Cập nhật:  GMT+7
R+G7skvEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPhu7Xhu7Q3KuG7puG7iEjhu7XEg8SoP+G7libEqOG7si7DmsSoTEpLTi1MSktP4buAxKg34buyw5UmxKjDneG7tMOVxKjhu7Iuw5rEqD/DneG7suG7ruG7gMSo4buyLsOaxKg24bu0P+G7ssSoNuG7qsSo4buk4bqjMMOaxKjDmns/w53EqOG7pOG7tFcmxKgl4buyOOG6peG7rD/EqCXhu7Lhu7bDmuG7ssSoJeG7suG7tMSoN+G7suG7tMSoNzw3xKg/w53hu7Lhu7RWM8So4bu14buReOG7tUcv4buyS0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM+G7keG7psOVw5nhu4hI4buE4buzw7TDtHhxRsSoLcSo4buJV8SoP+G7oD/DncSow5rDlTrEqMOa4buyUDfEqCrhuqMwP8OdxKjDneG7tOG7mD/DncSow5nhu5LhuqXEqOG7suG6oyI/w53EqD/DneG7suG7tFYzxKg3NTo/w53EqDc14bqjID/DncSoM+G7sn3EqDfhu7IpP8OdxKg/4buy4buaJsSo4bukU+G6pcSoJuG7kj/hu7LEqMOaKT/DncSoN8OUw5rEqDPhu7Lhu6A/xKgqOD4/w53EqOG7si7DmsSoNuG7tD/hu7LEqDbDlTjEqDc1OD/DncSo4buyLsOa4buAxKjDrXvEqMO04bu0w5Q6xKjDmcOhw5rEqOG6s+G7kMSo4buJ4buQOsSoN+G7kjrEqOG7hMO04buLLeG7ieG7tUbEqOG7pOG7lMSo4buk4buuxKg/w53hu7JAxKjDmsOUw5rEqOG7szHEqMO04buLLeG7ieG7tcSo4buy4bqjIj/DncSow5lUP8Sow5rDlMOaxKg3NeG6oyA/w53EqDc1OD/DncSo4buyLsOaxKg3NeG7sD/EqOG7pEDDlcSoVeG7kD/EqDPhu7I84bu0xKjhu7IwM8So4bqzIuG7tMSow5rDlMOaxKg3NeG6oyA/w53EqDc1OD/DncSow5pQM8Sow5rhu7I44bql4buwP8SoP8Od4buy4bu0VjPEqOG7hOG7tcOsw6xwRsSo4bqz4buQxKjDmsOUw5rEqDc14bqjID/DncSow5rDlTrEqOG7pOG7oj/DncSow5o7xKjhu6Thu5A6xKg34buSOsSo4bu1w6zDrHDEqOG7pFfEqDfhu7Lhuq/DmsSo4buy4bu0Vj/EqMOd4bu0w5Q6xKjDmcOhw5rEqOG7suG6oyI/w53EqD/DneG7suG7tFYz4buAxKjhu6Thu5A6xKg34buSOsSoJWLEqD/hu5Y/w53EqD/DneG7suG7rsSoP8Od4buy4bu0VjPEqMOa4buyOsSo4buyLsOaxKg24bu0P+G7ssSoM+G7sn3EqDfhu7IpP8Od4buGxKjhu7Xhu7Lhu6Y6xKjhu6Q74buAxKjDmsOUw5rEqDc14bqjID/DncSoNzU4P8OdxKjhu7Iuw5rEqMOaXcSoNjHEqOG7hOG7teG7kcOs4buzRuG7gMSoNzU4P8OdxKjhu7Iuw5rEqDPhu7J9xKg34buyKT/DncSo4buE4bu14buReOG7tUbEqDdh4bqlxKg34buy4bumOsSo4buk4bu04buuOMSoJeG7tFY/xKjhurPhu5DEqD/hu7I4xKjDmlE4xKg/w53huqMg4bu0xKjhu7Iuw5rEqDPhu7I84bu0xKjhu7IwM8So4bqzIuG7tMSow5rDlMOaxKjDml3EqDYxxKjDmjvEqOG7pOG7kDrEqDfhu5I6xKjhu7XDrMOscMSoNzXhu7A/xKjhu6RAw5XEqFXhu5A/xKjhu6RXxKg34buy4bqvw5rEqOG7suG7tFY/xKjhu7I64buSN8So4bukez/DncSow53hu7TDlDrEqMOZw6HDmsSoP8Od4buy4buuxKg/w53hu7Lhu7RWM8SoNzU6P8OdxKjDmuG7suG6o10/w53EqDc14bu4P+G7ssSow53hu7TDlDrEqMOZw6HDmsSoM+G7sn3EqDfhu7IpP8Od4buGxKjhu5Euw5rEqDbhu7Q/4buyxKg24buqxKg34buyw5UmxKjDneG7tMOVxKjhu7Iuw5rEqMOaw5TDmsSoJWLEqD/hu5Y/w53EqD/DneG7suG7rsSo4buk4buUxKjhu6ThuqMww5rEqDQ44bqlxKjhu6RAP+G7ssSoNzU6P8OdxKjDmuG7suG6o10/w53EqDc14bu4P+G7ssSow53hu7TDlDrEqMOZw6HDmsSoM+G7sn3EqDfhu7IpP8OdxKjhu7I64bucw5rEqMOaO8SoN+G7slfEqCrhuq/DlcSow5rhu7IuP8So4buyLsOaxKjDmsOUw5rEqCVixKg/4buWP8OdxKg/w53hu7Lhu67EqD/DneG7suG7tFYzxKgl4buyw5TDmsSow5nhuqMi4bu0xKg24bqvxKjhu7LhuqMiP8OdxKjDmVQ/4buAxKjDneG7tDkzxKjhu6QyxKjDmsOgw5XEqMOd4bu0w5Q6xKjhurPhu7Thu7A/xKg3NeG6oyA/w53EqOG7teG7kcOs4buz4buAxKjhu7Xhu5F44bu1xKjhurPhu5DEqMOd4bu0w5Q6xKjhurPhu7Thu7A/4buAxKjDneG7tOG7mD/DncSo4bqz4bu04buwP8Sow5rDlMOaxKg3NeG6oyA/w53EqMOa4buyOOG6peG7sD/EqD/DneG7suG7tFYzxKg3NeG7sD/EqOG7pEDDlcSoVeG7kD/EqOG7pMOUM8Sow6M/w53EqD/hu7I4xKjDmlE4xKjhurPhu5DEqD/hu5Y/w53EqCrhuq/DmsSow5rDoMOVxKjhu7Iuw5rEqDbhu7Q/4buy4buGxKjhu7PDlTjEqCXhu7Lhu7TEqOG7sjrhu5A/xKg34buy4buQP+G7ssSow5rhu7LhuqNdP8OdxKg3NeG7uD/hu7Lhu4DEqOG7si7DmsSoNuG7tD/hu7LEqDbhu6rEqOG7pOG6ozDDmsSow5p7P8OdxKjhu6Thu7RXJsSoJeG7sjjhuqXhu6w/xKgl4buy4bu2w5rhu7LEqCXhu7Lhu7TEqDfhu7Lhu7TEqDc8N8SoP8Od4buy4bu0VjPEqDfhu7Lhu6Y6xKg0OOG6pcSo4bukQD/hu7Lhu4bEqHDDnTrhu5Dhu7TEqDXDleG7gMSow5pdxKg2McSo4buk4buQOsSoN+G7kjrEqOG7tcOsw6xwxKg24buqxKjDmlAzxKjDneG7tFDhuqXEqMOa4buyw6M/w53EqD/hu7JSP8Sow5rhu7I6xKjhu7Iuw5rEqDbhu7Q/4buyxKjhu6RXxKjDmsOUw5rEqOG7pibEqOG7pOG6ozDDmsSow5opP8OdxKg/4buyUj/EqDc14buwP8SoN+G7skDEqDc14bqjID/DncSoKsOVOsSo4bukez/DncSo4bqz4buQxKjhu6ThuqMww5rEqCbhu7RYP8SoNzXEg8Sow5rDlMOaxKg/e+G7tMSow5k4P8OdxKg/4buQ4bqlxKg/4busOMSow5o7xKg/w5044bqlVj/EqOG6sy4/w53EqDfhu7Lhu6Y6xKjhu7Iuw5rEqDfhu7Thu6wzxKjDmuG7suG6o10/w53EqDc14bu4P+G7ssSo4bu1w6zDrHDEqDbDlTjEqCXhu7Lhu7TEqDc8N8SoP8Od4buy4bu0VjPEqDPhu7J9xKg34buyKT/DneG7hsSow6zDlMOaxKjDml3EqDYxxKjhu6Thu5A6xKg34buSOsSo4bu1w6zDrHDEqMOaO8SoP+G7suG7tFYmxKjhurPDocSoM+G7sjzhu7TEqOG7sjAzxKjhurMi4bu0xKjDmsOUw5rEqDc14bqjID/DncSo4bu14buRw6zhu7Phu4DEqOG7teG7kXjhu7XEqMOi4bug4bqlxKjDmeG6rz/DncSoJeG7rMSo4buyOuG7ksOa4buyxKjDneG7tOG7mD/DncSow5nhu5LhuqXhu4DEqOG7pMOUM8Sow6M/w53EqMOaw5TDmsSo4buk4bu04buuOMSoJeG7tFY/xKjhu6Thu5gmxKhV4buYOsSow5rhu7JQN8SoKuG6ozA/w53EqOG7pFfEqDfhu7Lhuq/DmsSo4buy4bu0Vj/EqOG7suG7tFY4xKg0OOG7mMSo4bqz4bu0VsOaxKjhu6Thu5A6xKg34buSOsSoJWLEqD/hu5Y/w53EqD/DneG7suG7rsSoP8Od4buy4bu0VjPEqMOa4buyOsSo4buyLsOaxKg24bu0P+G7suG7hsSocMOdOuG7kOG7tMSoNcOV4buAxKjhu6RXxKg/4bugP8OdxKjDmsOVOsSo4buy4bu0VjjEqDQ44buYxKjDmsOgw5XEqMOaKT/DncSoN8OUw5rEqOG7suG6oyI/w53EqD/DneG7suG7tFYzxKg3NTo/w53EqD/hu7Lhu5DEqDc14bqjID/DneG7gMSow5rDlMOaxKg3NeG6oyA/w53EqDPhu7J9xKg34buyKT/DncSoM+G7sjzhu7TEqOG7sjAzxKjhurMi4bu0xKjDmsOUw5rEqMOaXcSoNjHEqOG7pOG7kDrEqDfhu5I6xKjhu7XDrMOscMSoN33EqMOa4buyw6PDmsSow5rDlMOaxKjhu7I64buSN8So4bukez/DncSow53hu7TDlDrEqMOZw6HDmsSo4buy4bqjIj/DncSoP8Od4buy4bu0VjPEqCXhu7LDlMOaxKjDmuG7sjrEqOG7si7DmsSoNuG7tD/hu7LEqD/hu7LhuqPEqDfhu7Lhu5YmxKg0OMOVP8Sow5pdxKg2McSo4buk4buQOsSoN+G7kjrhur7EqMOd4bu04buYP8OdxKjDmeG7kuG6pcSoJik/xKjhu7Iuw5rEqMOaKT/DncSoP8Od4buyVuG6vsSoN33EqMOa4buyw6PDmsSow5rDlMOaxKhVOH3hu7TEqD874bu0xKjDmuG7sjjhuqVWP+G7gMSoN+G6o8So4bqzUD/EqD/DneG7suG7rsSoP8Od4buy4bu0VjPEqMOa4buyOsSo4buyLsOaxKg24bu0P+G7suKApkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISMOte8Sow7Thu4st4buJ4bu1xKg/4buwOMSoNSjhu4DEqOG6s+G7tFbDmsSoM+G7sjzhu7TEqOG7sjAzxKjhu6RXxKg34buy4bqvw5rEqOG7suG7tFY/xKjDneG7tMOUOsSow5nDocOaxKjhu7LhuqMiP8OdxKg/w53hu7Lhu7RWM+G7gMSo4buk4buQOsSoN+G7kjrEqCVixKg/4buWP8OdxKg/w53hu7Lhu67EqD/DneG7suG7tFYzxKg/O+G7tMSoNzXhu7A/xKjhu6ThuqMww5rEqDfhu7Lhuq/DmsSo4buy4bu0Vj/EqDfEg8SoP+G7libEqOG7si7DmsSoTEpLTi1MSktP4buGxKjDrOG7lj/EqMOaw6PEqOG6s+G7kDrEqOG7pOG7tOG7rjjEqCXhu7RWP8Sow5rDocSoN+G7slfEqMOaw6DDlcSoN8SDP8OdxKjhu6RAw5XEqDPhu7LhuqNdP8OdxKjhurPhu5DEqMOaw5TDmsSow5pdxKg2McSow53hu7TDlDrEqMOZw6HDmsSoNzXhu7A/xKjhu6RAw5XEqFXhu5A/4buAxKjhu7MxxKjDtOG7iy3hu4nhu7XEqMOaO8SoP+G7suG7tFYmxKjhurPDocSow5rhu7IjxKjhu6Thu5I64buAxKjhu7LhuqMiP8OdxKjDmVQ/xKjDmsOhxKg34buyV8SoP3vhu7TEqMOZOD/DncSoM+G7sjzhu7TEqOG7sjAzxKjDmuG7sjrEqMOaw5TDmsSoNzXhuqMgP8OdxKjhu7Xhu5F44bu14buAxKjDmsOUw5rEqMOaXcSoNjHEqMOaO8So4buk4buQOsSoN+G7kjrEqOG7tcOsw6xwxKjhurPhu5DEqMOaw5TDmsSoM+G7siw/w53EqMOd4bu0w5Q6xKjDmcOhw5rEqDc14bqvw5rEqDfhu7I4e8OaxKjhu4Thu6RXxKjDmuG7siPEqOG7pOG7kjrEqMOaw5TDmsSoNzXhuqMgP8OdxKjhu7Xhu5HDrOG7s0bhu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEh44buRY3DEqOG7teG7kcOpcUcvM0g=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Không cần giấy báo vẫn được dự thi

Không cần giấy báo vẫn được dự thi
2014-06-21 13:57:12

(TTO) - Đó là lưu ý đặc biệt của một số trường ĐH, CĐ đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2014. Theo đó, thí sinh không có giấy báo dự thi vẫn được dự thi. Điều...

Tiếp tục đầu tư mạnh cho y tế biển đảo

Tiếp tục đầu tư mạnh cho y tế biển đảo
2014-06-21 13:56:57

(SGGP) - Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ Y tế đang phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện cơ chế về cấp thẻ BHYT cho 100% người dân đang...

Khám miễn phí bệnh lý ngáy và ngưng thở khi ngủ

Khám miễn phí bệnh lý ngáy và ngưng thở khi ngủ
2014-06-21 13:56:47

(SGGP) - Nhằm chẩn đoán chính xác nguyên nhân và điều trị hiệu quả các rối loạn giấc ngủ, Khoa Thăm dò chức năng Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM vừa đưa vào hoạt động hệ thống...

Hội chứng chuyển hóa ở trẻ em

Hội chứng chuyển hóa ở trẻ em
2014-06-21 13:56:24

(TNO) - Hội chứng chuyển hóa ở trẻ em khác với các bệnh lý chuyển hóa vốn do bất thường về hoạt động của các nội tiết tố hoặc các chất hóa học trong cơ thể.

Trị vết ong đốt

Trị vết ong đốt
2014-06-20 06:40:31

(TNO) - Khi bị ong đốt, nó thường để lại vòi chích cùng túi nọc trên da. Vòi ong gây ra dị ứng, từ đó khiến da bị sưng phồng, đỏ tấy và đau nhức. Một số cách giúp giảm đau như sau:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết