Cập nhật:  GMT+7
w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQw5LFqSDhurPhu7Thu5Lhu6sgw6LhurcuIiwg4buS4buQ4bqzw5ki4buS4buy4busw6Lhu5IiO2LhuqEu4buQ4buS4bq14buuIuG7kuG6uC4q4bq14buS4buxUV3Dky8s4buUw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq9z4bu0UcOd4buQw5JO4bq04bux4butT+G7ki3hu5Lhu5Dhu49UIuG7kl3DojYi4buS4bq14bq3w6Phu5LhurUsUyIs4buSw7ThurcgO1hRS+G7kuG6tiAiUVvDnSBL4buSc1F6UeG6t8Od4buI4buS4buR4buqw6rhu5JbU+G7klnDoeG7kiw4LuG7kuG7sibhu5JYVCLhu5I74buqw6rhu5Lhu7Ai4buS4bq1YuG6oyI74buS4bq5w6Au4buSc+G7qeG6uOG7kuG7qyDDouG6ty4iLCDhu5LhurlT4buSWTDhu5JZw6Hhu5IsOC7hu5LhurXhu67huq/hu5Jbw6LDqioi4buSWeG6pyI74buSNSI74buS4buww6rhu5BL4buSW+G6oS7hu5Jd4bqhLuG7kjsyLuG7kuG6teG6tz0i4buS4bq9w6Lhu7DhurXhu5IsLioi4buS4bq14bq3PSLhu5LhurXhurdRIjvhu5LDilEsICDhu5LhurLhuq8g4bq34bq14bqz4buSIizDqSI74buSIjtTw6rhu5LhurHDolFMw5Mv4bqvw5LDk+G6tVFYW+G7tOG7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5BdUeG6tzsuIsSo4buW4bqv4bq94buSUcOi4bq1IOG7kMOSw5PhurXhurfDksOT4bq1w53DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDky5dO+G7kuG6s+G6tcOqW+G7tEjhu5As4bu0Ljss4bq1xKjhu5LGoMag4bug4bqv4bq9SuG7kuG6uy7DneG6tSzEqOG7kuG7ouG7mOG7mOG6r+G6veG7kOG7klFb4bq1SOG7kOG7kOG7kuG6s+G6t1lI4buQLOG6teG6teG6r8SoLy/hurUs4bu04bq1LFEgTOG6tSxRIiwiLuG7tCJMWSBdTOG6uSIv4bquLlnhurXDouG6t+G7tOG6s+G7luG7mOG7lOG7muG7mOG7nC97IOG6s+G7tF0gw6LhurcuIiwsIEx74bqvO+G7kC/DknPhu6nhurjhu5JZ4bqpUeG7ksO1LOG7tFvhurPhu7RR4buSxakg4bqz4bu04buS4burIMOi4bq3LiIsIOG7kltT4buS4buyVC7hu5LhurNj4buSWeG6qVHhu5JZLC4kIuG7ksOdKVks4buS4bqvLFLhurXhu5LhurXhurcuJiLhu5JYMCI74buS4buyUuG7kuG6teG6tz0i4buS4bqvLFRd4buS4bq5LuG7kuG6tSBTIuG7klnhu6zDouG7ki3hu5LDrSIsxKjhu5LDilEsICDhu5LhurLhuq8g4bq34bq14bqzw5Mv4bqvw5LDky/hurXDncOSw5Mv4bq14bq3w5LDky/hurVRWFvhu7TDksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5Lhu5Hhu6rDquG7kltT4buSWSwuJCLhu5LDnSlZLOG7kuG6ryxS4bq14buS4bq14bq3LiYi4buSWDAiO+G7kuG7slLhu5LhurXhurc9IuG7kuG6ryxUXeG7kuG6uS7hu5LhurUgUyLhu5JZ4busw6Lhu5JZ4bqpUeG7ksOKUSwgIOG7klkw4buS4bq1PSLhu5LhurQs4bu04buSR+G6suG6r+G7tFkuUVvhu5ThurPhu5LhurlT4buSc+G7qeG6uOG7klnhuqlR4buSw7Us4bu0W+G6s+G7tFHhu5JZLCEiLOG7kltT4buS4buyVC7hu5LhurNj4buSWeG6qVHhu5JZLC4kIuG7ksOdKVks4buSIlPDqkzhu5Lhu6vhuq1Z4buS4buyIVks4buSWeG6qVHhu5IiMOG7kltT4buS4bq1KF3hu5LhurdR4buSWeG7rMOi4buS4bq1LOG6qeG7kuG7smLhuqNZ4buSWSwuJCLhu5JbYuG6o1nhu5I7LlHhu5IiO2LhuqEu4buS4buPN+G7kuG7kVMg4buS4buxLFHhu5I7Mi7hu5JbU+G7kuKAnMO14busw6Lhu5LhurUs4bqp4buS4buyxahZ4buSWC4q4bq14oCdTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksO1LC4kIuG7ksOdKVks4buS4bq0LOG7tOG7kkfhurLhuq/hu7RZLlFb4buU4bqz4buSW1Phu5JdOOG6teG7klnDojhZ4buS4bq1LC7hu5LhurXhurc9IuG7kl1UIjvhu5Lhur3DmuG7kiw4LuG7kuG6tMOiXVhb4bq34buS4buyYuG6o1nhu5JS4bqv4buSw53huq0iO+G7klksIOG7kiI7YuG6oS7hu5LDneG6pyI74buS4bq1VC7hu5JmIixL4buS4bur4bu04bq9LlkgS+G7kmbhurc74bu0IuG6tS4iUUvhu5J04bq34bu0W1Eiw51L4buS4bur4buFS+G7ksO1USJRw51R4buSTiI7IFQu4buS4bq14bq3ZOG7kuG6sMOi4bu0WOG7tFlPS+G7kuG6rixS4bqvS+G7kuG7kWNZS+G7kuG6vkvhu5JuIuG7kuG7kThL4buSdCLDnSAi4bu04bqzLlFL4buS4burUVtRw6rhurMuUUvhu5LhurIuIjtR4bqvIOG6t+G7tEvhu5LDreG7kuG6tuG7ruG6r+G7kuG6slHDosOdLkvhu5LDtVJZ4buS4bq0LibDouG7kuG6uGLDoSI74buS4bqww6I2WeG7ksOt4buS4bq24buu4bqv4buS4bq0LDYiO+G7kuG7sSzhu7DhurVL4buSZi7hu5LDteG7ruG6r0vhu5LhuqRZS+G7kuG6tOG7qsOq4buS4buPUSLhu5Lhu7EsUUvhu5JzNyI74buSxrA1Ijvhu5JO4bq04bq3w6IiO+G7kuG6sMOiNllP4buS4bq5U+G7kuG6uC4q4bq14buS4buxUV1Mw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4bq0ZOG7kiJRw6rhu5Lhu7IkIuG7kiwk4bq14buSIjtTw6rhu5Lhu5bhu6JM4buiS+G7kllSWeG7kmMiO+G7kuG6uS49Ikvhu5LhurVk4buS4buU4bua4buS4bq1w6I5LuG7kuG6teG6t8Oj4buSWz0iS+G7kuG7suG6qeG7kuG6tcSR4buS4bq1LiLhu5LhurnDoC7hu5LhurVTLuG7kiLDmSI74buSWDAiO+G7kuG7slLhu5JZ4bqpUeG7kl0oIizhu5JZMOG7kuG6tSwm4buS4buyw5kiO+G7kuG6tVUu4buSXTjhurXhu5JZWy7huq/hu5IiO+G7pCLhu5J9LCBVIjvhu5Lhu5Thu5jhu5I7LuG7qsOq4buSWz0i4buSXVQiO+G7kuG6vcOa4buSLDgu4buS4bq0w6JdWFvhurfhu5Lhu7Im4buS4buyIVks4buS4bq1LOG7qiLhu5Jz4bup4bq44buS4burIMOi4bq3LiIsIOG7klksMiLhu5JbMllM4buS4bq4w6Au4buSXTjhurXhu5JZ4bql4buS4bqz4bql4bq14buSWDAiO+G7kuG7sCLhu5LhurVi4bqjIjvhu5IsIMWoWeG7kuG6tSwm4buSLC4qIuG7kuG7smLhuqNZ4buSIizDqSI74buS4buyOCI74buS4bq1Ulnhu5J94buF4buS4bq1LMOi4buu4bq14buS4buy4busw6rhu5JZVV3hu5IsYyI74buS4bqzUiI74buS4bq1VCDhu5JZMOG7kuG6tSwmS+G7kljhu7DhurXhu5J94buB4buSXTjhurXhu5JjIjvhu5LhurkuPSLhu5IiUyDhu5JZ4bqrIjvhu5JZMOG7kuG6tSwm4buSWzLhurXhu5LhurlTIOG7kuKAnF3hu6ThurXhu5Lhur1RIizigJ3hu5JZ4bqpUeG7kuG7qyDDouG6ty4iLCBMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4buRYuG6o1nhu5JYLiThurVL4buSNSI74buS4burIMOi4bq3LiIsIOG7kuG6syPhu5LhurXDosOqJiLhu5JZLDIi4buS4bq3UeG7kuG7lOG7mOG7kuKAnOG7sTti4bqhLuG7kuG7ssWoWeG7klguKuG6teKAneG7kl1T4buSWSwuJCLhu5JbYuG6o1nhu5I7LlHhu5IiU8Oq4buSWVVd4buS4bq1LOG7sMOq4buSYiI74buS4bq/4buSIizhu7DhurXhu5LhurVk4buSw51RIizhu5LhurNSWSzhu5JZLDIi4buSWzJZTOG7kuG7lOG7mOG7kiI7YuG6oS7hu5LhurUs4bukIjvhu5JZw6I4WeG7kk7hurXhurcgIjvhu5Lhu7Iw4buSWTDhu5Lhu5zhu5IiO2LhuqEu4buS4buyJCLhu5LhurVk4buS4buP4bq3UXouW0vhu5Lhu5zhu5IiO2LhuqEu4buS4bq1ZOG7kllSWeG7kiLDoS7hu5J9LFJZT+G7kuG6syPhu5Lhu7Ji4bqjWeG7kl3huqEu4buS4buyJCLhu5LhurUsUV3hu5LDncSR4buSXTjhurXhu5JYw6I5LuG7kizDouG7sCLhu5Jbw6LDqioi4buS4bq1VC7hu5Lhu6kgIsOdICLhu5JOZiIsT+G7kuG6teG6tyAiO+G7kiLDmV3hu5IiUcOq4buSTsOdxJHhu5J9LiQi4buS4bq1ZOG7kiI7U8Oq4buS4bua4buS4buyJCLhu5IiO1PDquG7kuG7lOG7mExQTOG7luG7mOG7lOG7mk9Mw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4buxOyBTLuG7kuG6tMOiXVhb4bq34buSS+G7kllSWeG7kmMiO+G7kuG6uS49IuG7klnhuqsiO+G7klkw4buS4bq1LCbhu5LhurUsUV3hu5I7LlHhu5JZw6I4WeG7kuG6tSwu4buSIlPDquG7kuG6scOiUeG7kllSWeG7kl1UIjvhu5Lhur3DmuG7kiw4LuG7kn0sUlnhu5IiLGLhu5JxWy5ZfeG6t0vhu5LhurThursu4bq14bq14bu04bq3S+G7kuG6uC4i4bu0S+G7ksOKIMOi4bq0w6JY4bu04buSLFHDquG7knQi4bqz4bq1UTvhurdRXeKApsOTL+G6r8OSw5PhurVRWFvhu7Thu5LhurPhurXDqlvhu7RI4buQXVHhurc7LiLEqOG7luG6r+G6veG7klHDouG6tSDhu5DDksOT4bq14bq3w5LDk+G6tcOdw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSw5MuXTvhu5JRW+G6tUjhu5Dhu5Dhu5LhurPhurdZSOG7kCzhurXhurXhuq/EqC8v4bq1LOG7tOG6tSxRIEzhurUsUSIsIi7hu7QiTFkgXUzhurkiL+G6ri5Z4bq1w6Lhurfhu7ThurPhu5bhu5jhu5Thu5rhu5jhu5wv4bqy4bq0L10gw6JMe+G6rzvhu5Avw5Jy4buqw6rhu5Lhu7Ai4buS4bq1YuG6oyI74buS4bq5w6Au4buSxakg4bqz4bu04buS4burIMOi4bq3LiIsIOG7kn0sNSI74buS4bqvLFUu4buSw50/4buSLeG7ksOtIizEqOG7ksOKUSwgIOG7kuG6suG6ryDhurfhurXhurPDky/huq/DksOTL+G6tcOdw5LDky/hurXhurfDksOTL+G6tVFYW+G7tMOSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuKAnOG6tDUu4buSIjssPuG7kuG7suG7qsOq4buSW1Phu5JZLC4kIuG7ksOdKVks4buSLCThurXhu5LhurNjWeG7kuG6tSzhuqXhu5LhurkpTOG7kuG6tCxSWSzhu5LhurUsY1nhu5LDnVMiLOG7klksIOG7kuG6tTUu4buSW1Phu5LhurNRw6Lhu5J9LC7hu5LhurU1LuG7kuG6veG7tF3hu5JZUlnhu5Lhurkuw53hu7QgS+G7kuG6tTUu4buS4bqvLFUu4buSWTbhu5I74bukIjvhu5IsKCIs4buSw53DoiI74buS4bq3UeG7kiwy4buSWTDhu5LhurUsJuG7kltTXeG7kjso4buS4bq5w6Au4buS4bq14bq3Ui7hu5JYMCI74buS4bq5U+G7kuG7luG7lOG7klnhu6zDouG7kuG6tSzhuqnhu5J9LFJZTOG7kuG7j8OjLuG7kuG6uSjhu5JYMCI74buS4buyUuG7klhRIOG7kjsu4bqh4buSWeG6qyI74buSW1Phu5JdOOG6teG7kuG6teG6t+G7riLhu5Lhu7Lhu7DDouG7kuG6teG7ruG6r+G7kuG6tSwmTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG6tDUu4buS4bqzI+G7klk24buSO+G7pCI74buSWVVd4buSIizhu64i4buS4buyYuG6o1nhu5JZLFMiO+G7kuG6teG6t1Eu4buS4buyMOG7klkw4buS4bq1LCbhu5JbU13hu5Lhu7Ji4bqjWeG7kuG7si4lw6Lhu5I7KOG7kuG7sjDhu5LhurXhurcgIjvhu5JdOOG6teG7kuG6teG6t+G7riLhu5JYMCI74buS4buyUuG7kuG7lOG7lOG7kuG7suG7sMOi4buS4buU4buU4buSIjti4bqhLuG7kixRw6rhu5J9LDUiO+G7kuG6uVPhu5J9LDUiO+G7klhRIOG7kjsu4bqh4buSWTDhu5Lhu7Ji4bqjWeG7kl044bq14buS4bq1KCIs4buSLMOiNiI74buS4bq3NOG7kuG6t1MiO+G7klnhuq3hu5LhurUsJuG7klksIOG7klEiLOG7kuG6tVFMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOSczLhu5JZMOG7kuG6tSwm4buSWSxjIjvhu5JdLiIs4buS4bq5w6Au4buS4bq1NS7hu5Lhurfhu6YiO+G7kuG6tTUu4buS4buyw5rhu5Lhu7LhuqUiO+G7kk59LC7hu5JbxJFR4buSWSwyIuG7kiwyT+G7kuG6uVPhu5LhurNl4buSw53huq0iO+G7kuG7smLDoVnhu5IiLMOpIjvhu5Lhu7I4Ijvhu5LhurVSWeG7kn3hu4Xhu5LhurUsw6Lhu67hurXhu5JdU+G7kiwy4buS4buyw5rhu5LhurUsJuG7kiwuKiLhu5LhurXhurcgIjvhu5JZWy7huq/hu5LhurlTIOG7kuG6teG6t+G7riLhu5Lhu7Lhu7DDouG7kuG6tSzEkVnhu5LhurUk4buS4buU4buU4buS4buy4buww6Lhu5Lhu5Thu5RMw5Mv4bqvw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq/hu48gw53DquG7kMOS4bq0NS7hu5LhurMj4buS4buyJuG7kiI7YuG6oS7hu5LhurUs4bukIjvhu5JZw6I4WeG7kuG6uVMg4buSXTjhurXhu5LhurUoIizhu5Isw6I2Ijvhu5Lhu7I2LuG7kuG7suG7rMOi4buSXVPhu5JRIizhu5LhurVR4buSWSw84buS4bq3UeG7klksIOG7kuG6tTUu4buS4bq1LOG7sMOq4buSfeG7heG7kuG6tSzDouG7ruG6teG7klnhuqlR4buSUSIs4buS4bq1UUzhu5LhurIj4buSW1Phu5JdOOG6teG7kuG6s8SR4buSfSxSWeG7klguKuG6teG7kuG6t+G7sOG6teG7klvDoCLhu5JYw6Mu4buSWDAiO+G7kuG7slLhu5JbU+G7kuG7lOG7lOG7kuG7suG7sMOi4buS4buU4buU4buS4bq5U+G7kuG6teG6tyAiO+G7kl044bq14buSXTUu4buS4bq14bq3YuG6oSI74buSIixi4buS4bq54buuw6pL4buS4bq1NS7hu5Jdw6I2IuG7klEiLOG7kuG6tVHhu5LhurUsJuG7kiwuKiLhu5LhurVTLuG7kiLDmSI74buSXVPhu5JRIizhu5Lhu7LDmuG7klguJsOi4buSw50uPyLhu5LhurXhurcgIjvhu5Lhurkuw53hu7Qg4oCdS+G7kuG7qyDDouG6ty4iLCDhu5JZLC5R4buS4bqzQOG7kuG6teG6tz0i4buSw4pRLCAg4buS4bqy4bqvIOG6t+G6teG6s+G7kkzhu5Lhu6k+Iizhu5Lhu7FRXcOTL+G6r8OS


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bình yên Cồn Cỏ

Bình yên Cồn Cỏ
2024-07-20 05:40:00

QTO - Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10...

Đêm Khánh Ly “cháy vé”

Đêm Khánh Ly “cháy vé”
2014-05-09 08:01:34

(TNO) - Không chỉ khán giả thủ đô mà nhiều khán giả ở khắp mọi miền đất nước đã đặt vé để được nghe Khánh Ly hát (vào đêm nay 9.5 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Hà Nội).

Triển lãm nghệ thuật Phật giáo

Triển lãm nghệ thuật Phật giáo
2014-05-08 06:55:20

(TNO) - Nhân chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2014 (PL.2558) diễn ra tại VN (từ 8 - 10.5), Ban Quản trị chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM) tổ chức chương trình...

Arsenal lên kế hoạch mừng Cúp FA

Arsenal lên kế hoạch mừng Cúp FA
2014-05-08 06:54:19

(SGGP) - Dù vẫn còn hơn 90 phút trận chung kết với Hull City tại Wembley vào ngày 17-5 tới, nhưng Arsenal đã lên kế hoạch về một cuộc diễu hành mừng chiến công đầu tiên sau 8...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết