Cập nhật:  GMT+7
4buKI8OTTsavLOG7lMOhw6HhurxNOMOAPcOgLOG7sE3hu4jGoSA9TsavI+G6syFATsavI+G6oWLhu7QhTiMp4buUTjZOw6BhVk7hu7Au4buKLyPDk+G7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04xqHhu7Dhu5Thu6hN4buIw43DgHXDusOMTi1OxqEgPU7GryPhurMhQE7GryPhuqFi4bu0IU4jKeG7lE42TsOgYVZO4buwLk47I+G7lsavTuG6rTM9Tsav4buWxq9Oxajhu7IhI04sY07GryPhuqFi4bu0IU4jKeG7lE7huq1dIU7hu6goTsWoVcOgTsOgI+G6tzQhQE7huq3DnU4jKOG7msOgTuG7qiAhQE7Gr+G6r+G7lE7Gr+G7lsavTiEgPU7DoD1Zw6BOw6BdTiMoUcavTsav4buWxq9Oxq8jVcOgTiMp4buUTiM+xq9Ow6BhKCFATsavMk7DoCPhu7RI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4jhu4rDoOG7lMWoLOG7sE7DocOgYizhu7DhurxNLuG7lGFAPSHhu4TDkjjhuqtO4buU4bqhw6AoTeG7iOG7isOgYeG7iOG7isOg4buo4buI4buKPS5ATuG7lCzDoOG6vE1NTuG6qT3hu6jDoCPhurxN4buOw5VPTU4j4buwPUAjw6DhurxN4buOw5XDlE1Ow6Fhxq/hurxNTiPDoMOgOOG7hC8vxajhu5QoOeG6oeG7lCFAw6BhPUjhuq0hLzgoYcOg4buULMOhL08vw4Bh4bqhKCFAOeG6oeG7lCFAIz3hu7A4L8avI+G6oWLhu7AhIyjhu5Thu6jDocav4buUw6HGr8OhSDo4QE0v4buI4buKL8Og4buo4buI4buKL8OgYeG7iOG7isOgYeG7iOG7isOg4buo4buI4bq/ISPhu4ROw4Ej4bqhw6DDoOG7sGHDocOgKMavO+G7ii/DoOG7qOG7iOG7ii/DoGHhu4jhu4ovw6Dhu5TFqCzhu7Dhu4jhu4ovOOG7iHVA4buUYk42TizhurPhu5ROw6DhuqEwPU7DoGFWTuG7sC5HTiMgPU7GryPhurMhQE7GryPhuqFi4bu0IU4jKeG7lE7Djcaha2vGoUdOI+G7lGJOIyA9TsavI+G6syFATuG6qsOMTuG7quG7ok7DoGE2TsOgI8agISNOLiDDoE7huq1VIU7hu6rDnU7DoeG6s8avTjsje+G7sE7Gr8OaIU44I+G7nD1Oxajhu5YoTuG7qiAhQEhOxqFra8ahTizGoE4uIMOgTsOgw5k4TiM1OE7Gr+G7lsavTmJZ4bqhTsOgXU4hQOG6oWJOxq8yTizGoC5Ow6BhVk4hI+G7lCEjTsavIykhQE7FqCpOxajhu7IhI07DoD0uTi7hu5rGryNO4bqtxqBOw6A94bu04bqhTuG7quG6tzQhQE7hu6jhu5ohQE7DkkhOdCDDoE7DoGFWTsavKU7GoWtrxqFOOCPhu5w9TsavKU4kw6BOISNVw6BO4buMTsOgYSghQE7Gr+G7lsavTsWoPeG7tOG6oU4jPeG7siFOw6Hhu5ThuqFO4buqVGLhu4ROxajhu6woTsWoxIMhQE454bqh4buWTi7hurPGr0ZOw6Dhu54hQE4j4bqhYlnDoE7hu5Y4R04uN07DoGEoIUBOLuG7luG6oU7Gr+G7lChOxahVw6BOw6Aj4bq3NCFARk7DoOG7niFATuG7quG6tzQhQE4u4buW4bqhTiMoUcavTkA94bucLk7hu6jhuqEhQE4h4buaOE7hu6rhurc0IUBI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIayMoTuG7qlkhTiHhu5RiTsavKU5hVcOgTiEjPcOd4bqhTiFA4bq3ND1Oxq88IU7GryMoTmFQIUBOxqFra8ahTizGoE7FqOG7siEjTsav4bqv4buUTiFA4bq3ND1OLDMhTiMoUcavTjZOxq/hu5bGr04h4bq3M8avTuG7quG7lCFATjgj4buWw6BOw6BhPeG7tCFITsOA4bqhYk4hIz1YIU7DoGFYIU7DoCPDosavTsOgWUdOw6BhKCFATuG6rTwhQE7Dk09OIeG7ni5OOeG6oeG7lE7huq1VIU7hu6rDnU4hxqBiTiFAxqBiTsavxqAhQE7DoCPhuqFOI+G6o8OgTsOhw6JOxq8j4bqjTmNOxq/huq/hu5ROxq/hu5bGr07FqOG7lsavTsOhP04hIz1OOyMo4buUTjZO4bqsPeG7ssOgTnXhu5QuSE50IMOgTiFAIz1YIU7Gr+G6s+G6oU454bqhYk4uW05Aw5ohTuG7qlRiTuG7quG6tzXGr07DoCPDosavTiM94buyIU42TiM+xq9Ow6E9ISNOw6DhurVOw5NPTi1Ow5PDlU7DoOG6oTA9TsOg4buaPU5qPVghTsahPOG7lE7DjW0iIUBOdeG7lD3DjE5AIz1OISPDmSFOw6BlTizhu7JOLuG7oMavTsaha2vGoU7Gr+G7lChO4buqWSFO4buMw5NH4buM4buQ4bq+TsOgYSghQE7DoV1Oxq/hu5bGr07hu7AuTsWoKk7DoCPhurXhu5ROxq9UIUdOxajhu6woTjgjJUhObVRiTizGoE4uIMOgTsavKCFOw6FdTmFVw6BO4buq4buWIUBOxajhu5YoTuG7qiAhQEjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iHVA4bqhYlghTiEjVCHhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iGsjWU7hu6ogTuG7niFOISM9w53huqFOIeG7niFATizhurc1IUBHTsOgI+G6tzQhQE7huqvhuqFiWCFO4bueIU7DoCPhurPGr07hu54hTiEj4buUISNHTuG6oV0hQE4hIz3DneG6oU4h4bq3M8avTiFAPsOgTizGoE4hI+G6pyFATsOgI+G6r044I+G7mi5O4buqw5rhuqFOw6A9WCFITnUj4bqnIUBOw6BhVk7DoCPhurc0IUBO4bqr4bqhYlghTsavIzI9TsOgYTxOxq8jMj1O4buqPeG7siFOw6DhuqVHTsOgI+G6tzQhQE7huqvhuqFiWCFO4bqr4buwLk7DoGHhuqFiw50hTiMlISNO4bqtxqBO4buoP04hIz1YIU4sxqBOJMOgTuG6rcOZIU7hu6ogIUBOxq/hurEhQE7GrylOIUDhuqFiTsavMk7Gr+G7lChOLuG7oMavTsaha2vGoUjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iHPhurPhu5ROw6DhuqEwPU7hu6jhu7ZOLuG7oMavTsaha2vGoU4hI1XDoE4sxqBO4bqtxqAoTkA94buUPU7hu6oo4buaIU7hu6jDmWJOw6AjJU7hu6goTsOgI+G7lGJO4buqMD1Oxq/hu5bGr04hID1Ow6A9WcOgTsOgXUdOw6Aj4buUYk7hu6owPU4sXT1Ow6FdIUBHTsOgI+G7lGJO4buqMD1OLuG6s8avTuG7qiBOw6Bh4buUKE7hu6owPU7DoCNbIUBOw6A9IU5APeG6p+G7lE7GryPhu5ROLuG7rk7huq3GoE7GryghTsav4buWPUhOw4BhVk7hu7AuTsOhPSEjTmHhu5ROw6BhKCFATkA94buUTuG7qiUhI07GrylOIUDhurc0PU7DoCNUIU7FqCpOxajhu7IhI07DoD0uTiMoUcavTsOgPeG7tOG6oU7hu6rhurc0IUBOxq8pTiFA4bqhYk7GrzJOxq/hu5QoTsWoKk4jID1Oxq8j4bqzIUBOIcagYkjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iMah4buyTjnhuqHhu5zhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iHVAxqBiTiHhu5RiR07Gr+G7lsavTiFAIz1YIU7Gr+G6s+G6oU5iTiM+xq9O4buq4buiTsavI+G6syFATi49ISNOLiDDoE7Gr+G7lsavI05hfU5hxqAhQE5hUCFATiEj4bqnIUBOw6BhVk7hu7AuTsWo4busKE44IyVONk7DoOG6oTA9TsOgPcOdIU7hu6jDmWJOw6AjJU4u4buaxq8jTi7hu5bhuqFO4buq4buiTsavKU4hI+G6pyFATuG6reG7ssOgTi43R04sxqBO4buoVeG6oU4jPeG7suG6oU7DoTMuTsav4bqv4buUTsavI+G6syFATuG6qzJO4bqt4bqn4buUTuG7qiAhQE4u4buaxq8jSE7hu7nhuqHhu5ZOw6BhJSEjTiHGoGJOxq/GoCFATuG7qD3hu7YhTmHhu5ROISPhu5QhI07GryMpIUBONk4hI+G6pyFATsOgYVZO4buwLk7FqOG7rChOOCMlTsavKU7GoWtrxqFITm09w53huqFOIUDhuqFiTiM94bu0Lk4sxqBOxqFra8ahTjsjWyFATkBUYk7hu6rhu5ThuqFO4buqMyFO4bqtxqBO4buoKE7huq3DmWJOw6Aj4bq3NCFATjsjWyFATuG7quG6tzXGr0454bqh4buUIU7DoFQuTuG7quG6oyFATi7hurPGr0hOw4DhuqFiTiEjPVghR04hWeG6oU47I1shQE7GrylOxag94buyIU44I+G7ljhOOyo4TsOgIzQ9TsOgIyVOw6BhVk7DoVdO4bqr4bqhVcOgTiM94buyIU4hIz3DneG6oU7FqOG7siEjTixjTiEj4bq3TuG6qzJO4bqt4bqn4buUTuG7qiAhQE4u4buaxq8jR07DoeG6oWJOQD3hu5wuTsavI+G6s8avTiHhu54hQE7DoCPDmSFHTuG7qsOdTjsj4buWIUBO4bqtMz1OPSHDoeG6oSw9IUdOIyA9TsavI+G6syFATsWo4bqhIiFATsOgYeG6syFATuG7quG7lE4h4buUIUBONk7DoGFWTuG7sC5OQOG7lj1HTiwo4buaIU7DoeG7oMavTsOgXU7hu6jhu5ROxag94bu04bqhTiM94buyIU7FqFAhQE7Gr+G7lsavTi7hu5whQE7hu6jhu5ROLsag4bqhTuG7quG7sCFOw6Hhu5ThuqFOQOG7lmJHTjsj4bqhZeG6oU7DoOG7lGJHTuG6rcOjIUBOxajhu64hR05APeG6p+G7lE7Gr+G7lsavTiFAKSFOw6Dhu5RiTsavI1QhSE5sP04hIz1YIUdOI8OZ4bqhTjnhuqHhu5xOxq/huqFdPU7Gr8OjIUBOLMagTsWo4buyISNOw6A9Lk4u4buaxq8jR07hu6ogw6BOOeG6ocSRTuG6rcagTsOgPeG7tOG6oU7hu6rhurc0IUBO4bqr4bqhVcOgTiM94buyIU7DoTMuTsavw6MhQE7huq0zPU4jxqAhQE4sKOG7msOgTiPhu7JOLMSDYk4hQOG6oWJOIz3hu7QuTsav4bqv4buUTsavI+G6oyFATizGoC5OYeG6o8OgTiFA4bugIU7DoOG6oTA9TsOgIz5Oxq/hurEhQE4hI+G6t04sxqAuTsOh4bqhYk5APeG7nC5Oxq8jVcOgTizhurc1IUBOw6FdIUBOxq/huq/hu5ROIUDhurc0PU7FqOG7siEjSOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIbT3DneG6oU7DoGEqTuG6rcagTjgjPCFATsOgYeG7liEj4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4ht4bu0TsavI+G7pCFO4buqKOG7liFOxqFra8ahTsOgIyVOw6BhVk44I+G7nD1O4buq4bq3NcavTuG7qihOxq8jPcOd4bqhTsav4buUKEdOxq9UIU4hUSFAR047PeG7tC5Ow6Bh4buUTiPhuqFiWcOgTuG7ljhHTuG6q+G7rMOgTiFAIz3hu7IuTuG7quG6tzQhQE4u4buW4bqhR04uN04u4buW4bqhTuG6rcagTizGoC5OLiDDoE7DoV1O4bqr4busw6BOIUAjPeG7si5Oxq8j4bqhYlghTsWoPeG7ssOgTjsj4buWxq9ITnVZ4bqhTi4gw6BOw6BhVk7hu6rhurc1xq9Oxq8j4bukIU7hu6oo4buWIU4u4bugxq9OxqFra8ahTsOgIyVO4buqPcOd4bqhTiHGoGJOOyNbIUBOxq8pTiFAIz/hu5ROLMagTsOgYVZO4buqKU7hu6rhu6JOxagqTsWo4buyISNOw6A9Lk4u4buaxq8jTiPhu5RiTsOgPeG7tOG6oU7hu6rhurc0IUBOLsagTsavIyZOw6Dhu54hQE4hQOG6oWJOxq8yTi7hu6DGr04j4buUPU7FqOG7siEjTiHGoGJITnQgw6BOw6FdTsOgYVZOxq8jJk7Gr8OaIU7DoCPhu5RiTuG7qjA9TixdPU7DoV0hQE7huq3GoE7hu6g9ISNO4buo4bq3NyFATsav4bqxIUBO4buq4bqvTsav4bucPU7DoCM94buyIU7DoCUhI04jJSEjSOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIdSPhuqchQE7FqD3hu7IhTjgj4buWOE7Gr8OaIU44I+G7nD1Ow6Ajw6LGr04jPeG7siFOQCIuTkA94bucLk7Gr1QhTsOgI+G6teG7lEdOw6Dhu54hQE7Gr+G6tzQhQE7huq3DmSFO4buqICFATsOgI+G7tE4sw6LGr0dOOz3hu7QuTsOhKOG7lsOgTsOgIzQ9TkA94buUIU4hQCI9TsOgYeG6tzPGr04uxqAhTiMlISNOLuG7lmJOw6AkISNOIyhRxq9Ow6A9TuG6rT1HTsavKU7GryNZTuG7qiBO4bueIU4sxqAhI04u4buaISNOISM9w53huqFOYeG7lOG6oU7Gr+G6r0454bqh4bucTsav4bqxIUBOISPhurdOI+G7miFOxq8jWU7GryNVw6BOIUA+w6BHTsavI1XDoE7FqOG7rChHTsOgI+G6s8avTuG6oV0hQE7GrylOQOG7lEdOw6Dhu54hQE7Gr+G6tzQhQE7Gr+G6oSFATsavVThOxq8jVcOgTuG6qzJHTjsjWyFATiPhuqPDoE7DoCPhuqFdxq9OLOG7lkjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iHVZ4bqhTsav4buWxq9Oxag94buyIU44I+G7ljhOw6BhWCFO4bqt4bumIU47I1shQE7hu6rhu5rDoE4jPeG7suG6oU454bqh4bucTsOgIyVO4buqWz1OOyM9TsOgI8OaYk7DoCPhuqFdxq9Ow6FXTjgj4bucPU47WE4uIMOgTsOhXU4sKOG7mj1Ow6Aj4bqhXcavTiEj4bq3TsOgI+G6oV3Gr04j4buaTiPhuqFiWcOgTuG7ljhHTsOgI+G6oV3Gr07hu6o9w53huqFOw6BhKk5hXT1OLCjhu5ohTi43Ti7hu5bhuqFOIyhRxq9Oxq/hu5bGr07DoCPhuqFdxq9OLMagLk5APeG7nC5O4buq4bq3NCFATi7hu5bhuqFOw6DDo2JOw6Aj4buwKE7DoOG6tSFATsOgYVZOxq/Eg07DoCPhu7RITnQgw6BOw6FdTsOgYeG6tzQhQE4jNThOIVEhQE7Gr8OaIU44I+G7nD1OOCPhu6bhuqFOw6Aj4bqhw5nDoE7DoCPhuqFOISN7TuG7qOG7mk7hu6jGoGJITmvhu5bGr07DoCPhuqFdxq9OQD3hu5wuTsavVCFO4buow6MhQE42TiFA4bq3ND1OLDMhTsavI+G6t+G7lE7hu6rhurc1xq9Oxq9bIUBOISPDmSFOYSAhQE5h4buiPU7GryMoTsOgYVZO4buwLkjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iMOAw4EtasOBTnNYTnQ9ISNOciNbPU7DjWrhuqxObeG7mj1OIz7Gr05CTmzhurc1xq9Ow4Dhu7dIxqFrdMOM4buKLzjhu4g=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trị vết ong đốt

Trị vết ong đốt
2014-06-20 06:40:31

(TNO) - Khi bị ong đốt, nó thường để lại vòi chích cùng túi nọc trên da. Vòi ong gây ra dị ứng, từ đó khiến da bị sưng phồng, đỏ tấy và đau nhức. Một số cách giúp giảm đau như sau:

Thói quen cho trái tim khỏe

Thói quen cho trái tim khỏe
2014-06-20 06:39:55

(TNO) - Kế hoạch thông minh nhất để không bị đau tim là biết ngăn chặn nguy cơ bằng cách hình thành các thói quen tốt.

Hỗ trợ người nghèo khám chữa bệnh

Hỗ trợ người nghèo khám chữa bệnh
2014-06-20 06:29:19

(QT) - KCB cho người nghèo là một trong những quan tâm hàng đầu của Nhà nước và ngành y tế mà cụ thể là ngày 15/10/2002, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số...

“Bé Bệc” đỗ thủ khoa

“Bé Bệc” đỗ thủ khoa
2014-06-20 06:28:40

(QT) - Mấy hôm nay, nhiều người ghé nhà vợ chồng anh Lê Đức Thư, trú tại thôn Trà Lộc, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) để chúc mừng vợ chồng anh có cô con gái ngoan...

Kỷ niệm nhỏ ở chiến trường Quảng Trị

Kỷ niệm nhỏ ở chiến trường Quảng Trị
2014-06-20 06:15:36

(QT) - Nơi thượng nguồn, con sông ấy có thể đã mang một tên khác. Và có thể, khi chảy qua làng Bích La, Triệu Phong, sông mới mang tên miền quê rất đỗi thơ mộng này. Như hết...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết