqt4bqyZyJm4bqgL8Od4bqi


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Con đường âm nhạc Trần Hoàn ấm áp tình xuân

Con đường âm nhạc Trần Hoàn ấm áp tình xuân
2010-02-09 09:19:56

(VnExpress) - Những ca khúc trữ tình và dân ca đặc sắc, đặc biệt là các giai điệu về mùa xuân, ngập tràn trong chương trình âm nhạc tôn vinh cố nhạc sĩ Trần Hoàn, diễn ra tối...

Quốc Tuấn và 7 năm giành giật sự sống cho con

Quốc Tuấn và 7 năm giành giật sự sống cho con
2010-02-09 09:19:32

(Gia đình & Xã hội) - 7 năm diễn viên Quốc Tuấn vắng bóng trên màn ảnh, 7 năm vợ chồng anh lao đao khắp mọi phương trời để giành giật sự sống cho con, khi chẳng may cháu...

Ông hoàng điệu valse Andre Rieu ghi dấu ấn lịch sử

Ông hoàng điệu valse Andre Rieu ghi dấu ấn lịch sử
2010-02-09 09:19:06

(TTO) - Nghệ sĩ vĩ cầm Hà Lan Andre Rieu, vốn được mệnh danh là ông hoàng mới của điệu valse, vừa lập kỳ tích đưa một album nhạc cổ điển leo lên vị trí thứ hai bảng xếp hạng...

Nga gặp Mỹ ở bán kết Fed Cup

Nga gặp Mỹ ở bán kết Fed Cup
2010-02-09 02:46:28

(VnExpress) - Sự kết hợp giữa hai ngôi sao đánh đơn, Jelena Jankovic và Ana Ivanovic, đã không tạo ra phép cộng cho đội tuyển nữ Serbia. Ngày 7-2 họ để thua cặp Svetlana...

Tây Ban Nha dễ thở tại vòng loại Euro 2012

Tây Ban Nha dễ thở tại vòng loại Euro 2012
2010-02-09 02:45:50

(TPO) - Đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha rơi vào bảng đấu khá nhàn hạ tại vòng loại Euro 2012 do Ba Lan và Ukraine đồng đăng cai. Lễ bốc thăm chia bảng diễn ra tối chủ...

Ảnh chưa từng công bố của Marilyn Monroe

Ảnh chưa từng công bố của Marilyn Monroe
2010-02-08 10:40:19

(VnExpress) - Những tấm hình Marilyn Monroe xuất hiện thoải mái trong một căn hộ New York chín tháng trước khi bà mất đã được công bố hôm 4/2, sau gần 50 năm bị quên lãng tại...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết