Cập nhật:  GMT+7
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buo4buKw61u4buHIFfDtWPhuqnhuqNX4buyQFctV8OMMsOtxIMyV+G7nVRX4but4buJ4bq9IFcx4buJJFcgbCRX4buLw6Mq4bqpw6NX4bqsxIPhuqck4bqpxq8vw6NZ4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZow4MyJDBW4buo4bumw4zhuqLhuqJIxahXLVfhu7EkV+G7i8Ojb1fDoybhuqnhuqNXMXvhu4lXMTpX4buTN+G6qVfDteG6t8OaV8OMMsOtxIMyV+G7nVfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fDnVfDtWPhuqnhuqNXIOG7ieG6ucSDV8O1XeG6qVfhuqcqVyDhu4nhur0gVyDDoybhu5NXMeG7iSRX4bqlw6PhurkgV+G6p8SDYeG7i1fhu4vDrSXhuqnDo1fDreG7h+G7i1fDoybhuqnhuqNXZlfhuqnDo2Lhuq1XIOG7ieG6ucSDVyI/4bqp4bqjw5pXIjfhuqlXICbhuqnDo1fhu4vDoyThuq1Xw7Vk4bqp4bqjV+G6o8SDKuG6qcOjV8OdV8Os4buJPuG7i1cww7JXd+G7icOt4bqraCRX4bqmMiThuqPhu4kyVyBsJFfDnVcxJsSDVzDEg2HhuqlX4buLw6Mq4bqpw6NX4bqsxIPhuqck4bqpw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu63Do8SDOOG6qVfhu4vDoyzhuqnhuqNXIj7hu4tX4bqp4bqj4buDVyBsJFcx4bq9xINX4buLPOG6qVcixIPhuqnDo1fDjCTDrMOs4buJ4bqr4bqn4bqrV8Ojw6nhuq1XMXvhu4lX4buL4buJe+G6qVfhuqnhuqMk4buTV+G7i8OtN+G6qVfDrDzhuqlX4bqgxIPhuqvDrTLhuqnhu4vEg+G6qSRXMTpX4bqnKuG6rVfDreG6ucSDV+G6p+G6qybhuqlXIOG7ieG6vSBXMeG7iSRXZlfigJzhu5Fi4bqtV+G6qcOjKlfhuqcl4oCdw5lXw4wkw6zDrOG7ieG6q+G6p+G6q1fhu4tuZuG6qeG6o1cxOlcgw6M+aFfhuqnDo33huqlX4buLw61mV8O1OVfDjDLDrcSDMlfhu7FXw6PhurvEg1fhu4vDoyXhuqnhuqNX4buLw61u4buHIMOaVzE6VyI+4buLV+G6qeG6o+G7g1dp4buJfeG7i1fhuqXDo2bEg8OaV+G7i8OjLOG6qeG6o1fhu7JX4buLw63huqvhuqnhuqNX4bu2V+G7i8OtfeG6qVfhuqN74bqpVzE84buTV8O1Klfhu4vDrX3huqlX4buLw6Ms4bqp4bqjV+G7tC3hu7JX4buLw6034bqpV8OsPOG6qVfhuqDEg+G6q8OtMuG6qeG7i8SD4bqpJFcxOlfhuqPEg8SpaFfDo2RX4bqpw6M/4buTV8O1ZOG7i1fhuqc34bqpV8O14bq3V+G7i8Ot4bqvV+G7i8Ojb1dZ4bu2V8O14buHxINX4buyWVcxxIPDoeG6rcOaV8Oj4buB4bqpV1lXMcSDw6Hhuq1Xw6zhuqtXw7Xhu4fEg1fhu63Do8SDMsO14bqrV8O1KlfDnVcxxIPDoeG6rVfDrOG6q1fDteG7h8SDVzHhur3Eg1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqnDo2Lhuq1XMcOo4bqpVzHEkVfhuqcqV+G7seG6q+G6p+G6q+G6o+G6qSTDmVfhu4rhurHhuqnDo1fhu4vDozhXMWJX4bqlw6PEgzjhuqlX4bqnbuG7heG7i1cxPuG7iVcg4buJ4bq5xINX4buL4buJe+G6qVfhuqkq4buTV+G7i8OtZlfhuqk34bqpV+G6pcOj4bq5IFfhuqfEg2Hhu4tXw6Phu4HhuqlXIiThuqtX4bqjxIPhu4PDmVfhuqg44buJV8OMJMOsw6zhu4nhuqvhuqfhuqtX4buLxIM4aFfhu4trIFdow6PhuqvhuqnhuqNXMeG6vVfhu4vhu4nhu5Nh4buLV8O14buDxINXIGwkV+G6reG6seG6qcOjVyIu4bqp4bqjVyDDo8SDOOG6qVfhu4vDoyzhuqnhuqNXw7Uq4bqrV+G7i+G6ucSDV+G7rcOjbFfhuqnDo33hu4tX4bqlw6PEg1fhu4vEgzhoVzFi4bqpV+G6ojLhuqnhuqskV+G6pcOjw6nhuqnhuqNXIGPhuqlXMeG6veG6qeG6o1fhuqfDsiDDmlfDo2RXw6w2VyDDo+G6r+G6qcOjV+G7i8OjbyBX4buLw61rV8OjJuG6qeG6o1fhuqk44buJV1lX4buLw63huqvhuqnhuqNXw51XMeG6ucSDV+G7i8OjbFfhu6bhu63Do8SDMsO14bqrV8O1Klfhu7HhuqvhuqfhuqvhuqPhuqkkxahX4bqlw6PDqeG6qeG6o1fhuqPEgyrhuqnDo1cxbuG7hSBXIMOjxIM44bqpV+G7i8OjLOG6qeG6o8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/hu4skIuG6pzJXw6zhu4vhu5Phuqcy4bueVuG6rSTDreG6o8SD4bqpVMOdaOG7kVck4buJ4buL4bqrVuG7qMav4buLw63hu6jGr+G7izDhu6jGr8SD4bqt4bqjVyLhuqvDrTAyw63hu55WWFZX4bqpJOG6rTLhu55WxIPhuq0k4bqjMkjDo+G6q+G7i+G6q1ZXJOG6p+G7i+G7nlZWV8O0xIMw4buLw6Phu55W4buy4bu2WFZXw6zDrSDhu55Ww6Phu4vhu4toVC8vw7TDtMO0w5nDrOG6o+G6o2jDmeG6q8Ot4bqjw5nDteG6qS8wJOG7iyTEg+G6rSThuqMyw6wv4bqrw63Eg+G6o8SD4bqpJOG6py/DnVhZ4bu0L1jhu7YvxIPhuq0k4bqjMsOs4bu0PSPhu7hAPV/hu4rhu4pZ4bu4w5nDomjhuqNWL+G7qMavL+G7izDhu6jGry/hu4vDreG7qMav4buLw63hu6jGr+G7izDhu6jDjcSDIOG6peG7k1fhu53huqfDtSTDrTJ6V+G7puG7i8OtJcSDw5pXxILhuqnhu4syw63FqFfhu4vDrSThuqnDo1ciYuG6qeG6o1fDteG7h8SDV+G6rMSDw63huqvDrOG6pyTDtVfhuqThuqfhuqvDrDJX4bum4bqmJHrEg+G6q8Woxq8vaOG7qMavL+G7izDhu6jGry/hu4vDreG7qMavL+G7iyQi4bqnMuG7qOG7seG6q+G6p+G6q+G6o+G6qSRXw6w2VyDDo+G6r+G6qcOjV+G7i8OjbyBX4buLxIPDoOG6qVfhu60k4buLJOG6qcSDJFfhu5Hhu4nhurnhuqnhuqNXw6Mm4bqp4bqjV+G6pcOjxINX4buLxIM4aFcxYuG6qVcx4bq5xINX4buLw6NsV+G6qSrhu5NX4buLw6034bqpV8OsPOG6qVfhuqnDoyrDmVfhu63hu4FXw6Phur3Eg1fhu4vDoyzhuqnhuqNXIGwkV+G7seG6q+G6p+G6q+G6o+G6qSRX4bqnKlfDrT7hu4tX4bqn4buH4bqpV+G6pcOjxINX4butJOG7iyThuqnEgyRX4buLw6Phu4kkVzE44bqpV1nhu7hX4buLw63huqvhuqnhuqNXWSNX4buLw6194bqpV+G6pcOjw6nhuqnhuqNX4buLw6Ms4bqp4bqjV+G7i8OtN+G6qVfDrDzhuqlX4bqlw6MlIMOjV+G6rWokV+G6qSrhu5PDmVfhu63Do8SDMsO14bqrV+G6pybEg1fhuqXDo8Op4bqp4bqjVyBiVzFu4buFIFfhu4vDo+G7iX3huqlX4bqn4buFxINX4bqpw6NuV+G7i8OjOFfhuqXDo8SDV8OjZFdow6M/xINXw6Mq4bqpw6NXaeG7iTzhuqlXMTjhuqlXMT/huqtXw4wkw60wxIPhuqnEgyRXMcOhV+G6qWLEg1cgw6Phu4nhu5Nh4bqpV2jDoz/Eg1dp4buJPuG7k1fDteG7h8SDVzHhur3Eg1cgw6NsV+G6qcOjKlfhu60k4bqj4bqnxIMkw63Eg8OZV+G7rcOj4bqrVzBqVzE6V+G7i8Ota1fDoybhuqnhuqNX4buLw7NXw6zhu4fhuq3Dmlfhu60k4bqj4bqnxIMkw63Eg1fDtV3huqlX4buLw6Phuq8gw6NXIMOjZCBX4bqjfeG7k1ciJeG6qcOjV+G7kTLDmlfhuqXDo8SDV+G7i8Oz4bqp4bqjV+G6pyrhuq1X4buLw6rhuqlXw6MmxINXIOG7gVfDo+G6vcSDV+G7i8OtJOG6qcOjV8Os4buJPuG7i1d34buJw63huqtoJFfhuqYyJOG6o+G7iTJXIGwkV0gkw63huq0kw5lX4bqoOOG7iVfhu60k4bqj4bqnxIMkw63Eg1fhuqXDo8Op4bqp4bqjV+G6qcOjbuG7g+G6qeG6o1fhuqnDo+G6t+G6qcOaV+G7rcOjxIMyw7XhuqtXw6w2V2jDoz/Eg1fhuqfEgznhu4lXIMOjOOG7i1fDteG7h8SDV8SC4bqp4buLMsOtV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G6p27hu4Xhu4tXMT7hu4lXIOG7ieG6ucSDVyBq4bqp4bqjw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu61t4bqp4bqjVyDDo+G6r+G6qcOjV8O14bqxV+G6qeG6oybEg1dow6M/xINXMeG6ucSDV+G6rSHhu4tXw7Xhu4fEg1fhuq3hur3hu4tX4bqmw7MkVyIk4buTVyA/4bqtV+G7i+G7jVfhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqnhuqMq4buTVyDhu4nhurnEg1fhuq1qJMOaV8SC4bqp4buLMsOtV2jDoz/Eg1fhu4vDslfhuqPEgz/Eg1dp4buJ4buTOOG7i1fDrOG6uVdow6N94bqpVyBsJFfhuq3hurHhuqnDo1fhuqXDo8SDV+G7i8SDOGhXMWLhuqlX4bqmJHrEg+G6q1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhu4vDrX3huqlXMT7hu4lXw6zhu4fhuq1Xw7Uq4bqrV+G7i+G6ucSDV+G7i8Ojb1fhu7E/4buTw5lXxILhuqnhu4syw61XMSThuqnhuqNXIMOjxIM44bqtV27hu4lX4buLw6M4V+G6p+G7h+G6qVfhu4vDreG6q+G6qeG6o1cg4buJ4bq9IFcx4buJJFfhuqPEgyrhuqnDo1fDrOG7iT7hu4tXMMOyV3fhu4nDreG6q2gkV+G6pjIk4bqj4buJMlfhuq1qJFfhu4vhu4fEg1fhuqXDo8SDVyBiV+G7tkBXMcSDw6Hhuq3DmlfDo+G7geG6qVfDnVcxxIPDoeG6rVfDrOG6q1fDteG7h8SDV+G7iuG6q8OtxIPhuqnhuqtXw7UqV+G7slcxxIPDoeG6rVfDrOG6q1fDteG7h8SDV0gkw63huq0kV8O1KlfhuqzEg+G6pyThuqnDmVfhu4rDrTfhuqlX4bqn4buZV+G7i8Oj4buJ4buTOOG7i8OaV8SC4bqp4buLMsOtVyB74bqpV+G6r+G7i1fhuqnDoz7hu4tX4bu0VzHEg8Oh4bqtV+G6reG7h8SDVyBiV+G7i8Ojw6FXMeG6qybhu4tXw7UzV+G6qcOjbuG6qeG6o1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1ci4bq5xINXID/huqnDo1fDo8SDYeG6qVfhu4vDo+G7g8SDw5pXIMOjxIM44bqpV+G7i8OjLOG6qeG6o1fhuqYkesSD4bqrVyBiV+G6pzZXMTpXMWxXMcOhV8SC4bqp4buLMsOtVyJu4buHIFfDtSrhuqtXMT7hu4lX4buLw61u4buD4bqp4bqjVyDDozzhu4lX4bul4buJV+G6rWokV+G7i+G7h8SDw5lX4bqo4bqj4buJ4buTN+G6qVcw4bqrV+G6pypX4buL4buJe+G6qVfhuqkq4buTV+G7iuG6q8OtxIPhuqnhuqtXw7UqV0gkw63huq0kV8OsNlfhuqnhuq/hu4lXIMOjPOG6qVfhuqnDoyThu4lX4buLw63huqvhuqnhuqNXIOG7ieG6vSBXIMOjxIM44bqpV2ZX4buK4buJw63Eg+G6qcOaV+G6qTfhuqlXxILhuqnhu4syw61XIMOj4bqzVyB74bqpV+G7i8OjLOG6qeG6o1fhuqcqVzFsV8O1buG7heG7i1fhu4vDrTfhuqlX4oCc4buLJOG7k1cx4buJJOKAnVcgY+G6qVfhuqcmxINX4bqnKlfhuqzEg+G6pyThuqnDmlfhuqnDo+G7g1cgYlfDo8SDYeG7iVfDrOG6uVfhu4vDoyzhuqnhuqNXIibEg1fDtW7hu4Xhu4tX4buLw63hur3Eg1fhu6bDnVlXw6zhuqtXw7Xhu4fEg1cjxajDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG6qDjhu4lX4buLw6194bqpVyDDo8SDOOG6qVdmV+G7iuG7icOtxIPhuqlX4bqlOOG7i1fhu4vDo8SpIFfDo2Mkw5pXIGJX4bqp4bqjw6PhurUkV+G6pypXw51XMeG6vcSDV8OsNlfhu4vDslfhuqfhuqsmxINX4bqt4bqx4bqpw6NX4bqlw6PEkcSDVyDhu4nhur0gVzHhu4kkw5pX4bqpw6Nu4buD4bqp4bqjVyDDo+G6v1cgw6PhuqtX4bqsxIPhuqck4bqpV8O1buG7heG7i1fhuqc34bqpw5lX4bqoOOG7iVdIJMOt4bqtJFfhu4vDoyzhuqnhuqPDmlfDo2RXw6w2VyBiVyDhu4FXw6Phur3Eg1fhuqfhu4fhuqlXMeG6qybhu4tXw7UzV+G6pcOjxINX4bqnbuG7heG7i1cg4buJ4bq5xINXIMOj4bqzV+G6oyFoV+G6psSDw7XhuqvDreG6qeG6q1fhu6bhuqfEqSBXMWJXIGJX4bqnNlcxOlfDreG7h+G7i1fDoybhuqnhuqPFqMOZV+G6qDjhu4lX4buK4bqrw63Eg+G6qeG6q1fhu4vDoyzhuqnhuqPDmlfDo2RXw7Vd4bqpVyDDo24kVyDDoywgV+G7i8OjLOG6qeG6o1cg4buJ4bq9IFcx4buJJFfhuqXDo8SDV+G6rSpX4bqnbuG7heG7i1cg4buJ4bq5xINXaMOjP8SDVyDDo+G7gcSDV+G7i8OtN+G6qVfDrDzhuqlX4bqgxIPhuqvDrTLhuqnhu4vEg+G6qSTDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG6qGLEg1fDtX3hu5NXIGJX4bqp4bqjw6PhurUkV+G6pypX4bqsxIPhuqck4bqpV8O1XeG6qVcgY+G6qVcg4buBV8Oj4bq9xINXMeG6qybhu4tXIMOjxIM4IFfDtTNXIOG7ieG6ucSDVyBq4bqp4bqjVzDDsld34buJw63huqtoJFfhuqYyJOG6o+G7iTJX4bqpOOG7iVfhu4vDoyzhuqnhuqNX4buLw63huqvhuqnhuqNXw51X4buLw6194bqpVyDhu4nhurnEg1fDtSpXw6NkV8OsNlciLOG7i1cxe+G7iVfhu4s74bqp4bqjV+G7i+G6uSBXIi7huqnhuqNX4buLw6194bqpVzE+4buJV+G7i8OtN+G6qVfDrDzhuqlX4bud4buLJOG6pyThuqnhu4skVzE34bqtV+G7rcOjbFfhuqnDo33hu4vDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7isSDOOG6qVfhu4rDreG7ieG6qeG6o8avL2jhu6g=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

Premier League: Cận kề vinh quang

Premier League: Cận kề vinh quang
2014-05-09 08:50:11

(TNO) - Sau chiến thắng 4-0 trước Aston Villa, Man.City chỉ còn cách chiếc cúp vô địch Premier League mùa này nửa bước chân.

Jose Mourinho ’săn đầu người' tận Việt Nam

Jose Mourinho ’săn đầu người' tận Việt Nam
2014-05-09 08:49:41

(TNO) - 'Bạn muốn trở thành Drogba, Ronaldo, Hazard? Đây là cơ hội để bạn gây ấn tượng với HLV Mourinho và có cơ hội tập luyện cùng ông ấy', lời mời gọi trên xuất hiện trên...

Đêm Khánh Ly “cháy vé”

Đêm Khánh Ly “cháy vé”
2014-05-09 08:01:34

(TNO) - Không chỉ khán giả thủ đô mà nhiều khán giả ở khắp mọi miền đất nước đã đặt vé để được nghe Khánh Ly hát (vào đêm nay 9.5 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội).

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết